• Welcome to TavoRankose.org - katalikiškas diskusijų forumas. Please login or sign up.
 
gegužės 15, 2021, 07:38:45

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


Išlaisvinimo iš piktosios dvasios maldos

Pradėjo Diak. Tomas M., lapkričio 04, 2012, 16:52:48

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

Diak. Tomas M.

Išlaisvinimo iš piktosios dvasios maldos

(paimtos iš knygos "Nauji egzorcisto pasakojimai" Gabriele Amorth. Beje, tiems kas ypač puolami, kol kas nepatariu skaityti tokių knygų, nes jos gali dar labiau sujaukti visą situaciją. Kai sustiprėsite, tada jau kitaip viską priimsite, nekels tie skaitiniai papildomų baimių.)

Taip pat rekomenduojame paskaityti straipsnį: Kada reikalinga išlaisvinimo malda.

Į Viešpatį Jėzų

Išganytojau Jėzau,
Mano Viešpatie ir mano Dieve,
Mano Dieve ir mano Viskas,
Kuris kryžiaus auka mus atpirkai
Ir sutriuškinai šėtono galybę,
Maldauju Tave išlaisvinti mane iš visokio blogio
Ir visokios piktojo įtakos.

To prašau Tavęs Tavo Vardu,
To prašau Tavęs dėl Tavo Žaizdų,
To prašau Tavęs dėl Tavo Kraujo,
To prašau Tavęs dėl Tavo Kryžiaus,
To prašau Tavęs užtariant Marijai,
Nekaltai pradėtajai ir Sopulingajai.

Kraujas ir vanduo,
Kurie trykšta iš Tavo šono,
Teišsilieja ant manęs,
Kad mane nutyrintų, išlaisvintų ir išgydytų.

Amen.

Į Mariją

Kilnioji dangaus karaliene,
Aukščiausioji Angelų valdove,
Tu gavai iš Dievo
Galią ir užduotį
Sutrinti šėtono galvą.

Nuolankiai prašome Tavęs:
Siųsk mums dangaus legionus,
Kurie Tavo įsakymu persekiotų piktąsias dvasias,
Visur jas nugalėtų,
Sunaikintų jų drąsą
Ir nugramzdintų jas į pragarą.

Amen.

Į šventąjį Arkangelą Mykolą

Šventasis Arkangele Mykolai,
Apsaugok mus kovoje,
Būk mūsų pagalba
Prieš velnio piktadarybes ir klastas.

Maldaudami prašome tavęs: teįsakinėja jam Viešpats!
O tu, dangaus kariuomenių kunigaikšti,
Iš Dievo gautąja galia
Nugramzdink į pragarą šėtoną
Ir visas piktąsias dvasias,
Kurios slankioja pasaulyje,
Norėdamos pražudyti sielas.

Amen.

Diak. Tomas M.

Brangiausiojo Kraujo Litanija

Kristaus, Viengimio Tėvo Sūnaus Kraujau, išgelbėk mus!
Kristaus, įsikūnijusio Dievo Žodžio Kraujau, išgelbėk mus!

Kristaus Kraujau, Alyvų sode tekėjęs žemėn, išgelbėk mus!
Kristaus Kraujau, ištryškęs nuplakant ir erškėčiais vainikuojant, išgelbėk mus!
Kristaus Kraujau, išlietas ant kryžiaus, išgelbėk mus!
Kristaus Kraujau, mūsų išganymo kaina, išgelbėk mus!
Kristaus Kraujau, be kurio nėra atpirkimo, išgelbėk mus!
Kristaus Kraujau, eucharistinis sielų gėrime ir apsiplovime, išgelbėk mus!
Kristaus Kraujau, piktųjų dvasių nugalėtojau, išgelbėk mus!
Kristaus Kraujau, kankinių tvirtume, išgelbėk mus!
Kristaus Kraujau, išpažinėjų jėga, išgelbėk mus!
Kristaus Kraujau, mergelių skaistume, išgelbėk mus!
Kristaus Kraujau, pagalba pavojuose, išgelbėk mus!
Kristaus Kraujau, prislėgtųjų stiprybe, išgelbėk mus!
Kristaus Kraujau, paguoda liūdesyje, išgelbėk mus!
Kristaus Kraujau, atgailaujančiųjų viltie, išgelbėk mus!
Kristaus Kraujau, mirštančiųjų palengvinime, išgelbėk mus!
Kristaus Kraujau, širdžių ramybe ir saldume, išgelbėk mus!
Kristaus Kraujau, amžinojo gyvenimo laide, išgelbėk mus!
Kristaus Kraujau, skaistyklos sielų vaduotojau, išgelbėk mus!
Kristaus Kraujau, visokios garbės ir šlovės vertasis, išgelbėk mus!

Diak. Tomas M.

(paimtos iš knygos "Egzorcistas pasakoja" Gabriele Amorth)

Malda prieš blogį

Kyrie eleison!

Viešpatie, mūsų Dieve, amžių Valdove, visagali ir visavaldi;

Tu, kuris visa sukūrei ir viską keiti vien tik savo valia;

Tu, kuris Babilonijoje septynis kartus karštesnės nei paprastai krosnies liepsnas pakeitei į gaivią rasą, kuris apgynei ir išgelbėjai tris savo šventuosius jaunuolius;

Tu, kuris esi mūsų sielų gydytojas, kuris esi išgelbėjimas į Tave besikreipiančiųjų, Tave prašome Tavęs šaukdamiesi:

paversk nieku, išvyk, priversk bėgti kiekvieną demonišką jėgą, kiekvieną šėtonišką užmačią, blogio įtaką, blogų žmonių ir piktadarių kerus ir nužiūrėjimus, kuriuos patyrė Tavo tarnas (tarnaitė) [...]

Padaryk, kad vietoj pavydo ir kerų jis gautų gėrybių, jėgų, sėkmės ir meilės pilnatvę.

Tu, Viešpatie, kuris myli žmones, ištiesk savo gailestingas rankas ir atskubėk padėti, aplankyk šį Tavo paveikslą, atsiųsdamas jam galingą ramybės angelą, kuris saugotų jo sielą ir kūną, neleistų prisiartinti ir nuvytų šalin visas blogio jėgas, visokį kenkimą, blogą pavyduolių ir tvirkintojų įtaką, idant Tavo globoje gyvenantis žmogus su dėkingumu Tau galėtų giedoti:

"Viešpats yra mano gelbėtojas, todėl aš nieko nebijosiu - ką man gali padaryti žmogus".

"Nebijosiu blogio, nes Tu esi su manimi, Tu esi mano Dievas, mano jėga, mano galingasis ramybės Viešpats, būsimųjų amžių Tėvas".

Taip, Viešpatie, mūsų Dieve, pasigailėk savo atvaizdo ir išgelbėk savo tarną (tarnaitę) [...] nuo kerų žalos ir grėsmės, apgink jį, išvaduodamas iš visokio blogio, prašome per palaimintosios ir garbingosios Dievo Motinos ir Mergelės Marijos, spindinčiųjų angelų ir visų Tavo šventųjų užtarimą.

Diak. Tomas M.

Kristaus siela, pašvęsk mane,

Kristaus kūne, išgelbėk mane,

Kristaus kraujau, pagirdyk mane,

Vandenie iš Kristaus šono, nuplauk mane.

Kristaus kančia, pastiprink mane,

O gerasis Jėzau, išklausyk mane,

Savo žaizdose paslėpk mane,

Neleisk man niekuomet nuo tavęs atsiskirti.

Nuo sielų priešų apgink mane,

Mirties valandą pasišauk mane,

Ir liepk man ateiti pas Tave,

Kad su šventaisiais garbinčiau Tave per amžius. Amen.

Diak. Tomas M.

Malda prieš blogį

Viešpaties Dvasia, Dievo Dvasia, Tėve, Sūnau, Šventoji Dvasia, Švenčiausioji Trejybe, nuženkite ant manęs. Nesuteptoji Mergele, angelai, arkangelai ir rojaus šventieji, užtarkite mane.

Kurk, mane, Viešpatie, pripildyk mane savęs, naudoki mane.

Nuvyk nuo manęs visas blogio jėgas, sunaikink jas, kad turėčiau gyvenimo apsčiai ir daryčiau gerą.

Atitolink nuo manęs kerus, burtus, juodąją magiją, juodąsias mišias, užkerėjimus, prakeikimus, nužiūrėjimus, velnišką apsėdimą, niokojimą ir varginimą, visa, kas yra blogis, nuodėmė, pavydas, klasta ir neištikimybė, visokias fizines, psichines, moralines, dvasines ir velniškas ligas.

Sudegink visas šias blogybes pragare, kad daugiau niekada jos nevargintų nei manęs, nei jokios kitos šio pasaulio būtybės.

Įsakau ir liepiu Visagalio Dievo jėga, Jėzaus Kristaus Gelbėtojo vardu ir Nesuteptosios Mergelės užtarimu visoms mane kankinančioms netyrosioms dvasioms tuojau pat visiškai palikti mane ir šventųjų arkangelų Mykolo, Gabrieliaus ir Rapolo, mūsų angelų Sargų sukaustytoms bei Švenčiausiosios ir Nepalytėtosios Mergelės koja prispaustoms keliauti į amžinąjį pragarą.

Diak. Tomas M.

Išlaisvinimo malda (sukurta Tėvo James Mariakumar SVD)

Jėzaus Kristaus vardu, brangiausiojo Jėzaus Kraujo galia, Jėzaus kančios, mirties ir prisikėlimo galia, prisikėlusiojo Viešpaties, sėdinčio Tėvo dešinėje galia, Tėvo, Sūnaus ir Šv. Dvasios vardu, per brangiausiojo Jėzaus Kraujo galią, man suteikta, autoriteto jėga ... aš atsižadu visų blogio jėgų, norinčių man pakenkti ir atmetu jas.
Pakluskite Viešpačiui Jėzui ir niekada daugiau pas mane nebegrįžkite! Tegul Viešpats Jėzus tave, šėtone, ir visus tavo demonus, sutrypia savo kojomis ir numeta į bedugnę, nes aš esu Tėvo vaikas.
Aš esu mistinio Kristaus Kūno dalis. Aš esu savo kūne pašauktas prisikėlimui. Aš buvau atpirktas brangiausiuoju Jėzaus krauju, kad savo kūnu šlovinčiau Viešpatį. Todėl tu, šėtone, neturi jokios teisės į mane, mano šeimą ir mano namus. Aš ir mano namai tarnausime Viešpačiui! Aš prašau Viešpaties atleidimo už visas savo protėvių nuodėmes. Aš atnešu jas visas prie Jėzaus Kryžiaus ir vietoje savo protėvių, tėvų ir giminaičių atleidžiu visiems, kurie juos įskaudino. Taip pat prašau atleidimo už visas mano asmenines nuodėmes, pasiryžtu atleisti visiems, kurie buvo mane įskaudinę.
Tegul brangiausiasis Viešpaties Jėzaus Kraujas nuvalo mus nuo visų mūsų nuodėmių ir išlaisvina iš neatleidimo, prakeiksmo ir nuodėmės pančių.

*Aš atsižadu egoizmo, savivalės, užsispyrimo ir puikybės dvasios, nepriklausomybės ir Dievo atmetimo dvasios, abejojimo, nepaklusnumo, maištavimo, netikėjimo, erezijos ir šventvagystės dvasios! - Pasitraukite nuo manęs, pakluskite Viešpačiui Jėzui ir niekada daugiau pas mane nebegrįžkite!

*Aš atsižadu rūstybės ir kartėlio dvasios, antipatijos ir neapykantos dvasios, agresijos ir neatleidimo, keršto ir mirties dvasios. - Pasitraukite nuo manęs, pakluskite Viešpačiui ir niekada daugiau pas mane nebegrįžkite!

*Aš atsižadu baimės ir susirūpinimo dvasios, įtampos ir nedrąsumo, neryžtingumo ir depresijos dvasios, nusivylimo nusiminimo ir savižudybės dvasios. - Pasitraukite nuo manęs, pakluskite Viešpačiui Jėzui ir niekada daugiau pas mane nebegrįžkite!

*Aš atsižadu baimės, išgąsčio ir šoko dvasios, nepilnavertiškumo komplekso ir nervingumo dvasios. - Pasitraukite nuo manęs, pakluskite Viešpačiui Jėzui ir niekada daugiau pas mane nebegrįžkite!

*Aš atsižadu geidulingumo dvasios, masturbacijos, homoseksualumo, ištvirkavimo, santuokinės neištikimybės, prievartos, seksualinių santykių su giminaičiais, prostitucijos ir gyvuliškų instinktų dvasios. - Pasitraukite nuo manęs, pakluskite Viešpačiui ir niekada daugiau pas mane nebegrįžkite!

*Aš atsižadu geidulingumo dvasios, ateinančios per mano mintis, žodžius ir poelgius, per mano akis, nosį ir liežuvį, per mano jusles, rankas, kojas ir lyties organus. - Pasitraukite nuo manęs, pakluskite Viešpačiui ir niekada daugiau pas mane nebegrįžk!

*Aš atsižadu pasaulietiškumo, beprasmiškumo ir malonumų dvasios, priklausomybės nuo alkoholio, rūkymo ir tabako, azartinių žaidimų, muzikos ir video dvasios. - Pasitraukite nuo manęs, pakluskite Viešpačiui ir niekada daugiau pas mane nebegrįžkite!

*Aš atsižadu prisirišimo prie asmenų ir daiktų dvasios. - Pasitrauk nuo manęs, paklusk Viešpačiui ir niekada daugiau pas mane nebegrįžk!

*Aš atsižadu garbės, visuomeninės padėties troškimo, įžymumo, valdžios dvasios, šykštumo, turtų ir materialinės nuosavybės siekimo dvasios. - Pasitraukite nuo manęs, pakluskite Viešpačiui ir niekada daugiau pas mane nebegrįžkite!*Aš atsižadu tingumo, malonumų troškimo dvasios, nesaikingo valgymo ir gėrimo dvasios. - Pasitraukite nuo manęs, pakluskite Viešpačiui ir niekada daugiau pas mane nebegrįžkite!

*Aš atsižadu išdidumo, pagyrūniškos arogancijos, neteisingo savęs vertinimo, neigiamos išankstinės nuomonės, nesveikos konkurencijos ir pavydo dvasios, pasipūtėliško savęs aukštinimo, savęs lyginimo su kitais ir neobjektyvumo dvasios. - Pasitraukite nuo manęs, pakluskite Viešpačiui ir niekada daugiau pas mane nebegrįžkite!

*Aš atsižadu stabų garbinimo, raganavimo, būrimo, juodosios ir baltosios magijos, prietarų, okultizmo, ezoterikos, Naujojo amžiaus judėjimo dvasios ir visų blogio jėgų, kurios mane pavergė - pavyzdžiui per netikrų dievų garbinimą, numerologiją, Channellingą (kontakto užmezgimą su antgamtiniu pasauliu ir kalbėjimąsi su dvasiomis mediumo pagalba), horoskopų sudarymą, būrimą iš delno, spiritizmą, per laimės amuletų naudojimą, Taro kortas, mandalas, švytuokles, virgules, daiktų kilnojimą demoniškų jėgų pagalba, Bacho-žiedų esencijas, I Ching (,,Permainų knygą"), automatinį rašymą ir dvasinius išgydymus šamanų bei mediumų pagalba, grįžimą į praeitą gyvenimą, per su okultizmu susijusių daiktų laikymą namuose ir kitas panašias okultines praktikas. - Pasitraukite nuo manęs, pakluskite Viešpačiui ir niekada daugiau pas mane nebegrįžkite!

*Aš atsižadu kitų teisimo dvasios, neigiamos išankstinės nuomonės kitų atžvilgiu dvasios, kaltinimo, atsakomybės už savo poelgius neprisiėmimo, kitų paniekinimo, garbės ir orumo pažeminimo, kivirčų, šmeižto ir išnaudojimo dvasios. - Pasitraukite nuo manęs, pakluskite Viešpačiui ir niekada daugiau pas mane nebegrįžkite!

*Aš atsižadu apgaulės ir neištikimybės dvasios, klastingumo ir veidmainystės, melo, pataikavimo ir papirkinėjimo, neteisingumo ir vagystės dvasios. - Pasitraukite nuo manęs, pakluskite Viešpačiui ir niekada daugiau pas mane nebegrįžkite!

*Aš atsižadu netikėjimo dvasios, šventvagiškumo ir ateizmo dvasios, abejojimo, materializmo ir vartotojiškumo dvasios. - Pasitraukite nuo manęs, pakluskite Viešpačiui ir niekada daugiau pas mane nebegrįžkite! Viešpatie Jėzau, nuplauk mane skaisčiai savo brangiausiuoju Krauju, ypatingai mano širdį, mano pasąmonę ir mano sąmonę, mano mintis, mano sąžinę, mano prisiminimus ir mano vaizduotę, mano jausmus, mano protą ir mano valią.

Viešpatie Jėzau, nuplauk mane savo brangiausiuoju krauju. Nuplauk mano smegenis, mano nervų sistemą, kraują, kraujagysles ir mano vidaus organus. Viešpatie Jėzau, nuplauk mane savo brangiausiuoju krauju. Nuplauk mano akis, ausis ir nosį, mano jusles, mano burną ir liežuvį, mano rankas, kojas ir lyties organus.

Atsiųsk man iš Tėvo Šv. Dvasią, Tiesos Dvasią, Šventumo Dvasią. Šv. Dvasia, Dieve, apdovanok mane savo septyneriomis dovanomis - išmintimi, supratimu, patarimu, tvirtumu, pažinimu, maldingumu ir Dievo baime. Pripildyk mane savo vaisiais - meile, džiaugsmu, ramybe, kantrybe, didžiadvasiškumu, gerumu, maloningumu, romumu, ištikimybe, kuklumu, susivaldymu, skaistumu. Suteik man savo dvasines dovanas, charizmas - išminties ir pažinimo žodį, pranašavimo dovaną, dvasių atpažinimo, stebuklingų darbų dovaną, tikėjimo, pasitarnavimo dovaną, kalbų ir jų aiškinimo dovaną, ir visas kitas dovanas, reikalingas krikščioniškai Bendruomenei kurti, Tėvo garbei.

Amen.

Diak. Tomas M.

Blogio surišimo malda (labai veiksminga!)

Jėzaus Kristaus vardu, aš surišu tave, __________ dvasia, ir siunčiu į Kryžiaus papėdę, kad būtum teisiama mūsų Viešpaties.

Tuščioje vietoje įvardijame mus puolančią dvasią, pvz.: netyrumo, baimės, pykčio, nevilties, klykiančio vaiko ir t.t. Arba galime sakyti "visos dvasios, kurios trukdote mano miegui" ar "visos dvasios, kurios nesate iš Šventosios Dvasios". Reikia pasakyti 2-3 kartus ir jei kažkas buvo sukelta piktosios dvasios, turėtų pasibaigti.
Per pamokslą, skirtą
Šv. Mykolo šventovės Italijoje dedikacijai, kunigas pasakojo, kad labai galinga malda prieš blogį yra:

Šventas, šventas, šventas, Viešpats Galybių Dievas. Pilnas yra Dangus ir Žemė jo garbės. Osana aukštybėse. Garbė tam, kuris ateina Viešpaties vardu. Osana aukštybėse.

Kodėl? Todėl, kad puolę angelai negali ištarti šios Angelų giesmės, nes savo valia pasirinko netarnauti Dievui, todėl ir negali šios maldos pakęsti.

Dar ši malda yra gera todėl, kad dauguma mokame ją atmintinai, tad kai yra priežastis, visada ją prisiminsime ;)

vida

Išlaisvinimo maldą esu užtikusi ir kituose šaltiniuose. Dabar ją atsispausdinu. Be abejo, taikau sau ir jaučiu paraginimą įteikti kolegei. Privataus pokalbio metu ji prisipažino , kad matė šėtoną atliekant jogos pratimus.Tai ne išmislai .  Kiek leidžia mano katalikiškas ,, išsilavinimas'' patariau, kad saugotųsi ir nedalyvautų tokiose nekaltuose susibūrimuose.  Ačiū Dievui nebelanko tos studijos.

kukulis

Pasak šventųjų tėvų, piktosios dvasios matymas yra arba puikybės pasekmė, arba didelio dvasinio sužeidimo pasekmė, arba didelis išbandymas žmogui leidžiamas Dievo.

Nes piktosios dvasios regėjimas pats savaime žaloja žmogaus sielą.

vida

Labai jau delikati tema. Apie kolegę nenorėčiau plėstis, bet iš Tavo pastebėjimų -  greičiausiai gilaus sužeidimo pasekmė.

Diak. Tomas M.

Apgynimo malda

Garbingiausias dangiškųjų kariuomenių kunigaikšti šv. Mykolai, gink mus mūsų kovoje ,,prieš kunigaikščius ir valdžias, prieš šių tamsybių pasaulio valdovus, prieš dvasines blogio jėgas dangaus aukštumose" (Ef 6,12). Ateik pagelbėti žmonėms, kuriuos Dievas sukūrė pagal savo panašumą ir kuriuos didele kaina atpirko nuo velnio priespaudos.

Šventoji Bažnyčia gerbia tave kaip savo globėją ir gynėją. Viešpats tau patikėjo atpirktųjų sielas, kad jas vestum į dangų. Dėl to maldauk taikos Dievą sumindžioti velnią po mūsų kojomis, kad jis nebegalėtų ilgiau žmonių laikyti belaisviais ir Bažnyčiai daryti žalos. Aukok mūsų maldas Aukščiausiajam, kad mus tuoj pasiektų jo gailestingoji malonė. Sutramdyk ,,slibiną, senąją gyvatę, kuri yra Velnias ir Šėtonas" (Apr 20, 2), surišk jį ir įmesk jį į bedugnės gelmę, kad nebesuvedžiotų daugiau tautų.

Plačiau apie šią maldą.

Donatas

Nežinau kaip kitur, bet pas mus šiais metais po mišių ši malda skaitoma.

Diak. Tomas M.