• Welcome to TavoRankose.org - katalikiškas diskusijų forumas. Please login or sign up.
 
gegužės 15, 2021, 08:16:45

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


Visų Šventųjų Litanija

Pradėjo Silvija, lapkričio 01, 2012, 04:30:33

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

Silvija

Visų Šventųjų Litanija

Kýrie, eléison. Christe, eléison. Kýrie, eléison.

Kristau, išgirsk mus! R. Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, R. pasigailėk mūsų!

Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve,

Šventoji Dvasia, Dieve,

Šventoji Trejybe, vienas Dieve,

Šventoji Marija, R. melski už mus!

Šventoji Dievo Gimdytoja,

Šventoji Mergelių Mergele,

Šventasis Mykolai,

Šventasis Gabrieliau,

Šventasis Rapolai,

Visi šventieji angelai ir arkangelai, R. melskite už mus!

Visos šventosios palaimintųjų dvasių eilės,

Šventasis Jonai Krikštytojau, R. melski už mus!

Šventasis Juozapai,

Visi šventieji patriarchai ir pranašai, R. melskite už mus!

Šventasis Petrai, R. melski už mus!

Šventasis Pauliau,

Šventasis Andriejau,

Šventasis Jokūbai,

Šventasis Jonai,

Šventasis Tomai,

Šventasis Jokūbai,

Šventasis Pilypai,

Šventasis Baltramiejau,

Šventasis Matai,

Šventasis Simonai,

Šventasis Tadai,

Šventasis Motiejau,

Šventasis Barnabai,

Šventasis Lukai,

Šventasis Morkau,

Visi šventieji apaštalai ir evangelistai, R. melskite už mus!

Visi šventieji Viešpaties mokiniai,

Visi šventieji Nekalti vaikeliai,

Šventasis Steponai, R. melski už mus!

Šventasis Laurynai,

Šventasis Vincentai,

Šventieji Fabijonai ir Sebastijonai, R. melskite už mus!

Šventieji Jonai ir Pauliau,

Šventieji Kozmai ir Damijonai,

Šventieji Gervazai ir Protazai,

Visi šventieji kankiniai,

Šventasis Silvestrai, R. melski už mus!

Šventasis Grigaliau,

Šventasis Ambraziejau,

Šventasis Augustinai,

Šventasis Jeronimai,

Šventasis Martynai,

Šventasis Mikalojau,

Visi šventieji vyskupai ir išpažinėjai, R. melskite už mus!

Visi šventieji mokytojai,

Šventasis Antanai, R. melski už mus!

Šventasis Benediktai,

Šventasis Bernardai,

Šventasis Domininkai,

Šventasis Pranciškau,

Šventasis Kazimierai,

Visi šventieji kunigai ir levitai, R. melskite už mus!

Visi šventieji vienuoliai ir atsiskyrėliai,

Šventoji Marija Magdalena, R. melski už mus!

Šventoji Agota,

Šventoji Liucija,

Šventoji Agniete,

Šventoji Cecilija,

Šventoji Kotryna,

Šventoji Anastazija,

Visos šventosios mergelės ir našlės, R. melskite už mus!

Visi Dievo šventieji ir šventosios, R. užtarkite mus!

Būk maloningas, R. atleisk mums, Viešpatie!

Būk maloningas, R. išklausyk mus, Viešpatie!

Nuo visokio blogio R. gelbėk mus, Viešpatie!

Nuo visokių nuodėmių

Nuo Tavo rūstybės

Nuo staigios ir netikėtos mirties

Nuo velnio žabangų

Nuo apmaudo, neapykantos ir visokių blogų norų

Nuo paleistuvavimo dvasios

Nuo žaibų ir audrų

Nuo žemės drebėjimo rykštės

Nuo maro, bado ir karo

(Nuo gręsiančių pavojų)

Nuo amžinosios mirties

Savo šventojo įsikūnijimo paslaptimi

Savo atėjimu

Savo gimimu

Savo krikštu ir šventuoju pasninku

Savo kryžiumi ir kančia

Savo mirtimi ir palaidojimu

Savo šventuoju prisikėlimu

Savo nuostabiuoju įžengimu į dangų

Šventosios Dvasios Gaivintojos atėjimu

Teismo dieną

Mes nusidėjėliai, R. Tave meldžiame, išklausyk mus!

Mūsų pasigailėti teikis,

Mums atleisti teikis,

Mus į tikrąją atgailą atvesti teikis,

Savo šventąją Bažnyčią valdyti ir išlaikyti teikis,

Šventąjį Tėvą ir visus Bažnyčios luomus šventame tikėjime išlaikyti teikis,

Šventosios Bažnyčios priešus pažeminti teikis,

Krikščionių karaliams ir valdovams taiką ir tikrąją santarvę dovanoti teikis,

Visai krikščionių liaudžiai taiką ir vienybę duoti teikis,

Visus klystančius į Bažnyčios vienybę pašaukti ir visus netikinčius Evangelijos šviesa apšviesti teikis,

Mus pačius, šventai Tau tarnaujančius, sustiprinti ir išlaikyti teikis,

Mūsų sielose dangaus ilgesį pažadinti teikis,

Visiems mūsų geradariams amžinosiomis gėrybėmis atlyginti teikis,

Mūsų ir mūsų brolių, artimųjų bei geradarių sielas nuo amžinojo pasmerkimo išgelbėti teikis,

Žemei vaisių duoti ir išlaikyti teikis,

Visiems mirusiems tikintiesiems amžinąjį atilsį duoti teikis,

Mus išklausyti teikis,

Dievo Sūnau, R. Tave meldžiame, išklausyk mus!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, R. atleisk mums, Viešpatie!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, R. išklausyk mus, Viešpatie!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, R. pasigailėk mūsų!

Melskimės. Dieve, mūsų Prieglauda ir Stiprybe! Priimk savosios Bažnyčios maldas ir suteik visa, ko su pasitikėjimu prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.Diak. Tomas M.

Pasitarnavo ir kitiems :)

http://klauskkunigo.lt/5311/su%C5%BEinoti-galima-rasti-tiksli%C4%85-%C5%A1vent%C5%B3j%C5%B3-litanij%C4%85-internete

qotas

Sveiki,

o ar yra ilgesnė versija? Ar čia tokia originaliai ir yra? Bei gal būtų galima nuorodų į šios litanijos istoriją?

Iš anksto dėkui

Diak. Tomas M.


qotas