Ar katalikai vis dar turi stengtis atversti kitatikius į Kristų ir į katalikybę?

Pradėjo Tomas M., rugpjūčio 03, 2013, 18:15:01

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

Žemyn

kukulis

Citata iš: Silvija  gruodžio 27, 2015, 17:49:50
Ar negalėtumėt išversti tų, jūsų manymu, "neteisingų doktriniškai" vietų į lietuvių kalbą? Esu tikra, kad niekas nežaidžia žaidimo "durk pirštu - gal pataikysi" :)


Brickner went on to say, "How can the Vatican ignore the fact that the Great Commission of Jesus Christ mandates that his followers are to bring the gospel to all people?  If so, they need to be reminded that they first received that gospel message from the lips of Jews who were for Jesus.

Brikneris pasakė: "Kaip Vatikanas gali ignoruoti faktą, kad Didžioji Jėzaus Kristaus Komisija yra įgaliota, kad jos pasekėjai privalo pateikti Evangeliją visai žmonijai? Jeigu taip, jiems turi būti priminta, kad jie pirmiau išgirdo Evangelijos žinią iš žydų lūpų kurie buvo Jėzaus(??)" ( Mano anglų kalbos žinios irgi biškį stringa :D )

Tada cituojamas apaštalas Paulius, kuris laiške romiečiams pasakė, kad pirmiausia išganymas turi būti paskelbtas žydams, o paskui graikams.

--

Maždaug į šitą bandžiau atsakyti ankstesniu savo pranešimu.

Pilgrim


Tomas M.

Šioje vietoje "Great Commision" verčiasi, kaip didysis įgaliojimas, siuntimas.

Kam įdomus to dokumento vertinimas iš teologinės perspektyvos, man labai patiko žinomo JAV teologo Taylor Marshall laida, kurioje jis plačiau apie tai kalba. Pats T. Marshall yra konvertitas iš anglikonų atšakos.

#99: Should Catholics Share the Gospel with Jewish Friends [Podcast]

Taip pat yra labai įdomus ir praktiškas T. Marshall video, kaip dalintis savo tikėjimu su žydais, tikrai verta paklausyti:

VIDEO: How to Share Catholic Faith with Jewish Friends

Silvija

Bet pirma įsiskaitykime į šitą:

Dokumentą sudaro įvadas ir septyni skyriai. Įvade primenama, kad Vatikano II Susirinkimo deklaracija ,,Nostra aetate" naujai prabilo apie Katalikų  Bažnyčios ir žydų tautos dialogą, aiškindama jį naujame teologiniame kontekste. Deklaracija kalba apie Senosios ir Naujosios Sandorų tarpusavio ryšius, apie Jėzaus Kristaus atnešto išganymo visuotinumą ir neatšaukiamą Dievo Sandoros su Izraeliu, apie tai kaip Izraelio tautos atžvilgiu suprasti Bažnyčios vykdomą evangelizavimo misiją. Dabar skelbiamas dokumentas pratęsia Susirinkimo deklaracijos svarstymus, papildo juos naujomis, dabartiniame kontekste subrandintomis įžvalgomis. Įvade pabrėžiama, kad šis tekstas nėra naujas Bažnyčios mokymo dokumentas, bet yra teologinė refleksija, kuria norima skatinti ir intensyvinti žydų ir katalikų teologinį dialogą.

Pirmajame dokumento skyriuje aptariamas deklaracijos ,,Nostra aetate" poveikis ir konstatuojama, kad jos dėka, visų pirma dėl aiškiai suformuluotos Katalikų Bažnyčios pozicijos judaizmo atžvilgiu, buvo daug nuveikta teologinio dialogo sferoje ir užmegzta gili abipusė draugystė.

Antrame skyriuje kalbama apie ypatingą katalikų ir žydų dialogo statusą bendrame Katalikų Bažnyčios bendravimo su kitomis religijomis kontekste. Katalikų dialogas su žudais ir dialogai su kitomis religijomis yra skirtingi, neįmanomu jų gretinti dėl hebrajiškų krikščionybės šaknų.

Trečiasis skyrius kalba apie Dievo Žodžio apreiškimą judaizme ir krikščionybėje. Žydams Dievo Žodis yra apreikštas Penkianknygėje; krikščionims - Dievo Žodis yra įsikūnijęs Jėzuje Kristuje. Tačiau Dievo Žodis yra nedalomas ir reikalauja, kad žmonės surastų tokius atsakymus, kurie jiems padėtų pagal Dievo Žodį gyventi.

Ketvirtasis skyrius kalba apie Senosios ir Naujosios Sandorų santykį. Nors abi tradicijos jas suvokia skirtingai, Senoji Sandora ir Naujoji Sandora sudaro vieną Dievo Sandorą su žmonija. Tai savo ruožtu reiškia, kad ir Jėzaus Kristus atneštas išganymas liečia abi Sandoras. Apie tai kalbama penktame skyriuje, kuriame pabrėžiama, jog nors žydai netiki, kad Jėzaus Kristaus yra visuotinis žmonijos Išganytojas, jie irgi yra išganymo dalininkai, nes Dievo malonės dovanos ir pašaukimas - neatšaukiami, kaip sako šv. Paulius.

Šeštajame skyriuje sakoma, kad nors katalikai dialoge su žydais liudija savo tikėjimą į Jėzų Kristų, jie nesiima aktyvios misijos žydų tautos atžvilgiu ir nesiekia jų atversti. Katalikų dialogo su žydais tikslas - apie tai kalbama septintame dokumento skyriuje - vieni kitus geriau pažinti, vis labiau susitaikyti, kartu siekti teisingumo ir taikos, saugoti kūriniją, kovoti prieš antisemitizmą. Katalikai ir žydai turi bendradarbiauti padėdami vargstantiems, silpniems, atstumtiems žmonėms, kad šitaip jie kartu būtų palaima visam pasauliui.


http://lt.radiovaticana.va/news/2015/12/10/katalikai_nesiekia_atversti_žydų_dokumentas_apie_dialogą/1193469

Tomas M.

Pagrindinė problema, kaip suprantama Naujoji Sandora. Kaip suprantu dabartinis Bažnyčios mokymas yra toks, kad Naujoji Kristaus Sandora pakeitė senąją.

Tuo tarpu JPII ir šio dokumento retorika yra tokia, kad Kristaus Sandora toliau galioja su senesnėmis Dievo sandoromis. Tad čia kyla klausimas, kodėl Kristus ir Apaštalai norėjo atversti žydus? Ir kodėl Jėzus sakė, kad tik per Jį eina kelias į Dangų? Ar jis nežinojo kaip yra iš tikro? Aišku, kad žinojo, tad...

Silvija

Apaštalai ne norėjo atversti, o norėjo, kad jie atsiverstų. Dėl to liudijo Kristų Jo paties parodytu stiliumi. Ne prievartos veiksmais, ko būta vėlesniais krikščionybės amžiais.

Manau, kad Bažnyčia nori ištaisyti savo pačios klaidas  :-\


Tomas M.


Varlė keliauninkė

Tai kad nieko išradinėti nereikia, viskas jau pasakyta vieno žydo vardu Paulius laiške Romiečiams 11:
Citata11 Būsimasis atsivertimas
Tad aš klausiu: ar izraelitai taip suklupo, kad ir pargriūtų? Nieku būdu! Tik per jų suklupimą pagonių tautoms atėjo išganymas, kad juos paimtų pavydas. 12 Bet jeigu jų suklupimas reiškia pasaulio praturtinimą, o jų mažas skaičius - pagonių praturtėjimą, tai ką duos jų visuma?!
13 Jums, kilusiems iš pagonių, aš sakau: būdamas pagonių apaštalas, aš stengiuosi išgarsinti savo tarnystę: 14 galgi pavyks man sukelti savo tautiečių pavydą ir bent kai kuriuos išgelbėti. 15 Nes jeigu jų atmetimas pasauliui reiškia sutaikinimą, tai ką gi reikštų jų priėmimas, jei ne gyvenimą prisikėlus iš numirusių?

Izraelitai lieka išrinktoji tauta
16 Jei pirmkepė duona šventa, tai šventa ir tešla. Jei šaknis šventa, tai ir šakos.[i2] 17 Jeigu kai kurios šakos nulaužtos, o tu - laukinis alyvmedis - esi jų vietoje įskiepytas ir tapęs šaknies bei alyvmedžio sulčių dalininku,[i3] 18 tai bent nesididžiuok prieš anas šakas! O jeigu didžiuojiesi, tai žinok, kad ne tu išlaikai šaknį, bet šaknis tave. 19 Gal pasakysi: ,,Šakos nulaužtos tam, kad aš būčiau įskiepytas?" 20 Gerai! Jos netikėjimo nulaužtos, o tu stovi tikėjimu. Tad nesipuikuok, verčiau bijok! 21 Jei Dievas nepagailėjo prigimtinių šakų, tai kažin ar pagailės tavęs? 22 Įsižiūrėk į Dievo maloningumą ir griežtumą: nupuolusiems - griežtumas, o tau - Dievo maloningumas, jei laikysiesi jo maloningumo, antraip ir tu būsi iškirstas! 23 Bet ir anie, jei nepasiliks netikintys, bus priskiepyti, nes Dievas turi galią ir vėl priskiepyti. 24 Tad jeigu tu buvai iškirstas iš prigimtojo laukinio alyvmedžio ir prieš prigimtį įskiepytas tauriajame alyvmedyje, tai dar lengviau anie bus priskiepyti pagal prigimtį savajame alyvmedyje.

Izraelio atsivertimas
25 Kad jūs, broliai, per gerai apie save nemanytumėte, pasakysiu jums paslaptį: dalis Izraelio tautos lieka užkietėjusi, kol įeis pagonių visuma, 26 o tada bus išgelbėtas visas Izraelis, kaip parašyta:
Iš Siono kalno ateis gelbėtojas
ir nukreips nedorybes nuo Jokūbo.
27 Ir tokia bus jiems mano sandora,
kai nuimsiu jų nuodėmes.
28 Žiūrint Evangelijos, jie yra Dievo priešai jūsų naudai; bet žiūrint išrinkimo, jie numylėtiniai dėlei savųjų protėvių. 29 Juk Dievo malonės dovanos ir pašaukimas - neatšaukiami. 30 Kaip jūs kadaise nebuvote klusnūs Dievui ir dėl jų neklusnumo dabar patyrėte gailestingumą, 31 taip ir jie dabar[i4] nepaklūsta dėl jums suteikto pasigailėjimo, kad dabar ir jie susilauktų gailestingumo. 32 Dievas visus įkalino neklusnume, kad visų pasigailėtų.


Kristus jau paskelbė, ką reikia daryti žydams, kad jie įeitų į Naująją Sandorą - atsisakyti Įstatymo. Bet jie dar negali, o gal dar ne laikas.. Taip pat reikėtų žinoti, ką ortodoksiniam judaizmui reiškia Įstatymas. O jis reiškia viską: kai prie Siono judėjai privertė Aaroną nulieti jiems aukso veršį, kurį galėtų garbinti, Mozė sudaužė iš Dievo gautas plokštes (Iš 32). Talmude yra istorija, jog išsigandę Dievo bausmės, izraelitai prisiekė visais būsimais palikuonimis ir visomis būsimomis kartomis, kad tik Mozė juos užtartų pas Dievą. Tada Mozė atnešė jiems kitas Įstatymo plokštes (Iš 34). Taip kad jiuos iki šiol saisto protėvių priesaika. Taip pat yra sakoma, kad tik Įstatymo dėka persekiojamas Izraelis išliko kaip tauta per tuos amžius.

Na o pagonims, kurių širdžių plokštėse yra įrašytas Dievo įstatymas, ir jų nesaisto jokia priesaika, yra skelbiama Geroji Naujiena iki dabar, ir turi būti toliau skelbiama, nes Dievo malonė dabar veikia mūsų visų tarpe. Žydams Dievo yra numatytas savas laikas.

Kaštonas

Aš po ranka nerandu to "popieriaus" kuriame aiškiai sakoma kad atversdinėti NEGALIMA. Tiesa pasakius popierius nebuvo labai kilmingas.

Pirmiausia, TIKĖJIMAS tai LAISVAS pasirinkimas.
Atversdinėjimas tai subtiliai suvyniota ta pati puikybė.
Ar žinote ką reiškia ATSIVERSTI? (ne pagal tai kaip parašyta popieriuje?)

Varlė keliauninkė

Taip pat man labai patiko Silvijos įkeltame dokumentiniame filme apie Jeruzalę vienos libanietės idėja - surinkus įvairių denominacijų tikinčiuosius, melstis už krikščionių vienybę Kristuje :)
Svajoju apie tokią maldos grupę ir pas mus..

Kaštonas

Keliauninke.
Ar tu nori žinoti ką išties reiškia tokia svajonė?
Ar tikrai?


Kaštonas


Varlė keliauninkė


Pilgrim

Ne atversti ... o įtikėti, priimti, kad Jėzus yra Mesijas.
Ir pats procesas ne atvertimas,
bet Evangelizacija, Gerosios Naujienos skelbimas, kad Jėzus yra Išganytojas.

Jėzaus Sandora ar kitaip Naujoji Sandora nenaikina prieš tai buvusių sandorų, jas tik pratęsia ir atkartoja, vis praplėsdama ir sukonkretindama prieš tai buvusios (-ių) sandoros (-ų) turinį.
Kažkada forume jau buvo nuorodos į bernardinai.lt esančius tekstus apie Sandoras.

Varlė keliauninkė

Ai, dabar ant tuščios vietos tuščia kažką konkretaus pasakyti.
Bet iš principo?

Kaštonas

"Ne atversti ... o įtikėti, priimti, kad Jėzus yra Mesijas.
Ir pats procesas ne atvertimas, "

Tikėjimas yra dovana iš Dievo.

" Evangelizacija, Gerosios Naujienos skelbimas"

Ką reiškia skelbti Naujieną?
kas yra Naujiena?

Pilgrim

Geroji Naujiena - Evangelija,
skelbti ... Apaštalų darbuose parašyta kaip tą darė Apaštalai.
Šiuolaikiniame pasaulyje - tai yra II Vatikano dokumentas Ad gentes

Silvija

Citata iš: Tomas M.  gruodžio 28, 2015, 05:28:38
Citata iš: Silvija  gruodžio 28, 2015, 05:19:47
Apaštalai ne norėjo atversti, o norėjo, kad jie atsiverstų...


Šiuo atveju juk tai tik semantika :)


Ne tik :no-no:

Žodis gydo, žodis žeidžia. Žodžiu galima pataikyti į taikinį, bet galima ir prašauti. Įvairūs nesusikalbėjimai istorijoje yra vykę dėl tokių prašovimų. Kam mums buvo duotas Andrius4 ? Ar ne tam, kad kai ką suprastume? Juk ne taip lengva susikalbėti skirtingomis kalbomis, ar ne?

Bet Jėzus yra vienas, Dievo Žodis. Pažinti Jį taip, kad neprašautum mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais  :angel-2:


Aukštyn