liepos 08, 2020, 12:26:49

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


Maldos į angelus

Pradėjo Tomas M., kovo 10, 2013, 05:06:53

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

Žemyn

Tomas M.

Keletas gražių maldų, kreipiantis į angelus:

ŠV. GERTRŪDOS MALDA Į ANGELĄ SARGĄ

Šventasis Dievo Angele, Dievo paskirtas mano apsaugai, aš dėkoju tau už visas geradarybes, kurias tu kada nors suteikei mano kūnui ir sielai. Aš giriu ir šlovinu tave, nes tu mane vargšą taip ištikimai sergsti ir mane gini nuo visų priešo antpuolių.

Tebūna palaiminta toji valanda, kai tu buvai duotas mano apsaugai ir paskirtas mano Gynėju bei Globėju. Tebūnie palaiminta tavoji meilė man ir tavo nepailstantis rūpestis manuoju išganymu. Aš prašau tavęs, atleisk man, jog aš taip dažnai priešinausi tavo patarimams ir tuo liūdinau tave, savo mylintį draugą. Aš ryžtuosi ateityje tavęs klausyti ir savo Dievui ištikimai tarnauti. Amen.

MALDA Į ŠV. MYKOLĄ ARKANGELĄ

Šventasis Mykolai Arkangele, gink mus kovoje, būk apgynėju nuo velnio nedorybių ir žabangų. Tesudraudžia jį Dievas, nuolankiai meldžiame, o tu, dangaus galybių Kunigaikšti, Šėtoną ir kitas piktąsias dvasias, kurios pasaulyje slankioja, tykodamos sielų pražudyti, Dievo galybe nugramzdink į pragarą. Amen.

MALDA Į ŠV RAPOLĄ ARKANGELĄ

O šventasis didis arkangele Rapolai, stovintis prie Viešpaties sosto!
Malone, tau suteikta Visagalio sielos ir kūno Gydytojo,
išgelbėjai teisųjį vyrą Tobitą nuo kūno aklumo ir lydėdamas jo sūnų Tobiją apsaugojai nuo piktosios dvasios.

Kuo nuoširdžiausiai meldžiu - būk mano gyvenimo vedlys,
apsaugok nuo visų regimų ir neregimų priešų,
išgydyk mano sielos ir kūno ligas, nukreipk mano gyvenimą į atgailą už nuodėmes ir gerų darbų darymą.

O šventasis didis arkangele Rapolai!
Išgirsk mane nuodėmingą, besimeldžiantį tau,
ir padėk šiame ir amžinajame gyvenime dėkoti ir garbinti
mūsų Sutvėrėją per amžių amžius. Amen.

ANGELO SARGO LITANIJA

(privačiam kalbėjimui)

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, Angelų Karaliene, | melski už mus!
Šventasis Juozapai, Skaistusis Angelų Karalienės sužadėtini,
Šventasis Angele, kuris esi mano sargas,
Šventasis Angele, kurį aš garbinu kaip savo princą,
Šventasis Angele, kuris taip gailestingai mane įspėji,
Šventasis Angele, kuris duodi man išmintingų patarimų,
Šventasis Angele, mano uolusis globėjau,
Šventasis Angele, kuris rūpiniesi mano poreikiais,
Šventasis Angele, kuris mane švelniai myli,
Šventasis Angele, mano guodėjau,
Šventasis Angele, kuris pamokai mane apie mano pareigas,
Šventasis Angele, mano gerasis ganytojau,
Šventasis Angele, visų mano veiksmų liudininke,
Šventasis Angele, kuris man padedi kiekviename susidūrime,
Šventasis Angele, kuris nuolat budi mane saugodamas,
Šventasis Angele, kuris man talkini visuose mano žygiuose,
Šventasis Angele, kuris mane užtari,
Šventasis Angele, kuris neši mane ant rankų,
Šventasis Angele, kuris vedi mane visais keliais,
Šventasis Angele, kuris vadovauji visiems mano poelgiams,
Šventasis Angele, mano meilingas gynėjau,
Šventasis Angele, kuris išmintingai mane lydi,
Šventasis Angele, kuris saugai mane nuo pavojų,
Šventasis Angele, kuris mokai mane išganymo tiesų,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
pasigailėk mūsų!

Melskite už mus, šventieji Angelai sargai!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!

Melskimės. Visagali amžinasis Dieve, kuris iš savo neapsakomo gerumo mums visiems davei po Angelą sargą, suteik, kad tą, kurį man gailestingai skyrei, aš taip gerbčiau ir mylėčiau, kad padedamas Tavo malonės dovanų ir jo pagalbos, būčiau vertas kartu su juo nueiti į dangiškąją tėvynę Tavęs kontempliuoti Tavo šlovės spindesyje. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Dar daugiau maldų galima rasti:

Šv. angelams

Aukštyn