TavoRankose.org - katalikiškas diskusijų forumas

Klubų diskusijos => Maldos klubas => Temą pradėjo: arabele sausio 09, 2015, 03:47:06

Antraštė: Gyvasis Rožinis 2015
Parašė: arabele sausio 09, 2015, 03:47:06


Šviesos slepiniai

1. KRIKŠTAS JORDANE.
2. APSIREIŠKIMAS KANOS VESTUVĖSE
3. DIEVO KARALYSTĖS SKELBIMAS RAGINANT ATSIVERSTI
4. ATSIMAINYMAS
5. EUCHARISTIJOS  ĮSTEIGIMAS
[-O<
Antraštė: Ats: Gyvasis Rožinis 2015
Parašė: Silvija vasario 02, 2015, 02:41:18
KANČIOS SLĖPINIAI.

[-O<
Antraštė: Ats: Gyvasis Rožinis 2015/ar nereiktų kviesti šauktinių į LT maldos kariuomenę
Parašė: Silvija vasario 27, 2015, 04:15:36
CitataPASAULIO  VILTIS

    1854 m. popiežius Pijus IX paskelbė Marijos Nekalto Prasidėjimo dogmą – kaip Katalikų Bažnyčios tikėjimo tiesą. Tai reiškė, kad šiam pamaldumui suteikiama ypatinga reikšmė. Dar daugiau: 1858 m. Lurde keturiolikmetei Bernadetai Subiru apsireiškė Dievo Motina, pasivadinusi Nekaltuoju Prasidėjimu. Toje vietoje ištryško vandens šaltinis, išgijo keliolika tūkstančių ligonių ir atsivertė daugybė atšalusių krikščionių. Dar didingesnis ženklas iš Dangaus pasirodė 1917 m. Fatimoje, kuomet trims vaikams apsireiškusi Dievo Motina paragino maldoje kreiptis į Nekaltosios Dievo Motinos meilę – į Jos Širdį ir pagalbą. Tai įvyko tuo metu, kai Rusijoje brendo bolševikinė 1917 metų revoliucija, pražudžiusi dešimtis milijonų žmonių ir pavergusi daugelį tautų.
    Nekaltoji Dievo Motina paskelbė dvasinio, vidinio atsinaujinimo kelią, kuris gali išgelbėti tautas nuo susinaikinimo. Tas išgelbėjimas neįmanomas be Atpirkėjo Motinos tarpininkavimo, kaip ir pasaulio Atpirkėjo atėjimas buvo neįmanomas be Marijos sutikimo ir tarpininkavimo. Ši tiesa ir tikrovė nepasikeitė, kaip kad neišnyko ir nesibaigė žmonijos gelbėjimo vyksmas. Marijos tarpininkavimas buvo būtinas Dievo Sūnui įsikūnijant, gimstant ir augant. Jos tarpininkavimas buvo reikalingas Kanoje Jėzui padarant pirmąjį stebuklą. Jos tarpininkavimas reikalingas visai Bažnyčiai ir visais laikais po to, kai Jėzus mirdamas ant kryžiaus pavedė savo Motinai Jo atpirktuosius žmones. Ji tai daro nuolat ir ištikimai, o krikščionys, kurie Jos galinga pagalba pasinaudoja, įveikia neįveikiamas kliūtis tiek dvasiniuose, tiek ir medžiaginiuose reikaluose. Gaila, kad net tikintys katalikai dėl silpno tikėjimo ir savojo aplaidumo tąja Dangaus pagalba nepasinaudojo.

A t s i p r a š y m a s
                 už Marijos garbės paniekinimus

   - Viešpatie, atleisk už visus Marijos Vardo pažeminimus, Tave meldžiame, išklausyk mus!
   - Viešpatie, atleisk už Jos Nekalto Prasidėjimo išniekinimus, Tave meldžiame, išklausyk mus!
   - Viešpatie, atleis už Marijos garbinimo šaltumą, Tave meldžiame, išklausyk mus!
   - Viešpatie, atleisk už Marijos paveikslų išniekinimą, Tave meldžiame, išklausyk mus!
   - Viešpatie, atleisk už nepagarbą šv.Rožiniui, Tave meldžiame, išklausyk mus!
   - Viešpatie, atleisk už abejingumą motiniškai Marijos meilei, Tave meldžiame, išklausyk mus!
P a s i a u k o j i m a s
                  (Vilkaviškio vyskupo aprobuotas)

   Nekalčiausioji, Švenčiausioji Marijos Širdie, aš visiškai pasiaukoju Tau. Visi mano norai, žodžiai ir darbai pavedami Tavo begalinei motiniškai globai. Laimink kiekvieną mano žingsnį ir vesk mane tiesiausiu keliu pas Savo Sūnų Jėzų. Padėk kasdien tobulai vykdyti Dievo valią. Marija, pakeisk mano širdį į Savo Širdį. Amen.
                                                             (P.s:  Panašiai galima aukoti ir kitus asmenis).

   Kai kuriuose kraštuose daugelis katalikų pirmųjų mėnesio šeštadienių maldas praktikuoja ne tik penkis mėnesius, bet visada, tuo įgydami didelę Nekaltosios Marijos Širdies pagalbą savo ir savo šeimų reikaluose.
        
                                               ......................................             
               ROŽINIO KARALIENĖS PAŽADAI
   Įvairiomis progomis Šv.Rožinio Karalienė Marija yra žadėjusi įvairių malonių tiems, kurie ištikimai Rožinį kalba ir jį skelbia. Kardinolas P.J.Hayes yra aprobavęs tokių Dievo Motinos pažadų rinkinėlį. Kai kurie iš jų:
   - Kas ištikimai tarnaus man Rožinio kalbėjimu, gaus reikalingų malonių.
   - Kurie kalbės Rožinį, tiems pažadu savo ypatingą apsaugą ir didžiausias malones.
   - Rožinis yra galingas ginklas prieš pragarą: jis naikina ydas, mažina nuodėmes ir  sužlugdo erezijas.
   - Nežus siela, kuri man pasiveda Rožinio kalbėjimu.
   - Ištrauksiu iš skaistyklos tuos, kurie yra Rožiniui ištikimi.
   - Visi, kurie kalba Rožinį, yra mano sūnūs (dukros) ir mano vienintelio Sūnaus Jėzaus Kristaus broliai (seserys).

Iš P. Plumpos užrašų
Antraštė: Ats: Gyvasis Rožinis 2015
Parašė: kukulis vasario 27, 2015, 04:31:19
Vieno dalyko reikia nepamiršti: Šv. Marija yra nuolankumo pavyzdys.

Todėl, jeigu prasideda kalbos apie tai kad jeigu kreipiausi į Jėzų tiesiogiai pamiršdamas Mariją ir tuo ją įžeidžiau, tai yra erezijos ir, galimai, klaidingų regėjimų požymis.

Neseniai skaičiau vienos Lietuvos regėtojos liudijimus, atspausdintus rašomąja mašinėle. Ten apstu  klaidingų teiginių, panašių į tokius kaip Marija saugo žmones nuo Dievo pykčio; arba kaip žmogus įžeidęs Dievą dar turi galimybę išsigelbėti, bet jeigu įžeidžia Mariją, tai jau yra pasmerktas.
Antraštė: Ats: Gyvasis Rožinis 2015
Parašė: Silvija vasario 27, 2015, 04:44:37
Ačiū, kukuli.
Antraštė: Ats: Gyvasis Rožinis 2015
Parašė: Silvija vasario 28, 2015, 03:12:20
Garbės slėpiniai

1. PRISIKĖLIMAS (Viešpats Jėzus prisikelia iš numirusių)
2. ŽENGIMAS Į DANGŲ (Viešpats Jėzus žengia į dangų)
3. ŠVENTOSIOS DVASIOS ATSIUNTIMAS (Į žemę atsiunčiama Šventoji Dvasia)
4. MARIJOS PAĖMIMAS Į DANGŲ (Švč. Dievo Motina paimama į dangų)
5. MARIJOS VAINIKAVIMAS (Švč. Dievo Motina danguje vainikuojama)
Antraštė: Ats: Gyvasis Rožinis 2015/ar nereiktų kviesti šauktinių į LT maldos kariuomenę
Parašė: Varlė keliauninkė kovo 02, 2015, 07:10:53
Citataar nereiktų kviesti šauktinių į LT maldos kariuomenę
Toks sąjūdis jau buvo kilęs JAV - Mėlynoji armija. Precedentas - Fatimos apsireiškimas. Lietuviai taip pat turėjo karių toje armijoje :) Lietuvių Mėlynosios armijos dvasios vadas buvo kun. A. Kontautas http://laiskailietuviams.lt/index.php/1981m-5-geguze/5282-kad-lietuva-dalyvautu-pergales-triumfe . Kaži ar šita armija dar kovoja? Lietuvoje nieko negirdėjau..

CitataAmerikiečiai mons. Haroldas Colganas (†1972) ir Johnas Haffertas (†2001) 1947 m. spalį įsteigė Fatimos judėjimą ,,Mėlynoji armija" kaip priešpriešą komunistinei Raudonajai armijai. 1950 m. judėjimą palaimino popiežius Pijus XII. Dalyvavimas ,,Mėlynojoje armijoje" yra vienas geriausių būdų asmeniškai atsiliepti į Fatimoje 1917 m. apsireiškusios Dievo Motinos prašymus ir pagreitinti jos žadėtą Rusijos atsivertimą į katalikų tikėjimą bei Marijos Nekaltosios Širdies triumfą.
Tereikia duoti ,,Mėlynosios armijos" priesaiką, vykdyti ja duodamus pažadus ir kasdien kalbėti rytinį pasiaukojimą. Šis pasiaukojimas kartu yra puikus būdas atnaujinti ketinimą gauti visus dalinius ir visuotinius atlaidus, kuriuos dažnai pamirštame. Taip pat patariama atlikti penkių pirmųjų mėnesio šeštadienių pamaldumą.
Antraštė: Ats: Gyvasis Rožinis 2015
Parašė: Diak. Tomas M. kovo 02, 2015, 19:28:21
Prieš porą mėnesių gana nuodugniai bandžiau surasti ar kas nors dar veikia toje organizacijoje, bet kaip supratau, kad bent jau lietuvių tarpe ji kaip ir užgeso, nors JAV dar yra "Fatimistų", kaip Varlytė kažkada juos pavadino, bet jie jau visi pagyvenę...
Antraštė: Ats: Gyvasis Rožinis 2015
Parašė: kukulis kovo 03, 2015, 11:18:26
Viskas turi savo laiką. Manau, kad jie paliko tinkamo reikšmingumo žymę laike :)
Antraštė: Ats: Gyvasis Rožinis 2015
Parašė: Silvija rugsėjo 08, 2015, 11:00:00
+
Antraštė: Ats: Gyvasis Rožinis 2015
Parašė: Silvija lapkričio 18, 2015, 05:01:08
Sukalbėkime čia ir dabar Rožinio paslaptį šia intencija:

11val del seimo sveikatos reikalu komitete svarstomo dirbtinio apvaisinimo istatymo. Te nugali meile ir gailestingumas pagal Dievo sirdi.

[-O<
Antraštė: Ats: Gyvasis Rožinis 2015
Parašė: vida lapkričio 18, 2015, 05:28:15
 :bible:
Antraštė: Ats: Gyvasis Rožinis 2015
Parašė: Giedrė lapkričio 18, 2015, 16:09:22
Man tikrai brangi Fatima Portugalijoje, sakyčiau, tarsi širdies vieta - pirmoji mano rimta piligrimystė buvo ten. Taigi, širdyje esu Fatimistė, yra ir Lurdistų, ir Gvadalupistų, ir Medžiugoristų. Visi juk myli Mariją. Nematau nieko bloga.