rugsėjo 29, 2020, 02:21:08

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


Charizmatinis garbinimas pamaldose

Pradėjo Agnietė, gruodžio 23, 2012, 10:58:30

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

Žemyn

Silvija

Jaučiuosi neramiai po šios diskusijos. Noriu atsiprašyti, jei ką įžeidžiau,  nes matau, kad nepavyko pasakyti to, kas man asmeniškai aktualu, suprantamai ir neįžeidžiančiai... Ir matyt pasirinkau netinkamą vietą tokiems pasiaiškinimams.  [-O<

Tomas M.

Citata iš: Silvija  spalio 21, 2015, 07:31:38
Tomai, nereikia ;) taip gražiai ligšiol girdėjome vieni kitus...


Tu teisi, puikybė vienas pagrindinių mano priešų... vienu momentu norėjau neskelbti tos žinutės, bet neįsiklausiau į savo Angelą Sargą  :ashamed:

Savo ruožtu noriu paskatinti Pilgrim duoti pilnesnius atsakymus, nes dabar diskusija panašėja į tą, kur buvo su Andriumi. Jei sakai, kad toks Bažnyčios mokymas, matyt bent jau nutuoki iš kur jis pareina. Nereikia tiksliai cituoti, bet gali sakyti: "pamenu lygtai Katekizme rašė taip ir taip"...

Pilgrim

OK.
II Vatikano Susirinkimo dokumentai.
Dogminė konstitucija apie Bažnyčią Lumen gentium
16. Galiausiai įvairiais būdais Dievo tauton įsirikiuoja dar nepriėmusieji Evangelijos32. Pirmiausia tai tauta, kuriai buvo duotos sandoros bei pažadai ir iš kurios kūno atžvilgiu kilo Kristus (plg. Rom 9, 4-5), savo išrinktumu didžiai brangi tauta dėl jos protėvių, nes Dievo dovanos ir pašaukimas - neatšaukiami (plg. Rom 11, 28-29).,  Išganymo planas aprėpia ir išpažįstančiuosius Kūrėją, pirmiausia musulmonus kurie išpažįsta laikąsi Abraomo tikėjimo ir drauge su mumis garbina vienatinį gailestingą Dievą, teisiantį žmones paskutinę dieną. Net ir nuo tų, kurie šešėliuose ir atvaizduose ieško nežinomo Dievo, tas Dievas nėra toli, nes visiems jis teikia gyvybę, alsavimą bei visa kita (plg. Apd 17, 25-28) ir kaip Išganytojas nori išganyti visus žmones (plg. 1 Tim 2, 4). Iš tiesų kas ne dėl savo kaltės nepažįsta Kristaus Evangelijos ir jo Bažnyčios, bet nuoširdžiai ieško Dievo ir veikiamas malonės stengiasi darbais vykdyti jo valią, kaip diktuoja sąžinės balsas, tas gali pasiekti amžinąjį išganymą33. Dieviškoji Apvaizda neatsisako teikti išganymui reikalingų priemonių nė tiems, kurie, nebūdami patys dėl to kalti, tiesiogiai dar nepripažįsta Dievo, tačiau stengiasi, ne be jo malonės, eiti teisingu gyvenimo keliu. Visa, kas juose gera ir tikra, Bažnyčia laiko parengimu Evangelijai34 ir dovana to, kuris apšviečia kiekvieną žmogų, kad pagaliau pasiektų gyvenimą. ... ... ...

Katalikų Bažnyčios Katekizmas.
169  Išganymas ateina vien tik iš Dievo; bet kadangi tikėjimo gyvenimą mes gauname per Bažnyčią, ji yra mūsų Motina: ,,Mes tikime Bažnyčią kaip mūsų naujojo gimimo motiną, bet ne į Bažnyčią, lyg ji būtų mūsų išganymo kūrėja."47 Kadangi ji yra mūsų motina, ji yra ir mūsų tikėjimo auklėtoja.

Sigitas

Gerbiami broliai ir sesės Kristuje Jėzuje!
Tema vadinasi: ,,Charizmatinis garbinimas pamaldose" o jūs tiek daug prirašėte visiškai ne į tą operą. Brangieji, skaitykite ką rašote.

o tas straipsnis, nuo kurio pradėjo sesė Kristuje Jėzuje, Varlė keliauninkė, yra nevykęs.

Varlė keliauninkė

Straipsnis kaip straipsnis, o tu esi šališkas teigdamas "nevykęs", nes priklausai charizmatams ;)

Taip pat nemanau, kad blogai nukrypti nuo temos (nors čia esantys pasisakymai vis dar temos rėmuose). Pvz kai klausau ivrito pamokos per jutūbę, ir koks rabis aiškina gramatiką, tai pusantros valandos bėgyje jis nukrypsta ir papročių aiškinimą, ir į Šventračio ar aptaria dabarties įvykius, filmus, knygas... Žodžiu, nematau problemos - iš to gali išsirutulioti dar įdomesnė diskusija :)

Pilgrim


Kaštonas

"Glosolalijos dovana yra skirta gaut visiems tikintiesiems, nes šitaip žmogus užmezga dar intymesnį asmeninį ryšį su Dievu ir Dievui lengviau žmogų naudoti savo valiai įvykdyti."

"nes priklausai charizmatams "

Galima pradėti nuo teiginio, kad "Glosolalijos dovana" neskirta VISIEMS.
Kategoriškas teiginys "nes šitaip" (kad tik taip), taip pat neteisingas.
Kalbėjimas už Dievą, (kas Jam lengviau) taip pat neteisinga pozicija.

"Dievui lengviau žmogų naudoti savo valiai įvykdyti."
Jei trumpai kalbant, neteko girdėti*, kad Dievas NAUDOJASI žmogumi.

"o tas straipsnis, nuo kurio pradėjo sesė Kristuje Jėzuje, Varlė keliauninkė, yra nevykęs"

Manau Sigitas išsakė labai trapią savo asmenine nuomonę.

Tomas M.

CitataGlosolalijos dovana yra skirta gaut visiems tikintiesiems, nes šitaip žmogus užmezga dar intymesnį asmeninį ryšį su Dievu ir Dievui lengviau žmogų naudoti savo valiai įvykdyti.


Jei taip ir yra, kodėl mes to nematome tūkstančiuose Šventųjų?  :-\

Pilgrim

Todėl, jie to neafisavo ir kitas momentas tai kad per mažai pažįstame šventuosius.

Tomas M.

Nestiprus argumentas ;)

Šventieji nieko neafišavo, bet dažniausiai liudininkai ir kiti šaltiniai mums daug suteikia informacijos apie kitas dovanas, kad ir kokios retos jos būtų, bet ne apie šitą.

Pilgrim

Kalbėjimas kalbomis skirtas Dievui,o ne žmonėms, tai liudininkai ir nebūtinai užfiksuodavo arba skelbdavo viešai.

Kaštonas

Tai vienintelė charizma kurią galima "naudoti" "asmeniniai naudai". Ne Bažnyčiai.

" bet dažniausiai liudininkai "

Apie šių laikų "dažniausiai" įkėliau knygą "Kopimas į tiesą"

Papildysiu.
Šventosios Dvasios dovana (dovanos) nėra savaiminis rodiklis kaip nuopelnas už šventumą. Taip pat dovana (dovanos) nereiškia, kad gavėjas taps šventuoju.
Pvz. Turintysis kalbų dovaną gali būti visiškai net ne doras.

Sigitas

Garbė Jėzui Kristui!
Atsakymą randame Šventajame Rašte: ,,išsipildė pranašo Joelio pasakyti žodžiai:
Paskutinėmis dienomis, - sako Dievas, - aš kiekvienam kūnui išliesiu savosios Dvasios. Tuomet jūsų sūnūs ir jūsų dukterys pranašaus, jūsų jaunuoliai matys regėjimus, o jūsų seniai sapnuos sapnus. Taip pat ir savo tarnams bei tarnaitėms tomis dienomis aš išliesiu savosios Dvasios, ir jie pranašaus. Aš darysiu stebuklų aukštai danguje ir apačioje, žemėje, parodysiu ženklų: kraujo, ugnies bei rūkstančių dūmų. Saulė pavirs tamsybe, o mėnulis - krauju, prieš ateinant didingai ir šlovingai Viešpaties dienai, ir kiekvienas, kuris šauksis Viešpaties vardo, bus išgelbėtas." (Apd.2,16-21).

Maldos kalbomis (glosolalijos) dovana yra gerai žinoma nuo pat apaštalų laikų ir apaštalas Paulius labai daug apie ją rašo, pats esu jau daug citavęs šiame forume. Ji yra skirta kožnam be vienam tikinčiajam, atgimusiam iš aukšto ir gavusiam Šventosios Dvasios krikštą. Kodėl ne visi krikščionys praktikuoja šią dovaną? Ar visi krikščionys yra atgimę iš aukšto? Ar visi žino kas tai yra?
Šventieji praktikavo ir tebepraktikuoja šią dovaną, tiesiog jie tai darė kai kiti nematė ir negirdėjo. Yra panašiai, kaip ir su levitacijos dovana - esama šventųjų, kurie maldos metu pakildavo nuo grindų. Tačiau ne šventi šalia esantys visad išsigąsta tokių maldos savitumų ir iš karto smerkia, keikia, vadina apsėstais ir įduoda tribunolui, kuris šventuosius sudegina, tarkim kaip inkvizicijos laikais, arba uždaro į saugią patalpą, kaip kad nutiko šventajam tėvui Pijui dėl jo dovanos - stigmų.

Gyvename paskutiniuosius laikus, todėl Dievas lieja savo  Dvasią tikrai kiekvienam kūnui, tad NEGESINKIME DVASIOS brangieji!

Straipsnis menkas ir prastas dėl to, jog aprašo tą konferenciją, (kurioje pats taipogi dalyvavau kartu su mano bendruomenės "žemės druska" branduoliu), lyg ten būtų vykę kažkas ekstaziško. Nieko panašaus ten nebuvo, mano supratimu šlovinimo net per mažai buvo, Švenčiausio Sakramento adoracijos irgi mažokai, o kalbėjimų buvo gal kiek per daug, bet kadangi konferencija, tai tiek to.  :-\
Citata iš: Tomas M.  spalio 22, 2015, 14:26:32
CitataGlosolalijos dovana yra skirta gaut visiems tikintiesiems, nes šitaip žmogus užmezga dar intymesnį asmeninį ryšį su Dievu ir Dievui lengviau žmogų naudoti savo valiai įvykdyti.


Jei taip ir yra, kodėl mes to nematome tūkstančiuose Šventųjų?  :-\
Nematome, negirdime, nejaučiame, neužuodžiame, neragaujame Šventosios Dvasios, tai ir kituose to nesurandame. Kas ieško - randa.  ;)

Kiekvienam laikmečiui ir kiekvienam tikinčiajam Dievas turi savitą veikimo būdą. Pasikartosiu - gyvename paskutiniuosius laikus, artėja laikas, kai teks arba priimti žvėries ženklą arba mirti kankinama mirtimi. Dabartiniai žmonės nerealiai bijo skausmo, kančios, sunkumų, todėl dauguma renkasi žvėries ženklą, t.y. pagarbinti antikristą. Dievo Dvasia veikia kitaip, nei piktoji, ji nesiveržia per jėgą, nors yra kur kas galingesnė. Kodėl Mozė, nulipęs nuo Sinajaus kalno, turėjo užsidengti veidą? Dėl kitų žmonių, kad šie, pamatę Dievo Šlovę, nesijaustų tokie nusidėjėliai, kad jų pikti sumanymai nedegintų jiems širdies. Mozė paklausė ir užsidengė veidą, nors jam pačiam tai nebuvo reikalinga. Taip ir kiti žmonės, gavę Šventosios Dvasios, užsidengia veidą (ir kitas kūno dalis), kad kitiems žmonėms Dievo Artuma nedegintų širdies, nekeltų viešumon jų nuodėmių, blogybių. Petras, atpažinęs Jėzuje Dievą, pasakė: ,,Pasitrauk nuo manęs, Viešpatie, nes aš - nusidėjėlis!" (Lk.5,8). Ir Dievas pasitraukia nuo mūsų, Jis iš tiesų pasitraukia, užsidengia, nes mes nepajėgūs pakelti Jo Šlovės. O kai žmogus bent kiek priartėja prie Šviesos Šaltinio, jis gauna gausybę dvasinių dovanų, tarp kurių pirmoji ir yra glosolalija, kaip tai yra daugybę kartų aprašyta Naujajame Testamente, Apaštalų darbuose ir laiškuose.

Charizmos visos yra skirtos Bažnyčiai auginti, stiprinti, plėsti. Malda kalbomis stiprina ryšį su Dievu, o kai stipresnis vienas žmogus, stiprėja ir visa bendruomenė, Bažnyčia. Visos Dievo dovanos skirtos bendruomenei, net ir tos, kurios siaurąja prasme skiriamos kuriam vienam asmeniui.

Atsiprašau, jog tiek daug parašiau, norėjau atsakyti į kai kuriuos klausimus. Atsiprašau, jei savo tiesmukišku pasisakymu ką nors užgavau. Jeigu katras ar katra užsigavote, vadinasi jumyse dar yra Dievui vietos.  :thumbup:

Esu šališkas Dievui ir Dievas yra šališkas man, todėl objektyvios informacijos negaliu pateikti. Ir nežinau, ar yra žmogus, galintis tai padaryti.  ::)

Sudievu, brangieji!

Tomas M.

Sigitai, kad tau tas susirinkimas neatrodė labai ekstaziškas - tai normalu, nes tu tai matai dažnai, bet kožnam be vienam tikinčiajam, kuris eina į bažnyčią sekmadieniais, tas reginys sukelia visai kitą įspūdį.

Citata iš: Sigitas  spalio 22, 2015, 16:09:26O kai žmogus bent kiek priartėja prie Šviesos Šaltinio, jis gauna gausybę dvasinių dovanų, tarp kurių pirmoji ir yra glosolalija, kaip tai yra daugybę kartų aprašyta Naujajame Testamente, Apaštalų darbuose ir laiškuose.

Charizmos visos yra skirtos Bažnyčiai auginti, stiprinti, plėsti. Malda kalbomis stiprina ryšį su Dievu, o kai stipresnis vienas žmogus, stiprėja ir visa bendruomenė, Bažnyčia. Visos Dievo dovanos skirtos bendruomenei, net ir tos, kurios siaurąja prasme skiriamos kuriam vienam asmeniui.


Gaunasi, kad 99% katalikų, įskaitant šventuosius yra "nepriartėję prie Šviesos Šaltinio", nes negavo pirmosios dovanos. O kadangi tai labai pabrėžiama, kaip pirmoji dovana, tuomet negavus pirmosios dovanos, gaunasi, kad negali gauti ir antrosios ir t.t.

Šv. Apaštalas aprašo maldą kalbomis, bet kiek esu skaitęs, tai visai nereiškia, kad ta malda buvo tokia, kokią praktikuoja šių dienų charizmatikai. T.y. niekas realiai nematė tos maldos, todėl tiesiogiai lyginti negalima. Ir įdomu būtų palyginti (gal čia Kukulis padėtų) ar apie tokį maldos būdą rašo Apaštališkieji Tėvai (t.y. Apaštalų tiesioginiai mokiniai) ir kiti pirmųjų amžių Tėvai. O jei jie nerašo apie tai ir ta praktika neišliko nei Vakarų, nei Rytų Bažnyčiose, tai iškyla rimti klausimai.

Pilgrim

Siūlau pasiskaityti šią diskusiją apie kalbėjimą kalbomis
krikščioniškame forume, tikiuosi bus aiškiau
http://www.army777.lt/forum/viewtopic.php?f=36&t=107&start=30

Kaštonas

,Taip ir kiti žmonės, gavę Šventosios Dvasios, užsidengia veidą (ir kitas kūno dalis), kad kitiems žmonėms  Dievo Artuma nedegintų širdies, nekeltų viešumon jų nuodėmių, blogybių ,,
;D
Neesu matęs, kad kas nors užsidegtu veidą.
Negąsdink žmonių su paskutinis laikais ir prisimink kas yra sakramentai...

Silvija

Citataauthor=Sigitas link=topic=237.msg16626#msg16626 date=1445537366]
Jeigu katras ar katra užsigavote, vadinasi jumyse dar yra Dievui vietos.  :thumbup:

Esu šališkas Dievui ir Dievas yra šališkas man, ...


Dievas nėra šališkas, Sigitai ( Apd 10, 34;  Gal 2, 6; Rom 2, 11 ir t.t.) ir paskaityk dar kartą, ką parašei tiems ir toms, kurie užsigavo  :D O kaip tiems, kurie neužsigavo?  :-\

Silvija

O kažin kodėl niekad nesu mačius vyskupų kalbomis meldžiantis?  :-\

Kaštonas

Todėl, kad niekas nesupras.
Kažkas jau rašė.
Kalbų dovana (,,spontaniškas,,)tai, užsienio kalbos. Arba/ir,, niurnejimas,,.
Kol kas dar niekas nekalba apie gimtąsias dovanas:)

Beje. Tą knygele galiu paskolinti. Ten apie tai rašoma pakankamai išsamiai.


Aukštyn