• Welcome to TavoRankose.org - katalikiškas diskusijų forumas. Please login or sign up.
 
gruodžio 06, 2023, 20:54:05

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


Ar galima prašyti šventųjų užtarimo?

Pradėjo kukulis, gruodžio 30, 2016, 07:44:25

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

kukulis

Andrius4 rašė:

CitataKodėl taip pat RKB meldžiasi Šventiesiems ir prašoto Jų dalykų? Ar tai nėra nepaklusnumas pačiam Kristui, kai Jisai sakė.

Jn 14:14-15   14 Ko tik prašysite manęs dėl mano vardo, aš padarysiu. 15 Jei mane mylite, – jūs laikysitės mano įsakymų;

Kur Šventame  Rašte yra parašyta kitaip prašyti? Kodėl žmogus yra linkęs į nepaklusnumą taip stipriai, kad net nebepaiso Dievo žodžio, o svarsto Ji? Jeigu pagal Dievo žodį šeimoje turi buti vyro paskutinis žodis, tai lygiai taip pat ir Kristaus(Tėvo, nes Kristus kalbėjo Tėvo žodžius) žodis turi buti paskutinis ir nesvarstomas  Bažnyčioje. Dievas juk NESIKEIČIA.

Andriau, kaip tau sekasi asmeninis šventumo kelias? Ar jautiesi pasikeitęs nuo savo atsivertimo?

Klausiu dėl to, kad tu vis ieškai kažkokių trūkumų kituose. Gal reiktų dėmesį nukreipti kita linkme?

Andrius4

Citata iš: kukulis  gruodžio 30, 2016, 07:44:25Andriau, kaip tau sekasi asmeninis šventumo kelias? Ar jautiesi pasikeitęs nuo savo atsivertimo?Klausiu dėl to, kad tu vis ieškai kažkokių trūkumų kituose. Gal reiktų dėmesį nukreipti kita linkme?
Taip Kukuli aš augu ir keičiuosi. Ir stiprėju tikėjime. Bet jeigu nori nustatyti kokioje augimo stadijoje esu jau ir koki gyvenimą gyvenu? Turi užversti mane klausimais. Ir trukumu aš neieškau, o bandau parodyti, kad yra nepaisomas Dievo žodis.

Tarp kitko, niekas ir nepaaiškino, kodėl yra meldžiamasi Šventiesiems? Kai Biblija sako ką kita.

Silvija

Štai šitoje vietoje atmesdami Tradiciją, protestantai daug ir netenka, nes Bažnyčia - tai viena komanda: tik mes dar čia, o jie (šventieji) jau ten, vienybėje su Jėzumi. Jėzus savu laiku meldė Tėvą vienybės:
(...)Aš apreiškiau tavo vardą žmonėms,
kuriuos man davei iš pasaulio.
Jie buvo tavo,
o tu juos atidavei man,
ir jie laikėsi tavojo žodžio.
7 Dabar jie suprato,
jog visa, ką man esi davęs,
iš tavęs kyla.
8 Tavo man patikėtus žodžius
aš perdaviau jiems,
o jie priėmė juos ir tikrai pažino,
kad esu iš tavęs išėjęs;
įtikėjo, kad esi mane siuntęs.
9 Aš meldžiu už juos.
Ne už pasaulį meldžiu,
bet už tavo man pavestuosius.
Jie juk yra tavieji!
10 Ir visa, kas mano, yra tavo,
o kas tavo – tai mano,
ir aš pašlovintas juose.
11 Aš jau nebe pasaulyje...
Jie dar pasaulyje,
o aš grįžtu pas tave.
Šventasis Tėve,
išlaikyk ištikimus savo vardui
visus, kuriuos esi man pavedęs,
kad jie būtų viena kaip ir mes.(...)


Bažnyčia turi Paties Jėzaus įgaliojimą veikti toliau ir ji veikia:

CitataBažnyčia po nuodugnaus tyrimo kai kuriuos savo narius iškilmingai kanonizuoja, t. y. paskelbia turėjus didvyriškų dorybių, išlaikius ištikimybę Dievo malonei ir pasiekus meilės tobulybę bei vienybę su Kristumi – Bažnyčios Galva. Kanonizuodama šventuosius Bažnyčia mums sako: į šiuos brolius ir seseris Kristuje galite drąsiai kreiptis užtarimo, sekti jų krikščioniško gyvenimo pavyzdžiu. Šventieji nėra tik praeities didvyriai ar sustingę pavyzdžiai. Jie nuolat atspindėdami Dievo šventumą mus ragina visu gyvenimu gręžtis į Viešpatį.
http://www.katalikai.lt/index.php?id=85

Taigi, dabar, kai nueitas tam tikras kelias laike, mes turime pilną teisę melsti užtarimo pas šventuosius mūsų brolius. Jėzaus Kristaus vardu. Amen.

Kaštonas

5 skirsnelis. Šventųjų bendravimas


946  Apaštalų Tikėjimo išpažinime po ,,šventosios visuotinės Bažnyčios" seka ,,šventųjų bendravimo ,,išpažinimas. Šis tikėjimo artikulas tam tikra prasme yra pirmesniojo paaiškinimas: ,,Kas gi yra Bažnyčia, jei ne visų šventųjų susirinkimas?"505 Šventųjų bendravimas ir yra Bažnyčia.

947  ,,Kadangi visi tikintieji sudaro vieną kūną, tai vienų gėris yra dalijamas ir kitiems. [...] Taigi reikia tikėti, kad Bažnyčioje visas gėris yra bendras. Tačiau svarbiausias narys yra Kristus, nes jis yra Galva [...]. Vadinasi, Kristaus gėris pereina visiems nariams, ir tai vyksta per Bažnyčios sakramentus."506 ,,Kadangi Bažnyčia yra vadovaujama vienos Dvasios, tai visos gėrybės, kurias ji yra gavusi, būtinai tampa bendru lobiu."507

948  Žodžiai ,,šventųjų bendravimas" turi dvi glaudžiai susijusias reikšmes: ,,šventų dalykų (sancta) bendrumas" ir ,,šventų asmenų (sancti) bendravimas".

,,Sancta sanctis!" (,,Kas šventa, šventiems!") – daugelyje Rytų liturgijų taip skelbia celebrantas, iškėlęs šventąsias Dovanas prieš dalydamas Komuniją. Tikintieji (sancti) maitinami Kristaus Kūnu ir Krauju (sancta), kad augtų, bendraudami su Šventąja Dvasia (Koinonia), ir tą bendravimą perduotų pasauliui.


I. Dvasinių gėrių bendrumas


949  Pirmykštėje Jeruzalės bendruomenėje mokiniai ,,ištvermingai laikėsi apaštalų mokslo ir bendravimo, duonos laužymo ir maldų" (Apd 2, 42).

Tikėjimo bendrumas. Tikinčiųjų tikėjimas yra iš apaštalų gautas Bažnyčios tikėjimas – gyvenimo turtas, kuris didėja dalijamas.

950  Sakramentų bendrumas. ,,Visų sakramentų vaisiai priklauso visiems tikintiesiems; sakramentai lyg šventi saitai juos suvienija tarpusavy ir tvirtai sujungia su Kristumi; užvis labiau tai padaro Krikštas, per kurį tartum pro duris įeiname į Bažnyčią. Šventųjų bendravimas – tai sakramentų kuriama vienybė [...]. Žodis 'bendrumas' [komunija, susivienijimas] taikomas visiems sakramentams, nes kiekvienas iš jų mus jungia su Dievu [...], bet geriausiai tinka Eucharistijai, kuri labiausiai tą bendrumą kuria."508

951  Charizmų bendrumas: Bažnyčios bendrijoje Šventoji Dvasia ,,visokių grupių tikintiesiems dalija taip pat ypatingas malones" Bažnyčiai ugdyti.509 Taigi ,,kiekvienam suteikiama Dvasios apraiška bendram labui" (1 Kor 12, 7).

952  ,,Jiems visa buvo bendra" (Apd 4, 32): ,,Tikras krikščionis visa, kas yra jo nuosavybė, turi laikyti bendru visų gėriu, todėl privalo būti pasirengęs ir stengtis palengvinti stokojančiųjų vargą."510 Krikščionis yra Viešpaties turtų prievaizdas.511

953  Meilės bendrumas: šventųjų bendravime [in sanctorum communione] ,,nė vienas iš mūsų negyvena sau, nė vienas sau nemiršta" (Rom 14, 7). ,,Todėl, jei kenčia vienas narys, su juo kenčia ir visi nariai. Jei kuris narys pagerbiamas, su juo džiaugiasi visi nariai. Jūs esate Kristaus kūnas ir atskiri jo nariai" (1 Kor 12, 26–27). Meilė ,,neieško savo naudos" (1 Kor 13, 5).512Mažiausias mūsų veiksmas, atliktas iš meilės, vertingas visiems, nes išreiškia visų – gyvų ir mirusių – žmonių solidarumą, kurį pagrindžia šventųjų bendravimas. Kiekviena nuodėmė kenkia tam bendravimui.

II. Dangaus ir žemės Bažnyčios bendravimas........

http://www.katekizmas.lt/kbk1996p2003/N13F6E.html

Kaštonas

"Jeigu pagal Dievo žodį šeimoje turi buti vyro paskutinis žodis, tai lygiai taip pat ir Kristaus(Tėvo, nes Kristus kalbėjo Tėvo žodžius) žodis turi buti paskutinis ir nesvarstomas  Bažnyčioje. Dievas juk NESIKEIČIA."

Biblijoje rašoma, kad šeimos galva yra Kristus.

Andrius4

Citata iš: Silvija  gruodžio 31, 2016, 03:02:55
Štai šitoje vietoje atmesdami Tradiciją, protestantai daug ir netenka, nes Bažnyčia - tai viena komanda: tik mes dar čia, o jie (šventieji) jau ten, vienybėje su Jėzumi. Jėzus savu laiku meldė Tėvą vienybės:
Taip, Bažnyčia yra viena komanda, o kas Kapitonas? Ar visi?

Ir Šventieji yra taip pat ir čia, žemėje. Visi kurie Tėvo duoti yra Šventi.
Citatakad jie būtų viena kaip ir mes.(...)[/i]
Bažnyčia turi Paties Jėzaus įgaliojimą veikti toliau ir ji veikia:
Taip, Ji turi. Bet veikti neišeinant už ribos t.y. už Dievo žodžio. Juk pamenat tą vietą, kur Paulius griežtai pasakė, kad jeigu kas skelbs kitokia Evangeliją......... ?
CitataBažnyčia po nuodugnaus tyrimo kai kuriuos savo narius iškilmingai kanonizuoja, t. y. paskelbia turėjus didvyriškų dorybių, išlaikius ištikimybę Dievo malonei ir pasiekus meilės tobulybę bei vienybę su Kristumi – Bažnyčios Galva. Kanonizuodama šventuosius Bažnyčia mums sako: į šiuos brolius ir seseris Kristuje galite drąsiai kreiptis užtarimo, sekti jų krikščioniško gyvenimo pavyzdžiu. Šventieji nėra tik praeities didvyriai ar sustingę pavyzdžiai. Jie nuolat atspindėdami Dievo šventumą mus ragina visu gyvenimu gręžtis į Viešpatį.
http://www.katalikai.lt/index.php?id=85
Neteisingai kanonizavo. Nes iš Senojo Testamento matome, kad buvo draudžiama bendrauti su mirusiais, nes tai prilygsta dvasių šaukėjams ir burtininkams, dar kitaip spiritizmu.

CitataTaigi, dabar, kai nueitas tam tikras kelias laike, mes turime pilną teisę melsti užtarimo pas šventuosius mūsų brolius. Jėzaus Kristaus vardu. Amen.
Žinoma turite, bet ta teise ne nuo Dievo. Bendravimas su mirusiais, tai ne nuo Dievo, o juk ir citavau  Kristaus žodžius, Jis sako: "ko tik manęs prašysite".

Citata iš: Kaštonas  gruodžio 31, 2016, 04:08:51
"Jeigu pagal Dievo žodį šeimoje turi buti vyro paskutinis žodis, tai lygiai taip pat ir Kristaus(Tėvo, nes Kristus kalbėjo Tėvo žodžius) žodis turi buti paskutinis ir nesvarstomas  Bažnyčioje. Dievas juk NESIKEIČIA."

Biblijoje rašoma, kad šeimos galva yra Kristus.
Gerai sutinku. O kas yra žmonos galva šeimoje? (Ef 5:23-24)

Kaštonas

O kokia vyro kaip galvos pareiga? Kur jis žmoną veda?

Paskaityk garsiai sekančias eilutes.

Andrius4

Kaštone, aš suprantu ką nori pasakyti ir nesiginčiju su tuo. Bet Dievo žodis Bažnyčioje neturi buti svarstomas. O priimamas su tikėjimu.

Kaštonas

Ginčijies!!!!

Ar tu turi VISAS Šv. Dvasios dovanas?

Andrius4

Turi galvoje pranašavimą, kalbėjimą kalbomis ir t.t.?

Kaštonas

Na nebūtinai šios.
Tai ar turi? Visas?!

Andrius4

Įvardink tiksliai kurias visas? Jeigu nebūtinai tas kurias įvardinau. Nes aš žinau, kad yra maišoma Dvasios dovanos su Dvasios vaisiais.

Kaštonas

Andriuk. As tavęs klausiu ar turi VISAS!
Ne konkrečias!Andrius4

Gerai, kaip klausi, taip ir tada atsakysiu. Ne, nes niekas neturi visu Šventosios Dvasios dovanu. Ir negali turėti visu, nes visiems duotos skirtingos. Vieni pranašauja, kiti kalba kalbomis, kita aiškina kalbas, kiti dvasių atpažinimą ir t.t.

Kaštonas

Jei neturi visų, kam sprendi už VISUS?!
"Nes aš žinau," žinai tik tiek kiek duota* tau žinoti. Žiūrėk aukščiau..

"Bažnyčioje neturi buti svarstomas. O priimamas su tikėjimu."
"dvasių atpažinimą ir t.t." jamu situaciją kai dvasia tave (arba tavo žmoną ) skatins .... Tu (arba ji) SVARSTYSI!!!! ir eisi pas tą kuris tokią dovana turi.
išgydymo dovana. Plg. kaip "ligą" išgydysi?
ir tt


"Bendravimas su mirusiais," kas yra maginis veiksmas?

Kartoju klausimą:
O kokia vyro kaip galvos pareiga? Kur jis žmoną veda?Andrius4

Citata iš: Kaštonas  gruodžio 31, 2016, 09:09:11
Jei neturi visų, kam sprendi už VISUS?!
O tu turi visas?

Citata"Bažnyčioje neturi buti svarstomas. O priimamas su tikėjimu."
"dvasių atpažinimą ir t.t." jamu situaciją kai dvasia tave (arba tavo žmoną ) skatins .... Tu (arba ji) SVARSTYSI!!!! ir eisi pas tą kuris tokią dovana turi.
Aš nekalbu apie dvasias, dvasias reikia atpažinti, tai ir svarstoma. Aš kalbu apie "DIEVO ŽODĮ". Nemaišyk ir nesimaišyk. Jeigu Dievas sako( iš atminties ): "Nesidaryk jokio atvaizdo!" Tai aš ir nesvarstau. Nes Jo žodis man yra Šventas ir galutinis.
Citata"Bendravimas su mirusiais," kas yra maginis veiksmas?
O kas yra spiritizmas?

CitataKartoju klausimą:
O kokia vyro kaip galvos pareiga? Kur jis žmoną veda?
Visi mes turime ateiti pas Kristų.
Klausimas tau:

Kas yra Kristus?

Kaštonas

"Tai aš ir nesvarstau. Nes Jo žodis man yra Šventas ir galutinis."

Tai kam trolini?
Kas tau pakuždėjo, kad vienas ar kitas iš čia esančių  šlovina gipsą?


"Kas yra Kristus?" Dievas.

Andrius4

Nėra kaip su tavim susikalbėti. Trauki dalykus, kuriu aš net nesakiau.

Kur kalbėjau, kad kažkas iš jūsų šlovina statulas, ar atvaizdus? Klausiau kodėl meldžiamasi Šventiesiems ir prašoma Jų dalykų. Kur ta trolinimą matai?

Kaštone, jeigu tau tavo emocijos ir jausmai trukdo bendravimui, tuomet prastai. Aš suprantu, kad mano tikėjimas yra tau svetimas ir tu netiki tuo, ką aš rašau. Tai tuomet Kaštone aš ir ne tau rašau, o tiems kurie gali pamatyti ir patikėti. O jeigu jau stoji į diskusiją, tai diskutuok pagarbiai. Aš tau ne priešas. O jeigu ir laikai mane tokiu, tai elkis krikščioniškai. Juk save laikai Krikščioniu?

Pilgrim

Andriau,
ar esi gavęs Šv. Dvasios krikštą ?

CitataKas yra Kristus?
Jėzus yra ,,Mesijas, gyvojo Dievo Sūnus" (Mt 16, 16)
Kristus yra hebrajiško žodžio ,,Mesijas", reiškiančio ,,pateptąjį",
graikiškas vertimas.
Angelas pranešė piemenims apie gimusį Jėzų, kaip Izraeliui žadėtą Mesiją:
,,Šiandien Dovydo mieste jums gimė Išganytojas. Jis yra Viešpats Mesijas" (Lk 2, 11).

.

Kaštonas

"Klausiau kodėl meldžiamasi Šventiesiems ir prašoma Jų dalykų. Kur ta trolinimą matai?"
Silvijos atsakymas po jo seka mano cit. tekstas.. Viskas atsakyta.


"Kur kalbėjau, kad kažkas iš jūsų šlovina statulas, ar atvaizdus?" - ( iš atminties ): "Nesidaryk jokio atvaizdo!" 


"Tai tuomet Kaštone aš ir ne tau rašau, o tiems kurie gali pamatyti ir patikėti. O jeigu jau stoji į diskusiją, tai diskutuok pagarbiai."  pamatyti ką? Patikėti kuo? gerbdamas mane ir mano tikėjimą neišvedžiok bažnyčios mokymo.

"Aš tau ne priešas."  tu ne. O elgesys skaldytojo.