rugpjūčio 13, 2020, 03:39:08

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


Maldingos brolijos ir draugijos

Pradėjo Pilgrim, birželio 01, 2014, 15:36:34

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

Žemyn

Pilgrim

BROLIJOS LIETUVOJE


CitataBažnytinės brolijos -- tai tikinčiųjų draugijos, vietos vyskupo kanoniškai įsteigtos, jo vadovybėje ir priežiūroje ypatingu būdu garbinti ir išpažinti kurią nors tikėjimo tiesą. Šventuosius ir vykdyti krikščioniškojo gailestingumo darbus. Bendrasis kiekvienos brolijos tikslas yra padėti nariams užlaikyti Dievo ir Bažnyčios įsakymus. Brolijos, kaip pamaldžių asmenų draugijos, siekiančios gerai atlikti savo religines pareigas, žadinančios žmonių pamaldumą, didinančios Dievo ir Šventųjų garbę, yra Bažnyčios palaikomos ir globojamos. Jos yra gyvo religinio gyvenimo apraiška.

Brolijos religiniame gyvenime yra reikšminga priemonė pakelti visuomenės moralinį gyvenimą, naikinti blogus įpročius, sužadinti žmonių religingumą. Todėl Bažnyčia palaiko brolijas kaip sėkmingą priemonę religiniam gyvenimui atnaujinti ir apdovanoja jų narius įvairiomis dvasinėmis malonėmis bei atlaidais, kuruos nariai pelno paprastai įstojimo dieną, brolijos metinėje šventėje, mirties valandoje ir už įvairius atskirus gerus darbus.


plačiau
http://laiskailietuviams.lt/index.php/1955m-no-1-sausis/715-brolijos-marijos-garbei-lietuvoje

Brolijos ir draugijos skiriasi nuo taip vadinamų trečiųjų ordinų, pasauliečių priklausančių vienuoliniams ordinams. Šias šakas turi beveik visi didieji ordinai: benediktinai, pranciškonai, domininkonai, karmelitai, joanitai ir t. t. Šie pasauliečiai vadinami įvairiai: oblatai, tretininkai ir kt. Apie juos gal reikės taip pat atskirą šaką sukurti.

Pilgrim

Karmelio Dievo Motinos Škaplierių Brolija


Škaplierius yra karmelitų ypatingo pamaldumo Švenčiausiajai Mergelei Marijai ženklas - ant kaklo nešiojamas audeklo gabalėlis, sakramentalija.

Pagal labai seną tradiciją priėmus šv. Komuniją visi yra įrašomi į škaplieriaus nešiotojų broliją. Jei kas nors nėra įrašytas į šią brolija reikia kuo kreiptis į savo parapijos kleboną, kad per maldą būtų įvesdintas į broliją ir turėtų galią nešioti škaplierį ar medalikėlį.
Brolijos nariai nėra įpareigoti kalbėti specialių maldų. Vienintelė jų pareiga yra pamaldžiai nešioti šiuos ruduosius škaplierius.
Tačiau reikia paminėti "Šeštadienio privilegiją", apie kurią kalbėjo 1322 m. apsireiškusi Švč. Mergelė popiežiui Jonui XXII šiais žodžiais: "Aš, Malonės Motina, šeštadienį po jų mirties nužengsiu į skaistyklą ir juos išvaduosiu".

Taisykles jai įsigyti:
1. priklausyti Rudųjų Škaplierių Brolijai ir visą gyvenimą tuos škaplierius nešioti;
2. praktikuoti skaistybės dorybę pagal savo gyvenimo stovį, nevedęs, vedęs, našlys ar našlė;
3. kasdien į Nekalčiausiąją Mergelę kalbėti atitinkamas maldas (Officium parvum);
4. kurie negali skaityti, turi susilaikyti nuo mėsiškų valgių trečiadieniais ir šeštadieniais, ir užlaikyti visus kitus Bažnyčios nustatytus pasninkus.

Malda į Škaplieriaus Švč. Mergelę Mariją

Švenčiausioji Dievo Motina, Karmelio karaliene ir papuošale, pažvelk į mus, vargšus nusidėjėlius, kurie, apsaugoti Tavo škaplieriaus rūbu, su viltimi slepiamės po Tavosios globos apsiaustu. Mūsų Motina, Tu matai, kokie mes vargšai, kiek priešų tyko mūsų sielos, kaip sunkiai kovojame su pagundomis, kokie esame silpni, akli ir palinkę į bloga. Mūsų laukia baisi pražūtis, bet Tu, nusidėjėlių gynėja, puolusiųjų viltie, paskubėk mums į pagalbą, apgink mus nuo visų pagundų bei pavojų ir saugiai vesk mus išganymo keliu. Saugok mus nuo visokio blogio, stiprink dorybę visų tų, kuriuos apvilkai šiuo savo malonės drabužiu ir padėk jiems ištverti ligi galo. Gelbėk mus mirties valandą, apsaugok mus nuo pragaro ugnies, sutrumpink skaistyklos kančias ir dėl Tavųjų nuopelnų kuo greičiau nuvesk į amžinąją garbę, kur visą amžinybę galėsime šlovinti Dievą ir Tave, maloningoji Motina, bei Tau už visas malones dėkoti.

Pasiaukojimas gavus škaplierių

Šlovingoji Mergele Marija, šventojo škaplieriaus Motina! Štai aš, nevertas vadintis Tavo tarnu, Tavojo gerumo padrąsintas, renkuosi Tave savo vienintele Motina ir Globėja. Švenčiausiosios Trejybės, mano šventųjų Globėjų ir mano Angelo Sargo akivaizdoje aš pasišvenčiu Tau, švenčiausioji Karmelio Karaliene. Aš trokštu ištikimai ir uoliai tarnauti Tau ir Tavo dieviškajam Sūnui, mūsų Viešpačiui Jėzui Kristui. Dėkoju Tau, kad išsirinkai mane savo globotiniu ir įskaitei mane į būrį savo mylimųjų vaikų, kurie vilki Tavo škaplieriaus rūbą. Prisiekiu būti klusniu Tavo vaiku, visa širdimi Tave mylėti ir sekti Tavo dorybėmis bei Dievo meile. Maloningoji Motina, priimk šį mano pasiaukojimą ir duok, kad šventasis škaplierius, kurį nešioju, būtų ypatingos Tavo globos ženklu, patikima apsauga nuo pagundų, skydu nuo priešo puolimų, pagalba ugdant dorybes ir amžinojo išganymo laidu. To prašau per Jėzų Kristų, Tavo Sūnų, mūsų Viešpatį. Amen.

plačiau
http://dievogarba.wordpress.com/2011/07/01/karmelio-svc-dievo-motinos-rudasis-skaplierius/

Augucka

Dar papildoma informacija:


Įstojimas į broliją ir rudojo škaplieriaus priėmimas

Po škaplieriaus priėmimo tikintysis gali, dėl asmeninių priežaščių jį pakeisti medalikėliu, kurio vienoje pusėje yra Nekalčiausia Jėzaus Širdis, o kitoje - M. Marija.
Škaplieriaus (ar medalikėlio) dar kartą laiminti nereikia.

Brolijos nariai visada privalo atsidavusiai nešioti škaplierių (ar medalį) kaip matomą priklausymo M. Marijai Karmelio brolystėje ženklą.
Bet be visų šių dalykų, taip pat nariai yra susieti atsidėti laiko buvimui su Dievu ir reguliariai maldai, dažnam Eucharistijos dalyvavimui, kasdieniniam liturginių valandų ar psalmių ar rožinio kalbėjimui.

Nauji nariai gali gauti neribotus atlaidus tą dieną, kai įstoja į broliją ir taip pat per šias šventes:
Gegužės 16 d. Šv. Simonas Stokas,
Lieps 16 d. Karmelio kalno Švč. M. Marija,
Liepos 20 d. Šv. pranašas Elijas,
Spalio 1 d. Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresėlė
Spalio 15 d. Šv. Jėzaus Teresa
Lapkričio 14 d. visi Karmelitų šventieji
Gruodžio 14 d. Šv. Kryžiaus Jonas

Atlaidai bus suteikti jei išpildys įprastines sąlygas: prieis išpažinties ir Komunijos, sukalbės maldą popiežiaus intensija ir atnaujins įsipareigojimo brolijai pažadus.
Oficiali brolijos šventė yra Karmelio kalno Švč. M. Marijos atminimas. Nariai švęs šią dieną su dideliu atsidavimu ir padėka M. Marijai, atnaujindami savo įsipareigojimus tarnauti Jai, ištikimybę Jėzui Kristui ir bažnyčiai ir pavesti visą Karmelitų šeimą motiniškai Nekaltosios Mergelės Marijos Šidžiai.

Pranašystė ir pažadai
Šv. Dominiko pranašystė, 1208 m.
"VIENĄ DIENĄ, ROŽINIU IR ŠKAPLIERIUMI JI IŠGELBĖS PASAULĮ"

Rudasis škaplierius ir Šv. Simonas Stokas, 1251 m.
M. Marija jam apreiškė liepos 16 d. ir pasakė:
"PRIIMK ŠĮ ŠKAPLIERIŲ. JIS BUS IŠGANYMO ŽENKLAS, APSAUGA NUO PAVOJŲ IR TAIKOS PAŽADAS. KURIS MIRS ŠĮ ŠKAPLIERIŲ DĖVĖDAMAS, NEPATIRS AMŽINOSIOS UGNIES."

Apie trečiąjį Karmelitų ordiną (pasauliečiai įšventintieji). Angl. 'Lay people'
http://ocarm.org/en/content/ocarm/third-order

Kiek žinau Domininkonai taip pat turi pasauliečių įšventinimą į ordiną. Angl.

Informacija išversta iš oficialaus Karmelitų ordino websaito.

Pilgrim

Švč. Mergelės Marijos Rožinio brolija


Vienuoliai domininkonai yra Rožinio brolijos steigėjai. Lietuvoje 1642 m. dominikonai Raseiniuose įsteigė pirmą Rožinio broliją. Nemaišykite su Gyvojo Rožinio brolija.
Griežtąja prasme Rožančiaus brolijos nariai kiekvieną dieną kalba visą Rožančių, tačiau, atsižvelgdami į kalbančiųjų užsidegimą, skiriamos trys rūšys: paprasta narystė, reiškianti viso Rožančiaus kalbėjimą kartą per savaitę, nuolatinė narystė, reikalaujanti jį kalbėti tik kartą per metus, ir kasdieninė narystė, įpareigojanti kasdien kalbėti jį visą.
Nė viena iš šių Rožančiaus narysčių neįpareigoja grasindamos nuodėmės užsitraukimu. Šios pareigos neatlikimas nelaikomas net lengvąja nuodėme, nes toks įsipareigojimas - visiškai savanoriškas ir papildomas. Nereikia nė sakyti, kad žmonės neturėtų stoti į Broliją, jeigu neketina pildyti savo įsipareigojimo kalbėti Rožančių taip dažnai, kaip reikalaujama.
Kiekvienos parapijos klebonas turi įgaliojimą steigti ir vadovauti rožinio brolijai, priimti narius.

Pilgrim

Švč. Jėzaus Širdies vardo draugija


Kun. Jonas Bosko, popiežiui pavedus, Romoje pastatė Švč. Jėzaus Širdies bažnyčią, kuriai greitai buvo suteiktas bazilikos rangas. Prie jos išaugo prieglauda apleistiesiems vaikams, o šiems paremti susikūrė Švč. Jėzaus Širdies vardo draugija. Į šią draugiją gali įsirašyti ar būti įrašyti - gyvi ar mirę - asmenys jiems patiems to nežinant.
Už visus narius kasdien aukojamos trejos šv. Mišios. Įstoti į Jėzaus Širdies draugiją yra didelės dvasinės reikšmės įvykis, skatinantis visus katalikus branginti nesuskaičiuojamas malones, gaunamas iš šv. Mišių aukos, bažnytinės maldos ir kitų tikinčiųjų maldų.

plačiau
http://bosko.lt/amzinos-misios/

Pilgrim

Экуменическое сообщество св.Франциска (SFES)


межконфессиональное братство, основная деятельность которого сосредоточена на созидании братского общения между христианами различных конфессий. Для этого мы развиваем информационные, миссионерские проекты в Интернете, а также на обучаем и оснащаем христиан самыми современными инструментами проповеди Евангелия в 21 веке.

http://ecumena.ru/about/

P.S. pakankamai naujoviška idėja, pasinaudojant interneto galimybėmis. Pagrindinis puslapis yra rusų kalba. Tačiau manau galima rasti ir kitomis kalbomis.

kukulis


Augucka

Tiem , kam įdomu. Pvz. man ir tiems, kurie ieško informacijos vienoje krūvoje, neišmėtytos po visą internetą.

Pilgrim

Šiluvos Švenčiausiosios Mergelės Marijos draugija


Šiluvos Švenčiausiosios Mergelės Marijos draugija yra bendrija, vienijanti katalikus, kurie siekia gyventi Kristaus Evangelija, aktyviai dalyvauti Bažnyčios veikloje, brangina Eucharistiją, Dievo žodį ir sekmadienio šventimą, puoselėja pamaldumą Švč. Mergelei Marijai, trokšta skleisti Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo Šiluvoje žinią ir rūpintis Šiluvos šventove.

Tikslai ir uždaviniai:
- sąžiningiau gyventi pagal Dievo įsakymus, Jėzaus Kristaus Evangeliją ir Bažnyčios Mokymą, nuoširdžiai atlikti tiesiogines pareigas;
- siekti šventumo sekant Kristumi;
- branginti Eucharistiją ir rūpintis, kad kuo daugiau katalikų suvoktų sekmadienio šventimo svarbą;
- skaityti ir pažinti Šventąjį Raštą, melstis su juo;
- melstis už kunigus ir prašyti dvasinių pašaukimų;
- praktikuoti pamaldumą Švč. Mergelei Marijai;
- skleisti Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo Šiluvoje žinią;
- rūpintis Šiluvos šventove;
- skleisti Dievo ir artimo meilę bei Gerosios Naujienos viltį savo aplinkoje;
- pavyzdžiu skatinti parapijiečių aktyvumą.

Plačiau
http://www.siluva.lt/index.php?id=137

Aukštyn