liepos 10, 2020, 07:50:41

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


Artėkime prie Jėzaus kartu su švč. Mergele Marija

Pradėjo Silvija, rugsėjo 12, 2013, 06:57:51

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

Žemyn

Silvija

Marijos Radijo apžvalgininkas Julius Žėkas su sesute Nijole Sadūnaite šioje laidoje aptaria kai kurias Katalikų pasaulio išleistas mariologines knygas.

Prisimindama ne vieną atvejį, kai Marija padėjo sunkiose gyvenimo situacijose, s. Nijolė Sadūnaitė dar kartą liudija, kad "kai Mergelė su mumis, tai šimtaprocentiniai ir Jėzus" :happy:.

Silvija

CitataIš karto po Šilinių Marijos radijas pradeda naująjį sezoną, su kiek atnaujintu radijo laidų tinkleliu, su naujais autoriais ir, aišku, naujomis viltimis.  Apie Marijos radijo fenomeną, tai, ką išgirsime naujo, pasakoja radijo programų direktorius kunigas Gintaras Blužas. Taip pat girdėsite ilgamečio operatoriaus ir vienos iš savanorių mintis, kodėl jiems jauku Marijos radijo šeimoje.

Viliamės, jog ir jūs atrasite kai ką svarbaus sau Marijos radijo laidų lobyne. Tik išdrįskite ieškoti, išdrįskite klausyti ir įsiklausyti.


http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2013-09-13-bernardinai-tv-tikejimo-vilties-ir-meiles-radijas-marijos-radijas/107063

Silvija

Keletas gerų straipsnių mariologine tema, ypač - Jacek BOLEWSKI. SENS ,,EPOKI MARYJNEJ" (,,MARIJOS EROS" REIKŠMĖ)

CitataSąvoką ,,Marijos era" pateikė popiežius Paulius VI savo apaštalinėje adhortacijoje Signum Magnum (1967 m. gegužės 13 d.). Kaip pavyzdžius popiežius pateikė tris ryškius XX amžiaus įvykius: 1) 50-ąsias Fatimos apsireiškimo metines; 2) 25-ąsias iškilmingo Bažnyčios ir žmonijos paaukojimo Dievo Motinai ir Jos Nekaltajai Širdžiai metines, tai atliko popiežius Pijus XII 1942 m. spalio 31 d., atnaujino Paulius VI 1964 m. lapkričio 21 d.; 3) tą pačią dieną Marija buvo paskelbta dvasine Bažnyčios Motina (po 3-iosios Vatikano II Susirinkimo sesijos).

Laiškas pabrėžia Marijos kaip Bažnyčios Motinos svarbą. Straipsnyje laiškas nekomentuojamas, bet bandoma parodyti Marijos eros evoliuciją


http://senas.vdu.lt/Leidiniai/SOTER/soter_28.pdf

Silvija

Dar kartą apie Rožinio maldą, kurią visa katalikų Bažnyčia meldžiasi gegužės ir spalio mėnesiais. Jonas Paulius II paaiškina marijiškąją šios maldos pusę:

CitataDešimt "Sveika, Marija"

33. Šis elementas rožinyje užima daugiausiai vietos ir kartu paverčia jį marijiškąja malda tikra šio žodžio prasme. Tačiau būtent gerai supratus "Sveika, Marija", aiškiai matyti, kad marijiškas pobūdis ne tik neprieštarauja kristologiniam pobūdžiui, bet priešingai, jį pabrėžia ir paryškina. Iš tikrųjų "Sveika, Marija" pirma dalis, sudaryta iš angelo Gabrieliaus ir šv. Elzbietos žodžių Marijai, yra Nazareto Mergelėje išsipildančio slėpinio adoracijos kontempliacija. Šie žodžiai išreiškia, taip sakant, dangaus ir žemės susižavėjimą ir tam tikra prasme atskleidžia Dievo pasigėrėjimą, stebint savo šedevrą - Sūnaus įsikūnijimą Marijos mergeliškose įsčiose, pratęsiantį Pradžios knygos džiaugsmingą žvilgsnį (plg. Pr 1, 31), pirminį "pathos", su kuriuo Dievas kūrimo aušroje žiūrėjo į savo rankų darbą" (36). Rožinyje "Sveika, Marija" pasikartojantis pobūdis padaro mus Dievo susižavėjimo dalyviais: džiaugsmas, nustebimas, didžiausio istorijos stebuklo pripažinimas. Taip išsipildo Marijos pranašystė: "Štai nuo dabar palaiminta mane vadins visos kartos" (Lk 1, 48).

"Sveika, Marija" svorio centras, tarsi lankstas tarp pirmos ir antros dalies, yra vardas Jėzus. Kartais, kalbant pernelyg skubiai, šis svorio centras dingsta, o kartu dingsta ir ryšys su kontempliuojamu Kristaus slėpiniu. Būtent Jėzaus vardo ir jo slėpinio akcentavimu pasižymi reikšmingas ir vaisingas rožinio kalbėjimas. Dar Paulius VI Apaštališkajame paraginime Marialis cultus minėjo kai kuriuose regionuose prigijusią praktiką pabrėžti Kristaus vardą, priduriant medituojamą slėpinį primenančią klauzulę (37). Tai pagirtina praktika, ypač kalbant rožinį viešai. Ji gerai išreiškia kristologinį tikėjimą, susijusį su įvairiais Atpirkėjo gyvenimo momentais. Tai tikėjimo išpažinimas ir kartu budrumo palaikymas meditacijoje, įgalinančioje "Sveika, Marija" kartojimui būdingą išgyvenimą ir pasisavinimą pritaikyti Kristaus slėpiniui. Jėzaus vardo - vienintelio vardo, kuriuo mums suteikta išgelbėjimo viltis (plg. Apd 4, 12), - artimai susijusio su Švenčiausiosios Motinos vardu, kartojimas, tarsi leidžiant jai pačiai mums jį pašnabždėti, yra pasisavinimo kelias, kuriuo siekiama mus kuo giliau įvesti į Kristaus gyvenimą.

Būtent iš specifinio ryšio su Kristumi, Mariją padarančio Dievo Motina, Theotokos, galiausia kyla ta maldavimo stiprybė, su kuria mes kreipiamės į ją maldos antroje dalyje, pavesdami savo gyvybę ir savo mirties valandą jos motiniškam užtarimui.

Silvija


Silvija

Nežinau tiksliai visų argumentų, kuriais remiantis protestantiškos bažnyčios atmeta Mergelės Marijos garbinimą, bet norėjau parekomenduoti jiems ir visiems, kam sunkiai sekasi "draugauti" su Marija, Raniero Cantalamessos knygą MARIJA - BAŽNYČIOS VEIDRODIS. Apie knygą:

CitataNaujajame Testamente apie Mariją nedaug tepasakojama, tačiau ji dalyvavo visuose trijuose svarbiausiuose krikščionybės įvykiuose - Įsikūnijime, Velykose ir Sekminėse. Savo įsčiose išnešiojusi ir pagimdžiusi Kristų, stovėjusi prie Jo kryžiaus ir drauge su apaštalais gavusi Šventąją Dvasią Marija yra pati geriausia tikėjimo, vilties ir meilės mokytoja. Ji moko ne tik klausytis Dievo žodžio, bet ir jį vykdyti visu savo gyvenimu. Visuose šiuose slėpiniuose, sekdami Marija, atrasime naująjį gyvenimą Kristuje.

Kiekviename skyriuje Marijos gyvenimas apmąstomas bibliškai bei teologiškai ir pamokoma, kaip jos pavyzdį praktiškai pritaikyti tiek visai Bažnyčiai, tiek kiekvienam tikinčiajam. Marija, Motina ir Mergelė, pristatoma kaip Bažnyčios atvaizdas arba ,,veidrodis, į kurį Bažnyčia turėtų žvelgti, kad išvystų save ir taptų šventa ir nesutepta".

Knyga yra naudinga rekolekcijų bei dvasinių pratybų medžiaga, taip pat ji gali vaisingai pasitarnauti ekumeniniam dialogui. Mat ji dedikuota broliams protestantams slapta viliantis, kad Marija, vienas iš susiskaldymo motyvų, gali tapti krikščionių vienybės ir susitaikinimo paskata bei akstinu, sukviečiančiu krikščionis į vieningai ir ištvermingai besimeldžiančią Bažnyčią, nuolat laukiančią Šventosios Dvasios.


Su knygos autoriumi galima susipažinti kad ir čia.

Silvija

Filmas ,,Marija buvo žydė" - nukelia mus į žydų aplinką, padedančią geriau pažinti ir suprasti Jėzaus Motiną. Į katalikybę atsivertęs žydas, kun. David Neuhaus SJ, siūlo pasigilinti į keturis ST Izraelio pašaukimus per svarbiausias Dievo Žodžio tarpininkų figūras - kunigą, karalių, išminčių (išmintingą vyrą ar moterį) ir pranašą - kurie jo manymu gerai atskleidžia ir Marijos pašaukimą.

kukulis

Citata iš: Silvija  gegužės 06, 2014, 12:25:00
Filmas ,,Marija buvo žydė" - nukelia mus į žydų aplinką, padedančią geriau pažinti ir suprasti Jėzaus Motiną. Į katalikybę atsivertęs žydas, kun. David Neuhaus SJ, siūlo pasigilinti į keturis ST Izraelio pašaukimus per svarbiausias Dievo Žodžio tarpininkų figūras - kunigą, karalių, išminčių (išmintingą vyrą ar moterį) ir pranašą - kurie jo manymu gerai atskleidžia ir Marijos pašaukimą.


Įdomi ir gera tema.

Manau mūsų laikų (o gal ir visos eros) problema yra ta kad po žodžiu "žydas" šiais laikais suprantama tiek tautybė tiek religija. Žodis "žydas" kilo iš žodžio "judo" nuo žodžio "judaizmas". T.y. tiesioginė sąsaja su religija.
Tuo tarpu judaizmo religija po Kritaus labai smarkiai skiriasi nuo Senojo Testamento religijos; ir tai, kad nepriėmė mesijo, kurį skelbė visas Senasis Testamentas, tėra labai maža dalelė to neatitikimo.

Ne vien šiuolaikinio judaizmo neatitikimą Senojo Testamento tikėjimui šiais laikais, bet jau ir prieš du tūkstančius metų pabrėžia ir pats Jėzus kalbėdamas Evangelijoje ir sakydamas "jeigu jūsų tėvas būtų Abraomas, tai mane priimtumėte" tuo tarpu "jūsų tėvas yra velnias". Nors aišku, čia gali būti, kad kritikuojama ne pati religija, o jos atstovai.

Tačiau ir tais laikais buvo įdomios atšakos, tokios kaip sadukiejai, kurie nepripažino pomirtinio gyvenimo; t.y. absoliutūs materialistai, tačiau vis vien laikė save judėjais (!) .

Kitas įdomus klausimas, taip vadinama "Dovydo žvaigždė" - simbolis sudarytas iš dviejų trikampių. Dar aš bandysiu pasidomėti daugiau dėl šio klausimo, todėl nepriimkit 100% tai ką rašau teisybe, bet girdėjau nuomonę, kad šitas simbolis pradėtas vadinti "Dovydo žvaigžde"  maždaug 14-15 a. vakarų Europoje, o archainiais laikais tai buvo vienas iš daugelio okultinių simbolių - simbolizuojantis gėrio (trikampis smaigaliu į viršų ) ir blogio ( trikampis smaigaliu į apačią ) dualizmą. Panašiai kaip budistų ing ir jang žiedas.
Regis vikipedijoje panašiai ir rašo : http://en.wikipedia.org/wiki/Star_of_David .


Dabar yra kaip dabar, bet tai kad Marija buvo žydė, tai neleidžia mums lengvai jos susieti nei su šiuolaikiniais žydais nei su judaizmu :)

Pilgrim

Judėjas (hebr. yehudi 'žydas') - judaizmą išpažįstantis asmuo. Klaidingai manoma, kad sąvokos žydas ir judėjas reiškia tą patį.
Žydai (hebr. jehudím) - tauta, kilusi iš senųjų semitų genčių. Ši sąvoka naudojama įvairiomis reikšmėmis, tačiau dažniausiai žydais vadinami judaizmo išpažinėjai, taip pat žydų tautybės ir kultūros atstovai.
,,Žydų tauta" pačių žydų suprantama šiek tiek skirtingai, nei kitos tautos, nes yra labiau susijusi su tikinčiųjų bendruomenės idėja ir ,,tauta" labiau reiškia tai, kad žydai esą vieno protėvio palikuonys.
Pagal tradicinę žydų Halakha filosofiją, žydas yra tas, kuris gimė žydų šeimoje arba kuriam motina yra žydė.

CitataDovydo žvaigždė arba Dovydo skydas (hebr. Mogein Dovid) - šešiakampė žvaigždė, heksagrama, žydų karaliaus Dovydo ir judaizmo simbolis. Kartu su Menora simbolizuoja žydų tautą. 1948 m. žydra šešiakampė žvaigždė pavaizduota Izraelio vėliavoje; Izraelio armijos emblema irgi pagrįsta Dovydo žvaigžde. Pagal judėjus ji vaizduoja skaičių 7 (6 kampai ir centras).12 jos briaunų atitinka 12 Izraelio genčių. Kabala sieja su 6 kryptimis erdvėje.

http://www.lithuanian.net/lt/juda/david-star.htm
P.S. plačiau aprašyta nuorodoje.

kukulis

Citata iš: Pilgrim  gegužės 06, 2014, 19:18:25
Judėjas (hebr. yehudi 'žydas') - judaizmą išpažįstantis asmuo. Klaidingai manoma, kad sąvokos žydas ir judėjas reiškia tą patį.
Žydai (hebr. jehudím) - tauta, kilusi iš senųjų semitų genčių. Ši sąvoka naudojama įvairiomis reikšmėmis, tačiau dažniausiai žydais vadinami judaizmo išpažinėjai, taip pat žydų tautybės ir kultūros atstovai. ,,Žydų tauta" pačių žydų suprantama šiek tiek skirtingai, nei kitos tautos, nes yra labiau susijusi su tikinčiųjų bendruomenės idėja ir ,,tauta" labiau reiškia tai, kad žydai esą vieno protėvio palikuonys.
Pagal tradicinę žydų Halakha filosofiją, žydas yra tas, kuris gimė žydų šeimoje arba kuriam motina yra žydė.


Ok, tuomet čia lietuvių kalbos problema :)


Citata iš: Pilgrim  gegužės 06, 2014, 19:18:25
CitataDovydo žvaigždė arba Dovydo skydas (hebr. Mogein Dovid) - šešiakampė žvaigždė, heksagrama, žydų karaliaus Dovydo ir judaizmo simbolis. Kartu su Menora simbolizuoja žydų tautą. 1948 m. žydra šešiakampė žvaigždė pavaizduota Izraelio vėliavoje; Izraelio armijos emblema irgi pagrįsta Dovydo žvaigžde. Pagal judėjus ji vaizduoja skaičių 7 (6 kampai ir centras).12 jos briaunų atitinka 12 Izraelio genčių. Kabala sieja su 6 kryptimis erdvėje.

http://www.lithuanian.net/lt/juda/david-star.htm


Nuo kurio amžiaus ???
Be to ir vėl kabala!

P.S.
"judo" įvairiose kalbose tariama kaip "Džiudo".

Silvija

Citata iš: kukulis  gegužės 06, 2014, 19:20:46
Nuo kurio amžiaus ???


Pastebėjau, kad mes visi nelabai paisom nuorodų, kurias prieš tai kalbėjęs parekomendavo, o paskui diskusijoje ima kartotis mintys, klausimai... tai nelabai pagarbu asmens, kuris pasistengė dėl kito, atžvilgiu. Šiuo atveju Pilgrim nuorodoje yra viskas išsamiai apie Dovydo žvaigždę ;).

Bet. Mes nukryptume nuo temos, jei įsileistume į svarstymus apie judaizmą apskritai. Šioje temoje pagalvojau, kad labai svarbu yra pažinti Mariją ir Jėzų kaip išpažinusius judaizmą ir Senojo Testamento supratimą atskleidusius kitaip. Aš asmeniškai tai prie šios temos prieinu kaip ir dera iš pagonių kilusiai krikščionei :). Labai palaipsniui, patepimą tikėti gavusi su krikštu, o vėliau per tėvų ir Bažnyčios tradiciją prisilietusi ir prie Raštų. Po truputį Dievo Apreiškimą ėmiau atpažinti per savo gyvenimo įvykius. Ir man pasirodė nuostabu, kad etapai, netgi kai kurios situacijos iš mano patirties taip simboliškai atitinka žydų tautos istoriją. Kas link moteriškumo, vėl gi savyje randu įvairių ST ir NT moterų bruožų ir tikėjimas mane augina į tą, kuri yra pavyzdžių pavyzdys.

Šitaip ima tirpti visoks, anksčiau manyje stipriai pasireikšdavęs, tautinis ego, vis labiau ir pati imu jaustis Dievo išrinktosios tautos nare, kažkuria prasme žyde :D, kas labai keičia patį santykį su aplinka (tiek artimiausia, tiek globaliai).

Tame video yra labai įdomi mintis, pasakyta judaizmo atstovės: ,,Kai kurie mūsų, žydų, esame dėkingi, kad krikščionys skelbia Izraelio Dievą visame pasaulyje. Mes negalėjome to padaryti, nes judaizmas yra išskirtinės tautos religija."

Man prisiminė Pradžios knyga, šeštoji kūrimo diena, Dievo palaiminimas žmogui: ,,Būkite vaisingi ir dauginkitės, pripildykite žemę ir valdykite ją!" Argi per Kristų vėl tapdami Tėvo vaikais, mes neišpildome šios Jo valios? Susireikšminę tautos ar įvairios sektantiškos grupės, per kurias neįmanoma Dievo žmonių vienybė, trukdo Dievo valios buvimui žemėje. Bet matyt kol kas viskas vyksta pagal Dievo planą :-\. Paskaitykime Rom 11:

CitataIzraelitai lieka išrinktoji tauta

16 Jei pirmkepė duona šventa, tai šventa ir tešla. Jei šaknis šventa, tai ir šakos. 17 Jeigu kai kurios šakos nulaužtos, o tu - laukinis alyvmedis - esi jų vietoje įskiepytas ir tapęs šaknies bei alyvmedžio sulčių dalininku, 18 tai bent nesididžiuok prieš anas šakas! O jeigu didžiuojiesi, tai žinok, kad ne tu išlaikai šaknį, bet šaknis tave. 19 Gal pasakysi: ,,Šakos nulaužtos tam, kad aš būčiau įskiepytas?" 20 Gerai! Jos netikėjimo nulaužtos, o tu stovi tikėjimu. Tad nesipuikuok, verčiau bijok! 21 Jei Dievas nepagailėjo prigimtinių šakų, tai kažin ar pagailės tavęs? 22 Įsižiūrėk į Dievo maloningumą ir griežtumą: nupuolusiems - griežtumas, o tau - Dievo maloningumas, jei laikysiesi jo maloningumo, antraip ir tu būsi iškirstas! 23 Bet ir anie, jei nepasiliks netikintys, bus priskiepyti, nes Dievas turi galią ir vėl priskiepyti. 24 Tad jeigu tu buvai iškirstas iš prigimtojo laukinio alyvmedžio ir prieš prigimtį įskiepytas tauriajame alyvmedyje, tai dar lengviau anie bus priskiepyti pagal prigimtį savajame alyvmedyje.

Izraelio atsivertimas

25 Kad jūs, broliai, per gerai apie save nemanytumėte, pasakysiu jums paslaptį: dalis Izraelio tautos lieka užkietėjusi, kol įeis pagonių visuma, 26 o tada bus išgelbėtas visas Izraelis, kaip parašyta:

Iš Siono kalno ateis gelbėtojas
ir nukreips nedorybes nuo Jokūbo.
27 Ir tokia bus jiems mano sandora,
kai nuimsiu jų nuodėmes.
28 Žiūrint Evangelijos, jie yra Dievo priešai jūsų naudai; bet žiūrint išrinkimo, jie numylėtiniai dėlei savųjų protėvių. 29 Juk Dievo malonės dovanos ir pašaukimas - neatšaukiami. 30 Kaip jūs kadaise nebuvote klusnūs Dievui ir dėl jų neklusnumo dabar patyrėte gailestingumą, 31 taip ir jie dabar nepaklūsta dėl jums suteikto pasigailėjimo, kad dabar ir jie susilauktų gailestingumo. 32 Dievas visus įkalino neklusnume, kad visų pasigailėtų.


Mano galutinė mintis, kurios čia niekaip trumpai nepavyko išdėstyti O:-), būtų tokia:  neturėtume užsimiršti kas esame, nulankumo klausimas iškyla ir šitoj plotmėj. Nes žmogus linkęs susiaurinti, apriboti Dievą pagal savo supratimą. Išmintis ateina tik iš Jo ir turime nusilenkti tai išminčiai, kurią gauname per Mariją, Siono dukrą. O įvairūs temos ,,žydai" eskalavimai dažnai nuveda ne į gera, įgaudami politinį atspalvį.

kukulis

Gerai pastebėjai, kad "žydų klausimas" visad siejasi su politika :)

Bet vėl, žydų religija, Senojo Testamento laikais, kiek suprantu, nesivadino judaizmu, o dabartinis judaizmas labai nukrypęs nuo to, kas buvo skelbiama pranašų Senajame Testamente.

Todėl aš, kitaip nei tu, nelaikau savęs žydu :D

Varlė keliauninkė

Citata iš: kukulis  gegužės 07, 2014, 07:10:16
Gerai pastebėjai, kad "žydų klausimas" visad siejasi su politika :)

Tai čia tik sekuliariame pasaulyje.. reikėtų atsiriboti nuo tokio supratimo.
Visgi visi krikščionys turėtų suprasti ir įsiminti Jėzaus žodžius pasakytus pagonei samarietei (Jn 4, 22) kad Jūs garbinate, ko nepažįstate, o mes garbiname, ką pažįstame, nes išganymas ateina iš žydų, nes mes, reikia pripažinti, tikrai menkai pažįstame, ką garbiname.  Jie 3,5 tūkstančių metų studijuoja Torą - beje ir vadina tai savo "tautos" pašaukimu (kabutės dėl to, kad nėra tokios"žydų tautos", o yra 12 semitų genčių) ir tai daro kasdien jau kelis tūkstanmečius - ne tik klestėjimo laikotarpiais, bet ištrėmimų bei pogromų laikais. O žydų Talmudas, tai panašiai kaip mūsų Katekizmas.. Aukščiausiąjį jie sieja su Tora, t. y. su Dievo Žodžiu. Apie tai ir yra žydo šv. Jono evangelija Ir Žodis tapo kūnu :) Tas Kristus, Jo Kūnas, ypač mums, pagonims, dėl nepajėgumo pažinti ir suprasti jų Raštus, tapo tikruoju išganymu.

Aš nuoširdžiai žaviuosi jais, ir vis prisimenu iš ST pasakytus žodžius žydams (Pr 12, 3): Laiminsiu tave laiminančius ir keiksiu tave keikiančius; visos žemės gentys ras tavyje palaiminimą.

Silvija

Citata iš: kukulis  gegužės 07, 2014, 07:10:16
Bet vėl, žydų religija, Senojo Testamento laikais, kiek suprantu, nesivadino judaizmu, o dabartinis judaizmas labai nukrypęs nuo to, kas buvo skelbiama pranašų Senajame Testamente.

Todėl aš, kitaip nei tu, nelaikau savęs žydu :D


Taip ir galvojau, kad užklius :D, tik aš irgi nelaikau savęs žyde, čia tik toks žodžių žaismas gaunas, iš solidarumo per tikėjimą, kurio protėviai taip pat - Abraomas, Izaokas ir Jokūbas ;)

kukulis

Aš irgi už solidarumą :) Tik niekad nesolidarizuosiuosi nei su kabalistais nei su masonais. Sorry :)

P.S.
Citata
Pastebėjau, kad mes visi nelabai paisom nuorodų, kurias prieš tai kalbėjęs parekomendavo, o paskui diskusijoje ima kartotis mintys, klausimai... tai nelabai pagarbu asmens, kuris pasistengė dėl kito, atžvilgiu. Šiuo atveju Pilgrim nuorodoje yra viskas išsamiai apie Dovydo žvaigždę ;).


Nuorodos įdėjimas, nepasakant apie ką ji arba nepacituojant svarbiausios vietos, kurią norėta pasakyti pranešime, mano požiūriu, yra nepagarba pašnekovui. Nes pašnekovas turi perskaityti visą nuorodą ir pats bandyti atspėti kuri čia nuorodoje esančio teksto vieta atsako į diskutuojamą klausimą. Be to ne visada pašnekovas turi laiko viską skaityti ir bandyti spėlioti, ką kitas norėjo pasakyti.
Aš kai randu, kaip manau, tą vietą, kuri lyg ir įeina į diskutuojamą klausimą, vis vien nelabai suprantu ar čia yra ta vieta ar ne ta. Todėl galutiniame rezultate nesuprantu ar ta nuoroda patvirtina ar paneigia, ar papildo pašnekovo mintį.
Todėl mane nuorodos įdėjimas, be citatos, dažniausiai sunervina, ir aš tos nuorodos net neskaitau ... :(

Silvija

Aha, yra tame tiesos, turėtume atidžiau forume reikšti mintis.

Varlė keliauninkė

Nu.
Ir man yra panaši "bėda" kaip kukuliui - darbe nėr kada skaityt/žiūrėt ilgų paklodžių, o vakare .. na kaip ir vakare - norisi maldos ir poilsio :)

Pasiūlytum, kukuli, prie forumo tobulinimo taisyklių šitą ar ką?

Silvija

Citata iš: kukulis  gegužės 07, 2014, 08:13:58
Aš irgi už solidarumą :) Tik niekad nesolidarizuosiuosi nei su kabalistais nei su masonais. Sorry :)


Tai, kad esame KB, mus apsaugo nuo klystkelių ir tu teisus, perspėdamas apie tam tikrus pavojus. Nes šie visagalio interneto laikai leidžia vartotojui plačiai domėtis visomis religijomis bei sektomis. O žmogus labai dažnai yra neatsparus kai kuriai informacijai arba nežino, ką daro (kaip tas lietuvių dizaineris su raudonu siūlu ant riešo)... Labai įdomu, pavyzdžiui,  paskaitinėti žydų rabinus, iš pirmo žvilgsnio - tai atrodo labai arti mūsų, bet kas žino, už ko gali užkliūti taip "besiganydamas" :-\.

Todėl reikia visur būti budriems, tik kažin ar išvengsim ateity tokių ir panašių susidūrimų? Šiuo atveju, kaip ir visais kitais, tegali padėti tikras ir gyvas Jėzaus sekimas, o K. Rahnerio posakis: Ateities krikščionis bus mistikas arba išvis jo nebus, vis labiau tampa tikrovišku. Ir man regis KB jau yra įėjusi į šią siaurą Tiesos atpažinimo kelio atkarpą. Todėl kartais iš šono neįmanoma suprasti ką daro popiežiai ekumeniniuose susitikimuose.

kukulis

Citata iš: Varle keliauninke  gegužės 07, 2014, 08:37:59
Nu.
Ir man yra panaši "bėda" kaip kukuliui - darbe nėr kada skaityt/žiūrėt ilgų paklodžių, o vakare .. na kaip ir vakare - norisi maldos ir poilsio :)

Pasiūlytum, kukuli, prie forumo tobulinimo taisyklių šitą ar ką?


Dedam :)

O dėl saugojimosi, tai turbūt geriausia mokytis Bažnyčios istorijos ( tik aš jos nemoku  :ashamed: ), epizodiškai istorijoje buvo tokios erezijos kaip krikščionių žydiškumo ir pan. Tuo labiau kad ta pati garsioji gnostikų erezija atrodo ir buvo žydų kabalistų siekimas "ištaisyti" krikščionybę. Nesu 100 % tikras dėl to ką rašau apie tas erezijas; bet dėl to kad reikia mokytis Bažnyčios istoriją, tai esu garantuotas 100% :)

Pilgrim

Citatadabartinis judaizmas labai nukrypęs nuo to, kas buvo skelbiama pranašų Senajame Testamente.


Iš kur tokios žinios ?

Citatanelaikau savęs žydu


Mintis pamąstymui ...
netapę gerais judėjais, nebūsime geri katalikai ...  ;)

P.S. Nuorodos paprastai pateikiamos tam, kad būtų skaitomos. Dažnai svarbiausias atsakymas turėtų būti trumpa nuorodos
teksto santrauka ... ar turime tiek laiko tam daryti ...  :-\
kaip gera gauti viską ant lėkštutės padėta  :thumbup: jokios pastangos jokio indėlio  :celebrate:
kartais nuoroda skirta tam, kad joje atrastum sau asmeniškai skirtas dovanas, ne Jonukui, ne Onutei, ne merginai giliomis tamsiomis akimis ... bet man, kiekvienam asmeniškai ... ir tai galiu atrasti ... išvynioti tik aš ir niekas kitas ... bet tam reikalinga pastanga - išvynioti ...

Aukštyn