liepos 04, 2020, 18:51:53

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


Biblija vietoje mobiliojo telefono

Pradėjo vida, gruodžio 09, 2015, 02:33:55

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

Žemyn

vida

Biblija vietoj mobiliojo
telefono
Ar gali isivaizduoti, kas nutiktu, jei su
Biblija elgtumeis taip, kaip su mobi
liuoju telefonu?
Jei Biblija nešiotumeis rankineje, laga
minelyje, prie diržo, švarko kišeneje?
Jei keliolika kartu per diena žvilgteretu
mei i ja?
Jei sugrižtumei jos ieškoti, pamiršes na
mie ar darbe?
Jei iš jos siustumei draugams žinutes?
Jei elgtumeis su ja taip, lyg be jos nega
letumei gyventi?
Jei pasiimtumei ja i kelione ir naudotu
mei, kai reikia pagalbos?
Jei ieškotumei jos nelaimes atveju?
Priešingai nei mobilusis telefonas, Bibli
ja visuomet turi ryši.
Prie jos galime prisijungti bet kurioje
vietoje.
Tau nereikia rupintis jos saskaitos papil
dymu, nes Jezus jau sumokejo visas sa
skaitas ir ja gali naudotis neribotai.
Dar geriau: jos ryšys niekada nenutruks,
o jos baterija pakrauta visam gyvenimui.
,,Ieškokite VIEŠPATIES, kai galima ji
rasti, šaukites jo, kai jis yra arti." Iz 55, 6
Pagalbos numeriai:
Jei esi liudnas, surink Jono 14
Jei žmones mums pikti, surink 27 psalme
Jei esi ipykes, surink 51 psalme
Jei nerimauji, surink Mato 6, 19-24
Jei tau gresia pavojus, surink 91 psalme
Jei tau atrodo, kad Dievas nutolo, surink
63 psalme
Jei tau reikalingas pastiprinimas, surink
laiška žydams 11
Jei esi vienišas ir išsigandes, surink 22
psalme
Jei esi kietos ir kritikuojancios dvasios,
surink 1 Korintieciams 13
Noredamas pažinti laimes paslapti, su
rink Kolosieciams 3, 12-17
Jei jautiesi liudnas ir vienišas, surink Ro
mieciams 8, 31-39
Jei trokšti ramybes ir poilsio, surink Ma
to 11 , 25-30
Jei pasaulis atrodo viršesnis už Dieva,
surink 90 psalme
,,Jus pirmiausia ieškokite Dievo karalys
tes ir jo teisumo, o visa tai bus jums pri
deta." Mato 6, 33
Pagal www. spirituels.com.
Iš prancuzu kalbos verte L. Budriuniene

Aukštyn