TavoRankose.org - katalikiškas diskusijų forumas

Bendros temos => Sudėtingi pokalbiai => Temą pradėjo: Andrius4 lapkričio 26, 2017, 16:00:01

Antraštė: Kas ta Elijo dvasia?
Parašė: Andrius4 lapkričio 26, 2017, 16:00:01
CitataTa pačia proga noriu paklausti daugiau išmanančių, kas ta Elijo dvasia šituose kontekstuose:

Pranašų mokiniai, buvę kitoje pusėje - Jeriche, tai pamatę pasakė: ,,Elijo dvasia pasilieka su Eliša!" Atėję jo pasitikti, nusilenkė jam, puldami kniūbsčia. (2 Kar 2, 15)

ir

Su Elijo dvasia ir galybe jis žengs pirma Viešpaties, kreipdamas tėvų širdis į vaikus ir įkvėpdamas neklusniems teisiųjų nusiteikimą, kad prirengtų Viešpačiui tobulą tautą". (Lk 1, 17)

Tai Viena iš septinių Dievo Dvasių.

Antraštė: Ats: Kas ta Elijo dvasia?
Parašė: Varlė keliauninkė gruodžio 02, 2017, 12:04:09
o kokios likusios šešios?
Antraštė: Ats: Kas ta Elijo dvasia?
Parašė: Andrius4 gruodžio 04, 2017, 16:40:50
Negaliu pasakyti, kas tos likusios šešios Dvasios.

Bet žinau, kad tai yra viena ir ta pati Dievo Dvasia siunčiama septyniems skirtingiems Bažnyčios laikotarpiams.

Pirmam Bažnyčios laikotarpiui Dievas siuntė Savo Dvasią ant Pauliaus. Tai buvo Efezos Bažnyčios laikotarpis, kuris buvo nuo 53 metų iki 170 metų.

Antram Bažnyčios laikotarpiui Dievas siuntė Savo Dvasią ant Irinėjaus. Tai buvo Smirnos Bažnyčios laikotarpis, kuris buvo nuo 170 metų iki 312 metų.

Trečiam Bažnyčios laikotarpiui Dievas siuntė Savo Dvasią ant Martino. Tai buvo Pergamo Bažnyčios laikotarpis, kuris buvo nuo 312 metų iki 606 metų.

Ketvirtam Bažnyčios laikotarpiui Dievas siuntė Savo Dvasią ant Kolumbo. Tai buvo Tiatyrų Bažnyčios laikotarpis, kuris buvo nuo 606 metų iki 1520 metų.

Penktam Bažnyčios laikotarpiui Dievas siuntė Savo Dvasią ant Liuterio. Tai buvo Sardų Bažnyčios laikotarpis, kuris buvo nuo 1520 metų iki 1750 metų.

Šeštam Bažnyčios laikotarpiui Dievas siuntė Savo Dvasią ant Veslio. Tai buvo Filadelfijos Bažnyčios laikotarpis, kuris buvo nuo 1750 metų iki 1906 metų.

Septintam ir paskutiniam Bažnyčios laikotarpiui kuris yra dabar ir kuris eina į pabaiga Dievas siuntė Savo Dvasią ant William Branham. Tai būtent ta pati Dvasia buvo ant Elijo. Ir dabar yra Laodikėjos Bažnyčios laikotarpis kuris prasidėjo nuo 1906 metų ir kada baigsis nėra aišku. Bet kitų Bažnyčios laikotarpių nebebus.

Tad laikas jau arti tam baisiam suspaudimui apie kuri kalba Biblija. Laiko liko nebe daug grįžti prie tikro Apaštalu mokymo.
Antraštė: Ats: Kas ta Elijo dvasia?
Parašė: Varlė keliauninkė gruodžio 05, 2017, 18:21:40
Apreiškimą galima įvairiai interpretuoti, ir niekas negali pasakyti, kad būtent taip reikia ir nekitaip, gal tik pats Jonas.
Antraštė: Ats: Kas ta Elijo dvasia?
Parašė: Andrius4 gruodžio 05, 2017, 20:00:34
Ir ne tik Apreiškimo Knyga, bet ir visą Bibliją galima įvairiai interpretuoti. Visą Dievo žodį, čia ir yra žmonijos problema.

Bet yra vienas Asmuo kuris žino tiksliai, kas yra surašyta Biblijoje ir kas būtent Joje paslėpta ir kaip tai aiškinti. Tai pats Dievas, nes Jis tai ir užrašė. Ir Dievas atveria, kiekvienam laikotarpiui, to laikotarpio žodį. Atveria tai savo išrinktam tarnui, kuri Dievas ir pastatė tam laikotarpiui.

Prisiminkim Nojų Dievo tarną. Nojus pats nesumastė ir pats nieko ne interpretavo. Dievas jam prakalbėjo. Tai buvo tam laikotarpiui skirtas žodis ir paskirtam tarnui. Ir visas pasaulis tuo nepatikėjo. Nes tai pasauliui skambėjo kaip kvailystė, kad lietus užtvindys pasauli, kai dar žemėja net tokio dalyko kaip lietaus nėra niekada buvę anomis dienomis. Žmonėms buvo tai nesuprantama ir nerealu.

Toliau Abraomui taip pat buvo duotas jo laikotarpio žodis. Jis taip pat pats nesugalvojo.

Toliau Mozei taip pat buvo duotas jo laikotarpio žodis ir netgi ženklai, nes kitaip tauta nebūtu tuo patikėjus. Nes žmonėms neįmanoma patiems pamatyti ką Dievas daro, jeigu Dievas prieš tai to neatveria to laikotarpio savo tarnui.

Taip visada Dievas atveria savo žodį esančiam laikotarpiui. Nes Dievas yra atsakingas už savo žodį.

Šiomis dienomis ne išimtis, Dievas ir šiai dienai atvėrė savo žodį savo tarnui. Nes Dievas yra visais amžiais tas pats ir Jisai nesikeičia. Tad deja, bet kai Dievas atveria savo žodį tam tikrai valandai savo tarnui, tad deja būna būtent taip ir nekitaip tas valandos žodis aiškinamas.

Tad jeigu Dievas siuntė Elija šiai Dienai, kad jisai atgręžtu vaikų širdis į tėvų ir praneštu skirta žodį šiai valandai. Tai tikrai bus taip ir nekitaip, nes taip pasakė Viešpats.

Ir visais laikais žmonėms atrodė, kad tai kvailystė ir kad tai ne nuo Dievo ir tik Dievo išrinktieji tai gali ir galėjo pamatyti ir pagauti, kad tai nuo Dievo. Ir šiandiena tai ne išimtis, tik nedaugelis gali pamatyti ir suprasti, ką Dievas šiandienai daro. Žmonės visada mato, ką Dievas padarė ir ką Dievas turi padaryti, bet niekada nemato, ką Dievas dabar daro. Žmonės tai praleidžia, tai praeina jiems pro šalį ir jie to nepamato. Ehh Varlyte, kaip aš norėčiau, kad tu tai pamatytum, bet tik Dievas gali tau parodyti, per savo Šventąją Dvasią.
Antraštė: Ats: Kas ta Elijo dvasia?
Parašė: Varlė keliauninkė gruodžio 06, 2017, 13:36:35
Andriau, geriau neinterpretuoti, o įdėmiai skaityti :) manęs netenkina tavo užrašyta versija, ir štai kodėl.

1. Skaitom Malachijo pranašystę Mal 3, 1:
"Tikėk manimi! Siunčiu savo pasiuntinį pirma savęs parengti man kelio. Staiga ateis į savo Šventyklą Viešpats, kurio jūs ieškote. Sandoros pasiuntinys, kurio jūs trokštate, tikrai jau ateina, - kalbėjo Galybių VIEŠPATS.

2. Mal 3, 23 skaitome pasiuntinio (arba Angelo) vardą:
"Štai! Pirm negu ateis ši didinga ir baisi diena, atsiųsiu jums pranašą Eliją".

3. Pranašystėje sakoma, kad prieš Viešpaties (Kristaus) įsikūnijimą, Dievas atsiųs Eliją. Ir štai Evangelijoje Jėzus sako, Mt 11, 7-15:
"Jiems nueinant, Jėzus ėmė kalbėti minioms apie Joną: ,,Ko išėjote į dykumą pažiūrėti? Ar vėjo linguojamos nendrės? Ir ko išėjote pamatyti? Ar švelniais drabužiais vilkinčio žmogaus? Švelniais drabužiais vilkintys gyvena aure karaliaus rūmuose. Tai ko gi išėjote? Ar pamatyti pranašo? Taip, sakau jums, ir daugiau negu pranašo! Jis yra tasai, apie kurį parašyta: Štai aš siunčiu pirm tavęs savo pasiuntinį, ir jis nuties tau kelią. ,,Iš tiesų sakau jums: tarp gimusių iš moterų nėra buvę didesnio už Joną Krikštytoją, bet ir mažiausias dangaus karalystėje didesnis už jį. Nuo Jono Krikštytojo dienų iki dabar dangaus karalystė jėga puolama, ir smarkieji ją sau grobia. Visi pranašai ir Įstatymas pranašavo iki Jono, ir jeigu norite priimti, tai jis yra tas Elijas, kuris turi ateiti. Kas turi ausis, teklauso!"

4. Vėliau Jėzus apie Eliją pasako ir savo mokiniams, Mt 17, 10-13
"Tada jo mokiniai paklausė: ,,Kodėl Rašto aiškintojai sako, jog pirmiau turįs ateiti Elijas?" Jis atsakė: ,,Tiesa, Elijas turi ateiti ir viską atitaisyti. Bet aš jums sakau, kad Elijas jau buvo atėjęs, ir jie jo nepažino, bet padarė su juo, ką norėjo. Taip nuo jų turės kentėti ir Žmogaus Sūnus". Tuomet mokiniai suprato jį kalbėjus apie Joną Krikštytoją".

5. Iš pokalbio matosi, kad Jėzus parodo, kad Elijas - tai Jonas Krikštytojas, kuris atėjo į pasaulį, bet nei vienas žmogus jo neatpažino.

----------------------------------------------------------

Kadangi Jonas Krykštytojas savęs nepripažino Eliju, tai galima kalbėti apie Dievo dvasią, kuria, ta pačia, buvo patepti ir pranašas Elijas, ir Jonas Krikštytojas. Tiktai tų, kurie galėtų atpažinti pranašą jo gyvenimo laiku, praktiškai nėbūna. Taip pat, beje apie pranašus jau buvo forume kalbėta, yra žinoma, kad po Kristaus, daugiau pavienių pranašų nebeliko.
Antraštė: Ats: Kas ta Elijo dvasia?
Parašė: Andrius4 gruodžio 06, 2017, 16:59:23
Citata iš: Varlė keliauninkė  gruodžio 06, 2017, 13:36:35Andriau, geriau neinterpretuoti, o įdėmiai skaityti :) manęs netenkina tavo užrašyta versija, ir štai kodėl.

Na visa tai, ką čia prirašei nepavadinčiau ne interpretacija. :)

Na pažiūrėkim, kur yra kalbama apie Joną Krikštytoją, o kur ne.

Citata1. Skaitom Malachijo pranašystę Mal 3, 1:
"Tikėk manimi! Siunčiu savo pasiuntinį pirma savęs parengti man kelio. Staiga ateis į savo Šventyklą Viešpats, kurio jūs ieškote. Sandoros pasiuntinys, kurio jūs trokštate, tikrai jau ateina, - kalbėjo Galybių VIEŠPATS.
Čia taip, čia apie Joną Krikštytoją.

Citata2. Mal 3, 23 skaitome pasiuntinio (arba Angelo) vardą:
"Štai! Pirm negu ateis ši didinga ir baisi diena, atsiųsiu jums pranašą Eliją".
Čia jau nebe.

Citata3. Pranašystėje sakoma, kad prieš Viešpaties (Kristaus) įsikūnijimą, Dievas atsiųs Eliją. Ir štai Evangelijoje Jėzus sako, Mt 11, 7-15:
"Jiems nueinant, Jėzus ėmė kalbėti minioms apie Joną: ,,Ko išėjote į dykumą pažiūrėti? Ar vėjo linguojamos nendrės? Ir ko išėjote pamatyti? Ar švelniais drabužiais vilkinčio žmogaus? Švelniais drabužiais vilkintys gyvena aure karaliaus rūmuose. Tai ko gi išėjote? Ar pamatyti pranašo? Taip, sakau jums, ir daugiau negu pranašo! Jis yra tasai, apie kurį parašyta: Štai aš siunčiu pirm tavęs savo pasiuntinį, ir jis nuties tau kelią. ,,Iš tiesų sakau jums: tarp gimusių iš moterų nėra buvę didesnio už Joną Krikštytoją, bet ir mažiausias dangaus karalystėje didesnis už jį. Nuo Jono Krikštytojo dienų iki dabar dangaus karalystė jėga puolama, ir smarkieji ją sau grobia. Visi pranašai ir Įstatymas pranašavo iki Jono, ir jeigu norite priimti, tai jis yra tas Elijas, kuris turi ateiti. Kas turi ausis, teklauso!"
Čia taip.

Citata4. Vėliau Jėzus apie Eliją pasako ir savo mokiniams, Mt 17, 10-13
"Tada jo mokiniai paklausė: ,,Kodėl Rašto aiškintojai sako, jog pirmiau turįs ateiti Elijas?" Jis atsakė: ,,Tiesa, Elijas turi ateiti ir viską atitaisyti. Bet aš jums sakau, kad Elijas jau buvo atėjęs, ir jie jo nepažino, bet padarė su juo, ką norėjo. Taip nuo jų turės kentėti ir Žmogaus Sūnus". Tuomet mokiniai suprato jį kalbėjus apie Joną Krikštytoją".
Čia irgi taip.

Dabar, kodėl "Mal 3,23" ne apie Joną Krikštytoją? Nes po Jono Krikštytojo neatėjo ta didinga ir baisi diena ir nebuvo sudeginti visi įžūlieji ir nedorėliai. Ir po šiai dienai jie džiaugiasi po saule, kaip ir mes. Bet Jonas Krikštytojas atėjo parengti Viešpačiui kelio. Nes Viešpats netrukus turėjo nužengti į savo Šventyklą ir ta Šventykla buvo Jėzus. Kas toliau vyko? Ogi toliau Jėzus ėmė liudyti, kaip ir parašyta "Mal 3,5 Pasirodysiu pas jus teismui ir tuojau liudysiu prieš raganius, prieš svetimautojus, prieš melagingai prisiekiančius, prieš tuos, kurie apgauna samdinį dėl algos, skriaudžia našlę ir našlaitį, prieš tuos, kurie atstumia ateivį ir manęs nebijo, - kalbėjo Galybių VIEŠPATS."

Kaip matom tai nebuvo ta didinga ir baisi diena. Tai buvo nuostabi diena, nes pagaliau pažadėtas ir taip ilgai lauktas Mesijas atėjo išgelbėti, bei atpirkti tai kas buvo prarasta. Ir tik po Mesijo išėjimo buvo parašyta Apreiškimo knyga. Pažiūrėkime kiek dar visko daug turėjo pasaulyje įvykti ir tik nuo Apreiškimo 18 skyriaus matome tą didingą ir baisiąją dieną. Todėl prieš tą didingąją ir baisiąją dieną yra siunčiama vėl Elijo dvasia, o vėliau dar bus siunčiama Elijo ir Mozės dvasia pranašauti žydams, tai matome Apreiškimo 11 skyriui. Ten matome du pranašus, kurie galės daryti tai, ka galėjo Elijas ir Mozė.

CitataKadangi Jonas Krikštytojas savęs nepripažino Eliju, tai galima kalbėti apie Dievo dvasią, kuria, ta pačia, buvo patepti ir pranašas Elijas, ir Jonas Krikštytojas. Tiktai tų, kurie galėtų atpažinti pranašą jo gyvenimo laiku, praktiškai nebūna. Taip pat, beje apie pranašus jau buvo forume kalbėta, yra žinoma, kad po Kristaus, daugiau pavienių pranašų nebeliko

Netiesa, Sename Testamente o ir Naujame matome, kad būna atpažįstančiu pranašą jo gyvenimo laiku. Ir taip pat netiesa, kad po Kristaus pavienių pranašu nebeliko. Pranašu matome aprašomu ir Apaštalų darbuose, o ir Paulius kalba apie Kristaus paskirtus tarnavimus.

"Ef 4,11 Tai jis paskyrė vienus apaštalais, kitus pranašais, evangelistais, ganytojais ir mokytojais,"

O ir kaip matome "Apr 11" Dievas siunčia du pranašus. Tai kad.......
Antraštė: Ats: Kas ta Elijo dvasia?
Parašė: nf gruodžio 08, 2017, 05:42:10
Citata iš: Andrius4  gruodžio 05, 2017, 20:00:34Ir ne tik Apreiškimo Knyga, bet ir visą Bibliją galima įvairiai interpretuoti. Visą Dievo žodį, čia ir yra žmonijos problema.

Šiomis dienomis ne išimtis, Dievas ir šiai dienai atvėrė savo žodį savo tarnui. Nes Dievas yra visais amžiais tas pats ir Jisai nesikeičia. Tad deja, bet kai Dievas atveria savo žodį tam tikrai valandai savo tarnui, tad deja būna būtent taip ir nekitaip tas valandos žodis aiškinamas.


        Nes Dievas yra visais amžiais tas pats ir Jisai nesikeičia .
Kodėl manai, kad Bibliją kiekvienai kartai reikia kitaip interpretuoti, kuo nebetinkami pirmaisiais amžiais parašyti šventųjų komentarai, kai dar nebuvo tokios įvairovės interpretacijų kaip dabar?
Antraštė: Ats: Kas ta Elijo dvasia?
Parašė: Andrius4 gruodžio 08, 2017, 09:20:33
Aš ir nemanau taip, kaip tau pasirodė. Tiesiog pats Dievo žodis yra atveriamas vis daugiau ir daugiau su kiekvienu laikotarpiu.

Pavyzdžiui. Kristus, ar Jisai mokino kitaip ką, kas neatitiktų Šventų Raštu? Jis atvėrė tai dienai skirta atverti Dievo žodį. Kurio taip ir nesugebėjo pamatyti fariziejai.

Šiandien viskas kartojasi. Viskas kaip Kristaus dienomis, tik kad dabar moderniame pasaulije.
Antraštė: Ats: Kas ta Elijo dvasia?
Parašė: nf gruodžio 08, 2017, 17:39:04
CitataTiesiog pats Dievo žodis yra atveriamas vis daugiau ir daugiau su kiekvienu laikotarpiu.

 Na tuomet tikrai nesuprantu, ką nori pasakyti.  O kaip tuomet su Pauliaus perspėjimu? :
     
Gal 1,6 Stebiuosi, kad jūs nuo To, kuris pašaukė jus į Kristaus malonę, taip greitai persimetate prie kitokios evangelijos,
Gal 1,7 kuri, tarp kitko, nėra kitokia, o yra tik jus klaidinantys žmonės, norintys iškreipti Kristaus Evangeliją.
Gal 1,8 Bet nors ir mes patys ar angelas iš dangaus jums skelbtų kitokią evangeliją, negu mes jums paskelbėme,-tebūnie prakeiktas!
Gal 1,9 Kaip anksčiau sakėme, taip ir dabar sakau dar kartą: jei kas jums skelbia kitokią evangeliją, negu esate priėmę,-tebūnie prakeiktas!    
 
Antraštė: Ats: Kas ta Elijo dvasia?
Parašė: Andrius4 gruodžio 08, 2017, 21:10:00
Citata iš: nf  gruodžio 08, 2017, 17:39:04Na tuomet tikrai nesuprantu, ką nori pasakyti.

Noriu pasakyti labai paprastą dalyką, kad yra tik vienas teisingas Biblijos aiškinimas ir jis niekuomet nesikeitė ir nesikeičia. O vis daugiau ir daugiau atveriamas Dievo žodis, padeda vis labiau ir labiau surišti visas Biblijos Knygas į vieną dideli aiškų paveikslą.

CitataO kaip tuomet su Pauliaus perspėjimu? :

Gal 1,6 Stebiuosi, kad jūs nuo To, kuris pašaukė jus į Kristaus malonę, taip greitai persimetate prie kitokios evangelijos,
Gal 1,7 kuri, tarp kitko, nėra kitokia, o yra tik jus klaidinantys žmonės, norintys iškreipti Kristaus Evangeliją.
Gal 1,8 Bet nors ir mes patys ar angelas iš dangaus jums skelbtų kitokią evangeliją, negu mes jums paskelbėme,-tebūnie prakeiktas!
Gal 1,9 Kaip anksčiau sakėme, taip ir dabar sakau dar kartą: jei kas jums skelbia kitokią evangeliją, negu esate priėmę,-tebūnie prakeiktas!


Ogi labai paprastai.

Pirmiausiai, tas perspėjimas buvo skirtas anų dienų žmonėms, kurie įtikėjo į Pauliaus paskelbta Evangeliją ir po kiek laiko leidosi suklaidinami kitu žmonių. Kaip Paulius ir sako "Stebiuosi, kad jūs nuo To, kuris pašaukė jus į Kristaus malonę, taip greitai persimetate prie kitokios evangelijos, kuri, tarp kitko, nėra kitokia, o yra tik jus klaidinantys žmonės, norintys iškreipti Kristaus Evangeliją."

Šiai dienai situacija yra kitokia. O tokia, kad niekas nebėra girdėjęs Paulių skelbianti Evangelijos, tos tikros ir teisingos Evangelijos. Šiai dienai yra visi gimė jau iškreiptoje Evangelijoje, tad ir originalaus pavyzdžio niekas nėra girdėjęs. Todėl iškreipta Evangelija yra priimama už tikra ir kai žmogus susiduria su tikra jis nebegali jos priimti, nes jis įsitikinęs kad jis turi tikra, kuri tuo tarpu yra netikra.

Na, pasakys daugelis, kad mes juk turime surašyta Biblijoje Pauliaus originalia Evangeliją. Taip mes turime Pauliaus laiškus, bet nebeturime Pauliaus. Kas dabar gali teisingai paaiškinti, ką Paulius būtent norėjo pasakyti viename ar kitame savo laiške. Pauliaus laiškus yra labai sunku teisingai suprasti, kaip ir didžiąją dalį Biblijos. Va čia ir turime spraga, kuri leidžia iškraipyti žmonėms Evangeliją.

Vėlgi daugelis pasakys. Bet juk Šventosios Dvasios įkvėpti Bažnyčios tėvai tai pamatė teisingai. Ar tikrai teisingai? Ar tikrai Šventosios Dvasios įkvėpti? Na jeigu tikrai, tuomet Šventoji Dvasia ėmė kalbėti  pati prieš save. O taip negali būti. Dar nebuvo taip, kad Dievas imtu pats sau prieštarauti, ar staiga keisti savo žodį.

Niekada, niekada Šventoji Dvasia nei kalbės, nei apreikš skirtingai.

Pvz. "Apd 19,1 Apolui būnant Korinte, Paulius keliavo aukštumomis ir atvyko į Efezą. Ten jis užtiko kelis mokinius ir 2 paklausė: ,,Ar, tapę tikinčiaisiais, gavote Šventąją Dvasią?" Jie atsakė: ,,Mes nė girdėti negirdėjome, kad yra Šventoji Dvasia". 3 Jis klausė toliau: ,,Tai kokį krikštą jūs esate priėmę?" Jie atsakė: ,,Jono krikštą". 4 Tada Paulius paaiškino: ,,Jonas krikštijo atsivertimo krikštu, ragindamas žmones tikėti tą, kuris ateis po jo, būtent Jėzų". 5 Tai sužinoję, jie buvo pakrikštyti Viešpaties Jėzaus vardan. 6 Paskui Paulius jiems uždėjo rankas, ir ant jų nužengė Šventoji Dvasia. Jie ėmė kalbėti kalbomis ir pranašauti. 7 Iš viso jų buvo bene dvylika vyrų."

Tai argi Šventoji Dvasia ne be taip kalbės žmonėms, kaip ji kalbėjo per Paulių ir kitus Apaštalus? Kai visi iki vieno Apaštalai mokino krikštytis Jėzaus Kristaus vardu? Ir viska daryti Jėzaus Kristaus vardu. Ir nėra kito vardo duoto po dangumi. Žinau, kad daugumai jau nusibodo iki gyvo kaulo tapati girdėti iš manęs. Bet tai yra pagrindas ir pamatas, ant kurio ir reikia pradėti statyti savo kelia link Dievo. Nes tai ir parodo, kad kas tai nepriima ir taip nedaro, tas yra priėmęs iškreipta Evangeliją ir yra po prakeikimu.

Va kaip yra su Pauliaus prakeikimu. Religijos seniai jau yra po prakeikimu ir to nežino.
Antraštė: Ats: Kas ta Elijo dvasia?
Parašė: Kaštonas gruodžio 09, 2017, 06:55:39
"......nes jis įsitikinęs kad jis turi tikra, kuri tuo tarpu yra netikra. " - "Niekada, niekada Šventoji Dvasia nei kalbės, nei apreikš skirtingai."


Mokslininkai ištyrė ko nori moteris, bet ji jau persigalvojo.Antraštė: Ats: Kas ta Elijo dvasia?
Parašė: Andrius4 gruodžio 09, 2017, 11:19:59
Citata iš: Kaštonas  gruodžio 09, 2017, 06:55:39"......nes jis įsitikinęs kad jis turi tikra, kuri tuo tarpu yra netikra. " - "Niekada, niekada Šventoji Dvasia nei kalbės, nei apreikš skirtingai."


Mokslininkai ištyrė ko nori moteris, bet ji jau persigalvojo.Gal 6, 7 Neapsigaukite! Dievas nesiduoda išjuokiamas. Ką žmogus sėja, tai ir pjaus.
Antraštė: Ats: Kas ta Elijo dvasia?
Parašė: Kaštonas gruodžio 09, 2017, 11:41:20
Andriau tai ne juokinga. Tai GRAUDU. Kai žmogus nutaisęs protinga veidą teigia paskui tą neigia.
Sudaro savo paties projekcijas ir eina į mūšį.(https://demotyvacijos.tv3.lt/media/demotivators/thumb/demotyvacija.lt_Vis-sunkiau-buti-Don-Kichotu-pats-statyk-malunus-pats-veja-samdyk.jpg)
Antraštė: Ats: Kas ta Elijo dvasia?
Parašė: Andrius4 gruodžio 09, 2017, 13:26:05
Tai gal galėtum man parodyti, ka aš teigiu, o paskui neigiu? Man netgi įdomu pasidarė.
Antraštė: Ats: Kas ta Elijo dvasia?
Parašė: Kaštonas gruodžio 09, 2017, 13:54:36
Nežinau ar tau galiu parodyti. Ty jei pats nenori matyti, kaip aš tau parodysiu?
Juolab, kad tu tiki tikrą, o visi kiti netikrą."Evangelija yra priimama už tikra ir kai žmogus susiduria su tikra jis nebegali jos priimti, nes jis įsitikinęs kad jis turi tikra, kuri tuo tarpu yra netikra."

Argi tau pačiam tai negalioja?
Antraštė: Ats: Kas ta Elijo dvasia?
Parašė: Andrius4 gruodžio 09, 2017, 17:02:15
Citata iš: Kaštonas  gruodžio 09, 2017, 13:54:36Nežinau ar tau galiu parodyti. Ty jei pats nenori matyti, kaip aš tau parodysiu?
Juolab, kad tu tiki tikrą, o visi kiti netikrą.

Ne ne Kaštone, kad jau žengiai toki žingsni, tai privalai ir atsakyti už savo žodžius, teiginius, kaltinimus. Nes kitu atveju tai tik melagingi drabstymai ant žmogaus. Tad prašau iškelk iš mano pasisakymu kažką, ka aš sakiau ir kur kitam pasisakyme tai pamyniau. Nes tokiems kaltinimams turi buti ir faktai. O jeigu ju neturi Kaštone? Tuomet gėda tau ir liksi pats save susiteršęs.Citata"Evangelija yra priimama už tikra ir kai žmogus susiduria su tikra jis nebegali jos priimti, nes jis įsitikinęs kad jis turi tikra, kuri tuo tarpu yra netikra."

Argi tau pačiam tai negalioja?


Kiekvienam žmogui viskas vienodai galioja, tad ir aš ne išimtis. Nes jeigu aš klystu Dievas manęs tikrai nepaglostys ir man priklausys pragaro liepsnos, kaip ir visiems kurie ėjo ir eina neteisingu kelių. Bet aš tvirtai tikiu, kad Dievo žodis yra pagrindas ir Dievas yra atsakingas už savo žodį, nes parašyta (iš atminties cituoju), "kad viskas praeis, bet Jo žodžiai nepraeis". Tad ir išliks tik tie, kas yra Jo žodyje, o tai Kristuje.
Antraštė: Ats: Kas ta Elijo dvasia?
Parašė: Kaštonas gruodžio 09, 2017, 18:10:42
Kalbant apie Paulių:niekas negirdėjo. Mokiniai, Kefas ir tt Argumentai iš nežinojimo. Kristuje visą yra VIENA. (toliau nesiplėsiu)

"Vėlgi daugelis pasakys. Bet juk Šventosios Dvasios įkvėpti Bažnyčios tėvai tai pamatė teisingai. Ar tikrai teisingai? Ar tikrai Šventosios Dvasios įkvėpti? Na jeigu tikrai, tuomet Šventoji Dvasia ėmė kalbėti  pati prieš save."
Logikos klaida. Argumentas iš tikėjimo. (lygiai tą galima pasakyti apie tave ir tavo sektą. Lpgiškai. Pažiūrėk savo iškraipytoje Evangelijoje kokie yra Šventosios Dvasios vaisai. Forumo "draugystėje" jų nėra )

etc

"Šiai dienai situacija yra kitokia." šiai dienai situacija yra tapati. Pats taip rašei: Kiekvienam žmogui viskas vienodai galioja, tad ir aš ne išimtis. (jei tu ne išimtis, tai nedaryk teiginių kurie nepagal tavo ūgį)


Viešpaties Jėzaus vardan eik su savo sektantais kalbėtis.

*******

Apd 19, 5 Tai sužinoję, jie buvo pakrikštyti Viešpaties Jėzaus vardan.[i2]
2 Apd 19,5: Plg. Apd 8,17. Jėzaus vardan - dėl jo įsakymo ir nuopelnų.
Antraštė: Ats: Kas ta Elijo dvasia?
Parašė: Silvija gruodžio 09, 2017, 18:59:53
Turiu priminti, kad apie Krikštą lygiai prieš metus turėjome diskusiją, kurios pabaigoje, kaip man pasirodė, Andrius pritrūko argumentų ir net pažadėjo pabaigti savo dalyvavimą forume.

http://tavorankose.org/forumas/index.php/topic,1287.0.html

Taip pat noriu priminti, kad reikia laikytis temos.
Antraštė: Ats: Kas ta Elijo dvasia?
Parašė: nf gruodžio 09, 2017, 20:30:54
Citatayra tik vienas teisingas Biblijos aiškinimas ir jis niekuomet nesikeitė ir nesikeičia. O vis daugiau ir daugiau atveriamas  

Gal ir vėl ne tą mintyse turėjai, bet pasakymą  "O vis daugiau ir daugiau atveriamas ", kitaip nemoku suprasti kaip: " Bilblija aiškinama vis labiau ir labiau pridedant aiškintojo nuomonės."
Antraštė: Ats: Kas ta Elijo dvasia?
Parašė: Andrius4 gruodžio 10, 2017, 05:46:07
Citata iš: Kaštonas  gruodžio 09, 2017, 18:10:42Kalbant apie Paulių:niekas negirdėjo. Mokiniai, Kefas ir tt Argumentai iš nežinojimo. Kristuje visą yra VIENA. (toliau nesiplėsiu)

Kaštone nemontuok, tai žiauru ir neteisinga ką tu darai. Ir net juokinga. Aš rašiau apie šiandien dieną, ne apie ta diena kai Paulius vaikščiojo žeme. Tai kad melagingas montažas.

 

Citata"Vėlgi daugelis pasakys. Bet juk Šventosios Dvasios įkvėpti Bažnyčios tėvai tai pamatė teisingai. Ar tikrai teisingai? Ar tikrai Šventosios Dvasios įkvėpti? Na jeigu tikrai, tuomet Šventoji Dvasia ėmė kalbėti pati prieš save."
Logikos klaida. Argumentas iš tikėjimo. (lygiai tą galima pasakyti apie tave ir tavo sektą. Lpgiškai. Pažiūrėk savo iškraipytoje Evangelijoje kokie yra Šventosios Dvasios vaisai. Forumo "draugystėje" jų nėra )

Apie logikos klaidas jau kalbėjom. Jeigu tau nelogiška, nereiškia kad taip ir yra, nes čia tik tavo supratimas. Tai viena, o antra tai neargumentuoja tavo man mestu suktu kaltinimu, čia ne į temą. Ir aš neieškau draugystės, aš čia dėl tu sielų kurios tai pamatys ir gręšis į originalu Dievo žodį.

Citataetc

"Šiai dienai situacija yra kitokia." šiai dienai situacija yra tapati. Pats taip rašei: Kiekvienam žmogui viskas vienodai galioja, tad ir aš ne išimtis. (jei tu ne išimtis, tai nedaryk teiginių kurie nepagal tavo ūgį)

Ir vėl žiaurus ir nesąžiningas montavimas, dvi skirtingos mintys sulipdytos į vieną. Vienoje mintyje kalbėjau apie Paulių, o kitoje yra kalbėta apie Dievo žodžio vis didesni ir didesni atvėrimą. Kaštone taip sukčiaudamas bet ka purvais apdrabstysi. Bet žinai ką? Man jau nebesvarbu, nes pamačiau tavo dvasią visame "gražume", o ir manau skaitytojai irgi.

 

CitataViešpaties Jėzaus vardan eik su savo sektantais kalbėtis.

Kaštone, taigi nekalbėk su manim, kas tau liepia?

 

CitataApd 19, 5 Tai sužinoję, jie buvo pakrikštyti Viešpaties Jėzaus vardan.[i2]
2 Apd 19,5: Plg. Apd 8,17. Jėzaus vardan - dėl jo įsakymo ir nuopelnų.


Tai kodėl nedaroma taip, dėl Jo įsakymų ir nuopelnų?

 

 

Citata iš: Silvija  gruodžio 09, 2017, 18:59:53Turiu priminti, kad apie Krikštą lygiai prieš metus turėjome diskusiją, kurios pabaigoje, kaip man pasirodė, Andrius pritrūko argumentų ir net pažadėjo pabaigti savo dalyvavimą forume.

Taip, tai yra tiesa aš pažadėjau baigti savo dalyvavimą forume. Bet ne dėl argumentu trukumo. Ir buvau tikrai palikęs forumą, net ištrines savo naryste. Bet grįžau dėl dviejų priežasčių. Tai dėl Donato tikėjimo. http://tavorankose.org/forumas/index.php/topic,1364.msg19002.html#msg19002

Ir antra priežastys, kad Tomas padarė "sudėtingu pokalbių" svetaine. Tad aš čia tik ir rašau, aš grįžęs niekad nerašiau į kitas svetaines. Ir aš gerbiu teisingą pastebėjimą Silvija. Čia gal būt aš neteisingai pasielgiau su tuo sutinku ir pripažįstu. O ir kaip esu minėjęs anksčiau, kad amžinai čia ir nerašysiu. Mano misija yra, kad butu paskelbta tai, kas turi buti paskelbta. O tai Tiesa. Ir ne mano tiesa, o Dievo paskelbta per šios dienos Dievo pranašą. O kas priims? Tas priims. Kas ne? Tas ne.

 

Citata iš: nf  gruodžio 09, 2017, 20:30:54
Citatayra tik vienas teisingas Biblijos aiškinimas ir jis niekuomet nesikeitė ir nesikeičia. O vis daugiau ir daugiau atveriamas

Gal ir vėl ne tą mintyse turėjai, bet pasakymą "O vis daugiau ir daugiau atveriamas ", kitaip nemoku suprasti kaip: " Bilblija aiškinama vis labiau ir labiau pridedant aiškintojo nuomonės."

Ne, čia jokio žmogaus nuomonės negali buti, nei daugiau nei mažiau. Tiesiog pats visas bendras paveikslas yra atidengiamas Dievo vis daugiau ir daugiau.

Pvz. Kažkuriam laikotarpi žmonės niekaip negalėjo suprasti tam tikru Biblijos vietų, Tad iš visos Biblijos jie turėjo tik tam tikras Dievo atvertas Biblijos vietas ir jie tvirtai laikėsi tų vietų, ir tai buvo teisinga. Bet jie norėjo suprasti daugiau, nes klausimu kėlė kitos Biblijos vietos, o atsakimų nebuvo. Kitam laikotarpiui Dievas atvėrė daugiau Biblijos vietų per Šv. Irinėjų. Dabar žmonės pamatė aiškiau, jau didesne dalį to paveikslo. Kitam laikotarpiui Dievas atvėrė dar daugiau per Šv. Martiną. Dar kitam laikotarpiui per Šv. Kolumbą. Kitam per Šv. Martiną Liuterį. Kitam per Šv. Veslį. Ir šiam laikotarpiui per Branhamą.

Bet kiek daugiau ir kas būtent buvo Dievo atverta per šituos Dievo vyrus, tai butu kita didelė tema, bet mielu norų galima būtu ją gvildenti, jei tik kam tai pasirodytu įdomu. Gal tuomet būtu daug aiškiau.
Antraštė: Ats: Kas ta Elijo dvasia?
Parašė: Kaštonas gruodžio 10, 2017, 05:53:23
"Ir vėl žiaurus ir nesąžiningas montavimas, "

BEVEIK kiekviena kartą kai skaitau tave lygiai taip pat suprantu.

Tai ATE.
Antraštė: Ats: Kas ta Elijo dvasia?
Parašė: Silvija gruodžio 10, 2017, 08:57:21
Citata iš: Andrius4  gruodžio 10, 2017, 05:46:07
Citata iš: Silvija  gruodžio 09, 2017, 18:59:53Turiu priminti, kad apie Krikštą lygiai prieš metus turėjome diskusiją, kurios pabaigoje, kaip man pasirodė, Andrius pritrūko argumentų ir net pažadėjo pabaigti savo dalyvavimą forume.

Taip, tai yra tiesa aš pažadėjau baigti savo dalyvavimą forume. Bet ne dėl argumentu trukumo. Ir buvau tikrai palikęs forumą, net ištrines savo naryste. Bet grįžau dėl dviejų priežasčių. Tai dėl Donato tikėjimo. http://tavorankose.org/forumas/index.php/topic,1364.msg19002.html#msg19002

Ir antra priežastys, kad Tomas padarė "sudėtingu pokalbių" svetaine. Tad aš čia tik ir rašau, aš grįžęs niekad nerašiau į kitas svetaines. Ir aš gerbiu teisingą pastebėjimą Silvija. Čia gal būt aš neteisingai pasielgiau su tuo sutinku ir pripažįstu. O ir kaip esu minėjęs anksčiau, kad amžinai čia ir nerašysiu. Mano misija yra, kad butu paskelbta tai, kas turi buti paskelbta. O tai Tiesa. Ir ne mano tiesa, o Dievo paskelbta per šios dienos Dievo pranašą. O kas priims? Tas priims. Kas ne? Tas ne.

Prisikuri sau misijų, Andriau :) Jau seniai pastebėjau, kad nauji atsivertėliai iš to karštumo ima vaizduotis suprantą apie Dievą geriau nei visi kiti, nei Bažnyčia. Nenoriu rašyti, kad tai puikybė, tai greičiau jaunatviškas karštakošiškumas. Panašiai kaip mokiniui mokykloje supratus kelias matematines formules atsiveria akys ir jis patas sau ima atrodyti esąs asas toje srityje. Tavo Branhamo mokyme nesusiveda galai, tad ar pranašas jis?

Andriau, tiek apie Krikštą, tiek apie Švč. Trejybę tu užmerkei akis prieš mūsų argumentus, kurie remiasi Šventuoju Raštu. Ir tai yra taip pat nesąžiningumas. Kaltini mus, o pats tą patį darai. Jei ne, - pirmyn, siūlau grįžti į Krikšto temą ir atsakyti į argumentą dėl Mt.28,18-20. Ten tu tikrai nusimuilinai.

Dėl Donato tikėjimo - kaip moderatorė prašau tikslumo, nes turime ir kitą Donatą, kataliką. O Donato Banaičio, kurio pavardę pagooglinus visi norintys ras jo blogą, propagandos mes nutarėme neskleisti. Net ir Sunkių pokalbių skiltyje. Nes tai visiškai nesuderinama su krikščionybe.
Antraštė: Ats: Kas ta Elijo dvasia?
Parašė: Varlė keliauninkė gruodžio 10, 2017, 11:57:13
Citata iš: Andrius4  gruodžio 06, 2017, 16:59:23O ir kaip matome "Apr 11" Dievas siunčia du pranašus. Tai kad.......
vistik tai žydiškas alyvmedis, į kurį esame įskiepyti, todėl man artimesnė žydiška mintis nei tavo, Andriau, branhamiška.
Du pranašai, tai du liudytojai, kas reiškia Įstatymą (Mozė) ir st pranašus. Palyginimui gali pasiskaityti Lk 16 apie turtuolį ir vargšą Lozorių. Gal tada pradėsi matyti šventraštį kaip visumą :)

Aš galiu klysti, kaip ir tu, kaip ir tavo branhamas, bet Tradicija retai klysta, tiek krikščioniška, tiek judėjiška. Gal geriau užsiimtum kuom kitu, nes prastas uš tamstos misionierius.. :))
Antraštė: Ats: Kas ta Elijo dvasia?
Parašė: Pilgrim gruodžio 10, 2017, 12:16:23
CitataKitam laikotarpiui Dievas atvėrė daugiau Biblijos vietų per Šv. Irinėjų. Dabar žmonės pamatė aiškiau, jau didesne dalį to paveikslo. Kitam laikotarpiui Dievas atvėrė dar daugiau per Šv. Martiną. Dar kitam laikotarpiui per Šv. Kolumbą. Kitam per Šv. Martiną Liuterį. Kitam per Šv. Veslį
kas šiuos žmones paskelbė šventaisiais ?
Antraštė: Ats: Kas ta Elijo dvasia?
Parašė: Andrius4 gruodžio 10, 2017, 19:54:08
Citata iš: Silvija  gruodžio 10, 2017, 08:57:21Prisikuri sau misijų, Andriau :) Jau seniai pastebėjau, kad nauji atsivertėliai iš to karštumo ima vaizduotis suprantą apie Dievą geriau nei visi kiti, nei Bažnyčia. Nenoriu rašyti, kad tai puikybė, tai greičiau jaunatviškas karštakošiškumas. Panašiai kaip mokiniui mokykloje supratus kelias matematines formules atsiveria akys ir jis patas sau ima atrodyti esąs asas toje srityje.

Tikrai Silvija aš nieko neprisikuriu. Aš esu rašęs jau ankščiau, kodėl būtent aš pradėjau rašyti aplamai. Matai kai yra Dievo vedimas žmogui, tai tik tas žmogus gali tai ir jausti ir suprasti. Lygiai taip pat jeigu tave Dievas vestu kažką padaryti ir žmonės tuo tiesiog netikėtu. Jie tiesiog sakytu lygiai ta pati, kad tu Silvija prisigalvoji ir tai normali žmonių reakcija. Ir kaip tikinti, tikiu, kad esi tai patyrus, tad turėtum tai suprasti.

CitataAndriau, tiek apie Krikštą, tiek apie Švč. Trejybę tu užmerkei akis prieš mūsų argumentus, kurie remiasi Šventuoju Raštu. Ir tai yra taip pat nesąžiningumas. Kaltini mus, o pats tą patį darai. Jei ne, - pirmyn, siūlau grįžti į Krikšto temą ir atsakyti į argumentą dėl Mt.28,18-20. Ten tu tikrai nusimuilinai.

Jokiu akių Silvija aš neužmerkiau, gal but aš nespėjau į tai įsigilinti, gal dar kas buvo. Ir kadangi jau taip sakai, tai butinai aš grįšiu ir įsigilinsiu į tai ką praleidau. Ir patikėk, nesvarbu kaip atrodytu, bet aš niekados nesistengiu nusimuilinti nuo nieko, tiesiog kartais aš nespėju, tai gal ką ir praleidžiu. O ir esu rašęs, kad jeigu ką praleidau, pabrėžkit, pakartokit.

CitataDėl Donato tikėjimo - kaip moderatorė prašau tikslumo, nes turime ir kitą Donatą, kataliką. O Donato Banaičio, kurio pavardę pagooglinus visi norintys ras jo blogą, propagandos mes nutarėme neskleisti. Net ir Sunkių pokalbių skiltyje. Nes tai visiškai nesuderinama su krikščionybe.

Taip dėl Banaičio. Ir tikrai neturėjau jokiu minčių skleisti kažkokia tai propagandą. Silvija aš kartais nesuprantu tokiu dalyku iš kur tai?. Aš tik parašiau dėl ko grįžau.

 

Citata iš: Pilgrim  gruodžio 10, 2017, 12:16:23
CitataKitam laikotarpiui Dievas atvėrė daugiau Biblijos vietų per Šv. Irinėjų. Dabar žmonės pamatė aiškiau, jau didesne dalį to paveikslo. Kitam laikotarpiui Dievas atvėrė dar daugiau per Šv. Martiną. Dar kitam laikotarpiui per Šv. Kolumbą. Kitam per Šv. Martiną Liuterį. Kitam per Šv. Veslį
kas šiuos žmones paskelbė šventaisiais ?
Kun 11 44 nes aš esu VIEŠPATS, jūsų Dievas. Todėl pašvęskite save ir būkite šventi. Nesuterškite savęs jokiu kužančiu gyvūnu, kuris rėplioja žeme!

1 Pt 1 15 Šventas yra tasai, kuris jus pašaukė, tad ir jūs patys tapkite šventi visu savo elgesiu, 16 kaip parašyta: Būkite šventi, nes aš esu šventas.

Rom 1 7 Visiems Dievo mylimiesiems, esantiems Romoje, pašauktiesiems šventiesiems: tebūna jums malonė bei ramybė nuo Dievo, mūsų Tėvo, ir Viešpaties Jėzaus Kristaus!

Kol 1   2 šventiesiems ir ištikimiesiems broliams Kristuje, gyvenantiems Kolosuose: malonė ir ramybė jums nuo Dievo, mūsų Tėvo!

Tas pats, kas ir paskelbė visus šituos šventaisiais. Dievas yra Šventas, tai ir visi kas yra jame yra Šventi.
Antraštė: Ats: Kas ta Elijo dvasia?
Parašė: Pilgrim gruodžio 11, 2017, 05:58:28
Andriau
kas yra tas -
CitataTas pats, kas ir paskelbė visus šituos šventaisiais
Antraštė: Ats: Kas ta Elijo dvasia?
Parašė: Andrius4 gruodžio 11, 2017, 08:55:19
Dievas žinoma.
Antraštė: Ats: Kas ta Elijo dvasia?
Parašė: Pilgrim gruodžio 11, 2017, 15:43:16
Andriau,
Kokiu būdu Dievas paskelbė, kad šie, tavo mibimi, žmonės
Šv. Irinėjus, Šv. Martinas, Šv. Kolumbas, Šv. Martinas Liuteris, Šv. Veslis
Antraštė: Ats: Kas ta Elijo dvasia?
Parašė: Andrius4 gruodžio 11, 2017, 18:13:33
Pilgrim, ar neaiškiai Dievo žodis parodo, kad visi kas yra Kristuje yra šventi?
Rom 11   

16 Jei pirmkepė duona šventa, tai šventa ir tešla. Jei šaknis šventa, tai ir šakos
1 Kor 3   

17 Jei kas Dievo šventovę niokoja, tą Dievas suniokos, nes Dievo šventovė šventa, ir toji šventovė - tai jūs!

Tad, ar nori pasakyti, kad tie vyrai kurios paminėjau nebuvo ir nėra Kristuje?
Antraštė: Ats: Kas ta Elijo dvasia?
Parašė: Pilgrim gruodžio 11, 2017, 18:18:20
tai kodėl nesakai - šventoji Silvija, šventasis Andrius4 ir pan. ?
Antraštė: Ats: Kas ta Elijo dvasia?
Parašė: Andrius4 gruodžio 11, 2017, 18:53:25
Su visa pagarba, labai atsiprašysiu ir tikrai atsiprašau, bet negaliu vynioti į vatą.

Bet Dievo žodis sako.

Mt 7 20 Taigi jūs pažinsite juos iš vaisių".

Antraštė: Ats: Kas ta Elijo dvasia?
Parašė: Silvija gruodžio 11, 2017, 23:13:49
Kaip ironiška... kai tą pačią eilutę citavo Kaštonas, tu nuo jo pastabos išsisukai, o dabar pats ją kaip kortą išmeti.

Toks klausimas, Andriau4. Kaip tu skiri dvasias, kurios per tave veikia? Nes tavo dalyvavimo  šiame forume vaisiai - du metus trunkantis erzelis, bandymas suskaldyti Kristaus kūną :( ir ypač tai suintensyvėja Advento ir Gavėnios laike. Juk čia ne mes tave puolame, o tu mus. Kaip vilkas ėriuko kailyje. Mes tik ginamės. Ir jau seniai abejoju ar tai turėtume daryti.
Antraštė: Ats: Kas ta Elijo dvasia?
Parašė: Andrius4 gruodžio 12, 2017, 03:22:57
Vadink tai kaip tau patogu Silvija, bet tie du metai ir bus du liudininkai mūsų kelio pabaigoje, kai stovėsime tenai, prie Baltojo Sosto.
Antraštė: Ats: Kas ta Elijo dvasia?
Parašė: Pilgrim gruodžio 12, 2017, 05:03:17
Citata iš: Andrius4  gruodžio 11, 2017, 18:53:25Su visa pagarba, labai atsiprašysiu ir tikrai atsiprašau, bet negaliu vynioti į vatą.

Bet Dievo žodis sako.
Mt 7 20 Taigi jūs pažinsite juos iš vaisių".

Andriau,
o kokie Tavo vaisiai ?
Antraštė: Ats: Kas ta Elijo dvasia?
Parašė: Andrius4 gruodžio 12, 2017, 05:51:44
Mano vaisiai kalba už mane, kaip ir jūsų už jus. Obelis negali sakyti aš kriaušė, jeigu ant jos kabo obuoliai.
Antraštė: Ats: Kas ta Elijo dvasia?
Parašė: Pilgrim gruodžio 12, 2017, 06:09:42
Andriau,
jei nepalaikysi įžeidimu, pavardink tuos savo vaisius.
Antraštė: Ats: Kas ta Elijo dvasia?
Parašė: Andrius4 gruodžio 12, 2017, 08:38:14
Ta ir noriu pasakyti,  kad nėra tikslo žmogui už save kalbėti. Nes ka žmogus besakys jo darbai kalba už ji garsiau. O tai ir yra vaisiai, kas iš žmogaus išeina. Ir net manau, kad nedera žmogui kalbėti už save.