liepos 08, 2020, 12:03:35

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


Švč. Jėzaus Veido Novena

Pradėjo Tomas M., rugsėjo 28, 2012, 14:43:04

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

Žemyn

Tomas M.

Švč. Jėzaus Veido novena

Įžangos malda (kalbama visas devynias dienas)

O Švenčiausioji Trejybe, užtariant Švč. Mergelei Marijai, kurios siela buvo perverta skausmo kalaviju dėl dieviškojo Sūnaus kančios, - mes prašome Tavęs padėti mums at...likti šią atsiteisimo noveną kartu su Jėzumi, vienijantis su visais Jo skausmais, meile ir visišku atsidavimu. Mes prašome visus angelus ir šventuosius užtarti mus kalbančius šią noveną, Švč. Trejybės: Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios garbei. Amen

Pirmoji diena

Pasigailėk manęs, Dieve, iš savo gerumo, iš savo begalinio gailestingumo sunaikink mano maištingus darbus. Vėl nuplauk ir nuplauk mano kaltę, nuvalyk nuo manęs mano nuodėmę.
(Psalmė 51,3 - 4).

Malda: O Švenčiausiasis Jėzaus Veide, pažvelk su meile į mus nusidėjėlius. Tu esi gailestingasis Dievas, pilnas ištikimos meilės ir užuojautos. Išlaikyk mūsų širdis tyras, kad mes galėtume Tave regėti per amžius.
Marija, mūsų Motina - užtark mus. Šventasis Juozapai, melski už mus. Vardan savo brangiausiojo Kraujo ir Švč. Veido nuopelnų, išklausyk, o Jėzau mūsų prašymus [ ... ] Atleisk ir pasigailėk.

Malda Visagaliui Tėvui: Visagali Tėve, ateik į mūsų širdis ir taip pripildyk jas savo meilės, kad pamiršę visus nedorus troškimus, mes galėtume apkabinti Tave, mūsų vienintelį gėrį. Parodyk, Viešpatie mūsų Dieve, kas Tu esi mums. Sakyk mūsų sieloms: aš esu jūsų išgelbėjimas. Kalbėk taip, kad mes išgirstume. Mūsų širdys yra Tavo akivaizdoje; atverk mūsų ausis, leisk išgirsti Tavo balsą. Maldaujame Tavęs - neslėpk savojo Veido, o Viešpatie. Atverk mūsų širdis, kad galėtum įžengti į jas. Atstatyk sugriautas šventoves, kad galėtum jose gyventi. Išklausyk mus, o dangiškasis Tėve, vardan savo Viengimio Sūnaus, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, kuris gyvena ir viešpatauja kartu su Tavimi ir Šventąja Dvasia per amžių amžius.
(Šv. Augustinas)

Tėve mūsų. Sveika Marija. Garbė Dievui.

O kraujuojantis Veide, o Dieviškasis Veide - Tau amžina garbė, šlovė ir gyrius. (3 kartus)

Antroji diena

Savo maištingus darbus aš gerai pažįstu, ir mano nuodėmė nuolat man prieš akis. Tau nusidėjau - tiktai tau -ir padariau, kas pikta tavo akyse.
(Psalmė 51,5 - 6 a.)

Malda: Švč. Jėzaus Veide, mes tikrai gailimės, kad taip sužeidėme Tave, nuolat darydami bloga; ir už visus gerus darbus, kurių nepadarėme. Nekaltoji Marijos Širdie, šventasis Juozapai, užtarkite mus, padėkite paguosti Švč. Jėzaus Veidą. Melskite, kad mes dalintumės ta begaline meile, kurią rodote vienas kitam ir Švč. Trejybei. Amen.
Marija, mūsų Motina - užtark mus. Šventasis Juozapai, melski už mus. Vardan savo brangiausiojo Kraujo ir Švč. Veido nuopelnų, išklausyk, o Jėzau mūsų prašymus [ ... ] Atleisk ir pasigailėk.

Malda Šventajai Dvasiai: Ateik, Šventoji Dvasia, Pašventintojau ir Visagali Meilės Dieve. Tu pripildei Mergelę Mariją malone. Tu nuostabiai perkeitei apaštalų širdis. Tu apdovanojai visus kankinius stebuklingu didvyriškumu. Ateik ir pašventink mus, apšviesk mūsų protus, sustiprink mūsų valią, nuvalyk mūsų sąžinę, uždek mūsų širdis ugnimi ir apsaugok nuo tavo įkvėpimų niekinimo. Mes aukojame Tau savo nuovoką, širdis, valią, visą esybę dabar ir amžiams. Tegul mūsų protas būna visada atviras Tavo dieviškiems įkvėpimams ir Katalikų Bažnyčios mokymui, kurios Vedlė esi. Tegul mūsų širdys visuomet liepsnoja Dievo ir artimo meile, tegul mūsų valia atitinka Dievo Valią ir tegul visas mūsų gyvenimas būna Viešpaties ir Išganytojo gyvenimo sekimu. Jam kartu su Tėvu ir Tavimi garbė ir šlovė per amžių amžius. Amen

Tėve mūsų. Sveika Marija. Garbė Dievui.

O kraujuojantis Veide, o Dieviškasis Veide - Tau amžina garbė, šlovė ir gyrius. (3 kartus)

Trečioji diena

Esi tad teisus, kai mane kaltini,
ir teisingas, kai savo teisme mane pasmerki.
Štai esu gimęs su kalte,
ir mano motina mane pradėjo su nuodėme.
(Psalmė 51,6 b. -7)

Malda: O Jėzau, pažvelk į mus gailestingai, atgręžk į kiekvieną iš mūsų savo Veidą, kaip atgręžei į Veroniką; ne tam, kad mes išvystume Jį kūno akimis, šito nesame verti, bet atgręžk Jį į mūsų širdis, kad atsimindami Tave, mes visuomet semtumės iš šio Šaltinio stiprybės ir reikalingų malonių iškęsti gyvenimo rūpesčius. (Pijus IX)

Marija, mūsų Motina - užtark mus. Šventasis Juozapai, melski už mus. Vardan savo brangiausiojo Kraujo ir Švč. Veido nuopelnų, išklausyk, o Jėzau mūsų prašymus [ ... ] Atleisk ir pasigailėk.

Malda: Aukščiausias, šlovingasis Dieve, apšviesk mūsų širdžių tamsybes, suteik mums tikrojo tikėjimo, sutvirtink tobulo klusnumo ir nuolankumo viltimi, kad ištikimai, drąsiai ir išmintingai, darytume tai, kas yra, o Viešpatie, pagal Tavo Šventąją Valią. Amen.
(Šv. Pranciškus Asyžietis)

Malda angelams ir šventiesiems: Per Švč. Jėzaus Veidą ir Širdį mes sveikiname jus, visi Dievo angelai ir šventieji. Mes džiaugiamės jūsų garbe, mes dėkojame mūsų Viešpačiui už malones, kurias jums suteikė; mes garbiname Jį, šloviname ir aukojame jus vardan nepaliaujamos Švč. Jėzaus Veido ir švelniosios Širdies garbės ir šlovės. Melskite, kad mūsų širdis taptų panaši į Jėzaus Širdį. Amen.

Tėve mūsų. Sveika Marija. Garbė Dievui.

O kraujuojantis Veide, o Dieviškasis Veide - Tau amžina garbė, šlovė ir gyrius. (3 kartus)

Ketvirtoji diena.

Štai tu trokšti tiesos ir nuoširdumo, -todėl mokyk mane išminties ligi širdies gelmių. Apvalyk mane izopu, ir būsiu švarus, Nuplauk mane, ir būsiu baltesnis už sniegą.
(Psalmė 51,8 - 9)

Malda: Viešpatie Jėzau, kuris sakei: " mokykitės iš manęs, nes aš esu romus ir nuolankios širdies " ir atspindėjai savo Šventajame Veide dieviškosios Širdies jausmus, suteik mums malonę dažnai apmąstyti tavo dieviškuosius slėpinius. Idant juose atpažintume Tavo švelnumą ir nuolankumą bei suprastume kaip išmokyti savo širdis gyventi šiomis dvejomis dorybėmis, kurias Tu trokšti išvysti šviečiančias savo tarnuose.
Marija, mūsų Motina - užtark mus. Šventasis Juozapai, melski už mus. Vardan savo brangiausiojo Kraujo ir Švč. Veido nuopelnų, išklausyk, o Jėzau mūsų prašymus [ ... ] Atleisk ir pasigailėk.

Malda pagerbti Švč. Mergelės Marijos skausmus: Švenčiausioji ir Sielvartingoji Mergele, Kankinių Karaliene. Tu, kuri stovėjai po kryžiumi, stebėdama savo mirštančio Sūnaus agoniją, pažvelk į mus su motinišku švelnumu ir gailesčiu, nes mes puolame ant kelių pagerbdami Tavo skausmus ir su vaikišku pasitikėjimu sudedame savo prašymus Tavo sužeistosios Širdies Šventykloje. Atiduok juos Jėzui ir vardan Jo šventosios Kančios ir Mirties nuopelnų, bei tavo skausmų kryžiaus papėdėje, suteik mums malonę, kurios nusižeminę prašome. Pas ką mes eisime savo reikaluose ir rūpesčiuose, jei ne pas Tave ? Gailestingoji Motina, kuri išgėrei savo Sūnaus kančių taurę, maloningai palengvink kančias tų, kurie vargsta šiame ašarų klonyje.

Malda už Skaistyklos sielas: Mano Jėzau, vardan skausmų, kuriuos iškentei Alyvų sode; nuplakant ir erškėčiuojant; Kalvarijos kelyje; nukryžiuojant ir mirštant - pasigailėk Skaistyklos sielų, o ypač labiausiai apleistų. Išlaisvink jas iš kančių ir pakviesk į savo Džiaugsmo Karalystę. Amen

Tėve mūsų. Sveika Marija. Garbė Dievui.

O kraujuojantis Veide, o Dieviškasis Veide - Tau amžina garbė, šlovė ir gyrius. (3 kartus)

Penktoji diena.

Leisk man išgirsti džiaugsmo ir linksmybės žinią, -kaulai, kuriuos išvarginai, tepradžiunga. Nugręžk savo veidą nuo mano nuodėmių ir panaikink visas mano kaltes.
(Psalmė 51,10 -11).

Malda: Švč. Jėzaus Veide, Šventasis Dievo Atvaizde, kokia didi yra tavo kantrybė žmonijai, koks nesibaigiantis yra tavo atlaidumas. Mes esame nusidėjėliai, tačiau Tu myli mus. Tai suteikia mums drąsos. Dėl savo Švč. Veido ir palaimintosios Trejybės garbės, išklausyk mus ir atsiliepk.
Marija, mūsų Motina - užtark mus. Šventasis Juozapai, melski už mus. Vardan savo brangiausiojo Kraujo ir Švč. Veido nuopelnų, išklausyk, o Jėzau mūsų prašymus [ ... ] Atleisk ir pasigailėk.

Malda Šv. Juozapui: Brangusis Šv. Juozapai, įsūnyk mus kaip savo vaikus, rūpinkis mūsų išganymu, prižiūrėk mus dieną ir naktį, gelbėk mus nuo nuodėmių, išprašyk mums kūno ir sielos tyrumą, bei maldingumo dvasios. Užtark mus pas Jėzų ir išprašyk šventumo dvasios, nuolankumo ir savęs atsižadėjimo taip pat liepsnojančios meilės Jėzui esančiam Švč. Sakramente ir švelnios ir nepaliaujamos meilės Marijai, mūsų Motinai. Šv. Juozapai, būk su mumis gyvenime, būk su mumis mirtyje, leisk išvysti Jėzų, mūsų gailestingąjį Išganytoją.

Tėve mūsų. Sveika Marija. Garbė Dievui.

O kraujuojantis Veide, o Dieviškasis Veide - Tau amžina garbė, šlovė ir gyrius. (3 kartus)

Šeštoji diena

Sukurk man tyrą širdį, Dieve, ir atnaujink manyje ištikimą dvasią. Nevaryk manęs nuo savo Artumo, nenuimk nuo manęs savo dvasios šventosios.
(Psalmė 51,12-13).

Malda: O Viešpatie, tegul Šventoji Dvasia apvalo mūsų širdis. Tegul padaro jas vaisingas, nuplaudama dangiškąja rasa.
Marija, tyriausioji Šventosios Dvasios Sužadėtine - užtark mus. Šventasis Juozapai, melski už mus. Vardan savo brangiausiojo Kraujo ir Švč. Veido nuopelnų, išklausyk, o Jėzau mūsų prašymus [... ] Atleisk ir pasigailėk.

Malda Šv. Arkangelui Mykolui: O galingasis kunigaikšti, nuolankusis Dievo, Bažnyčios ir tikinčiųjų sielų Sarge. Tu su tokiu džiaugsmu ir uolumu dalyvavai daugybėje mūšių už Dievo garbės ir šlovės išsaugojimą bei mūsų išganymą, ir laimėjai šitiek pergalių prieš priešą. Ateik, meldžiame tave, mums į pagalbą, nes mes nepaliaujamai kovojame su daugybe mūsų priešų: kūnu, pasauliu ir velniu. Kaip buvai Dievo tautos vedlys dykumoje, taip būk ir mūsų vedlys bei bendrakeleivis per šio pasaulio dykumą, kol saugiai mus nuvesi į Pažadėtąją Žemę - tą palaimingąją Tėvynę, kurios tremtiniai mes esame. Amen (Šv. Aloyzas Gonzaga)

Tėve mūsų. Sveika Marija. Garbė Dievui.

O kraujuojantis Veide, o Dieviškasis Veide - Tau amžina garbė, šlovė ir gyrius. (3 kartus)

Septintoji diena.

Leisk man vėl džiaugtis tavo išganymu, tepalaiko mane nori dvasia. Mokysiu nedorėlius tavo kelių, ir nusidėjėliai sugrįš pas tave.
(Psalmė 51,14 -15).

Malda: Viešpatie Jėzau, kontempliavę Tavo Veidą, kupiną liūdesio, apmąstę Tavo Kančią, trokštame, kad mūsų sielos suliepsnotų šventa neapykanta nuodėmėms, kurios ir dabar žeidžia Tavo Garbingąjį Veidą. Viešpatie, leisk mums ištikimai sekti Tave šiame kančios kelyje idant įžeidimai skirti Tau, tektų ir mums. Kad taip, o Jėzau, atsiteistume už savo nuodėmes.
Marija, mūsų Motina - užtark mus. Šventasis Juozapai, melski už mus. Vardan savo brangiausiojo Kraujo ir Švč. Veido nuopelnų, išklausyk, o Jėzau mūsų prašymus [ ... ] Atleisk ir pasigailėk.

Malda Marijai: Sveika, Marija Dievo Tėvo Dukra; sveika, Marija Dievo Sūnaus Motina; sveika, Marija Šventosios Dvasios Sužadėtine; sveika, Marija Švenčiausios Trejybės Šventove. Sveika, Marija, mūsų Valdove, mūsų turte, mūsų Paslaptingoji Rože, mūsų širdžių Karaliene, mūsų Motina, mūsų Gyvenime, brangiausioji ir mieliausioji Viltie. Mes esame Tavo. Visa ką turime yra Tavo. O palaimintoji Mergele, tegul Tavo Siela būna mumyse, kad pašlovintų Viešpatį. Tegul Tavo dvasia būna mumyse, kad džiaugtumės Dieve. Dėk save, o ištikimoji Mergele, kaip antspaudą ant mūsų širdžių, kad Tavyje ir per Tave mes būtume ištikimi Dievui. Duok, meilingoji Mergele, kad mes būtume priskaityti prie tų, kuriuos Tu myli, mokai, vedi, išsirenki ir gini kaip savo vaikus. Duok, kad Tavo Meilės pagalba, mes netrokštume jokios žemiškos paguodos ir siektume vien tik dangiškųjų dalykų. Idant per Šventąją Dvasią Dievą Tavo Sužadėtinį ir per Tave, ištikimąją Sužadėtinę, Jėzus Kristus, Tavo Sūnus, būtų mumyse suformuotas Tėvo garbei. Amen.

Tėve mūsų. Sveika Marija. Garbė Dievui.

O kraujuojantis Veide, o Dieviškasis Veide - Tau amžina garbė, šlovė ir gyrius. (3 kartus)

Aštuntoji diena.

Išlaisvink mane iš kraujo kaltės, Dieve, -
tu esi mano išganymo Dievas, -
tuomet mano liežuvis mėgausis tavo teisumu.
Viešpatie, praverk mano lūpas,
ir mano burna skelbs tavo šlovę.
(Psalmė 51,16 -17).

Malda: Gailestingasis Jėzaus Veide, šiame ašarų klonyje, dėl mūsų Save pavadinai Ligonių Gydytoju ir Geruoju Ganytoju. Neleisk, kad šėtonas atskirtų mus nuo Tavęs. Visuomet mus laikyk savo meilingoje globoje, kartu su visomis sielomis, kurios guodžia Tave. Marija, mūsų Motina - užtark mus. Šventasis Juozapai, melski už mus. Vardan savo brangiausiojo Kraujo ir Švč. Veido nuopelnų, išklausyk, o Jėzau mūsų prašymus [ ... ] Atleisk ir pasigailėk.

Malda Šv. Petrui: O Garbingasis Šv. Petrai, dėl savo gyvo ir didelio tikėjimo, tikro ir paprasto nuolankumo ir liepsnojančios meilės buvai pagerbtas Jėzaus ypatinga dovana -pirmu tarp apaštalų ir kertiniu Bažnyčios akmeniu, išprašyk mums tikro tikėjimo malonę, kad nebijotume laisvai jį liudyti visuomet ir visur, net iki kraujo praliejimo. Išprašyk mums taip pat ištikimybės malonę Šventajai Motinai Bažnyčiai. Duok, kad mes visuomet liktume artimi ir ištikimi Šventajam Tėvui, kuris yra Tavo tikėjimo ir autoriteto paveldėtojas -regimoji Katalikų Bažnyčios Galva. Taip pat duok, kad mes visuomet sektume Bažnyčios mokymu ir patarimais, kad čia žemėje džiaugtumėmės taika ir ramybe, o danguje -nepaliaujamu džiaugsmu. Amen.

Tėve mūsų. Sveika Marija. Garbė Dievui.

O kraujuojantis Veide, o Dieviškasis Veide - Tau amžina garbė, šlovė ir gyrius. (3 kartus)

Devintoji diena.

Tikra auka Dievui yra sugrūdusi dvasia, -tu, Dieve, nepaniekinsi širdies, sugrudusios ir atgailaujančios. Būk dosnus Zionui iš savo gerumo, -tebūna atstatytos Jeruzalės sienos. Tada tau patiks teisios aukos, -deginamosios atnašos ir deginamosios aukos, -tada jaučiai bus atnašaujami ant tavo aukuro.
(Psalmė 51,18 - 21).

Malda: Švenčiausiasis mūsų Viešpaties ir mūsų Dievo Veide, kokie žodžiai gali išreikšti mūsų dėkingumą ? Kaip kalbėti apie mūsų džiaugsmą - juk Tu išklausai mus, atsiliepi mūsų reikaluose. Kalbame taip, nes žinome, kad mūsų maldos bus išklausytos. Mes žinome, kad išklausai mūsų širdžių prašymus ir iš savo pilnatvės suteiki mūsų rūpesčių išsprendimą.
Marija, mūsų Motina - ačiū tau už užtarimą. Šventasis Juozapai, ačiū už tavo maldas. Vardan savo brangiausiojo Kraujo ir Švč. Veido nuopelnų, išklausyk, o Jėzau mūsų prašymus [... ] Atleisk ir pasigailėk.

Malda Švč. Trejybei: Švč. Trejybe, Neregimasis Dieve: Tėve, Sūnau ir Šventoji Dvasia, mūsų Alfa ir Omega. Kadangi Tu mus sukūrei pagal savo paveikslą ir panašumą, duok, kad visos mūsų mintys, visi žodžiai, troškimai, veiksmai būtų pajungti Tavo Švenčiausiajai Valiai, kad po to, kai regime Tave žemėje tarsi mįslingu pavidalu tikėjimo akimis, išvystume veidu į veidą Danguje.

Tėve mūsų. Sveika Marija. Garbė Dievui.

O kraujuojantis Veide, o Dieviškasis Veide - Tau amžina garbė, šlovė ir gyrius. (3 kartus)

Pasiaukojimo aktas

Viešpatie Jėzau, mes tvirtai tikime Tavimi, mes mylime tave. Tu esi Amžinojo Tėvo Žodis ir Įsikūnijęs Švč. Mergelės Marijos Sūnus. Tu esi Viešpats ir Vienintelis visos kūrinijos Valdovas. Mes pripažįstame, kad Tu esi visos Tvarinijos Viešpats. Tu esi visos žmonijos Kūrėjas ir Valdovas. Pripažindami Tavo valdžią, aukojamės Tau dabar ir per amžius. Mielasis Jėzau, mes pavedame savo šeimas Tavo Švč. Veido globai ir Mergelės Motinos užtarimui. Sopulingoji Motina mes prižadame likti ištikimi Tau iki gyvenimo pabaigos ir laikytis tavo nurodymų. Mes niekuomet žmonių akivaizdoje nepaneigsime tavęs ir tavo dieviškųjų teisių mums ir visai žmonijai. Suteik mums malonę nebenusidėti, bet jei nupultume, būk mums gailestingas, o dieviškasis Išganytojau. Šviesk mums savo Šventuoju Veidu ir laimink mus dabar ir per amžius. Mums mirus, priimk mus į savo Karalystę, užtariant Tavo garbingajai Motinai, visiems Tavo šventiesiems ir teisiesiems garbinantiems Tave žemėje. Jėzau, atmink ir niekuomet neužmiršk mūsų, gink mūsų šeimas. O Sopulingoji Motina, vardan savo amžinosios garbės Danguje ir skausmingosios Tavo Mylimojo Sūnaus, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus kančios nuopelnų, išprašyk mums malonę, kad brangiausias Jėzaus Kraujas išlietas už mūsų sielų atpirkimą, duotų savo vaisius mumyse. Mes mylime Tave, o Marija. Apkabink ir palaimink mus, o Motina. Globok mus dabar ir mūsų mirties valandą. Amen

Aukštyn