• Welcome to TavoRankose.org - katalikiškas diskusijų forumas. Please login or sign up.
 
rugpjūčio 10, 2022, 11:30:29

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


Ar teisingai katalikai daro kryžiaus ženklą, žegnojasi. Sakramentalijų veikimas.

Pradėjo Diak. Tomas M., liepos 19, 2013, 12:45:21

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

kukulis

Priedo dar seniau žegnojosi tik ant kaktos padarydami mažą kryželį.

Sigitas

 :ashamed: Tas yra reikalas, nežinau, ar jūs pastebėjote, ar žinojote... seniau katalikų kunigai pamaldų pradžioje žegnodavosi tuo vadinamu veidrodiniu būdu - stovi veidu į žmones  ir žegnojasi lyg stovėtų nugara į žmones, kad visi tikintieji taip pat žegnotųsi, t.y. tą horizontalųjį "Šventosios Dvasios" dėdavo iš dešinės į kairę o ne iš kairės į dešinę, kaip kad visi parapijiečiai. Vėliau pradėjo žegnotis paprastai ir kai kuriems tai sukėlė nesusipratimų.

Va, o tas apverstas kryžius tai tikrai ne satanistams priklauso, o šventąjai Katalikų Bažnyčiai. Gi ant popiežiaus sosto yra toksai apverstas kryžius pavaizduotas, kas nesat matę Vatikane? Bent per tėliką ar internetu? Popiežiaus liturginiai rūbai yra su švento Petro kryžiumi, kai kurie nemokyti žmonės intenete apkaltino Romos Katalikų Bažnyčios "kaklą" satanizmu.  :swoon:

jeigu žegnojatės ir sakote tuos formulės žodžius, net ir neteisingai kryžiumi pasižymėdami vis tiek velnio negarbinate ir savęs neprakeikinėjate.  ;) Nusiraminkite, broliai ir sesės Kristuje Jėzuje!

Va, kas yra tikrai svarbu kožnam be vienam krikščioniui atsiminti: ,,Kas išpažins mane žmonių akivaizdoje, ir aš jį išpažinsiu savo dangiškojo Tėvo akivaizdoje.  O kas išsigins manęs žmonių akivaizdoje, ir aš jo išsiginsiu savo dangiškojo Tėvo akivaizdoje" (Mt.10,32-33).

Kas bebūtum, kaip save bevadintum, bet jeigu tavo Viešpats yra Jėzus Kristus, tai gėdytis savo tikėjimo kitų žmonių, juo labiau giminaičių, akivaizdoje, yra mirtina nuodėmė! Atminkime tai.  :thumbup:

Star

Norėčiau paklausti, kur biblijoje yra parašyta apie žegnojimasį? Visoje Biblijoje nerasite nė vienos eilutės kur būtų mokoma apie žegnojimasį. Biblijoje yra parašyta kad yra Dievas tėvas, Dievas sūnus ir Dievas Šventoji Dvasia. Jėzus žegnojimosi nemokė nė vieno, tai reiškia kad žegnotis ir nereikia. Ir kodėl kunigai neturi vaikų? Pradžios knygoje 1 skyriuje 27-28 eilutėse yra parašyta :

27 Ir Dievas sutvėrė žmogų pagal savo atvaizdą; pagal Dievo atvaizdą sutvėrė Jis jį; vyrą ir moterį sutvėrė Jis.
28 Dievas juos palaimino ir tarė: ,,Būkite vaisingi ir dauginkitės, pripildykite žemę ir užvaldykite ją, viešpataukite jūros žuvims, padangių paukščiams ir kiekvienam gyvam padarui, kuris kruta ant žemės!" .Tai yra pasakyta visai žmonijai, ir visiems kunigams ir t.t.!!! Biblijoje, Morkaus 16:16-18 yra parašyta :

Kas įtikės ir krikštysis, bus išgelbėtas, o kas netikės, bus pasmerktas.
17 Ir kurie tikės, tuos lydės šie ženklai: mano vardu jie išvarinės demonus, kalbės naujomis kalbomis,
18 ims plikomis rankomis gyvates ir, jei išgertų mirtinų nuodų, jiems nepakenks. Jie dės rankas ant ligonių, ir tie pasveiks". Kodėl jūs nededate ant ligonių rankų? Juk Jėzus sakė taip daryti, mes ir turime taip daryti! Psalmė 150 :


   1 Girkite Viešpatį! Girkite Dievą Jo šventykloje! Girkite Jį dangaus tvirtumoje!
2 Girkite Jį dėl Jo galingų darbų! Girkite Jį dėl Jo begalinės didybės!
3 Girkite Jį, pūsdami trimitą! Girkite Jį arfa ir psalteriu!
4 Girkite Jį būgnais ir šokiais! Girkite Jį styginiais instrumentais ir vamzdžiais!
5 Girkite Jį skambiais cimbolais! Girkite Jį trenksmingais cimbolais!
6 Visa, kas kvėpuoja, tegiria Viešpatį! Girkite Viešpatį!  Kodėl jūs liūdite?!?!!? Džiaukitės!!!! 

:celebrate:    O Jėzus  sakė melskitės taip:

Tėve mūsų, kuris esi danguje,
teesie šventas Tavo vardas,
teateinie Tavo karalystė,
teesie Tavo valia
kaip danguje, taip ir žemėje.
Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien
ir atleisk mums mūsų kaltes,
kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams.
Ir neleisk mūsų gundyti
bet gelbėk mus nuo pikto; nes tavo yra karalystė, jėga ir šlovė per amžius.Amen. (Mato 6:9-13)

Apie jokius poterius biblijoje neužsiminama. Tiesiog reikia melstis iš savo  širdies.Pvz.: Jeigu jūs kiekvieną dieną skaitytumėte laikraštį, ir kiekvieną dieną būtu ta pati informacija, ar jūs bebūtų įdomu? Taip ir Dievas nori jūsų atvirų širdžių, kad jūs melstumėtės iš savo širdies , o nekalbėtumėte diena iš dienos poterius. Išsakykite Dievui savo poreikius, savo mintis. Ir neikite pas kunigus išpažinties. Tiesiog Dievui išpažinkite savo nuodėmes, nes Dievas jus girdi. Jis žino jūsų mintis ir jūsų širdies troškimus.  Skaitykite Bibliją, nes jeigu neskaitote Biblijos, jūs niekaip nepažinsite Dievo ir jo tiesos.  ;) :)

Donatas

Star, ar kartais nesumaišei forumų ? Čia ne biblijos tyrinėtojų draugija.

Diak. Tomas M.

Ankstesnėse žinutėse jau rašyta, kad Kryžiaus ženklas yra tiesiog labai paplitusi malda, tad ar ši malda yra aprašyta Biblijoje nesudaro jokio skirtumo, nes šiuo metu yra tikriausiai dešimtys tūkstančių įvairiausių maldų, sugalvotų tiek šventųjų, tiek paprastų žmonių ir žmonės jomis meldžiasi.

Kitas klausimas ar širdies malda > už užrašytą maldą, tai irgi nėra tikslaus atsakymo, nes pamaldžiai melstis užrašytą maldą gali būti daug geriau, nei išsiblaškius melstis savo malda ir pan. ir t.t.

Kryžiaus ženklas nėra tavo priešas, bet yra tavo draugas ;)

Kalbant apie poterius, man toks jausmas, kad Star arba pats nelabai žino, ką reiškia tie "poteriai", arba pats nelabai daug dar yra skaitęs Biblijos, nes tų "poterių" sudėtyje yra Viešpaties malda, užrašyta Naujajame testamente ir Švč. Mergelės Marijos pasveikinimas, sudarytas iš NT ištraukų. Tad galime iškelti kontra argumentą - ar yra blogai dažnai kartoti tas pačias Dievo Žodžio eilutes? Manau, kad tame tikrai nėra nieko blogo, kaip ir pastoviai melstis psalmėmis, kurios sudaro Brevioriaus (Valandų liturgijos) pagrindą.

Palyginimas su laikraščiu nėra labai tinkantis, nes informacija laikraštyje yra laikina, o Dievo Žodis - amžinas ;)

Silvija

Citata iš: Star  birželio 21, 2015, 11:31:55Ir neikite pas kunigus išpažinties. Tiesiog Dievui išpažinkite savo nuodėmes, nes Dievas jus girdi. Jis žino jūsų mintis ir jūsų širdies troškimus.  Skaitykite Bibliją, nes jeigu neskaitote Biblijos, jūs niekaip nepažinsite Dievo ir jo tiesos.  ;) :)

Jėzus apaštalams savo paliko įpareigojimą:

Kam atleisite nuodėmes,
tiems jos bus atleistos,
o kam sulaikysite, – sulaikytos".
(Jn 20,23)

Ir nėra nei vieno kunigo, kuris dėl Jėzaus visko atsižadėdamas, jau dabar, šiuo metu, negautų šimteriopai namų, brolių, seserų, motinų, vaikų ir laukų (kartu su persekiojimais) ir būsimajame pasaulyje – amžinojo gyvenimo. (Mk 10, 30)

Diak. Tomas M.