birželio 02, 2020, 15:27:17

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


Gegužės mėnesį meldžiamės

Pradėjo Silvija, gegužės 01, 2013, 03:58:57

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

Žemyn

Silvija

Popiežiaus intencijos gegužės mėnesį

bendroji:  kad teisinių institucijų pareigūnai visada veiktų dorai ir sąžiningai;   
     
misijų:  kad seminarijos, ypač misijų Bažnyčių, ugdytų kunigus pagal Kristaus Širdį, visiškai pasišventusius skelbti Evangeliją.   


Taip pat meldžiamės kartu su Kauno arkivyskupija už šeimas ir motinas.

Jazminas

 [-O< 
Silvija, šaunu, kad įdedi intencijas  :thumbup:
Perskaitau, prisijungiu, tik ne visad parašau.

Silvija

Popiežiaus intencijos gegužės mėnesį

bendroji:  kad žiniasklaida būtų tiesai ir taikai tarnaujantis instrumentas;
misijų: kad Marija, Evangelizacijos Žvaigždė, vestų Bažnyčią, skelbiančią Kristų visoms tautoms.

Taip pat, kaip ir Kauno arkivyskupija, meldžiamės už gyvas ir mirusias motinas ir prašome Viešpatį laiminti Lietuvos šeimas.

[-O<

Jazminas


Silvija

Šių metų gegužės mėn. Popiežiaus intencijos:

bendroji: kad atmetę abejingumo kultūrą, rūpintumės kenčiančiais, ypač ligoniais ir vargšais;
misijų: kad sekuliarioje aplinkoje gyvenantiems krikščionims Marijos užtarimas padėtų apsispręsti skelbti Jėzų.

Kauno arkivyskupijos intencija šį mėnesį - už šeimas ir ypač už Mamas; melskime, kad Dievo Motinos užtarimu iš mūsų šeimų, motiniškumo ir tėviškumo dovanų Bažnyčioje bei pasaulyje sklistų taikos, ramybės ir meilės Dvasia.

Silvija

Šiandien - pirmoji maldų į Šventąją Dvasią novenos diena. Dvasia, Viešpatie, ateik!  [-O<

http://www.vievioparapija.eu/maldos/novenos/novena-i-sventaja-dvasia

vida

Taip , į Šv. Dvasią novena - pirmoji diena. Melsimės. Laukiame Sekminių, Šv. Dvasios dovanų. Viešpatie, atverk mūsų širdis, duok suvokimą ir džiaugsmą laukiant Tavo malonių.
Palaimintos dienelės visiems.

Silvija

Popiežiaus intencijos gegužės mėnesį:

    Visuotinė: kad visose pasaulio šalyse būtų gerbiamos moterys ir vertinamas jų svarbus indėlis visuomenės gyvenime;
    Už evangelizavimą: kad šeimose, bendruomenėse bei grupėse plistų Šventojo Rožinio maldos už evangelizaciją ir taiką praktika.

Kauno Arkivyskupijos intencija šį mėnesį:

    kad moterų vaidmuo būtų tinkamai vertinamas visuomenėje ir Bažnyčioje, o motinystės pašaukimas visada sulauktų pripažinimo ir pagarbos.
Tęsiama devyndienio maldos akcija:

Penktoji diena

Šiandien atvesk man eretikų bei atskilusiųjų sielas ir panardink juos mano gailestingumo jūroje; karčios kančios metu jie draskė mano kūną ir širdį, tai yra mano Bažnyčią. Kai grįžta į vienybę su Bažnyčia, gyja mano žaizdos, ir taip palengvina mano kančią.

Ir dėl tų, kurie suplėšė Tavo vienybės drabužį,
Iš Tavo širdies liejasi gailestingumo srovė.
Tavo gailestingumo visagalybė, o Dieve,
Ir šias sielas gali išvest iš klaidos.

Gailestingiausias Jėzau, kuris esi pats gerumas, Tu neatsakysi šviesos Tavęs prašantiesiems, priimk į savo gailestingiausios Širdies buveinę eretikų bei atskilusiųjų sielas ir savo šviesa patrauk juos vienybėn su Bažnyčia, ir neišleisk jų iš savo gailestingiausios Širdies buveinės, bet padaryk, kad ir jie šlovintų Tavo gailestingumo dosnumą.

Amžinasis Tėve, pažvelk gailestingom akim į eretikų ir atskilusiųjų sielas, kurie iššvaistė Tavo gėrybes ir piktnaudžiavo Tavo malonėmis, užsispyrę laikydamiesi savo klaidų. Žvelk ne į jų klaidas, bet į savo Sūnaus meilę ir Jo karčią kančią, kurią iškentė dėl jų, nes ir jie yra uždaryti gailestingiausioje Jėzaus Širdyje. Padaryk, kad ir jie šlovintų didžiulį Tavo gailestingumą per amžius amžinuosius. Amen.

Toliau kalbamas Dievo gailestingumo vainikėlis.

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2016-05-01-dievo-gailestingumo-devyndienis-penktoji-diena/143644

Silvija

Šeštoji diena

Šiandien atvesk man romias ir nuolankias sielas bei mažų vaikų sielas ir panardink jas į mano gailestingumą. Šios sielos panašiausios į mano širdį, jos stiprino mane skausmingoje mano agonijoje; mačiau jas kaip žemiškus angelus, kurie budės prieš mano altorių. Ant jų išlieju malonių sroves. Mano malonę priimti pajėgi tik nuolanki siela, nuolankias sielas apdovanoju savo pasitikėjimu.


Gailestingiausias Jėzau, kuris pats pasakei: mokykitės iš manęs, nes esu romus ir nuolankios širdies - priimk į gailestingiausios savo Širdies buveinę romias bei nuolankias sielas ir mažų vaikų sielas. Šios sielos žavi visą dangų ir ypač patinka dangiškajam Tėvui, jos yra puokštė prieš Dievo sostą, kurios kvapu pats Dievas džiaugiasi. Šios sielos turi nuolatinę buveinę gailestingiausioje Jėzaus Širdyje ir nepaliaujamai gieda meilės bei gailestingumo himną per amžius.

Siela tikrai nuolanki ir romi
Jau čia, žemėje, rojum alsuoja,
O nuolankios jos širdies kvapu
Žavisi pats Kūrėjas.

Amžinasis Tėve, pažvelk gailestingom akim į romias, nuolankias sielas ir į mažų vaikų sielas, kurios yra uždarytos gailestingiausios Jėzaus Širdies buveinėje. Šios sielos yra panašiausios į Tavo Sūnų, šių sielų kvapas kyla nuo žemės ir siekia Tavo sostą. Gailestingumo ir visokio gerumo Tėve, maldauju Tavęs dėl Tavo meilės bei palankumo šioms sieloms laimink visą pasaulį, idant visos sielos drauge giedotų šlovindamos Tavo gailestingumą per amžius amžinuosius. Amen.

Toliau kalbamas Dievo gailestingumo vainikėlis.

Aukse1

Prašau pasimelskit už mano šeima ,turiu tris vaikučius eglute,Deimantele šį mergaite su negalia ir mintautas ,mums o ypač man šiuo metu yra labai sunku ,ačiū.

kukulis


Silvija

Aukse, meldžiu, kad dangaus Tėtis apglėbtų visus jus, kad patirtumėt Jo gailestingąją meilę ir sustiprėtumėt visuose gyvenimo išmėginimuose  [-O<

Šiandien atvesk man sielas, kurios ypač garbina ir šlovina mano gailestingumą, ir jame jas panardink. Šios sielos ypač sielvartavo dėl mano kančios ir dėl to labiausiai persiėmė mano dvasia. Jos yra gyvas mano atjaučiančios širdies atspindys. Būsimajame gyvenime šios sielos švies ypatinga šviesa, nė viena nepateks
į pragaro ugnį, kiekvieną jų aš apginsiu, ypač mirties valandą.


Septintoji diena

Gailestingiausias Jėzau, kurio Širdis yra pati meilė, priimk į savo gailestingiausios Širdies buveinę sielas, kurios ypač garbina ir šlovina Tavo gailestingumo didybę. Šios sielos yra galingos paties Dievo stiprybe; per didžiausius vargus ir prieštaravimus eina pirmyn pasitikėdamos Tavo gailestingumu, šios sielos yra vienybėje su Jėzumi ir neša žmoniją ant savo pečių. Šios sielos nebus griežtai teisiamos, bet mirties valandą jas apglėbs Tavo gailestingumas.

Siela, kuri šlovina savo Viešpaties gailestingumą,
Yra ypatingai Jo mylima.
Ji nuolat yra prie gyvosios versmės
Ir semiasi malonių iš Dievo gailestingumo.

Amžinasis Tėve, pažvelk gailestingumo akimis į sielas, kurios garbina ir šlovina svarbiausią Tavo savybę, tai yra neišmatuojamą Tavo gailestingumą, - kurios yra uždarytos gailestingiausioje Jėzaus Širdyje. Šios sielos yra gyvos Evangelija, jų rankos pilnos gailestingumo darbų, o jų siela, kupina džiaugsmo, gieda gailestingumo giesmę Aukščiausiajam. Maldauju Tavęs, Dieve, parodyk savo gailestingumą pagal jų viltį ir pasitikėjimą Tavimi, tegul jiems išsipildo pažadas Jėzaus, kuris pasakė: ,,Sielos, kurios garbins šį neišmatuojamą mano gailestingumą, - aš pats jas ginsiu gyvenime, o ypač mirties valandą kaip savo garbę."

Toliau kalbamas Dievo gailestingumo vainikėlis.

Dievo Gailestingumo vainikėlis gali būti kalbamas varstant mums įprasto rožinio karoliukus.

Pradžioje kalbame ,,Tėve mūsų", ,,Sveika, Marija", ,,Tikiu Dievą Tėvą".

Toliau ties didesniais karoliukais meldžiame:
Amžinasis Tėve, aukoju Tau mieliausiojo Tavo Sūnaus, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, Kūną ir Kraują, Sielą ir Dievystę permaldauti už mūsų ir viso pasaulio nuodėmes.

Ties mažesniais karoliukais kalbame: Dėl skaudžios Jėzaus kančios būk gailestingas mums ir visam pasauliui.

Pabaigoje:
Šventas Dieve, šventas Galingasis, šventas Amžinasis, pasigailėk mūsų ir viso pasaulio. (3 kartus)

Silvija

Aštuntoji diena

Šiandien atvesk man sielas, kurios yra skaistyklos kalėjime, ir panardink jas į mano gailestingumo bedugnę, tegul mano kraujo srovės atvėsins jų karštį. Visas šias sielas aš labai myliu, jos atsilygina mano teisingumui; tu gali suteikti joms palengvėjimą. Imk iš mano Bažnyčios lobyno visus atlaidus ir aukok už jas... O, jei tik žinotum jų kančią, nuolat už jas aukotum dvasinę išmaldą ir mokėtum jų skolas mano teisingumui.


Gailestingiausias Jėzau, kuris pats sakei, kad nori gailestingumo, štai atvedu į Tavo gailestingiausios Širdies buveinę skaistyklos sielas - sielas, kurias Tu labai myli, bet kurios privalo atlyginti Tavo teisingumui - tegul vandens ir kraujo srovės, kurios ištryško iš Tavo Širdies, užgesina skaistyklos ugnies liepsnas, kad ir ten būtų garbinamas Tavo gailestingumas.

Iš baisios skaistyklos ugnies kaitros
Kyla aimana į Tavąjį gailestingumą
Ir patiria paguodą, palengvėjimą bei atvėsį
Dėl išsiliejusios kraujo ir vandens srovės.

Amžinasis Tėve, pažvelk gailestingom akim į skaistykloje kenčiančias sielas, kurios yra uždarytos gailestingiausioje Jėzaus Širdyje. Maldauju Tavęs dėl Jėzaus, Tavo Sūnaus, sopulingos kančios ir dėl viso sielvarto, kuriuo buvo užlieta Jo švenčiausia siela, parodyk savo gailestingumą sieloms, į kurias žvelgi teisingai; nežiūrėk į jas kitaip, tik per Jėzaus, brangiausio Tavo Sūnaus, žaizdas, nes tikime, kad Tavo gerumas ir gailestingumas yra neišmatuojamas.

Toliau kalbamas Dievo gailestingumo vainikėlis.

Silvija

Devintoji diena

Šiandien atvesk man drungnas sielas ir panardink jas į mano gailestingumo bedugnę. Šios sielos skaudžiausiai žeidžia mano širdį. Didžiausią pasibjaurėjimą Alyvų sodelyje mano sielai sukėlė drungna siela. Dėl jos pasakiau: ,,Tėve, atitolink nuo manęs šią taurę, jei tokia yra Tavo valia." - Paskutinis gelbėjimosi ratas joms yra griebtis mano gailestingumo.

Gailestingiausias Jėzau, kuris esi pats gailestingumas, į Tavo gailestingiausios Širdies buveinę atvedu drungnas sielas, tegul šioje tyros Tavo meilės ugnyje sušyla šios suledėjusios sielos, kurios panašios į lavonus ir kelia Tau pasišlykštėjimą. O Jėzau gailestingiausias, pasitelk savo visagalybę ir patrauk jas į patį savo meilės ugnies karštį, ir apdovanok jas šventa meile, nes Tu viską gali.

Ugnis ir ledas susijungt negali,
Nes arba ugnis užges, arba ledas ištirps.
Bet Tavo gailestingumas, o Dieve,
Dar didesniam skurdui gali padėt.

Amžinasis Tėve, pažvelk gailestinga akimi į atvėsusias sielas, kurios yra uždarytos gailestingiausioje Jėzaus Širdyje. Gailestingumo Tėve, maldauju Tavęs dėl Tavo Sūnaus kančios kartumo ir trijų valandų Jo agonijos ant kryžiaus, leisk, kad ir jos šlovintų Tavo gailestingumo bedugnę...

Toliau kalbamas Dievo gailestingumo vainikėlis.

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2016-05-05-dievo-gailestingumo-devyndienis-devintoji-diena/143872

Aukštyn