liepos 09, 2020, 00:26:01

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


Ne į temą

Pradėjo Kaštonas, vasario 08, 2016, 05:40:55

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

Žemyn

Kaštonas

Lyg trečius metus....
Nepuolu aš tavęs asmeniškai bet tai jau kita tema. Apie tapatinamasi su... Atskira tema.
Viešpačíui dėkok, ne man.
1 Kor 2   
Skelbimas, remiantis Dvasios galybe

1 Kai pas jus, broliai, lankiausi, aš atėjau skelbti jums Dievo liudijimo ne iškalbingais žodžiais ar išmintimi. 2 Net buvau pasiryžęs tarp jūsų nežinoti nieko kito, kaip tik Jėzų Kristų, ir tą nukryžiuotą. 3 Aš buvau pas jus silpnas, virpantis iš baimės. 4 Mano kalba ir mano skelbimas buvo ne įtikinantys išminties žodžiai, o Dvasios galybės parodymas, 5 kad jūsų tikėjimas remtųsi ne žmonių išmintimi, bet Dievo galybe.
6 Tiesa, mes tobuliesiems skelbiame išmintį, tačiau tai ne šio pasaulio ir ne praeinančių šio pasaulio valdovų išmintis. 7 Mes skelbiame slėpiningą ir paslėptą Dievo išmintį, kurią Dievas yra nuo amžių paskyręs mums išaukštinti. 8 Jos nepažino jokie šio pasaulio valdovai, nes jei būtų pažinę, nebūtų garbingiausiojo Viešpaties nukryžiavę. 9 Bet skelbiame, kaip parašyta:
Ko akis neregėjo, ko ausis negirdėjo,
kas žmogui į mintį neatėjo,
tai paruošė Dievas tiems, kurie jį myli.
10 Dievas mums tai apreiškė per Dvasią, nes Dvasia visa pažįsta, net Dievo gelmes. 11 Kas iš žmonių pažįsta žmogaus mintis, jei ne paties žmogaus dvasia? Taip ir Dievo minčių nežino niekas, tik Dievo Dvasia. 12 O mes gavome ne pasaulio dvasią, bet iš Dievo einančią Dvasią, kad pažintume mums suteiktas Dievo dovanas. 13 Apie tai ir kalbame ne mokytais žmogiškosios išminties žodžiais, bet tais, kurių išmokė Dvasia, - dvasiniais žodžiais aiškindami dvasines tiesas. 14 Deja, juslinis žmogus nepriima to, kas ateina iš Dievo Dvasios. Jis tai laiko kvailyste ir nepajėgia suprasti, kad tuos dalykus reikia vertinti dvasia. 15 Dvasinis žmogus gali spręsti apie viską, bet niekas negali spręsti apie jį. 16 Kas gi yra suvokęs Viešpaties mintį, kad galėtų jį pamokyti? O mes turime Kristaus išmonę.

Ar supratai?

kukulis

Supratau, kad tu save laikai labai dvasiniu, ir susitapatini su apaštalu Paulium. Dabar jau nebe į temą.

Kaštonas

Ar žinai ką simbolizuoja asilas NT?

kukulis


Kaštonas

Nuolankų žmogų.
(Atrišo. Jie atvedė asilaitį) jauna asilą. Mažutėlis. Papuošė Jericho neregio drabužiu (neturtu. Priešingai turtuoliui - užtenka pačiam savęs)...

Norėčiau baigti apie nuolankumą.

Ps 127 1 Jei VIEŠPATS nestato namo,
veltui triūsia tie, kurie jį stato.
Jei VIEŠPATS nesaugo miesto,
veltui budi sargai.

kukulis

Šitą postą grąžinti į nuolankumo temą?

Kaštonas

Nuo dabar jau ne mano reikalas.

kukulis

Ai pats nukopipeistinęs ten įrašyk, jei vis dar yra ūpo :)

Aukštyn