birželio 02, 2020, 16:01:42

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


Balandžio mėn. maldų intencijos

Pradėjo Silvija, balandžio 03, 2013, 03:45:09

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

Žemyn

Silvija

Popiežiaus intencijos:

    bendroji:  kad viešas pamaldus tikėjimo šventimas keltų tikinčiųjų dvasią;
         
    misijų:  kad misijų Bažnyčios būtų vilties ir prisikėlimo ženklas bei įrankis.   

Kauno arkivyskupijos intencija šį mėnesį:

    Dėkojame Dievui už Benedikto XVI tarnystę ir meldžiamės už naująjį popiežių Pranciškų.

Gailestingumo savaitę 2013 03 28-04 07 meldžiamės įvairiomis intencijomis: http://www.gailestingumas.com/lt/naujienos/,nid.113

Silvija

Popiežiaus intencijos:

BENDROJI: Kad vyriausybės skatintų kūrinijos apsaugą ir teisingą gamtinių išteklių paskirstymą.
MISIJŲ: Kad prisikėlęs Viešpats pripildytų vilties širdis tų žmonių, kurie kenčia skausmo ir ligos išmėginimą.


Jazminas


Silvija

Popiežiaus intencijos balandžio mėnesį

bendroji: kad žmonės išmoktų gerbti kūriniją ir tausotų ją kaip Dievo dovaną;

misijų: kad persekiojami krikščionys jaustų prisikėlusio Viešpaties artumą ir visos Bažnyčios solidarumą.

Junkimės prie Kauno arkivyskupijos intencijos - kad būtume Prisikėlusio Kristaus liudytojais visiems dar Jo nesutikusiems žmonėms.

vida


kukulis

Vakar pasakiau grupelės nariams, kad popiežiaus intencija bendroji susijusi su gyvūnais, tai niekas nepatikėjo :D

Silvija

Ne tik su gyvūnais, kukuli ;)

Mūsų Velykų šventės viešnia pastebėjo pro langą žiūrėdama, kad vienos obels kamienas pažeistas vėžio ir aptrauktas samanomis, ji parekomendavo būdą jai išgydyti :thumbup:

Silvija

Popiežiaus intencijos balandžio mėnesį

Visuotinė: kad smulkieji ūkininkai už savo vertingą darbą gautų teisingą atlygį;
Už evangelizavimą: kad Afrikos krikščionys politinių ir religinių konfliktų apsuptyje liudytų meilę ir tikėjimą į Jėzų Kristų.

Silvija

Paskutinį balandžio sekmadienį Bažnyčia mini Gyvybės dieną. Dar 1998 m. Lietuvos Vyskupai, atsiliepdami į Šv. Tėvo Jono Pauliaus II raginimą, nutarė šią dieną kasmet minėti Lietuvos bažnyčiose - paskutinį balandžio sekmadienį. Šio minėjimo tikslas - paskatinti visuomenę daugiau dėmesio skirti žmogaus gyvybės prasmei ir vertei, atkreipti dėmesį į abortų ir eutanazijos problemas. Taip pat šią dieną kviečiama melstis intencija, kad žmogaus gyvybė būtų gerbiama ir ginama nuo jos prasidėjimo momento iki natūralios mirties bei ryžto visu gyvenimu skleisti gyvybės evangeliją.

Silvija

Pasiruošimas Gailestingumo kongresui, pagrindiniam Gailestingumo jubiliejaus renginiui Lietuvoje, vyskupų kvietimu yra lydimas bendros Lietuvos tikinčiųjų maldos. Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas kreipiasi: ,,Noriu patikėti Jums svarbią misiją - melstis už Gailestingumo kongresą, kad jis būtų Viešpaties malonės metas ir pasitarnautų mūsų visų gilesniam atsivertimui bei Bažnyčios atsinaujinimui''

Kongresui jau visai priartėjus, ištikimai ir kantriai atsidėkime maldai, kad Dievo Gailestingumas apkabintų kiekvieną žmogų Lietuvoje ir visame pasaulyje. Todėl likus devynioms dienoms iki kongreso kviečiame visas maldos grupes, parapijų bendruomenes, kunigus ir vienuolius melstis Dievo Gailestingumo devyndienį. Ruošdamiesi Gailestingumo kongresui paveskime begaliniam Dievo Gailestingumui visas tas sielas, kurias Jėzus prašo pas Jį atvesti.

Kiekvienas teįsijungia į šią bendrą maldą pavieniui ar su bendruomene kalbėdamas Dievo Gailestingumo devyndienį ir vainikėlį.

DIEVO GAILESTINGUMO DEVYNDIENIS

Devyndieniu, kuris pradedamas Didįjį penktadienį, rengiamasi Gailestingumo šventei. Devynias dienas, vienijantis su Kristaus auka ant kryžiaus už mūsų ir viso pasaulio išganymą, įsiliejant į tą meilę, kuria dangaus Tėvas myli Sūnų, o per Jį ir mus, kalbamas Dievo gailestingumo vainikėlis. Šią maldą ses. Faustinai Jėzus padiktavo Vilniuje 1935 m. rugsėjo 13-14 d.

,,Sielas, kurios kalbės šį vainikėlį, mano gailestingumas apglėbs gyvenime, o ypač mirties valandą (Dien. 754), - sakė Jėzus Faustinai. - Jei tik kartą sukalbės šį vainikėlį, patirs malonę iš begalinio mano gailestingumo" (Dien. 687).
Pirmoji diena

Šiandien atvesk man visą žmoniją, o ypač visus nusidėjėlius, ir panardink juos mano gailestingumo jūroje. Taip paguosi mane, giliai liūdintį dėl prarastų sielų.

Gailestingiausias Jėzau, kurio savybė yra mūsų gailėtis ir mums atleisti, žiūrėk ne į mūsų nuodėmes, bet į mūsų pasitikėjimą begaliniu Tavo gerumu ir priimk mus į savo gailestingiausios Širdies buveinę, ir neišleisk mūsų iš jos per amžius. Maldaujame Tavęs per Tavo meilę, kuri Tave sieja su Tėvu ir Šventąja Dvasia.

O Dievo gailestingumo visagalybe,
Nuodėmingo žmogaus išgelbėjime,
Tu esi gailestingumas ir gailesčio jūra,
Padedi tam, kuris Tavęs nuolankiai prašo.

Amžinasis Tėve, pažvelk gailestingom akim į visą žmoniją, kuri yra uždaryta gailestingiausioje Jėzaus Širdyje, - o ypač į vargšus nusidėjėlius - ir dėl Jo sopulingos kančios parodyk mums savo gailestingumą, kad Tavo gailestingumo visagalybę šlovintume per amžių amžius. Amen.

Toliau kalbamas/giedamas Dievo gailestingumo vainikėlis.

Silvija

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2016-04-28-dievo-gailestingumo-devyndienis-antroji-diena/143627

Antroji diena

Šiandien atvesk man kunigų bei vienuolių sielas ir panardink jas į neišmatuojamą mano gailestingumą. Jie davė man stiprybės ištverti karčią kančią, per juos kaip latakais žmonėms liejasi mano gailestingumas.

Gailestingiausias Jėzau, iš kurio kyla visa, kas gera, pagausink mumyse malonę, idant vertai darytume gailestingumo darbus, kad tie, kurie į mus žiūri, šlovintų gailestingumo Tėvą, kuris yra danguje.

Dievo gailestingumo versmė
Yra tyrose širdyse,
Išmaudytos gailestingumo jūroje,
Šviečiančios kaip žvaigždės, šviesios kaip aušra.

Amžinasis Tėve, pažvelk gailestingom akim į savo vynuogyno išrinktųjų būrį, į kunigų sielas bei vienuolių sielas, ir gausiai apdovanok juos savo palaiminimu, o dėl jausmų savo Sūnaus Širdies, kurioje jie yra uždaryti, gausiai suteik jiems savo šviesos, idant galėtų kitus vesti išganymo keliais, kad kartu giedotų Tavo begalinio gailestingumo šlovę per amžius amžinuosius. Amen.

Toliau kalbamas Dievo gailestingumo vainikėlis.

Silvija

Trečioji diena

Šiandien atvesk man visas pamaldžias bei ištikimas sielas ir panardink jas mano gailestingumo jūroje; šios sielos mane guodė kryžiaus kelyje, buvo paguodos lašas kartėlio jūroje.

Gailestingiausias Jėzau, kuris gausiai teiki visiems malonių iš savo gailestingumo lobyno, priimk mus į savo gailestingiausios Širdies buveinę ir neišleisk mūsų iš jos per amžius. To maldaujame Tavęs dėl nesuvokiamos Tavo meilės, kuria Tavo Širdis liepsnoja dangiškajam Tėvui.

Tavo gailestingumo stebuklai yra neperprantami,
Jų nesuvoks nei nusidėjėlis, nei teisusis,
Į visus žvelgi gailestingom akim
Ir visus patrauki į savo meilę.

Amžinasis Tėve, pažvelk gailestinga akimi į ištikimas sielas kaip į savo Sūnaus paveldą ir dėl Jo sopulingos kančios suteik jiems palaiminimo bei apgaubk juos savo nuolatine globa, kad neprarastų meilės ir šventojo tikėjimo lobio, bet kad su visu angelų ir šventųjų būriu šlovintų Tavo gailestingumą per amžius amžinuosius. Amen.

Toliau kalbamas Dievo gailestingumo vainikėlis.

Silvija

Ketvirtoji diena

Šiandien atvesk man pagonis ir tuos, kurie manęs dar nepažįsta; ir apie juos galvojau savo karčios kančios metu, o būsimasis jų uolumas paguodė mano širdį. Panardink juos mano gailestingumo jūroje.

Gailestingiausias Jėzau, kuris esi viso pasaulio šviesa, priimk į savo gailestingiausios Širdies buveinę visus pagonis, kurie Tavęs dar nepažįsta; tegul juos apšviečia Tavo malonės spinduliai, kad ir jie kartu su mumis šlovintų Tavo gailestingumo stebuklus, ir neišleisk jų iš savo gailestingiausios Širdies buveinės.

Tegul Tavo meilės šviesa
Apšviečia sielų tamsybes.
Padaryk, kad šios sielos pažintų Tave
Ir kartu su mumis šlovintų Tavo gailestingumą.

Amžinasis Tėve, pažvelk gailestingom akim į pagonių ir tų, kas Tavęs dar nepažįsta, sielas, kurios yra uždarytos gailestingiausioje Jėzaus Širdyje. Patrauk juos į Evangelijos šviesą. Šios sielos nežino, kokia didžiulė laimė yra Tave mylėti; padaryk, kad ir jie šlovintų Tavo gailestingumo dosnumą per amžius amžinuosius. Amen.

Toliau kalbamas Dievo gailestingumo vainikėlis.

Aukštyn