lapkričio 25, 2020, 05:56:11

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


Ar konsekruota Duona ir Vynas tampa Kristaus tikru Kūnu ir Krauju?

Pradėjo Tomas M., gruodžio 15, 2015, 21:09:04

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

Žemyn

Andrius4

Aš nežinau kaip jis iškrito. Aš nežinau ar jis iš vis ten buvo? Todėl ir klausiu, ką jis keičia tame sakinyje? Nes aš neįžvelgiu skirtumo

Varlė keliauninkė

Liūdniausia yra tai, kad čia kai kas graikų archainę sąvoką "Logos" supaprastina iki vienintelės reikšmės - "žodis", nors Logos reiškia daug daugiau, "žodis" yra pernelyg siaura ir negiluminė Logoso reikšmė. Pradžiai
CitataHeidegeris ,,logos" vertimą ,,žodžiu", atsižvelgiant į daugelį išlygų, laikė teisingu, bet nurodė, kad ta reikšmė nebuvo pradine graikų kalboje: ,,tikrąja prasme logos neturi jokio tiesioginio ryšio su kalba ir kalbėjimu". Logos išvedamas iš legeiu, kurio tikroji prasmė rinkti, dėti vieną prie kito: ,,Tad tai gali vykti taip, kad vienas dedamas prie kito taip, kad viena seka iš kito, t.y. jo kryptimi". Kryptis yra tam tikras vieno su kitu santykis, išrikiavimas.

,,Žodis" dvejopas: jis ir pati esatis, ir egzistavimo būdas, tad graikiškai ,,žodis" suprantamas ir kaip ,,pasakymas". ,,Pasakyti" reiškia ,,kažką aptikti", ,leisti kažkam pasireikšti". Pasakymas yra ne tik ,,logos", bet ir epos, mutos. Visi šie trys žodžiai giminingi.

,,Logosas, pirma, yra daiktų vienybė, antra, daiktų visuotinumas, visiems daiktams būdingas taip giliai, kad logosas yra pasaulio tvarka, tapati visiems" (Losevas). Tokia tvarka yra tam tikras visos esaties egzistavimo dėsningumas, kuriame laisvė ir būtinumas yra tapatumas, kylantis iš pačios būties.

o toliau, jei yra noro, belskite ir durys bus jums atidarytos..

Na ir dar, special for Andrius4 http://litlogos.eu/L70/Logos_70_008_025_Arnasius.pdf

Silvija

Citata iš: Andrius4  gruodžio 19, 2016, 03:13:12
Aš nežinau kaip jis iškrito. Aš nežinau ar jis iš vis ten buvo? Todėl ir klausiu, ką jis keičia tame sakinyje? Nes aš neįžvelgiu skirtumo


Tavo sakinyje yra neigimas prieš tai esančio teiginio: ...gyvens ne viena duona, BET kiekvienu žodžiu... - taip tu statai priešprieša kūną (materiją) ir dvasią. Sakinyje ...gyvens ne vien duona, bet IR kiekvienu žodžiu... teigiama, koks svarbus yra kūnas ir vienybė tarp to ir to.

Gali būti, kad jūsų Biblija yra adaptuota.

Andrius4

Citata iš: Silvija  gruodžio 19, 2016, 04:12:48
Gali būti, kad jūsų Biblija yra adaptuota.

Taip yra ir K. Burbulio vertime ir Karaliaus Jokūbo vertime. Taip yra ir tikėjimo žodžio vertime, American standard versijoj irgi. Daug vertimu yra būtent be žodelio (ir). Juo labiau, kad mes neturim kažkokios specialios Biblijos. Mes kaip tik naudojam įvairiausius
vertimus , kad galėtume ko tiksliau suprasti.

Ir aplamai aš nedėjau būtent ant tos citatos akcentą. Visam mano tekste buvo mintis. Man išvis keista, kad koncentruojamasi  į detales, o ne į patį tekstą ir taip nusukama iškart į šoną nuo temos.

Štai dar viena citata.

(Jn 4:31-34) Tuo tarpu mokiniai ėmė raginti: ,,Rabi, pasistiprink!" 32 O jis atsiliepė: ,,Aš turiu valgyti maisto, kurio jūs nežinote". 33 Tada mokiniai pradėjo vienas kitą klausinėti: ,,Nejaugi kas atnešė jam valgyti?" 34 Bet Jėzus tarė: ,,Mano maistas - vykdyti valią to, kuris mane siuntė, ir baigti jo darbą.

Ar tai nieko nesako? Todėl ir šita citatą.
Citata53 O Jėzus jiems kalbėjo:

,,Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: jei nevalgysite Žmogaus Sūnaus kūno ir negersite jo kraujo, neturėsite savyje gyvybės!
  Todėl ir šita citatą suprantu taip.
"Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: jei (neklausysite mano žodžių) ir (nevykdysite) neturėsite savyje gyvybės!

Štai toje pačioje Jono Evangelijoje truputėli toliau. Jėzus vėl kalba apie amžiną gyvenimą ir dabar tiksliai nurodo, kad kalbama yra apie ŽODĮ

Jn 5   24 Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: kas mano žodžių klauso ir mane atsiuntusį tiki, tas turi amžinąjį gyvenimą ir nepateks į teismą, nes iš mirties yra perėjęs į gyvenimą.

Štai ir atsakymas, kas vis tik yra Jo kūnas ir kraujas. O gal manot kad yra du skirtingi keliai, kaip gauti amžina gyvenimą?

Silvija

CitataMan išvis keista, kad koncentruojamasi  į detales, o ne į patį tekstą ir taip nusukama iškart į šoną nuo temos.


Andriau, aš visai nenoriu konfrontuoti ir nenusukinėju nuo temos, man kaip tik pasirodė toji ištrauka labai svarbi, teksto detalės - ypač. Kaip gi kitaip skaityti Dievo žodį? Tai, kad tu supranti jį kaip dvasinį maistą - viskas tvarkoje, katalikai ne prieš :), bet nesistenk čia griauti mūsų tikėjimo Eucharistija. Tavo kova - tai kova su Pačiu Dievu, kuris apreiškė savęs daugiau per Katalikų Bažnyčią. Kodėl tad turėtume to atsisakyti? :)

Andrius4

Silvija, Dievas Save apreiškia tiktais per Savo žodį.


Varlyte,
CitataPažinimo, arba tiesiog mąstymo pri-gimties ir jos santykio su realybe arba dievybe, problema senovės graikų filo-sofijoje bei Jono evangelijoje siejama su Logos, kurį savo filosofijoje įprasmino Hėrakleitas.


Atsargiai su ta filosofiją. Juk Raštai įspėja

(Kol 2:8 )  Žiūrėkite, kad kas jūsų nepavergtų tuščia ir apgaulinga filosofija, žmonių padavimu bei pasaulio pradmenimis, o ne Kristumi.


Visada, visada pirmiausia Dievo žodis ateina pranašui, o ne filosofui ar teologui. Visada Dievas per savo pranašą kalba ir atveria Savo žodį. Kas gerai žino Bibliją, tas žino, kad visada Dievo žodis pirma ateidavo pranašui. Ir ar nekilo niekada klausimas. Kodėl Jėzus pirmiausiai atėjo pas Joną krikštytoją? Ar ne dėl to, kad Jonas krikštytojas buvo pranašas, o Jėzus buvo Žodis?

Tad kaip aš galiu priimti Hėrakleito žodžius? Jie niekas kita, kaip tik pasaulio išmintis. O kas pasauliui yra išmintinga, Dievui yra kvailyste. Man geriau priimti Dievo žodžius ir buti kvailam pasaulio akyse, negu buti protingam pasaulio akyse, bet buti kvailam Dievo akyse.

Sigitas

Citata iš: Andrius4  gruodžio 19, 2016, 18:11:56
Silvija, Dievas Save apreiškia tiktais per Savo žodį...
Nu kad ne. Ne vien per žodį, t.y. Šventąjį Raštą, Biblija dar vadinamą. Dievas save apreiškia labai netgi įvairiais būdais, nereikia jo apriboti!
,,Nes štai tas, kuris supila kalnus, sukuria vėją ir apreiškia žmogui savo mintis" (Am.4,13a).
,,Betgi yra danguje Dievas, kuris apreiškia paslaptis" (Dan.2,28a).
,,Tu esi Dievas, kuris daro nuostabius darbus; savo galybę apreiškei tautoms" (Ps.77,15).

Gerbiamas Andriau, tau šitie žodžiai:
,,Ir nors, žiūrint laiko, jūs jau turėtumėte būti mokytojai, iš tiesų reikia, kad jus vėl kas nors pamokytų pagrindinių dalykų apie Dievo apreiškimą. Jūs tapote tokie, kuriems reikia pieno, o ne stipraus valgio" (Žyd.5,12).

Andrius4

Ačiū Sigitai už pasisakymą. Na jeigu pastebėjai, tai kalbama apie apreiškimą, o ne  išreiškimą. Taip Dievas yra visur. Visur galima įžvelgti Dievą, visoj kūrinijoj, nes viskas yra Jo sukurta. Bet leisk man tavęs paklausti, kaip viskas atsirado? Ar ne per žodį?

(Jn 1:1-3) Pradžioje buvo Žodis. Tas Žodis buvo pas Dievą, ir Žodis buvo Dievas. 2 Jis pradžioje buvo pas Dievą. 3 Visa per jį atsirado, ir be jo neatsirado nieko, kas tik yra atsiradę.

Kaip matai viskas atsirado per ŽODĮ. Ir kaip dabar Sigitai tu aplamai patikėjai į Dievą? Ar ne per ŽODŽIO klausima?

(Rom 10:14-15)  Kaipgi žmonės šauksis to, kurio neįtikėjo?! Kaipgi jie įtikės tą, apie kurį negirdėjo?! Kaip išgirs be skelbėjo?! 15 O kas gi skelbs nesiųstas? Juk parašyta: Kokios dailios kojos skelbiančių gerą naujieną!

Matai Sigitai, be Dievo žodžio tu net nežinotum, kad yra Dievas. Net nei vienos krikščioniškos Bažnyčios nebūtu, be Jo žodžio. Gal net jokios religijos nebūtu visai žemėje?

Dabar Sigitai, labai įdomiai gaunasi. Tu nesutinki su tuo, kad Dievas apreiškia save tiktais per Savo žodį, bet cituoji Jo žodį  :)  Gaunasi, kad sakai NE, bet tavo veiksmai sako TAIP :)

Dabar peržvelkime tavo paties pateiktas citatas.
Citata,,Nes štai tas, kuris supila kalnus, sukuria vėją ir apreiškia žmogui savo mintis" (Am.4,13a).

Pasakyk, kaip Jis apreiškia Savo mintis? Ne per Savo žodį?
Citata,,Betgi yra danguje Dievas, kuris apreiškia paslaptis" (Dan.2,28a).

Ne per Savo žodį?
Citata,,Tu esi Dievas, kuris daro nuostabius darbus; savo galybę apreiškei tautoms" (Ps.77,15).

Ir vėl kaip? ( Am 3:7)Tikrai, Viešpats DIEVAS nedaro nieko, pirma neapreiškęs savo užmojo saviesiems tarnams - pranašams.
Todėl vėl pasikartosiu, kad Dievas yra Savo žodyje ir per Savo žodį Save apreiškia tautoms. Todėl Sigitai, tai ką adresavai man, (Žyd.5,12). Peradresuočiau atgal, bet manau, kad nei vienas nenusipelnė užgauliojimo ir pažeminimo nuo žmogaus. Tegul tai daro Dievas Sigitai.

Kaštonas

" be Dievo žodžio tu net nežinotum, kad yra Dievas." netiesa.

Mt:11:27   Viskas man yra mano Tėvo atiduota; ir niekas nepažįsta Sūnaus, tik Tėvas, nei Tėvo niekas nepažįsta, tik Sūnus ir kam Sūnus nori apreikšti.

Jn:6:65   Ir Jis sakė: ,,Štai kodėl Aš jums sakiau: niekas negali ateiti pas mane, jeigu jam nėra duota mano Tėvo".

Jn:17:25   Teisingasis Tėve, pasaulis Tavęs nepažino, o Aš Tave pažinau. Ir šitie pažino, kad Tu mane siuntei.Pilgrim

λογος (Logos) - mes verčiame žodžiu Žodis. Ir diskutuojame apie tai kaip mes dabar suprantame šią sąvoką. Evangelistas Jonas nežinojo tų interpretacijų kurias per šimtmečius padarė žmonija. Jis rašė turėdamas mintyse tai, kokią sąvoką Logos turėjo tuo metu, prieš du tūkstančius, gyvenę žmonės todėl ir diskutuodami turime turėti to laikmečio suvokimą sąvokai Logos.
Ir šis evangelisto Jono suvokimas telpa pirmosiose eilutėse.
1 Pradžioje buvo Žodis. Tas Žodis buvo pas Dievą, ir Žodis buvo Dievas. 2 Jis pradžioje buvo pas Dievą. 3 Visa per jį atsirado, ir be jo neatsirado nieko, kas tik yra atsiradę.
toliau Tikėjimo išpažinimas irgi apie tą patį, o tai parodo Bažnyčios suvokimą -
Tikiu į vieną Viešpatį Jėzų Kristų, vienatinį Dievo Sūnų, prieš visus amžius gimusį iš Tėvo: Dievą iš Dievo, šviesą iš šviesos, tikrą Dievą iš tikro Dievo; gimusį, bet ne sukurtą, esantį vienos prigimties su Tėvu. Per jį visa yra padaryta.
λογος vienareikšmiškai Jėzus

dėl Eucharistijos. tas pats evangelistas Jonas (plačiau) 6, 52-59 atkartoja Jėzaus žodžius
Mano kūnas tikrai yra valgis, ir mano kraujas tikrai yra gėrimas. Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas pasilieka manyje, o aš jame.
o toliau yra ... tikėjimo sfera ,,, ar aš tikiu kad Eucharistinė Duona ir Vynas yra tikras Jėzaus Kūnas ir Kraujas ? ... ar įrodoma ? ... ir taip ir ne ... mintis - mums reikia valgymo teologijos  :)

Kaštonas

" kokią sąvoką Logos turėjo tuo metu, prieš du tūkstančius, gyvenę žmonės todėl ir diskutuodami turime turėti to laikmečio suvokimą sąvokai Logos."

Turėtume ir kaip yra, didžiulis skirtumas.

PANAŠU, kad dabar kalbama apie rašalą. Ty kas geriau žino kas yra parašyta JUODU ant balto, Šventajame Rašte.
Ne SUSITIKTI, o laimėti. (Andrių turiu galvoje)

Andrius4

Citata iš: Pilgrim  gruodžio 21, 2016, 06:38:08λογος vienareikšmiškai Jėzus 

LOGOS, taip sutinku, kad tai vienareikšmiškai Jėzus. Tad kodėl dabar Jėzus yra ir Žodis? LOGOS gali reikšti ir "protas" . LOGOS gali reikšti ir "mintis" LOGOS gali reikšti ir "žodis" LOGOS gali reikšti visą visumą ir pasaulio tvarką. Ir visos tos reikšmės gali buti teisingos. Panašiai kaip ir anglu kalboje, kai vienas žodis turi ne vieną reikšmę, tuomet žiurimą į tai apie ką kalba eina. Taip ir su LOGOS. Pačioje pradžioje Dievas, kai nebuvo dar Dievas. Jis tiesiog buvo Esantis (Aš Esu) Jis buvo LOGOS (PROTAS). Ir tas Protas turėjo MINTĮ ir ta Mintis buvo išreikšta ŽODŽIŲ ir tas Žodis materializavosi ir tapo materija. Visa Dievo galia, visa Jo esybė buvo sukoncentruota į Žodį. Todėl Evangelistas Jonas gerai žinodamas Raštus žinojo, kad kalba eina apie ŽODĮ, DIEVO ŽODĮ ir rašydamas turėjo galvoje Žodį. Nes skaitydami Pradžios knygą matome, kad Dievo viskas buvo  sutverta per Žodį. Visa galybė, visa Jo esybė yra Jo Žodyje. Nes kaip Dievas ištaria Žodį, niekas negali nei sulaikyti nei sustabdyti, kad tai neįvyktu. TAI IVIKS.  Ir Jeigu jums taip atrodo, kaip Varlyte išsireiškė, kad aš supaprastinu LOGOS iki vienintelės  reikšmės "Žodis", tai jus neįvertinate, kas slypi Dievo Žodyje. Ogi Pats DIEVAS, JO PROTAS, JO MINTYS, JO IŠMINTIS, JO VISA ESYBĖ. Ir iš Raštų žinome, kad Dievas buvo Kristuje(Žodyje). Todėl Varlyte, Dievas žino, kaip nepaprasta padaryti paprastu, kad bet kuris paprastas žmogus tai suprastu. Ir čia yra didėlė išmintis ir paslėpta nuo žemės išminčių, nes jie negali patikėti į toki paprastumą ir jie tai atmeta ir toliau filosofuoja su žemės išminčiais, filosofais ir mokslo daktarais. O jus paskui skaitote jų  teologinius ir filosofinius darbus ir klaidžiojate. Nes jie apkrovė jus slėpiniais. Ir tai jums liks slėpiniais iki tol, kol neatmesite visokias žmonių tradicijas ir mokimus apie Dievą ir nesugrįšite  prie Dievo žodžio. Nes dabar žemės išminčių dėka žmonės turi modernia religija, kuri nebepaiso Dievo žodžio. Dabar Bažnyčių mokymai aukščiau už Dievo žodį, nes dabar svarbiau yra ką Bažnyčia moko, o ne Dievas(Mk 7:7).. Ir žmonės nesuvokia, kad atmetė Dievo žodį, atmeta ir Dievą
     
Citata iš: Kaštonas  gruodžio 21, 2016, 06:03:35
" be Dievo žodžio tu net nežinotum, kad yra Dievas." netiesa.

Mt:11:27   Viskas man yra mano Tėvo atiduota; ir niekas nepažįsta Sūnaus, tik Tėvas, nei Tėvo niekas nepažįsta, tik Sūnus ir kam Sūnus nori apreikšti.

Jn:6:65   Ir Jis sakė: ,,Štai kodėl Aš jums sakiau: niekas negali ateiti pas mane, jeigu jam nėra duota mano Tėvo".

Jn:17:25   Teisingasis Tėve, pasaulis Tavęs nepažino, o Aš Tave pažinau. Ir šitie pažino, kad Tu mane siuntei.

Kaštone, tu darai panašia klaida, kaip ir Sigitas. Tu cituoji Kristaus žodžius. O juk Jis ir yra Žodis. Tad jeigu nebūtu Dievo žodžio, nebūtu ir Kristus siustas mums išpirkimui. Nes žmogus nebūtu puolęs. Nes Nebūtu buvę Dievo įsakyta žmogui nevalgyti uždrausto vaisiaus.

Bet mums yra duotas Dievo žodis ir tai geriausia, ką Dievas davė mums. Nes jame yra gyvenimas. Ir tai Dvasinis maistas kuris ir duoda mums gyvenimą. Štai Mana nužengusi iš dangaus :)

Kaštonas

Andriau. Kas būtų jeigu būtų su žmona aiškintis. Kas yra logikos klaida internete susirasi.

Esi sukurtas, kad būtum laimingas, o ne tam, kad nusidėti, tarsi todėl, kad  Jėzus nuo pradžių yra.
Žmogų sukūrė Tėvas, įsakymą "nevalgysi"duoda Tėvas.

"Bet mums yra duotas Dievo žodis ir tai geriausia, ką Dievas davė mums."  vaikeli. Be Šventosios Dvasios, gatvėje 1 000 000 kartų prasilenkei, o Biblija lygu Anykščių šilelis. Todėl sakau tau grybą pjauni. Kol Tėvo nebus duota, Biblija tik cituosi ir bus tau hobis dar keliems metams.


Andrius4

Kaštone, kai suprasi, kas yra Kristus, tada tik suprasi kas yra Šventoji Dvasia.

Kaštonas

Nėra čia ką suprasti tai tarsi būtų tavo smegenų darbo vaisius.ir šito vaisiaus dėka tarsi nueisi DANGUN.

Įsidėmėk.

TAI SUSITIKIMAS ir iš to PAŽNIMAS.

Andrius4

Tai, kai susitiksi su Juo, tada ir pažinsi. Ir tik tuomet nebeliks tau noro nei keiktis, nei žeminti kitus ir užgaulioti.Nes ką labai dažnai darai. KRISTAUS DVASIA(ŠVENTOJI DVASIA) TO NEDARO.

Kaštonas

Apeliavimas į emocijas prastas argumentas. argumentum ad odium (jei jautiesi nuskriaustas padėkok. Jei nori kalbėti apie patiriamas emocijas taip ir sakyk)

Kita vertus :
Pirma. Susitikti Jėzų, gauti Šventą Dvasią nereiškia automatinės sąlygos jog tu arba aš jau niekada nenusidėsim.

Ar turi ką pasakyti man pagal temos klausimą?


Sigitas

Gerbiamas Andriau, ačiū už atsakymą. Supratau kame mūsų nesusikalbėjo šaknis. Reikalas tame, jog tu Bibliją arba Šventąjį Raštą vadini Dievo žodis ir dažnai patį Dievą, Jėzų Kristų vėlgi pavadini tuo pačiu žodžiu - Dievo Žodis. Skiriasi tik tuo, jog kartą ten rašoma didžioji raidė, o kitą kartą mažoji. Tas skirtumas yra toks nepastebimas, kad gaunasi painiava. Būtų kur kas papraščiau, jei naudotum įprastus tarptautinius terminus sinonimus, kaip antai: Biblija arba Šventasis Raštas. Nejaugi tau, gerbiamas Andraiu, Dievo žodis nėra Šventas Raštas? Ir, esu tikras, jog ant tavo naudojamos knygos viršelio yra užrašas "Biblija", arba bent jau "Naujasis Testamentas". Tai būk toks mielas, pasigailėk mūsų, vargšelių nesusipratėlių katalikų, ir kai kalbėsi apie knygą, rašyk žodį "Biblija" o kai kalbėsi apie Dievą, minavok žodį "Dievas" arba krikščioniškus šio žodžio sinonimus.
Matai kiek daug kartų parašiau žodį "žodis" ir nei karto juo nenusakiau Dievo. ;)

Taip, tavo mintį supratau, jog Dievas save apreiškia per Žodį - Logos - Jėzų Kristų. Tiesiog pirmiau maniau, jog turi omeny tiktais Bibliją, tą ir norėjau pabrėžti, jog pagonys gali Dievą rasti net nemokėdami skaityti Biblijos apskritai beraščiai žmonės tikrai gali susitikti su Dievu per visą kūriniją ir asmeniškai per įvairias patirtis ir netgi kalbėdamiesi su kitais žmonėmis, tarkim evangelistais.

Nenorėjau tavęs, Andriau, žeminti ar įžeisti. Atsiprašau. Tiesiog pamaniau, jog susiaurinai Dievo pažinimo galimybę iki Biblijos skaitymo. Nemenkinu Biblijos - Šventojo Rašto - Dievo žodžio, tiesiog žinau, jog Dievas veikia daugybe įvairiausiais būdais. Dar sykį dėkoju už atsakymą. Gerų Švenčių! Aleliuja! :thumbup:

Pilgrim

Perskaičius temos pavadinimą, atėjo mintis, na tokia kalėdinė  :)
evangelistas Lukas pasakojime apie Jėzaus Kristaus gimimą
parašė tokius žodžius:
"Jiems tenai esant, prisiartino metas gimdyti, ir ji pagimdė savo pirmgimį sūnų,
suvystė jį vystyklais ir paguldė ėdžiose, nes jiems nebuvo vietos užeigoje."
... paguldė ėdžiose ... kas yra ėdžios ?
... vieta kur dedamas maistas.

Andrius4

Sigitai, mūsų nesusikalbėjimas gaunasi tame, kad aš laikau Dievą, Kristų ir Šventąją Dvasią Vienu Asmeniu trijuose išraiškose. O tai reiškias Tėvas Sūnus ir Šventoji Dvasia yra tas pats Dievas. Vienas Dievas, toks vienas, kaip ir tu ir aš. Juk tu nesi iš trijų asmenų? Aš irgi ne. O mes juk sukurti pagal Dievo atvaizdą. Tai kaip čia gaunasi? Kodėl manija nėra dar dviejų asmenų?

Sakai kodėl aš nevadinu Dievo žodžio Šventu Raštu? Kodėl vadinu, tik gal rečiau užsiminu. Nes man savaime suprantama, kad Dievas yra Šventas, tai ir Jo žodis yra Šventas. Todėl aš atsiprašau, jeigu mano tekstai jus klaidina. Tikrai šito nenoriu. Bet ir nemoku sudėlioti minčių katalikišku supratimu, nors tikrai stengiuosi, bet matau nepavyksta. Ir aš mėgstu tiek vietoj Biblijos/Švento Rašto, sakyti Dievo žodis ir tikrai nemanau, kad klystu, nes  tai yra Dievo žodis. Ir juo labiau, kad aš visą Dievo žodį laikau Kristumi, nes Jis yra Dievo Žodis. Juo labiau, kad tikrasis Dievas ir yra Kristus ir nėra jokio kito šalia Jo.

Ir ačiū Sigitai, kad stengiesi įžvelgti  ką noriu pasakyti :)

Kaštone, aš neapleliuoju į emocijas. Tiesiog kalbėjom apie Kristaus ir Šventosios Dvasios pažinimą. Todėl tavo būda ir paminėjau, nes tavo būdas rodo, kad tu dar nesutikai Kristaus. Ir apie nuodėmes čia kalbos nebuvo. Ir aš tikrai nesijaučiu nuskriaustas. O klausimą, taip turiu tau klausimą, bet ne iš šios temos, todėl paklausiu tavęs iš kitos temos artimiausiu metu.


Aukštyn