• Welcome to TavoRankose.org - katalikiškas diskusijų forumas. Please login or sign up.
 
balandžio 19, 2024, 18:48:01

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


Šv. Mergelės mazgų išrišėjos novena

Pradėjo Elenakam, rugsėjo 21, 2017, 16:21:45

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

Elenakam

Sveiki,
gal žinote kur rasti Šv. Mergelės mazgų išrišėjos noveną lietuvių kalba?
Būčiau dėkinga, jei pasidalintumėte.

Kaštonas

NOVENA Į MERGELĘ MARIJĄ, KURI ATRIŠA MAZGUS

TRUMPAS NOVENOS APRAŠYMAS

Ši novena dar žinoma kaip novena, kuri sunaikina šėtono pinkles. Tai labai stipri ir Dievo Motinos išklausoma malda, ypač tais atvejais, kai viskas atrodo užblokuota, žmogiškai neišsprendžiama, kai nesimato problemų bei situacijų sprendimo.
Paveikslas
Mergelės Marijos, kuri atriša mazgus paveikslas buvo nutapytas 1700m. ir buvo garbinamas Šv. Petro Am Perlach Augsburgo (Vokietija) bažnyčioje.  Paveiksle vaizduojama Mergelė Marija apsirengusi raudonu drabužiu. Nors jos veido išraiška rami, ji yra susikoncentravusi į jai patikėtą užduotį – atrišti didelius ir mažus balto siūlo mazgus. Vieną to siūlo galą, pilną mazgų, laiko vienas angelas, o kitą, jau išnarpliotą iš mazgų, galą laiko kitas angelas.
Kas yra tie ,,mazgai" ?
Tai įvairūs ir konkretūs šeimos, mokslo, darbo ar dvasiniai sunkumai. Tai problemos, kurių negalime išspręsti; tai užsiblokavusios ir sunkios situacijos, kurių sprendimo nematome. Tai šeimos kivirčų, tėvų su vaikais nesutarimo, pagarbos trūkumo, agresyvumo, neapykantos, neatleidimo mazgai. Tai pykčio, nesutarimų tarp sutuoktinių mazgai, ramybės ir džiaugsmo stokos šeimoje, nerimo, kančios, nevilties ir beviltiškumo mazgai. Šeimų griuvimo mazgai; skausmas sukeltas vaiko, kuris nutolo nuo Dievo; egzamino mazgas; alkoholizmo, mūsų bei tų, kuriuos mylime ydų ir silpnybių mazgai; kitų padarytų vidinių žaizdų mazgai; ligų, aborto, depresijos, nedarbo, baimių, nesantaikos, bankroto, įsiskolinimo, gyvenamosios vietos paieškos, liūdesio, įvairių priklausomybių, skausmo, skyrybų, finansinių rūpesčių, streso, vienatvės, netikėjimo, išdidumo, mūsų padarytų nuodėmių mazgai.

Vienas mazgas = viena novena
Viena novena atriša vieną mazgą. Šią noveną galite melstis kas kartą iš naujo, prašydami vieno kurio nors mazgo, apsunkinančio jūsų gyvenimą, atrišimo. Kiekvieno mazgo atrišimui meldžiamasi po vieną ištisą noveną.
Prašykite ir gausite
Ši novena yra nuolankus ir karštas atsakymas į Jėzaus žodžius : ,,Prašykite, ir jums bus duota, ieškokite, ir rasite, belskite, ir bus jums atidaryta." (Mt 7,7). Novena į M. Mariją, kuri atriša mazgus, yra tikėjimo, atkaklumo ir apleistojo malda. Tai nuolankus beldimasis į dangaus vartus, prašant M. Marijos užtarimo prieš Dievą dėl mums ypatingai svarbios intencijos.

Pasitikėkite Dievo Motina
Jei esate kančioje ir sielvarte, patikėkite savo gyvenimo mazgus tai, kuri yra šalia Viešpaties ir atraskite noveną į M. Mariją, kuri atriša mazgus, – daugybės malonių šaltinį.
Didelė paguoda yra žinoti, kad ,,yra rankos, kurios gali atrišti mūsų mazgus".


KAIP MELSTIS NOVENĄ

1.   Persižegnoti.
2.   Melstis atgailos, gailesčio aktą ir gailėtis dėl savo nuodėmių. Keletas galimų gailesčio aktų:
a.   ,,Prisipažįstu Visagaliam Dievui ir jums, broliai ir seserys, kad labai nusidėjau mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais....".
b.   ,,Gailiuosi, mano Dieve, kad ne visada buvau ištikimas Tau, kad esu nusikaltęs Tavo meilei. Atleisk man, Viešpatie! Nuoširdžiai ryžtuosi taisytis. Jėzau, stiprink mane! Amen."
c.   ,,Gerasis Dieve, nuoširdžiai gailiuosi už tas nuodėmes, kuriomis Tave įžeidžiau ir kurios slegia mano sąžinę. Atleisk, kad dažnai vykdžiau pirmiausia savo, o ne Tavo valią. Padėk man išvengti blogio ir daugiau nebenusidėti. Žinau, jog Tu myli nepaisydamas mano silpnybių bei nuodėmių, todėl noriu grįžti pas Tave, gerasis Tėve. Suteik drąsos viską gerai išpažinti ir duok jėgų ištesėti visus gerus pasiryžimus. Amen."
3.   Melstis tris pirmuosius rožinio slėpinius.
4.   Skaityti novenos dienos maldą (pradedant pirma diena).
5.   Melstis likusius du rožinio slėpinius.
6.   Užbaigti bendrąja novenos malda į M. Mariją, kuri atriša mazgus.
(Galima melstis ir taip: persižegnojimas, gailesčio aktas, atitinkamos dienos novenos malda, visas rožinis, t. y. visi penki slėpiniai iš karto ir pabaigoje – bendroji novenos malda į M. Mariją, kuri atriša mazgus.)

PIRMOJI DIENA

Švenčiausioji M. Marija, mano mylimiausioji Motina, tu, kuri atriši ,,mazgus", kurie slegia tavo vaikus, ištiesk savo gailestingąsias rankas virš manęs. Šiandien atiduodu tau šį ,,mazgą" (įvardinti jį, jei įmanoma) ir kiekvieną neigiamą pasekmę, kurią jis sukelia mano gyvenime. Atiduodu tau šį ,,mazgą", kuris mane kankina, daro mane nelaimingu ir neleidžia man susivienyti su tavimi ir tavo Sūnumi – Išganytoju Jėzumi. Kreipiuosi į tave, M. Marija, kuri atriši mazgus, nes pasitikiu tavimi ir žinau, kad niekada neatstūmei nė vieno nusidėjusio savo vaiko, kuris šaukėsi tavo pagalbos. Tikiu, kad tu gali atrišti šiuos mazgus, nes esi mano Motina. Žinau, kad tai padarysi, nes myli mane amžinąja meile. Dėkoju tau, mano mylima Motina.
Mergele Marija, kuri atriši mazgus, melski už mane.
Kas ieško malonės, tas ją gaus iš M. Marijos rankų.

ANTROJI DIENA

Marija, mylimiausioji Motina, pilna malonių. Šiandien mano širdis kyla į tave. Prisipažįstu, kad esu nusidėjėlis, ir kad man reikia tavęs. Dėl savo egoizmo, pagiežos, neapykantos, dosnumo ir nuolankumo stokos neišsaugojau tavo malonių. Šiandien kreipiuosi į tave, Marija, kuri atriši mazgus, kad savo Sūnaus Jėzaus išprašytum man širdies tyrumo, nuolankumo ir pasitikėjimo. Šią dieną gyvensiu šiomis dorybėmis. Jas paaukosiu kaip mano meilės įrodymą tau. Tavo rankoms patikiu šį ,,mazgą" (įvardinti jį, jei įmanoma), nes jis man trukdo pamatyti Dievo garbę ir šlovę.
Mergele Marija, kuri atriši mazgus, melski už mane.
Marija paaukojo Dievui kiekvieną savo gyvenimo akimirką. 

TREČIOJI DIENA

Motina Tarpininke, Dangaus Karaliene, kurios rankose Karaliaus turtai, atkreipk į mane savo gailestingąsias akis. Į tavo šventąsias rankas atiduodu šį savo gyvenimo ,,mazgą" (įvardinti jį, jei įmanoma) ir visą neapykantą, pagiežą, kurią jis sukelia. Dieve Tėve, prašau Tavęs atleisti man nuodėmes. Padėk man dabar atleisti kiekvienam asmeniui, kuris sąmoningai ar nesąmoningai sukėlė ar išprovokavo šį ,,mazgą". Šio apsisprendimo dėka tu galėsi jį atrišti. Mano mylimoji Motina, priešais tave ir tavo Sūnaus Jėzaus Kristaus, mano Išganytojo, kuris buvo labai įžeistas, ir kuris mokėjo atleisti, vardu, dabar ir visiems laikams atleidžiu tiems asmenims (įvardinti) ir pats sau. Marija, kuri atriši mazgus, dėkoju tau, nes atriši mano širdyje neapykantos ,,mazgą" ir tą ,,mazgą", kurį tau šiandien atiduodu. Amen.
Mergele Marija, kuri atriši mazgus, melski už mane.
Kas trokšta malonės, tesikreipia į M. Mariją.

KETVIRTOJI DIENA 

Mano mylimoji Šventoji Motina, tu, kuri išklausai visų, kurie tavęs ieško, pasigailėki manęs. Atiduodu į tavo rankas šį ,,mazgą" (įvardinti jį, jei įmanoma), kuris man trukdo būti laimingu, gyventi ramybėje. Mano siela yra jo paralyžiuota ir jis man trukdo eiti link Viešpaties ir Jam tarnauti. O mano Motina, atrišk šį mano gyvenimo ,,mazgą". Prašyk Jėzaus, kad išgydytų mano paralyžiuotą tikėjimą, kurį parklupdo šiame kelyje pasitaikantys akmenys. Eik kartu su manimi, mano mylimoji Motina, kad suprasčiau, jog šie akmenys iš tikrųjų yra mano draugai: kad liaučiausi murmėjęs ir išmokčiau dėkoti bei visuomet šypsotis, nes pasitikiu tavimi.
Mergele Marija, kuri atriši mazgus, melski už mane.
Marija yra saulė ir sušildo visą pasaulį.

PENKTOJI DIENA

Motina, kuri atriši mazgus, kilni ir kupina užuojautos, kreipiuosi į tave dar kartą atiduodamas šį ,,mazgą" (įvardinti jį, jei įmanoma) į tavo rankas. Prašau tavęs Dievo išminties, kad sugebėčiau Šv. Dvasios šviesoje atrišti šitą sunkumų krūvą. Niekas nematė tavęs piktos, priešingai, tavo žodžiai tokie meilūs, kad tavyje matosi Šv. Dvasios veikimas. Išlaisvink mane iš kartėlio, iš pykčio ir neapykantos, kurią man sukėlė šis ,,mazgas". Mano mylimoji Motina, suteik man savo meilumą ir savo išmintį, išmokyk mane mąstyti savo širdies tyloje taip, kaip tu tai darei Sekminių dieną, ir užtark prieš Jėzų, kad suteiktų man Šventąją Dvasią, kad Šventoji Dvasia nužengtų ant manęs.
Mergele Marija, kuri atriši mazgus, melski už mane.
Marija yra visagalė išprašyti malonių pas Dievą.

ŠEŠTOJI DIENA

Gailestingumo Karaliene, tau atiduodu šį savo ,,mazgą" (įvardinti jį, jei įmanoma) ir prašau tavęs suteikti man kantrią širdį, kol sulauksiu kolei tu atriši šį ,,mazgą". Mokyk mane įsiklausyti į tavo Sūnaus Žodį, Jį pažinti, suprasti, tad pasiliki su manimi, M. Marija. Paruošk mano širdį, kad galėčiau kartu su angelais švęsti malonę, kurią tu man išprašysi.
Mergele Marija, kuri atriši mazgus, melski už mane.
Mergele Marija, tu esi graži ir jokios dėmės nesutepta.
SEPTINTOJI DIENA
Motina tyriausioji, kreipiuosi šiandien į tave: maldauju tavęs, atrišk šį mano gyvenimo ,,mazgą" (įvardinti jį, jei įmanoma) ir išlaisvink mane iš blogio įtakos. Dievas tau suteikė didelę galią visiems demonams. Šiandien išsižadu demonų ir visų ryšių, kuriuos turėjau su jais. Išpažįstu, kad Jėzus yra mano vienintelis Išganytojas ir mano Viešpats. O Marija, kuri atriši mazgus, sutrink piktojo galvą. Sunaikink pinkles, sukeltas šių mano gyvenimo ,,mazgų". Dėkoju tau, mylimiausioji Motina. Viešpatie, išlaisvink mane savo Švenčiausiuoju Krauju.
Mergele Marija, kuri atriši mazgus, melski už mane.
Tu esi Jeruzalės šlovė ir mūsų tautos garbė.

AŠTUNTOJI DIENA

Mergele Marija, Dievo Motina, pilna gailestingumo, pasigailėk manęs, savo vaikelio ir atrišk mano gyvenimo ,,mazgą" (įvardinti jį, jei įmanoma). Reikia, kad aplankytum mane, kaip kad aplankei savo pusseserę Elzbietą. Atnešk man Jėzų, atnešk man Šv. Dvasią. Trokštu, kad tu būtum mano Motina, mano Karalienė ir mano draugė. Pavedu tau savo širdį ir viską, kas man priklauso: savo namus, šeimą, savo vidinius ir išorinius turtus. Tau priklausau visiems laikams. Įdėk į mane savo širdį, kad galėčiau daryti visa, ką Jėzus man lieps daryti.
Mergele Marija, kuri atriši mazgus, melski už mane.
Eikime pilni pasitikėjimo prie malonių stalo.

DEVINTOJI DIENA 

Švenčiausioji Motina, mūsų užtarėja, tu, kuri atriši mazgus, ateinu šiandien padėkoti tau, kad atrišai šį mano gyvenimo ,,mazgą" (įvardinti jį, jei įmanoma). Tu pažįsti skausmą, kurį  jis man buvo sukėlęs. Dėkoju tau, mylimoji Motina. Dėkoju tau, kad atrišai mano gyvenimo ,,mazgus". Apsiausk mane savo meilės apsiaustu, gink mane, apšviesk mane savo ramybe.
Mergele Marija, kuri atriši mazgus, melski už mane.

BAIGIAMOJI MALDA Į DIEVO MOTINĄ, KURI ATRIŠA MAZGUS

(kalbama užbaigus Rožinio maldą)
Mergele Marija, Dieviškosios Meilės Motina, Motina, kuri niekad neapleidai nė vieno savo vaikelio, kuris šaukiasi tavo pagalbos. Motina, kurios rankos be parstojo dirba dėl savo mylimų vaikų, nes yra skatinamos dieviškos meilės ir nesibaigiančio gailestingumo, trykštančio iš tavo Širdies. Atkreipk į mane savo užjaučiantį žvilgsnį. Pažvelk į mano gyvenimo ,,mazgų" daugybę. Tu pažįsti mano neviltį ir skausmą. Žinai, kaip mane paralyžiuoja šie ,,mazgai", Marija, Motina Dievo patikėta atrišti savo vaikų gyvenimo ,,mazgus", atiduodu savo gyvenimo juostą į tavo rankas.
Nėra nė vieno mazgo, kurio tu nepajėgtum atrišti. Visagale Motina, tavo malonės užtarimo galia prieš Tavo Sūnų Jėzų, mano Išganytoją, priimk šiandien šį mano ,,mazgą" (įvardinti jį, jei įmanoma).
Dėl Dievo garbės prašau atrišti jį ir atrišti visiems laikams. Viliuosi tavimi. Esi vienintelė paguoda, kurią man suteikė Dievas. Esi stiprybė mano silpnume, turtingumas mano skurdumo, išlaisvinimas iš viso to, kas man trukdo būti su Jėzumi.
Priimk mano kreipimąsi. Saugok, vesk, gink mane, būk mano prieglobsčiu.
Mergele Marija, kuri atriši mazgus, melski už mane.
Jėzaus ir mūsų Motina, Švenčiausioji Marija, Dievo Motina, tu žinai, kad mūsų gyvenime yra daugybė didelių ir mažų mazgų. Mes jaučiamės prislėgti, prispausti mūsų problemų ir nepajėgūs jas išspręsti. Pasitikime tavimi, Taikos ir Gailestingumo Motina. Kreipiamės į Tėvą per Jėzų Kristų Šventojoje Dvasioje, vienybėje su angelais ir šventaisiais. Marija, vainikuota dvylika žvaigždžių, tu, kuri savo šventomis kojomis sutrynei žalčio galvą, neleisk mums patekti į piktojo pagundą, išlaisvink iš kiekvienos vergystės, priklausomybės, sumaišties ir nesaugumo. Suteik savo malonę ir šviesą, kad galėtume matyti mus supančiose tamsybėse ir eiti teisingu keliu. Kilnioji Motina, maldaujame tavęs, padėk mums. Nuolankiai tavęs prašome:
Mergele Marija, kuri atriši mazgus, melski už mus ir užtark mus prieš savo Sūnų Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

kukulis

Galiu patvirtinti iš asmeninės patirties, kad malda į Mariją tikrai tarsi "atriša" mazgus. Mano patirtis labiau vidinio pobūdžio, kai atrodo lyg praėję įvykiai ir dabartinė situacija yra "nepakeliama". Po maldos pradeda atrodyti viskas pakenčiamai, o po to ir visai gerai, ir pajunti kad sprendimas yra aiškus ir akivaizdus, o paskui dar stebiesi, kad anksčiau to nesupratai ;)

Protas tarsi prašviesėja :)

Alyva

Ši novena į Mergelę Mariją - galinga malda!