• Welcome to TavoRankose.org - katalikiškas diskusijų forumas. Please login or sign up.
 
rugpjūčio 05, 2021, 09:19:06

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


Įvairios maldos

Pradėjo Diak. Tomas M., liepos 02, 2012, 02:01:06

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

Diak. Tomas M.

Čia mes dalinamės savo maldos patirtimi, mūsų mėgstamomis maldomis ir maldingomis praktikomis.

Jei jums yra sunku, jaučiatės patekę į dvasinio tobulėjimo akligatvį ar ruošiatės svarbiems gyvenimo žingsniams, labai gera maldos praktika yra Atleidimo Malda, kurios pagalba sugrąžiname savo sielai ramybę, atleisdami kitiems ir patiems sau. Plačiau skaitykite: Maldos klubas: Atleidimo Malda.

zulija

Tomai,Jus parenkat puikias citatas is psalmiu,man jos labai patinka,jose surasyta viskas,ka isgyveno Dovydas,ir taip pat mes.

Diak. Tomas M.

Ačiū labai, nors man atrodo, kad šiuo atveju čia buvo Giedrės darbas - aš kartais tik įdedu dalykus, ką kiti padaro  :ashamed:

zulija

Norejau paklausti,kuriom dienom ir valandom vyksta atleidimo malda,noreciau prisijungti,nes tikiu,kad malda bus tvirtesne ir stipresne,reikia isvalyti savo vidini purva. [-o<

Silvija

Turbūt pastebėjai, kad ,Tavo Rankose' dar visai neseniai pradėjo ,,funkcionuoti", todėl dar nėra nusistovėjęs laikas kai kurioms praktikoms, tame tarpe bendros maldos praktikai. Nors mūsų narių sąraše ir nemažai žmonių, bet įsipareigojančių melstis iš jų – tik keletas.

Kol kas galioja tokia praktika: kaip jau esu minėjusi, turintys poreikių skelbia apie tai čia, o prisidedantys bendra malda irgi parašo. Be to, visomis surinktomis intencijomis meldžiasi maldos grupė pirmadienio vakarais, 18 val.

Atleidimo malda užtrunka nemažai laiko, todėl tam, kad melstis ją kartu, reikia gerai įvertinti savo galimybes. Kol kas dar to nedarėme ;) Tiesa, esame meldęsi devynias dienas Švč. Jėzaus Veido noveną, bet sutarti bendrą maldos laiką būtų sudėtinga, nes kaip žinai, dalis mūsų gyvena už Atlanto, taigi laiko juostų skirtumas - 8 valandos (Tomas šiuo metu saldžiai miega :))


Varlė keliauninkė

PASILIK SU MANIMI, VIEŠPATIE!
Nes yra būtina turėti Tave čia pat, norint Tavęs nepamiršti.
PASILIK SU MANIMI, VIEŠPATIE!
Nes aš esu silpnas ir man reikia Tavo Jėgos, kad nekrisčiau taip dažnai.
PASILIK SU MANIMI, VIEŠPATIE!
Nes Tu esi visas mano gyvenimas, ir be Tavęs aš esu be aistros.
PASILIK SU MANIMI, VIEŠPATIE!
Nes Tu esi mano šviesa, ir be Tavęs aš esu tamsybėse.
PASILIK SU MANIMI, VIEŠPATIE!
Kad girdėčiau Tavo balsą ir Tave sekčiau.
PASILIK SU MANIMI, VIEŠPATIE!
Nes aš trokštu Tave mylėti ir visada būti Tavo draugijoje.
PASILIK SU MANIMI, VIEŠPATIE!
Nes kad ir kokia vargšė būtų mano siela, ji trokšta būti Tau paguodos vieta, meilės lizdas.
PASILIK SU MANIMI, JĖZAU!
Nes darosi vėlu ir diena eina vakarop: gyvenimas praeina, mirtis, teismas ir amžinybė artinasi. Aš bijau tamsos, pagundų, sausrų, kryžių, kančių. O, kaip man Tavęs reikia šioje tremties naktyje! Tegul Eucharistinė Komunija būna šviesa, išsklaidanti tamsą, mane palaikanti jėga ir vienintelis mano širdies džiaugsmas.
PASILIK SU MANIMI, JĖZAU!
Aš neprašau dieviškųjų paguodų, nes esu jų nevertas, bet TAVO BUVIMO SU MANIMI DOVANOS, o taip, šito Tavęs prašau.
PASILIK SU MANIMI, JĖZAU!
Tik Tavęs vieno aš ieškau, Tavo Meilės, Tavo Malonės, Tavo Širdies, Tavo Dvasios, nes aš Tave myliu ir neprašau jokio kito atpildo, kaip tik Tave mylėti dar labiau.
AMEN!

Varlė keliauninkė

50 frazių tėvo Pijaus rožinio apmąstymui

Įžanga
1. Viso pasaulio paaukojimas: Su visu dangumi, visų žmonių vardu ir už visus žmones, su visomis sielomis ir už visas sielas skaistykloje, tiek kartų, kiek gali suskaičiuoti Dievo Gailestingumas, tegul skamba ši malda man net negalvojant.
2. Šventasis Arkangele Mykolai, gink mus kovoje, būk mums skydas nuo pikto ir pragaro žabangų. Mes maldaujame - Dievas teviešpatauja jam. Dangiškųjų kariuomenių kunigaikšti, dieviška jėga nustumk į pragarą šėtoną ir visas piktąsias dvasias, kurios, trokšdamos pražudyti žmones, laiko apglėbusios visą pasaulį. Amen. (Leonas XIII)

Pradžia
1. Tikiu...
2. Garbė Dievui Tėvui...
3. Tėve mūsų...
4. Trys Džiūgauk, Marija, malonėmis apdovanotoji,.. (SM), prašant tikėjimo, vilties ir meilės.
5. Garbė Dievui Tėvui...

Ant kiekvieno mažojo karoliuko:
1. Tėve mūsų,...
2. Džiūgauk, Marija, malonėmis apdovanotoji,.. (SM) su atitinkama paslaptimi (išvardintos apačioje)
3. Garbė Dievui,...
4. O Marija, be gimtosios...

Po kiekvienų dešimties karoliukų kalbama:
1. Meilė, garbė, šlovė ir išaukštinimas dabar ir visados ir per amžius Švenčiausiajai Trejybei ir Eucharistinei Jėzaus Širdžiai per Nekaltąją Marijos Širdį su jos skausmais ir ašaromis.
2. Mielasis Tėve Pijau, melski už mus ir su mumis, laimink mus ir visą pasaulį.
3. Mano Jėzau, atleisk mums mūsų kaltes,...

Nazaretas ir Betliejus
1. ..., Kurį Tu, tyriausioji Mergele, pradėjai iš Šventosios Dvasios.
2. ..., su Kuriuo Tu per kalnus keliavai pas šv. Elzbietą.
3. ..., Kurį Tu, skaisčioji Tarnaite, pagimdei.
4. ..., Kurį šventieji angelai garbino dangiškomis giesmėmis.
5. ..., Kurį aplankė piemenys, suradę netoli Betliejaus.
6. ..., Kuris aštuntą dieną buvo apipjaustytas ir gavo Jėzaus vardą.
7. ..., Kurį Tu šventykloje paaukojai Dievui, Jo dangiškajam Tėvui.
8. ..., Kuriam išminčiai dovanojo aukso, smilkalų ir miros.
9. ..., su Kuriuo Tu turėjai bėgti į Egiptą.
10. ..., su Kuriuo Tu Jeruzalėj pasimetei ir tris dienas ieškojusi atradai.

Galilėja
1. ..., Kuris augo metais, išmintimi ir malone pas Dievą.
2. ..., Kurį šv. Jonas pakrikštyjo Jordane.
3. ..., Kurį gundė šėtonas, bet negalėjo įveikti.
4. ..., Kuris pašaukė mokinius ir apaštalus į naują tautą.
5. ..., Kuris skelbė žmonėms Gerąją Naujieną apie Dievo Karalystę.
6. ..., Kuris Kanoje Tavo prašymu padarė pirmąjį stebuklą.
7. ..., Kuris dieviška galia pagydė daugybę ligonių.
8. ..., Kurio kojas nusidėjėlė nuplovė ašaromis.
9. ..., Kuris prikėlė Lozorių ir kitus numirėlius.
10. ..., Kuris ant Taboro kalno atsimainė mokinių akivaizdoje.

Jeruzalė
1. ..., Kuris ant Petro-Uolos įkūrė Bažnyčią.
2. ..., Kuris iškilmingai įžengė į Jeruzalę.
3. ..., Kuris Paskutinės Vakarienės metu savo mokiniams plovė kojas.
4. ..., Kuris savo mokiniams davė savo Kūną ir Kraują.
5. ..., Kuris meldėsi už savo mokinių vienybę.
6. ..., Kuris Alyvų sode meldėsi ir krauju prakaitavo.
7. ..., Kuris leidosi surišamas ir teisiamas neteisingų teisėjų.
8. ..., Kuris buvo pririštas prie stulpo ir žiauriai nuplaktas.
9. ..., Kuris buvo vainikuotas erškėčiais ir apspjaudytas.
10. ..., Kuris buvo nekaltai pasmerktas gėdingai mirčiai.

Golgota
1. ..., Kuris ant savo šventų pečių nešė kryžių.
2. ..., Kuriam buvo nuplėšti drabužiai.
3. ..., Kurio rankos ir kojos buvo prikaltos prie kryžiaus.
4. ..., Kuris meldė atleidimo savo budeliams.
5. ..., Kuris latrui pasakė "Dar šiandien tu būsi su manimi rojuje".
6. ..., Kuris Tave, Sopulingoji Motina, atidavė savo mokiniui Jonui ir tuo apreiškė, kad Tu esi visų žmonių Motina.
7. ..., Kuris sušuko "Mano Dieve, Mano Dieve, kodėl Mane apleidai?".
8. ..., Kuris buvo pagirdytas actu ir tulžimi.
9. ..., Kuris tarė "Tėve, į Tavo rankas atiduodu savo dvasią".
10. ..., Kuris ištarė "Atlikta" ir mirė už mus nusidėjėlius skaudžia mirtimi.

Sugrįžimas
1. ..., iš Kurio perverto šono ištekėjo Kraujas ir vanduo.
2. ..., Kuris nuo kryžiaus nuimtas buvo paguldytas į Tavo glėbį.
3. ..., Kuris gerų žmonių buvo išteptas aliejais ir palaidotas.
4. ..., Kuris nužengė į pragarus ir paguodė protėvių sielas.
5. ..., Kuris trečią dieną prisikėlė iš numirusiųjų.
6. ..., Kuris Tave ir visus, kuriems pasirodė, labai pradžiugino.
7. ..., Kuris įžengė į Dangų ir sėdi Tėvo dešinėje.
8. ..., Kuris ateis teisti gyvųjų ir mirusiųjų.
9. ..., Kuris visiems, kurie Jį tiki, atsiunčia Šventąją Dvasią.
10. ..., Kuris Tave, savo mylimiausiąją Motiną, paėmęs į savo Karalystę, vainikavo ir gyvena bei viešpatauja su Tėvu ir Šventąja Dvasia.

Pabaigoje
Amžinasis Tėve, mes aukojame Švenčiausiai Jėzaus Širdžiai ir Nekalčiausiajai Marijos Širdžiai save ir visą pasaulį.
Visų tautų Valdovės malda: Viešpatie Jėzau Kristau, Tėvo Sūnau, siųsk dabar į žemę Šventąją Dvasią. Tegyvena Ji visų žmonių širdyse ir teapsaugo juos nuo pražūties, nelaimių ir karo. O visų tautų Valdovė, kuri kadaise buvo paprasta mergaitė, tebūna mūsų Užtarėja. Amen.

Varlė keliauninkė

Šis rožinis turėtų ilgokai užtrukti..

Silvija

Bet kita vertus, jis labai kompaktiškas - visa Šventoji istorija (visi slėpiniai) telpa viename rate.

Norėjau dar patikslinti ar teisingai supratau dėl pačios maldos SM (kurioje vietoje įterpti paslaptį?).

Pavyzdys:

1. Džiūgauk, Marija, malonėmis apdovanotoji, Viešpats su Tavimi, Tu palaiminta tarp moterų ir palaimintas Tavo Įsčių Vaisius Jėzus, Kurį Tu, tyriausioji Mergele, pradėjai iš Šventosios Dvasios.
Šventoji Marija, Dievo Motina, melskis už mus, nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandą. Amen.

Varlė keliauninkė

Teisingai supratai :)

Pastaba 1: jeigu kam kiltų klausimas dėl visų tautų Valdovės maldos (nepatvirtintas apsireiškimas Olandijoje po Antro pasaulinio karo apie 1948 m.), tai įkeliu puslapį iš knygelės metrikos, kur yra mons. P. Tamulevičiaus Nihil obstat. Bet kaip ji šiuo neramiu pasauliui metu tinka!

Pastaba 2: tikiuosi nenunešit man galvos, kad vietoj įprastos maldos Sveika, Marija,.. įkėliau senąjį mielą variantą Džiūgauk,... ?

Pilgrim

Aš nesikreipiu į žmones, bet į Tave, visų pasaulių,
visų laikų, visų tvarinių Dieve.

Mes, silpnos būtybės, neišmatuojamoje erdvėje pasiklydę.
Iš kitų pasaulių neįmanoma mūsų matyti.

Jeigu galima Tavęs ko nors prašyti, Tavęs, kuris viską davei,
Tavęs, kurio sprendimai nesikeičiantys ir amžini, tai prašau,
būk gailestingas mūsų klaidose!
O, kad galėtume išvengti klaidų, kurios daro mus nelaimingus!
Rankas Tu mums davei ne prievartai, širdį — meilei,
o mus taip dažnai užlieja neapykanta.
Padaryk, kad mes viens kitą užstotume ir taip pakeltume
šio trumpo gyvenimo sunkumus!

Mes skiriamės tik rūbais, kurie dengia mūsų silpną kūną;
skirtinga mūsų, vienų kitiems nesuprantama kalba;
skirtingi, vienų kitiems juokingi papročiai;
skirtingi ir tokie netobuli įstatymai;
skirtingos ir dažnai tokios beprasmės pažiūros;
skiriamės tokiomis skirtingomis, tokiomis nevienodomis,
o Tau tokiomis lygiareikšmėmis pareigomis.

O, kad tie maži skirtumai tokioje menkoje būtybėje,
kurią vadina žmogumi,
netaptų neapykantos ir persekiojimų priežastimi!

O, kad tie, kurie šviesiausią dieną užsižiebia žvakę,
Tave šlovindami, neniekintų tų, kurie Tave šlovina be žvakės!

O, kad tie, kurie apsivelka baltą rūbą,
skelbdami kaip labai reikia tave ir kiekvieną žmogų mylėti,
neatstumtų tų, kurie tą patį nori skelbti juodais rūbais!

O, duok visiems suprasti, kad Tau tas pats,
ar koks mokslininkas senąja kalba meldžiasi,
ar koks daktaras naująja kalba,
ar koks vargeta visai be žodžių Tau lenkiasi!

Ir tegu supranta visi žmonės, kad jie Tau lygūs,
ar tai vargana palaidine apsisiautę,
ar tai raudonu rūbu pasidabinę,
ar violetu pasipuošę, ar net purpure paskendę!

Ir kad nesididžiuotų tie,
kurie turi už kitus daugiau to, ką jie vadina didybe ar turtu:
ar kokį menką duonos grūdą, ar dulkelę pasaulio turto,
ar kokio blizgančio metalo skeveldrą.
Ir kad kiti jiems nepavydėtų!

Tu žinai, kad mes, varganieji, nieko neturime tokio,
ko galima būtų pavydėti arba kuo galima būtų didžiuotis...

O kad visi žmonės prisimintų, jog jie yra broliai-seserys!
Mes tada pasibaisėtume,
kaip žiauriai ir neteisingai pavergiama žmonių dvasia.
Juk būname pilni pasibaisėjimo ir piktinamės,
kai mūsų darbo ir prakaito vaisius kas nors išplėšia.

Jeigu kartais karo rykštė ir yra neišvengiama,
tai, kad nors taikos metu vieni kitų neplaktume
neapykanta ir nesidraskytume,
bet kad tą savo trumpą gyvenimo akimirką, Tavo mums duotą,
panaudotume šlovinti Tavo gerumą tūkstančiais įvairiausių kalbų.

Voltero malda
Maldos ir meditacijos iš vyskupo Jono Kaunecko archyvų
http://panevezys.lcn.lt/temos/pasaukimai/maldos/voltero/

Kaštonas

ŠV. PRANCIŠKAUS SALEZO MALDA

Dieve, mano Tėve, Tavo amžinoji išmintis išrinko man šį kryžių, kurį dabar turiu nešti. Jis sunkiai slegia mane. Atleisk, jei nešdamas jį dejuoju! Aš per mažai mąstau Tavo mintimis, kurios taip skiriasi nuo žmonių galvojimo. Jei žinočiau ir apmąstyčiau, kaip Tu viską matančia akimi apžiūrėjai mano kryžių, prieš jį man skirdamas, kaip Tu jį matavai ir pasvėrei, kad jis man nebūtų per didelis ar per sunkus, kaip jį palaiminai savo malone ir savo meilingu žvilgsniu įvertinai mano silpnas jėgas – jei žinočiau tai, tikrai negalėčiau skųstis! Todėl esu pasirengęs priimti visa, ką gaunu iš Tavo rankų, kaip Tavo pasveikinimą, kaip liudijimą Tavo pasitikėjimo manimi, kaip meilų pakvietimą pas Tave, kad sekčiau Kristų, Tavo mums duotą Sūnų, ligi pat kryžiaus mirties. Argi jis neturėjo kentėti? Taip, ir aš turiu, aš noriu kentėti su juo, kad kartu su juo įžengčiau į jo šlovę, pas Tave, gerasis Tėve! Amen.

Kaštonas

Šv. Bernadetos dėkojimas

Už skurdą, kurį kentė mano mama ir tėtis,
už tai, kad mums viskas nesisekė, kad praradome malūną,
už tai, kad turėjau saugoti vaikus, prižiūrėti avis, už nuolatinį nuovargį... dėkoju Tau, Jėzau.

Dėkoju Tau, mano Dieve už prokurorą ir komisarą,
už žandarus ir griežtus kunigo Peyramalio žodžius...
Už tas dienas, kai Tu ateidavai, Marija,
ir už tas, kai nepasirodydavai, nemokėsiu Tau atsidėkoti, nebent danguje.
Bet ir už antausį, pasityčiojimus, šmeižtus,
už tuos, kurie mane laikė pamišėle, tuos, kurie mane įtarinėjo apgaudinėjant, siekiant pasipelnyti..
dėkoju Tau, o Motina.
Už tai, kad niekad neišmokau rašybos taisyklių,
kad niekad neturėjau atminties,
už savo nemokšiškumą ir kvailumą dėkoju Tau.
Dėkoju Tau, nes jeigu žemėje būtų buvęs dar žioplesnis ir kvailesnis vaikas, Tu būtum Jį pasirinkusi...
Už tai, kad mano mama numirė toli, už tą sopulį, kuris nusmelkė, kai tėvas, užuot priglaudęs savo mažąją Bernardetą, kreipėsi į mane 'sesuo Marija Bernarda'.., dėkoju Tau, Jėzau.

Dėkoju Tau už man duotą švelnią, jautrią širdį, kurią perpildei sielvartų.
Už tai, kad motina Juozapa apskelbė, jog esu niekam tikusi, dėkoju..,
už motinos magistros pašaipas, už jos griežtą balsą ir neteisybes, jos ironiją ir pažeminimo duoną... dėkoju.
Už tai, kad buvau tokia, jog motina Marija Teresė galėjo apie mane pasakyti: 'Niekada jai per daug nenusileiskite'...
Dėkoju už tai, kad buvau toji privilegijuotoji, kuriai nuolat būdavo priekaištaujama dėl ydų, taip kad kitos seserys galėjo džiaugtis: 'Kaip gerai, kad nesu Bernardeta'.
Dėkoju už tai, kad buvau Bernardeta, kuriai buvo grasinama kalėjimu, nes regėjau Tave, Motina.., ta Bernardeta, tokia vargana ir menka, kad matydami žmonės stebėjosi: 'Negi čia toji?..' Bernardeta, kuri buvo apžiūrinėjama kaip egzotiškas žvėrelis.
Už tą kūną, kurį man davei, pasigailėtiną ir pūvantį.., už tą ligą, deginančią kaip ugnis ir dūmai,
už mano sutrūnijusius kaulus, už prakaitavimą ir karščiavimą,
už maudžiančius ir veriančius skausmus... dėkoju Tau, mano Dieve.

Ir už tą sielą, kurią man davei,
už vidinės sausros dykumą,
už Tavo naktis ir Tavo žaibus,
už Tavo tylėjimą ir Tavo perkūniją - už viską.
Už Tave, kad prie manęs būdavai,
ir už tai, kad Tavęs prie manęs nebūdavo..,
dėkoju Tau, Jėzau

(pagal Fonti vive, Caravate, 1960 m. rugsėjis)."

Iš kun. T. Dajczer knygos "Tikėjimo įžvalgos".
http://gediminask.blogas.lt/sv-bernadetos-dekojimas-62.html

kukulis

Giedamas Jėzaus Gailestingumo vainikėlis anglų kalba:
https://www.youtube.com/watch?v=j1fAgh1XAjs

kukulis


Silvija

Vainikėlį gieda Harpa Dei grupė, šiąnakt giedojusi Gailestingumo šventovėje Vilniuje ir Apokalipsę (jei kas dalyvavot naktinėj adoracijoj ar klausėte per MR):


https://youtu.be/48P138EgKmU

https://youtu.be/W_HSIGLMa5M

kukulis


vida


Popiežiaus Pranciškaus malda ant kiekvieno piršto
1. Nykštys yra arčiausiai tavęs. Tad pradėk melstis pirmiausia už tuos, kurie yra šalia tavęs. Tai asmenys, kuriuos lengviausia atsiminti. Melstis už mums brangius žmones yra "švelni pareiga".
2. Kitas pirštas yra smilius, kuriuo rodome. Melskis už tuos, kurie moko ir gydo: mokytojus, profesorius, gydytojus ir kunigus. Jiems reikia paramos ir išminties, kad galėtų parodyti kitiems teisingą kryptį. Tebūna jie visuomet tavo maldose.
3. Trečiasis yra pats didžiausias pirštas, kuris primena mūsų lyderius. Melskis už prezidentą, parlamento narius, vadovus. Šie žmonės kreipia mūsų tėvynės likimą. Jiems reikia Dievo vedimo.
4. Ketvirtasis yra bevardis pirštas. Nors daugelį tai stebina, bet tai yra pats silpniausias mūsų pirštas, kaip tai pasakytų bet kuris fortepijono mokytojas. Jis turi paskatinti mus melstis už pačius silpniausius, turinčius daug sunkumų ar kenčiančius dėl ligų. Jiems reikia tavo maldų dieną ir naktį. Niekada nebus per daug melstis už juos. Šis pirštas taip pat kviečia prisiminti maldoje šeimas.
5. Paskutinis yra pirštas mažylis, pats mažiausias iš visų. Taip turime matyti save prieš Dievą ir kitus. Kaip sako Biblija "paskutinieji bus pirmi". Mažylis pirštas turi tau priminti melstis už save. Kai jau būsi pasimeldęs už kitus, teisingai matysi savo poreikius ir galėsi geriau už tai melstis.

Popiežius PranciškusSilvija

Dievo Gailestingumo Vainikėlis (lenkiškai):


https://youtu.be/Pjo0nT0t7Eg

Jonatanas2

KRIKŠČIONIŠKOJO NUOLANKUMO LITANIJA

Viešpatie, pasigailėk manęs!
Jėzau, romusis ir nuolankiaširdi, išgirsk mane
Jėzau, romusis ir nuolankiaširdi, išklausyk mane!

Nuo troškimo būti vertinamam, išlaisvink mane, o Jėzau!
Nuo troškimo būti turtingam, —''—
Nuo troškimo būti pastebėtam, —''—
Nuo troškimo būti pagirtam, —''—
Nuo troškimo būti pagerbtam, —''—
Nuo troškimo būti privilegijuotam, —''—
Nuo troškimo būti paklaustam patarimo, —''—
Nuo troškimo būti pripažintam, —''—
Nuo troškimo būti tausojamam, —''—
Nuo baimės būti pažemintam, —''—
Nuo baimės būti paniekintam, —''—
Nuo baimės būti atstumtam, —''—
Nuo baimės būti apšmeižtam, —''—
Nuo baimės būti užmirštam, —''—
Nuo baimės būti išjuoktam, —''—
Nuo baimės būti išplūstam, —''—
Nuo baimės būti vargšu, —''—
 
Kad kiti būtų labiau už mane vertinami, leisk nuolankiai ir su meile to trokšti ir kantriai pakelti, o Jėzau!
Kad kiti būtų reikalingi, o aš būčiau nustumtas į šoną, —''—
Kad kitiems pasaulio pagarba augtų, o man mažėtų, —''—
Kad kitų dorybė būtų pagerbta, o gėris manyje liktų nepastebėtas, —''—
Kad kiti visuose dalykuose būtų pripažinti pirmesniais už mane, —''—
Kad kiti būtų šventesni už mane, o aš būčiau toks šventas, koks tik galiu būtų Tavo malone, —''—
Kad kiti būtų labiau mylimi už mane, —''—

Kad pats nesiveržčiau į jokias pareigas, ar būčiau tinkamas ar ne, suteik savo didelio nuolankumo ir didelės meilės, o Jėzau!
Kad tučtuojau palikčiau savo pareigas, jei reikalauja Tavo šventa valia, —''—
Kad mielai priimčiau nemalonų uždavinį, jei reikia Tavo garbei, —''—
Kad viršininkuose, net skiriantis nuomonėms, matyčiau Dievo pasiuntinius, —''—
Kad tiems, kurie daro man bloga, iš širdies atleisčiau žodžiu ir darbu, —''—
Kad visas nemirtingas sielas, ypač vargšus, nusidėjėlius ir priešus visada sutikčiau vienoda meile, —''—
Kad nuolat būčiau pasiruošęs Tau viską paaukoti, —''—
Kad galėčiau mylėti neturtą, panieką ir kančias, —''—
 
O Marija, visų nuolankių širdžių Motina, melski už mane!
Šventasis Juozapai, nuolankių sielų globėjau, —''—
Šventasis arkangele Mykolai, pirmiausia sutriuškinęs puikybę, —''—
Visi mylimi šventieji ir angelai, nuolankumo pavyzdžiai, melskite už mane!
 
(C) Šv. Brigita Švedė