• Welcome to TavoRankose.org - katalikiškas diskusijų forumas. Please login or sign up.
 
birželio 13, 2024, 14:30:29

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


Ar galima prašyti šventųjų užtarimo?

Pradėjo kukulis, gruodžio 30, 2016, 07:44:25

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

Andrius4


Pilgrim

Senasis Testamentas (46 knygos):
Istorinės knygos (21 knyga) - Pradžios, Išėjimo, Kunigų, Skaičių, Pakartoto Įstatymo, Jozuės, Teisėjų, Rutos, 1 ir 2 Samuelio, 1 ir 2 Karalių knygos, Ezros, Nehemijo, 1 ir 2 Kronikų, Esteros, Juditos, Tobito, 1 ir 2 Makabiejų knygos.
Išminties (didaktinės) knygos (7 knygos) – Jobo, Psalmių, Patarlių, Kocheleto, Giesmių giesmės, Išminties, Siracido ir Barucho.
Pranašų raštai (18 knygų) – Izaijo, Jeremijo, Raudų, Barucho, Ezechielio, Danieliaus, Ozėjo, Amoso, Joelio, Abdijo, Jonos, Michėjo, Nahumo, Habakuko, Sofonijo, Agėjo, Zacharijo bei Malachijo.
Naujasis Testamentas (27 knygos):
istorinės (5 knygos) – Mato, Morkaus, Luko ir Jono evangelijos ir tai pat Apaštalų darbų knyga,
didaktiniai raštai (21 knyga) - Apaštalų laiškai: šv. Pauliaus Laiškas romiečiams, 1 ir 2 Laiškai korintiečiams, Laiškai galatams, efeziečiams, filipiečiams, kolosiečiams, 1 ir 2 tesalonikiečiams, 1 ir 2 Timotiejui, Laiškas Titui, Filemonui; Laiškas žydams, Jokūbo laiškas, 1 ir 2 Petro laiškai, 1, 2 ir 3 Jono laiškai, Judo laiškas.
pranašiška knyga – Apreiškimas Jonui.
Visas Šventojo Rašto rinkinys 73 knygos.

Andrius4

Taip Pilgrim, man tai yra žinoma ir manau didžioji dalis krikščioniu tai žino, kad yra EKUMENINIS LEIDIMAS (73 knygos),  kuri naudoja katalikai, stačiatikiai ir liuteronai. Ir yra KANONINIS LEIDIMAS (66 knygos), kuri naudoja visos likusios krikščionių bendruomenės. Ir randu trumpa paaiškinimą, kodėl taip yra:
CitataKokios to priežastys?
Dėl žydų tautą ištikusios tremties didelė dalis judėjų visam laikui liko gyventi apsupti pagonių kultūros ir papročių. IV-I a. pr. Kr. parašytos Makabiejų, Tobijo, Siracido ir kitos knygos padėjo išsaugoti tikėjimą ir identitetą svetimoje žemėje gyvenančiai žydų diasporai, todėl jos atsirado graikiškame hebrajų Šventųjų Raštų vertime – Septuagintoje, o vėliau – pirmajame Biblijos vertime į lotynų kalbą – Vulgatoje. Kaip bebūtų, į formalųjį hebrajų Šventųjų Raštų kanoną minėtos knygos liko neįtrauktos.
Katalikų bažnyčia per Tridento Susirinkimą (1545–1563) Makabiejų, Tobijo, Siracido ir kitas Septuagintoje sutiktas knygas pripažino Senojo Testamento dalimi. Bendru Šventojo Sosto ir Jungtinių Biblijos draugijų sutarimu šios knygos Ekumeniame Biblijos leidime yra pateikiamos atskiru bloku baigiamojoje Senojo Testamento dalyje ir Lietuvoje vadinamos Antrojo Kanono knygomis.
Žymi dalis evangelikų bendruomenių liko prie nuostatos, kad formalųjį Senąjį Testamentą sudaro tik hebrajų Šventųjų Raštų kanono knygos be jokių papildymų.
Šaltinis   http://biblijosdraugija.lt/biblija/kuo-skiriasi-ekumeninis-ir-kanoninis-leidimai/

Kaip galima matyti tos papildomos knygos buvo parašytos žydu, kurie gyveno apsupti pagonių kultūros ir papročių. Tad jos tikrai neliko nepaveiktos pagonybės kultūros ir papročių. Todėl nenuostabu, kad į  formalųjį hebrajų  Šventųjų Raštų kanoną knygos nebuvo įtrauktos.

Ir dar vienas labai įdomus faktas. Gal esi pastebėjęs? Kad Izaijo knygoje yra surašyta visa Biblija, nuo pradžios iki galo ir suspausta į 66 skyrius. Ar manai kad tai yra sutapimas? Kad Izaijo knygoje yra  66 skyriai, kuriose aprašyta visa Biblija ir formaliuose hebrajų Šventuose Raštuose yra 66 knygos?

Ir tiesa, Naujasis Testamentas yra tas pats  tiek ekumeniniam, tiek kanoniniam leidime. O Senasis Testamentas yra šešėlis Naujojo. Todėl ir reikia žiūrėti kuris leidimas ekumeninis ar kanoninis tiksliau atspindi Naująjį ir tada pasidaro aišku.

Pilgrim

Andriau,
nesupratau ... apie ką čia tu ?

Andrius4

Na jeigu tu nesupratai apie ką aš čia. Tada turbūt greičiausiai aš nesupratau tavo minties ir pateikiau netinkama pasisakymą :)

Andrius4

Citata iš: Pilgrim  kovo 24, 2017, 06:12:58
Todėl būti kataliku reiškia asmeniškai susitikti Jėzų. Ne sulaukti raštų apreiškimo, bet susitikti Jėzų, kaip tikrą Dievą ir tikrą Žmogų, kaip tikrą Asmenį.
Matai, šitas tavo teiginys neatitinka Raštus. Pasakyk man kaip tu gali sutikti Jėzų ir negauti raštų apreiškimo? Prisimink istorija, kai Jėzus prisijungė prie dviejų pakeleivių ir jiems buvo apreikšti Raštai. Tad jeigu tiki, kad sutikai Jėzų ir negavai Raštų apreiškimo? Tada kažkas negerai?

Diak. Tomas M.

Andriau, kol tu negali priimti šios eilutės, tiesiogiai nurodančios į Dievą Švč. Trejybę, tol tavo teiginys, kad tu klausai Raštų, neatitinka tikrovės:

Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos vardan Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios, mokydami laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs. MT 28:19-20.

Andrius4

Tomai, mes jau esam diskutavę apie tai. Aš ir priimu tą eilutę tiesiogiai ir pasikrikštijau į Jėzaus Kristaus vardą. Nes ta eilute sako "vardan". Tad kieno vardan? Į koki vardą? Nes Tėvas ne vardas, Sūnus irgi ne, Šventoji Dvasia irgi ne. Tai koks tas vardas?

Apd 4   10 tai tebūnie jums visiems ir visai Izraelio tautai žinoma: vardu Jėzaus Kristaus Nazariečio, kurį jūs nukryžiavote ir kurį Dievas prikėlė iš numirusių! Tik jo vardu šis vyras jūsų akivaizdoje stovi sveikas. 11 Jėzus yra akmuo, kurį jūs, statytojai, atmetėte ir kuris tapo kertiniu akmeniu. 12 Ir nėra niekame kitame išgelbėjimo, nes neduota žmonėms po dangumi kito vardo, kuriuo galėtume būti išgelbėti".

Tomai, tavo vardas Tomas? Ar tavo vardas tėvas? Juk tu tėvas ar ne? Tad nueik į banką ir paprašyk, kad tau duotu bankas paskola tėvo vardu. Įrašyk kai pildysi dokumentus paskolai vardą tėvas.

Apaštalams tai buvo apreikšta. Todėl jie ir krikštijo žmonės tik Jėzaus Kristaus vardu. Nes tas vardas ir išpildo Trejybę. Todėl Tomai ar tikrai vis dar manai, kad tai ką sakau neatitinka tikrovės? O aš manau atvirkščiai. Tai išpildo tikrovė. Tai išpildo Jėzaus Kristaus įsakymą. Nes jeigu tai neišpildo, tada ir Apaštalai neišpildė. O kas geriau žinojo Tiesa? Šiandien dienos žmonės? Ar Apaštalai, kurie vaikščiojo su Kristumi? Kristus jiems yra atvėręs paslapys. Bet argi Tomai tu gali į tai patikėti? Nes jeigu patikėtum, atsivertu tavo dvasinės akys ir pamatytum ko dar negali pamatyti. Nes sakau tau nieko nėra aukščiau už Dievo žodį, nes tai pats Dievas jame.

Pilgrim

Andriau,
atsimainymo ant Taboro kalno scena, kurioje:
"Užėjo debesis ir uždengė juos, o iš debesies nuskambėjo balsas: ,,Šitas mano mylimasis Sūnus. Klausykite jo!" (Mk 9, 7)
ir pats Jėzus sako:
(Jn 14,6) "Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane."
pirmenybė atiduota Jėzui.

Emauso mokinių istorijoje kalbama apie Jėzų ir kas rašoma apie Jį:
Lk 24, 25-27 Jėzus jiems tarė: ,,O jūs, neišmanėliai! Kokios nerangios jūsų širdys tikėti tuo, ką yra skelbę pranašai! Argi Mesijas neturėjo viso to iškentėti ir žengti į savo garbę?!" Ir, pradėjęs nuo Mozės, primindamas visus pranašus, jis aiškino jiems, kas visuose Raštuose apie jį pasakyta.

O tu garantuotas, kad tarkim aš, Tomas, Silvija, Augustas, Sigitas ir kt. diskutuojantys šiame forume negavome ir negauname Raštų apreiškimo ?

kukulis

Nuo kurios vietos maždaug pradėjome diskutuoti ne apie šventųjų užtarimą? Gal reiktų atskirti tuos pranešimus į atskirą temą?

Andrius4

Citata iš: Pilgrim  kovo 31, 2017, 03:19:05
Andriau,
atsimainymo ant Taboro kalno scena, kurioje:
"Užėjo debesis ir uždengė juos, o iš debesies nuskambėjo balsas: ,,Šitas mano mylimasis Sūnus. Klausykite jo!" (Mk 9, 7)
Man šiek tiek yra sunku pagauti, ką būtent tuo nori pasakyti, kai nepridedi nei klausimo, nei paaiškinimo. Nes vėl galiu pasisakyti ne į temą.
Citatair pats Jėzus sako:
(Jn 14,6) "Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane."
pirmenybė atiduota Jėzui.
Ir aš su tuo sutinku ir dar kaip :). Kristus yra Žodis, sutinki tu su tuo ar ne. Nes kas suteikia tiesą ir gyvenimą? Dievo žodis. Kas yra kelias? Dievo žodis. Ir kaip galima ateiti pas Tėvą? Tik per Jo Paties žodį. Tik darydamas taip, kaip Dievas sako daryti, tik taip gali ateiti pas Ji. O Jėzus buvo pateptas, pateptas Dievo žodžių, nes Kristus reiškia "pateptasis". Ir Jis gyveno tik Dievo žodžių. Todėl ir Šventuose Raštuose parašyta, kad Žodis tapo kūnų.
CitataEmauso mokinių istorijoje kalbama apie Jėzų ir kas rašoma apie Jį:
Lk 24, 25-27 Jėzus jiems tarė: ,,O jūs, neišmanėliai! Kokios nerangios jūsų širdys tikėti tuo, ką yra skelbę pranašai! Argi Mesijas neturėjo viso to iškentėti ir žengti į savo garbę?!" Ir, pradėjęs nuo Mozės, primindamas visus pranašus, jis aiškino jiems, kas visuose Raštuose apie jį pasakyta.
Kaip ir minėjau. Jie sutiko Jėzų ir Jėzus jiems apreiškė Raštus. O žinome iš Raštu, kad Jėzus Kristus yra tas pats per amžius. Tad ir šiandiena, kas sutinka Jėzų gauna ir Raštu apreiškimą. O tu sakai (cituoju)
CitataTodėl būti kataliku reiškia asmeniškai susitikti Jėzų. Ne sulaukti raštų apreiškimo, bet susitikti Jėzų,.....

CitataO tu garantuotas, kad tarkim aš, Tomas, Silvija, Augustas, Sigitas ir kt. diskutuojantys šiame forume negavome ir negauname Raštų apreiškimo ?
Butu neprotinga jeigu teigčiau, kad jus negaunate Raštų apreiškimo. Kiekvienas gauna, kas meldžia to Dievo. Bet ar gavę priima tai? Štai kur yra klausimas? Žydai meldė Dievą, kad jisai siustu jiems Mesiją ir Dievas atsiuntė Ji jiems, bet ar jie Ji priėmė? Jie Jo nepriėmė. Kodėl? Nes Jis neatitiko jų pačiu sukurtu tradicijų ir dogmų, jų mokimo. Kas šiandiena pasikeitė? Nieko. Žinoma žmonės gauna apreiškimus, bet jie nepriima jų. Jie atmeta juos, nes jie neatitinka jų bažnyčių mokimo. Lygiai tas pats, nieko naujo po saulė, nieko.

Pilgrim

Klausyti Jėzaus tik tiek noriu pasakyti. Pirmiausia Jėzaus.
Pirmiausia priimti Jį kaip savo asmeninį Išgelbėtoją ir Išganytoją
ne kalbėti apie žodžius, patepimus ir pan.
bet kalbėti apie asmeninį išgelbėjimą per Jėzaus asmenį
ir kad būtų tikslu vartosiu terminą Logos, Jėzus yra Logos.

o kas yra Jėzus jau esu sakęs
tikiu ir išpažįstu, kad Jėzus iš Nazareto, žydas, gimęs iš Izraelio dukros Betliejuje, karaliaus Erodo Didžiojo ir imperatoriaus Cezario Augusto I dienomis, dailidė, miręs nukryžiuotas Jeruzalėje, Poncijui Pilotui esant prokuratoriumi, valdant imperatoriui Tiberijui, yra amžinasis Dievo Sūnus, tapęs žmogumi.

Jėzus yra pirmiau ir svarbiau visų Raštų
nes per Jį ateina išgelbėjimas, tik per Jį ...
Lk 23, 41-43
Antrasis sudraudė jį: ,,Ir Dievo tu nebijai, kentėdamas tą pačią bausmę! Juk mudu teisingai gavome, ką esame užsitarnavę, o šitas nieko blogo nėra padaręs".
Ir jis tarė: ,,Jėzau, prisimink mane, kai ateisi į savo karalystę!"
Jėzus jam atsakė: ,,Aš tau pažadu: dar šiandien su manimi būsi rojuje".
... ir laiko Raštų pažinimui tiesiog nėra, pakanka susitikti Jėzų.

Andrius4

Citata iš: Pilgrim  balandžio 01, 2017, 10:17:13
Klausyti Jėzaus tik tiek noriu pasakyti. Pirmiausia Jėzaus.
Pirmiausia priimti Jį kaip savo asmeninį Išgelbėtoją ir Išganytoją
ne kalbėti apie žodžius, patepimus ir pan.
bet kalbėti apie asmeninį išgelbėjimą per Jėzaus asmenį
ir kad būtų tikslu vartosiu terminą Logos, Jėzus yra Logos.
Tai nuostabu, taip ir turi būti :) . Tik va žodis "Logos" turi tokia plačia sąvoką ir tokia sakykim didelę  paslaptį, kad žmogui to nesuprasti. Bet Dievas padarė taip viska paprasta, kad kiekvienas, net nieko nebaigęs žmogutis, jei panorėtu, galėtu išsigelbėti. Nes Dievas slepiasi paprastume ir paprastume atsiveria. Todėl nereikia padaryti taip visko sudėtingai. Tikiu, kad žinote kur slypi didybė. Kad ji yra nusižeminime. Pas Dievą kelias žemyn, yra kelias į viršų, o kelias į viršų, yra kelias žemyn. Jus sakot, kad aš žodžio "Logos" reikšme, suspausdamas iki paviršutiniškos reikšmės "Žodis" apriboju Dievą, ar kažkaip panašiai. Bet tai netiesa. Nes Dievas, tik Dievas būdamas toks didis, galėjo nusižeminti žemiau angelų ir patarnauti nusidėjėliui žmogui ir nuplauti jam kojas. Ir mirti už nusidėjėli ant kryžiaus. Būdamas teisusis pasiimti mūsų nuodėmes ant savęs, kad mes galėtume tapti teisiais per Ji ir išsigelbėti. Būdamas karalių karalius, visatos kūrėjas ir valdovas galėjo taip nusižeminti.  Ir manot, kad jis negali savęs sutalpinti į žodį "Žodis"? Taip kaip kiekvienas žmogus yra nedidesnis už savo žodį. Taip ir Dievo žodis yra toks didis kaip ir Jis pats. Kaip ir Pats Dievas yra beribis, taip ir Jo žodis tampa beribių. Štai jums ir "Logos" Beribis ir Galingas Jo Žodis. Tai Jis Pats Savo Žodyje. Tai Jėzuje Kristuje. Todėl Pilgrim, klausyti Jėzaus Kristaus, tai klausyti Dievo žodžio. Priimti Dievo žodį, tai priimti Jėzų Kristų. Nes kas buvo Jėzaus asmenyje? Pats Dievas.


CitataJėzus yra pirmiau ir svarbiau visų Raštų
nes per Jį ateina išgelbėjimas, tik per Jį ...
Žinoma, kad tik per Ji. O kaip tu pažinsi Ji be Šventų Raštų?

CitataLk 23, 41-43
Antrasis sudraudė jį: ,,Ir Dievo tu nebijai, kentėdamas tą pačią bausmę! Juk mudu teisingai gavome, ką esame užsitarnavę, o šitas nieko blogo nėra padaręs".
Ir jis tarė: ,,Jėzau, prisimink mane, kai ateisi į savo karalystę!"
Jėzus jam atsakė: ,,Aš tau pažadu: dar šiandien su manimi būsi rojuje".

... ir laiko Raštų pažinimui tiesiog nėra, pakanka susitikti Jėzų.
Ar nepagalvojai apie tai, kad tam žmogui ant kryžiaus turėjo visu pirma ateiti apreiškimas? Kas yra tas žmogus vadinamas Jėzumi, kad jis galėtu taip pasakyti, kaip pasakė? Ir kad galėtu buti išgelbėtas?

Nemanai, kad tas žmogus galėjo buti girdėjas nemažai Švento Rašto vietų, bet jam jos buvo neaiškios ir nesuprantamos iki tol, kol ant kryžiaus nesutiko Jėzų? Suprantu tai tik mano prielaida. Bet tvirtai tikiu tuo, kad tam žmogui turėjo buti apreikšta ta paskutinę minute, kas yra tas žmogus vadinamas Jėzumi Kristumi.

Pilgrim

Aiškumo dėlei nedidelis komentaras - Šventas Raštas (kitaip tariant Dievo žodis pasakytas pasitinkant žmogų) nėra Jėzus.

CitataNes kas buvo Jėzaus asmenyje?
ką reiškia buvo ?

Dievas ... išpažįstu vieną Dievą trijuose Asmenyse: ,,vienos substancijos Trejybę " - Tėvą, Sūnų ir Šventąją Dvasią. Dieviškieji asmenys yra realiai skirtingi. ,,Dievą išpažįstame vieną, bet ne vienasmenį." ,,Tėvas", ,,Sūnus", ,,Šventoji Dvasia" nėra paprasti vardai, pažymintys tam tikrą dieviškojo buvimo būdą, nes jie realiai tarpusavyje skiriasi: ,,Ir Sūnus nėra Tėvas, ir Tėvas nėra Sūnus, ir Šventoji Dvasia nėra nei Tėvas, nei Sūnus."

Jėzų pažinsi per asmeninį susitikimą su Juo ... o susitikimas gali būti ir asmeninė malda, ir Eucharistija, ir Evangelija, ir sutiktas žmogus, ir širdies balsas ... nebūtinai Šventas Raštas.

Andrius4

Citata iš: Pilgrim  balandžio 02, 2017, 12:32:28
Aiškumo dėlei nedidelis komentaras - Šventas Raštas (kitaip tariant Dievo žodis pasakytas pasitinkant žmogų) nėra Jėzus.
Jėzus yra žmogus, kaip tu ir aš. Bet jo atėjimas į pasauli skiręsi nuo mūsų. Nes mes visi atėjome į ši pasaulį per nuodėmę, per geismą. O Jisai ne. Nes Dievas Ji paskyrė būti Savo buveine, kad galėtu Savo visa pilnatve apsigyveni Jame ir numirti už mūsų nuodėmes, kad mus atpirkti.  Dievo Dvasia nužengė ant Jėzaus ir Jisai tapo Žodžių, Jėzumi Kristumi. Žmogumi ir Dievu.

Citata
CitataNes kas buvo Jėzaus asmenyje?
ką reiškia buvo ?
Kol Jėzus buvo žemėje.

CitataDievas ... išpažįstu vieną Dievą trijuose Asmenyse: ,,vienos substancijos Trejybę " - Tėvą, Sūnų ir Šventąją Dvasią. Dieviškieji asmenys yra realiai skirtingi.
Jeigu Jie yra realiai skirtingi. Tai kame Jie vieningi, kad sudaro Vieną?

Pilgrim

CitataNes mes visi atėjome į ši pasaulį per nuodėmę, per geismą.
ar intymūs santykiai nuodėmė ?

CitataNes kas buvo Jėzaus asmenyje? Pats Dievas.
Citataką reiškia buvo ?
Kol Jėzus buvo žemėje.
ką turi mintyje ?

Švenčiausiosios Trejybės slėpinys yra  paties Dievo vidinio gyvenimo slėpinys.
Dieviškieji Asmenys nėra vieną dievystę pasidaliję, bet kiekvienas jų yra visas Dievas. Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia, yra vienos prigimties.

Realus asmenų skirtumas, nedalydamas dieviškojo vienio, glūdi vien tik jų tarpusavio santykiuose.  Iš tiesų ,,juose viskas yra viena, jeigu santykiai nepriešpastatomi vieni prieš kitus". ,,Dėl tos vienybės Tėvas yra visas Sūnuje, visas Šventojoje Dvasioje; Sūnus visas yra Tėve, visas Šventojoje Dvasioje; Šventoji Dvasia visa yra Tėve, visa Sūnuje."

Andrius4

Citata iš: Pilgrim  balandžio 04, 2017, 05:18:49
CitataNes mes visi atėjome į ši pasaulį per nuodėmę, per geismą.
ar intymūs santykiai nuodėmė ?
A iš kur Kainas atsirado? Ne per Ievos geismą? O Kainas gi buvo nuo piktojo.


Citata
CitataNes kas buvo Jėzaus asmenyje? Pats Dievas.
Citataką reiškia buvo ?
Kol Jėzus buvo žemėje.
ką turi mintyje ?
Na ta ir turiu mintyje, kad kai Jėzus vaikščiojo žemėje, jame buvo Dievo pilnatvė.

CitataŠvenčiausiosios Trejybės slėpinys yra  paties Dievo vidinio gyvenimo slėpinys.
Dieviškieji Asmenys nėra vieną dievystę pasidaliję, bet kiekvienas jų yra visas Dievas. Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia, yra vienos prigimties.

Realus asmenų skirtumas, nedalydamas dieviškojo vienio, glūdi vien tik jų tarpusavio santykiuose.  Iš tiesų ,,juose viskas yra viena, jeigu santykiai nepriešpastatomi vieni prieš kitus". ,,Dėl tos vienybės Tėvas yra visas Sūnuje, visas Šventojoje Dvasioje; Sūnus visas yra Tėve, visas Šventojoje Dvasioje; Šventoji Dvasia visa yra Tėve, visa Sūnuje."
Pilgrim, man tai yra grynu gryniausia filosofija. Šventuose Raštuose nieko panašaus nerasi :)

Ir ką reiškia, kad  kiekvienas jų yra visas Dievas?

Diak. Tomas M.

Citata iš: Andrius4  balandžio 05, 2017, 14:46:53
A iš kur Kainas atsirado? Ne per Ievos geismą? O Kainas gi buvo nuo piktojo.

Pacituok, kur Šv. Rašte tai parašyta, kad per Ievos geismą ir kad buvo nuo piktojo.

Citata iš: Andrius4  balandžio 05, 2017, 14:46:53
Ir ką reiškia, kad  kiekvienas jų yra visas Dievas?

Aš esu mano mamos sūnus, mano vaikų tėvas ir mano darbe darbuotojas, bet esu vienas Tomas :) Ar Tomas tėvas yra tik dalis Tomo sūnaus ir Tomo darbuotojo, ar vis tiek visas Tomas? Aišku žmogus yra labai ribotas, todėl ir mūsų asmenys kitaip atsiskleidžia, o Dievas yra Dievas ir Jo asmenys atsiskleidžia dieviškai. Pabrėžimas, kad yra visas Dievas dar labiau užtvirtina mintį, kad ir Tėvas ir Sūnus ir Šv. Dvasia yra tas pats vienas Dievas, atsiskleidžiantis trijuose asmenyse, kurių kiekvienas yra savitas nesusimaišęs su kitais asmenimis. Čia labai gerai tinka Šv. Patriko dobilo lapo analogija - yra trys lapeliai, bet jie bendrai sudaro vieną dobilo lapą.

Pilgrim

Andriau,
mano klausimas nebuvo nei apie Kainą, nei apie Ievą.
o ar intymūs santykiai yra nuodėmė ?

Andrius4

Citata iš: Tomas M.  balandžio 05, 2017, 17:09:03
Pacituok, kur Šv. Rašte tai parašyta, kad per Ievos geismą ir kad buvo nuo piktojo.
Jeigu Biblijoje taip butu viskas tiesiai šviesiai parašyta ir nepaslėpta, bet.....

Mk 4   10 Kai Jėzus pasiliko vienas, jo palydovai kartu su Dvylika ėmė klausinėti apie palyginimus. 11 Jis atsakė: ,,Jums atiduota Dievo karalystės paslaptis, o pašaliniams viskas sakoma palyginimais, 12 kad jie regėti regėtų, bet nematytų, girdėti girdėtų, bet nesuprastų, kad neatsiverstų ir nebūtų jiems atleista".

Ir jau esu kalbėjęs apie tai, bet galiu ir pasikartoti.

Pr 3   6 Kai moteris pamatė, kad tas medis buvo geras maistui, kad jis buvo žavus akims ir kad tas medis žadėjo duoti išminties, ji skynėsi jo vaisiaus ir valgė, davė jo ir savo vyrui, buvusiam su ja, ir jis valgė.

"Vaisius buvo žavus". Ar gali vaisius buti žavus? Džeimso Kingo vertime rašo, "kad medis geistinas" kas turi ta vertima gali pasitikrinti. Tai kad žavus, sužavi ir sukelia geismą. Ievai sukilo geismas paragauti/pažinti to medžio vaisių. O žinome, kad medis simbolizuoja asmenį, o vaisiai yra darbai. Tad tarp Ievos ir to asmens t.y. žalčio buvo intymus santykiai, kurio metu žalčio sėkla pateko pas Ieva. O po to netrukus Ieva atnešė ta vaisių Adomui ir jie valgė. Kitaip sakant santykiavo. Toliau  žiūrim, ką Dievas sako žalčiui.

Pr 3   14 VIEŠPATS Dievas tarė žalčiui: ,,Kadangi tu taip padarei, esi prakeiktas tarp visų gyvulių ir tarp visų žvėrių. Ant pilvo šliaužiosi ir dulkes ėsi visas savo gyvenimo dienas. 15 Aš sukelsiu priešiškumą tarp tavęs ir moters, tarp tavo palikuonių ir jos palikuonių; jis kirs tau per galvą, o tu kirsi jam į kulną".

Matome, kad žaltis buvo gyvulis, arba žvėris, arba tarp to ir to. O tik po to buvo paverstas į šliaužiojanti padarą (gyvate) Štai kodėl mokslininkai neberanda tos trūkstamos grandies dalies tarp žmogaus ir gyvūno. Tai buvo žaltis ir prieš prakeikimą jis buvo dvikojis, kaip ir žmogus ir jis buvo žavus ir kalbėjo. Ir manoma, kad jis buvo didesniu gabaritu negu žmogus. Jis buvo daug aukštesnis. Žodžiu Kainas ir buvo nuo jo, ne nuo Adomo. Štai kodėl Biblijoje matome, kad buvo žmonių vadinamu milžinu, tai nuo Kaino linijos. Ir ką Jonas rašo savo pirmam laiške.


1 Jn 3   12 Ne kaip Kainas, kuris buvo iš piktojo ir nužudė savo brolį. Kodėl nužudė? Kad jo darbai buvo pikti, o brolio – teisūs.

Kaip matom viskas susiriša.
Citata iš: Tomas M.  balandžio 05, 2017, 17:09:03
Citata iš: Andrius4  balandžio 05, 2017, 14:46:53
Ir ką reiškia, kad  kiekvienas jų yra visas Dievas?

Aš esu mano mamos sūnus, mano vaikų tėvas ir mano darbe darbuotojas, bet esu vienas Tomas :) Ar Tomas tėvas yra tik dalis Tomo sūnaus ir Tomo darbuotojo, ar vis tiek visas Tomas? Aišku žmogus yra labai ribotas, todėl ir mūsų asmenys kitaip atsiskleidžia, o Dievas yra Dievas ir Jo asmenys atsiskleidžia dieviškai. Pabrėžimas, kad yra visas Dievas dar labiau užtvirtina mintį, kad ir Tėvas ir Sūnus ir Šv. Dvasia yra tas pats vienas Dievas, atsiskleidžiantis trijuose asmenyse, kurių kiekvienas yra savitas nesusimaišęs su kitais asmenimis. Čia labai gerai tinka Šv. Patriko dobilo lapo analogija - yra trys lapeliai, bet jie bendrai sudaro vieną dobilo lapą.
Čia labai įdomiai gaunasi, nes panaudojai ta pati paliginimą, kuri ir aš naudojau, jau ne syki čia forume :). Tik bandai tai pateikti iš kito kampo :). Ir bandai pateikti taip, lig žmogus būdamas vienas asmuo, turėtu savyje dar asmenų? Kaip tėvą, sūnų ir darbuotoją? Bet taip nėra, nes tai tik vienas asmuo skirtingose pareigose. Lygiai taip pat, kaip ir Dievas Tėvas yra Vienas Asmuo, turintis Šventąją Dvasią ir pribuvęs Savo pilnatvėje Jėzuje ir dabar Savo pilnatvėje yra visuose savo vaikuose, kurie yra išbarstyti po visą pasaulį. Ir Šv. Patriko dobilo analogija ne taip aiškinčiau. O kad yra vienas kotelis ir tris lapeliai. Ir tris lapeliai išeina iš to pateis vieno kotelio. Iš kur tie lapeliai gauna gyvybe? Iš kotelio. Be kotelio nebūtu lapeliu.  Matai? Vienas Dievas trijuose išsireiškimuose.
Citata iš: Pilgrim  balandžio 06, 2017, 01:05:36
Andriau,
mano klausimas nebuvo nei apie Kainą, nei apie Ievą.
o ar intymūs santykiai yra nuodėmė ?
Bet tai susyja su Ieva.

Tarp žmonos ir vyro teisėtoje santuokoje nėra nuodėmė. Bet Ieva su žalčiu nebuvo teisėtoje santakoje. Jos vyras buvo Adomas o ne žaltis. Bet nors ir teisėtoje santuokoje Dievas leidžia tai daryti, kodėl tada Jėzus negalėjo ateiti natūraliu keliu į ši pasauli? Kodėl ne per intymius santykius? Nes joks žmogus atėjęs į ši pasaulį per geismą negalėjo išpirkti mūsų. Nemanai kad tai viskas susiriša? Su tuo kas įvyko Edeno sode?