rugsėjo 29, 2020, 12:07:21

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


Švč. Jėzaus Širdies litanija

Pradėjo Silvija, birželio 01, 2013, 13:12:53

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

Žemyn

Silvija

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!

Jėzaus Širdie, Sūnaus amžinojo Tėvo,   |   pasigailėk mūsų!
Jėzaus Širdie, Mergelėje Motinoje Šventosios Dvasios sutvertoji,
Jėzaus Širdie, su Dievo žodžiu esmingai sujungtoji,
Jėzaus Širdie, begalinės didybės,
Jėzaus Širdie, šventoji Dievo bažnyčia,
Jėzaus Širdie, Aukščiausiojo padangte,
Jėzaus Širdie, Dievo namai ir dangaus vartai,
Jėzaus Širdie, liepsnojantis meilės židiny,
Jėzaus Širdie, teisingumo ir meilės buveine,
Jėzaus Širdie, gerumo ir meilės pilnoji,
Jėzaus Širdie, visų dorybių gelme,
Jėzaus Širdie, visokios pagarbos vertoji,
Jėzaus Širdie, visų širdžių valdove,
Jėzaus Širdie, išminties ir žinojimo lobyne,
Jėzaus Širdie, dievybės pilnatve,
Jėzaus Širdie, Tėvo mylimiausioji,
Jėzaus Širdie, visiems malonių teikiančioji,
Jėzaus Širdie, visos žmonijos išsiilgtoji,
Jėzaus Širdie, kantrioji ir gailestingoji,
Jėzaus Širdie, dosni Tavęs besišaukiantiems,
Jėzaus Širdie, gyvybės ir šventumo šaltini,
Jėzaus Širdie, permaldavime už mūsų nuodėmes,
Jėzaus Širdie, baisiai išniekintoji,
Jėzaus Širdie, mūsų nedorybių įskaudintoji,
Jėzaus Širdie, ligi mirties paklusnioji,
Jėzaus Širdie, ietimi pervertoji,
Jėzaus Širdie, paguodos šaltini,
Jėzaus Širdie, mūsų gyvenime ir prisikėlime,
Jėzaus Širdie, taikos ir ramybės davėja,
Jėzaus Širdie, nuodėmių auka,
Jėzaus Širdie, Tavimi pasitikinčiųjų išganyme,
Jėzaus Širdie, mirštančiųjų viltie,
Jėzaus Širdie, visų šventųjų džiaugsme,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
   atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
   išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
  pasigailėk mūsų!

   Jėzau, romusis ir nuolankiaširdi!
   Padaryk mūsų širdį panašią į savo Širdį!

    Melskimės. Visagali amžinasis Dieve, pažvelk į savo Sūnaus Širdį ir į tai, kaip ji Tave pagarbino bei kuo Tau už nusidėjėlius atsilygino. Mūsų prašomas pasigailėti, maloniai mums atleisk vardan savo Sūnaus Jėzaus Kristaus, kuris su Tavimi gyvena ir viešpatauja per amžius. Amen.

Augucka

Kada, kodėl ir kokiais atvejais reikia kalbėti šią litaniją? Aš nelabai turiu žinių apie tai. Ačiū

Tomas M.

Iš šios eilutės atrodo, kad tai yra gailesčio malda:

CitataVisagali amžinasis Dieve, pažvelk į savo Sūnaus Širdį ir į tai, kaip ji Tave pagarbino bei kuo Tau už nusidėjėlius atsilygino. Mūsų prašomas pasigailėti, maloniai mums atleisk vardan savo Sūnaus Jėzaus Kristaus, kuris su Tavimi gyvena ir viešpatauja per amžius.


Pagal senąją tradiciją, mes visą gyvenimą turime melstis prašydami Dievo pasigailėjimo ir atleidimo už visa tai, ką blogo esame padarę (ar gero esame nepadarę).

Silvija

čia - kun M. Malinausko SJ labai detalus paaiškinimas kas ir kaip. Ištrauka:

CitataLitanija yra viena iš Bažnyčios maldos būdų. Šį maldos būdą Bažnyčia perėmė iš ankstesnių kartų. Išrinktoji tauta jau Senojo Testamento laikais meldėsi tokiu būdu, pavyzdžiui 136 psalme.

Švč. Jėzaus Širdies litanija dabartinę formą įgavo tik 1899-aisiais. Tais metais vasario 2 dieną popiežius Leonas XIII šią litaniją patvirtino kaip Bažnyčios maldą.

Ši litanija kilo iš Jėzaus Širdies apmąstymų, paremtų Šventuoju Raštu. Kreipiniai į Jėzaus Širdį liejasi iškontempliuotais žodžiais iš pilno Dvasios šaltinio ir neša besimeldžiantį gilyn į mylinčio ir gailestingojo Jėzaus Kristaus paslaptį.


Šiandien girdėjau kunigą per Mišias maždaug taip šią maldą pristatant: tai yra gegužės mėnesio Marijos litanijos, kurią baigėme žodžiais ...su savo Sūnumi mus sutaikink, savo Sūnui mus paveski, savo Sūnui mus atiduoki! tęsinys. Taip sakant, per Mariją į Kristų :)

Varlė keliauninkė

ŠianDIE..
ir visados
ir per amžius..
amen

Silvija


Aukštyn