rugpjūčio 13, 2020, 03:25:04

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


Pėdų malda (piligrimystė)

Pradėjo Pilgrim, gruodžio 26, 2013, 19:28:31

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

Žemyn

Pilgrim

Šventieji Lietuvoje (1 dalis)

ŠVENTASIS KAZIMIERAS
Šv. Kazimieras -- Lietuvos Globėjas, gyvenęs 1458--1484 m., plačiai žinomas ir gerbiamas šventasis, kurio žemiškieji palaikai ilsisi puošniausioje Vilniaus arkikatedros Šv. Kazimiero koplyčioje.


Palaimintasis JURGIS MATULAITIS
Jurgis Matulaitis - kol kas vienintelis palaimintuoju paskelbtas XX amžiaus pradžios lietuvis.
1934 m. į Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo bažnyčią iš Kauno katedros perkėlus 1927 m. mirusio arkivyskupo Jurgio Matulaičio palaikus, ši bažnyčia tapo piligrimystės vieta - prie šventu gyvenimu garsėjusio ganytojo kapo ateidavo pasimelsti ne tik Marijampolėje gyvenantys maldininkai, bet ir atvykę iš toliau. Popiežiui Jonui Pauliui II 1987 m. birželio 28 d. Jurgį Matulaitį paskelbus palaimintuoju, Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje imta iškilmingai švęsti liturginį jo minėjimą - sausio 27 d. ir jo paskelbimo palaimintuoju metines.
Maldininkai lanko ir netoli Marijampolės esančią palaimintojo Jurgio Matulaičio gimtinę Lūginės kaime. Čia pastatyta koplyčia.

Pilgrim

Šventieji Lietuvoje (2 dalis)Vilniaus stačiatikių kankiniai - Antonijus, Jonas ir Eustafijus - 1347 m. nužudyti LDK sostinėje Vilniuje. Dabar jų palaikai saugomi Vilniaus Šv. Dvasios cerkvėje. Jų šventinė diena - balandžio 14.

Pasak stačiatikių tradicijos, šie kankiniai buvo lietuviai, didžiojo kunigaikščio Algirdo dvariškiai. Jie priėmė stačiatikių krikščionybę, atsisakė sulaužyti pasninką ir todėl buvo suimti, nukankinti ir nužudyti. 1374 m. Vilniaus kankiniai buvo kanonizuoti.
Jų kūnai atsisako paklusti laikui jau daugiau kaip 660 metų

Plačiau - http://angelorum.lt/su-lietuva-susije-ortodoksu-baznycios-sventieji/sventieji-antanas-jonas-ir-eustachijus-nukankinti-1347/Pilgrim

Šventųjų relikvijos Lietuvoje

Šv. Kryžiaus relikvija


Didžiuma senųjų Kalvarijų turėdavo Kryžiaus medžio relikviją, kurios gerbimas - svarbi Kristaus kančios kulto dalis. Tokia relikvija yra ir, pavyzdžiui, Žemaičių Kalvarijoje. Vilniaus Kalvarijų bažnyčioje taip pat saugomas XVIII amžiaus relikvijorius su Šv. Kryžiaus medžio relikvija.
Metropolitas Filaretas iš Jeruzalės patriarcho išrūpino, vietoje pavogtosios, kitą Šv. Kryžiaus relikviją ir įdėjo ją į Vilniaus katalikams grąžinamą relikvijorių.  Šventoji relikvija išstatyta viešam tikinčiųjų gerbimui šoniniame Sopulingosios Dievo Motinos altoriuje.
http://www.vilniauskalvarijos.lt/?id=39

Šv. Bonifaco kankinio relikvijos Valkininkų bažnyčioje

Foto foto ...
http://www.fotobankas.lt/fotografija/list/search/Bonifaco+kankinio+relikvijos

Šv. Bonifaco kankinio relikvijos 1765 m. buvo atgabentos į 1635-1636 m. statytą Valkininkų pranciškonų bažnyčią, Loreto koplyčią. 1832 m. uždarius pranciškonų bažnyčią ir vienuolyną relikvijos kartu su Šv. Antano altoriumi buvo perneštos į dar nebaigtą statyti parapinę banyčią. Šiame altoriuje šv. Bonifaco karstas stovėjęs iki 1970 m. rekonstrukcijos, kur buvo pašalinti iš pranciškonų bažnyčios perkelti senieji altoriai, o karstas su šv. Bonifaco relikvijomis paslėptas po bažnyčios šoninio altoriaus
grindimis. Tik 1997 m. šv. Bonifaco relikvijos buvo aptiktos ir sugrąžintos į naująjį Šv. Antano altorių.
http://www.mab.lt/labtlt/pav/M-36.pdf

Pal. Jono Pauliaus II relikvijorius su jo kraujo relikvija

https://www.facebook.com/KaunoGerojoGanytojoParapija

2012 m. balandžio 15 d., švenčiant Dievo Gailestingumo sekmadienį, Kauno Gerojo Ganytojo parapijoje lankėsi Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, kuris 12 val. šv. Mišiose pašventino Palaimintojo Jono Pauliaus II relikvijorių ir jame įdėjo jo kraujo relikviją.

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2012-04-20-kaune-pasventintas-vienintelis-lietuvoje-pal-jono-pauliaus-ii-relikvijorius-su-jo-kraujo-relikvija/80844

Šv.Andrėjaus Bobolos relikvijos


Šv. Andriejus Bobola - vienas jėzuitų kankinių, atidavusių gyvybę už tikėjimą. (1591 - 1657)
1853 m. spalio 30 d. Romoje, Šv. Petro bazilikoje, popiežius Pijus IX paskelbė Andriejų Bobolą palaimintuoju. Kanonizacijos iškilmės įvyko 1938 m. Romoje, Andriejus Bobola paskelbtas šventuoju. Jo palaikai iš Italijos pervežti į Varšuvą. Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčioje prie altoriaus yra šv. Andriejaus Bobolos paveikslas, o kriptoje saugomos relikvijos.
http://angelorum.lt/su-lietuva-susije-sventieji/sv-andriejus-bobola-sj-1591-1657/


Šven­to­jo Kry­žiaus re­lik­vi­ja - Žemaičių Kalvarijoje

Že­mai­čių Kal­va­ri­jos ba­zi­li­ko­je pa­čios svar­biau­sios (be ste­buk­lin­go­jo Ma­ri­jos pa­veiks­lo) - dvi Šven­to­jo Kry­žiaus re­lik­vi­jos. Di­džio­ji įdė­ta į monst­ran­ci­jos pa­vi­da­lo re­lik­vi­jo­rių. Ją, ei­nant Kal­nus, po bal­da­ki­mu ne­ša ku­ni­gas. Kaip by­lo­ja iš­li­kę do­ku­men­tai, ši re­lik­vi­ja iš Liub­li­no do­mi­ni­ko­nų vie­nuo­ly­no į Že­mai­čių Kal­va­ri­ją pa­te­ko 1649-ųjų lie­pos 4 die­ną ir, ly­dint di­džiu­lei pro­ce­si­jai, bu­vo nu­neš­ta į Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos ap­si­lan­ky­mo baž­ny­čią. Bro­lius do­mi­ni­ko­nus į Že­mai­čių Kal­va­ri­ją pa­kvie­tė Že­mai­čių vys­ku­pas Jur­gis Tiš­ke­vi­čius, ku­ris rū­pi­no­si kal­va­ri­jų ir Šv. Kry­žiaus re­lik­vi­jos kul­to puo­se­lė­ji­mu. Įdo­mus ir svar­bus fak­tas, kad per ke­lis šimt­me­čius tas ste­buk­lin­gas me­džio ga­ba­lė­lis ne­bu­vo su­smul­kin­tas ir iš­da­lin­tas ki­toms baž­ny­čioms. Jis ne­gu­lė­jo kur nors ar­chy­ve, o vi­sa­da bu­vo nau­do­ja­mas apei­go­se - per Šv. Kry­žiaus išaukš­ti­ni­mo šven­tes bei per Di­džiuo­sius Kal­va­ri­jos at­lai­dus. Ši re­lik­vi­ja - pa­ti di­džiau­sia Ry­tų Eu­ro­po­je ir vie­nin­te­lė to­kia Lie­tu­vo­je. ... iš - http://www.zemaiciolaikrastis.lt/article/articleview/7367/1/223/


Pilgrim

Po artimąjį užusienį pasidairius ...

Agluona. Švč. Mergelės Dangun Ėmimo bazilika.Šventovė turi Vatikano pripažintą šventąjį, kuris ilsisi ramybėje vėsioje, išbaltintoje kriptoje. Tai vyskupas Bronislavas Sloskanas, sovietmečiu žiauriai kankintas, bet neišdavęs savo tikėjimo.

Kraslavos Šv. Liudviko Romos Katalikų bažnyčiašv. Donatas - Kraslavos globėjas, kurio relikvijas dar Pliaterių šeimai dovanojo pats Popiežius Pijus VI, ir jos tebesaugomos bažnyčios koplyčioje.
Daugiau ... http://www.latvia.travel/lt/lankytina-vieta/kraslavos-sv-liudviko-romos-kataliku-baznycia


Pilgrim

KRISTAUS ERŠKĖČIŲ VAINIKO SPYGLIO RELIKVIJA

Palendrių Šv. Benedikto (Kelmės rajonas) vienuolynas yra vienintelė vieta Lietuvoje, kur saugoma kryžiaus, ant kurio buvo nukankintas Kristus, dalelė ir erškėčių vainiko spyglys.
,,Šios autentiškos relikvijos yra svarbiausios iš visų relikvijų, nes jos lietė patį Kristaus kūną", - sako brolis Lukas.

CitataSolesmes tėvo abato Dom Filipo Diupono (Philippe Dupont) patarimu relikviją nuspręsta dovanoti Šv. Benedikto priorijai Palendriuose (Kelmės rajone), jo paties įsteigtai 1998 metais. 2003 rugsėjo 20 dieną Loržo kunigaikštis, lydimas sūnaus Gi (Guy) ir dukters Beatrisės (Béatrice), iškilmingoje procesijoje nuo Palendrių vienuolyno vartų iki bažnyčios atnešė du relikvijorius: viename - šv. Spyglį ir šv. Kryžiaus relikviją, kitame - karaliaus šv. Liudviko sesers šv. Izabelės Prancūzės kaulą ir plaukų sruogą. Relikvijos įteiktos tėvui priorui Dom Ervė de Brokui (Hervé de Broc) ir bendruomenei. 2006 m. gegužės 12 dieną tėvo prioro prašymu Jo Eminencija Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis patvirtino viešą šv. Spyglio kultą Palendrių bažnyčioje.


http://www.palendriai.lt/liturgija/relikvijos.html
http://www.balsas.lt/naujiena/777440/siauliu-vienuoliai-saugo-kristu-lietusias-relikvijas

VMI


Silvija

...ir Kaišiadoryse :)

Š. m. balandžio 12 d. iskilmingai atidaryta (rekonstruota) Dievo Gailestingumo koplyčia. Joje pastoviam pagerbimui išstatytos šventojo Jono Pauliaus II kraujo relikvija ir šv. Faustinos relikvija.

http://kaisiadorys.lcn.lt/naujienos/;752

Aukštyn