• Welcome to TavoRankose.org - katalikiškas diskusijų forumas. Please login or sign up.
 
liepos 20, 2024, 00:13:37

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


Kas yra pranašas?

Pradėjo Andrius4, sausio 17, 2017, 18:12:58

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

Kaštonas

Rom 8

Dievo įvaikiai

14 Visi, vedami Dievo Dvasios, yra Dievo vaikai. 15 Jūs gi esate gavę ne vergystės dvasią, kad ir vėl turėtumėte bijoti, bet gavote įvaikystės Dvasią, kurioje šaukiame: ,,Aba, Tėve!" 16 Ir pati Dvasia liudija mūsų dvasiai, kad esame Dievo vaikai. 17 O jei esame vaikai, tai ir įpėdiniai. Mes Dievo įpėdiniai ir Kristaus bendraįpėdiniai, jeigu su juo kenčiame, kad su juo būtume pagerbti.

Būsimoji Dievo vaikų garbė

18 Aš manau, jog šio laiko kentėjimai negali lygintis su būsimąja garbe, kuri mumyse bus apreikšta. 19 Kūrinija su ilgesiu laukia, kada bus apreikšti Dievo vaikai.[i3] 20 Mat kūrinija buvo pajungta tuštybei,[i4] – ne savo noru, bet pavergėjo valia, – su viltimi, 21 kad ir pati kūrinija bus išvaduota iš pragaišties vergovės ir įgis Dievo vaikų garbės laisvę. 22 Juk mes žinome, kad visa kūrinija iki šiol tebedūsauja ir tebesikankina. 23 [i5]Ir ne tik ji, bet ir mes patys, kurie turime dvasios pradmenis, – ir mes dejuojame, laukdami įvaikinimo ir mūsų kūno atpirkimo. 24 Tuo tarpu mes esame išgelbėti viltimi. Tačiau regima viltis nėra viltis. Jeigu kas mato, tai kam jam viltis? 25 Bet jei turime viltį nematydami, tada laukiame ištvermingai.
26 O ir Dvasia ateina pagalbon mūsų silpnumui. Mes juk nežinome, ko turėtume deramai melsti, todėl pati Dvasia užtaria mus neišsakomais atodūsiais. 27 Širdžių Tyrėjas žino Dvasios troškimus, kad ji užtaria šventuosius pagal Dievo norą.

1 Kor 13   13 Taigi dabar pasilieka tikėjimas, viltis ir meilė – šis trejetas, bet didžiausia jame yra meilė.

Andrius4

Kaštone, Viešpats yra mūsų viltis, bet be tikėjimo viltis  tik ir lieka viltimi.

Pilgrim, pranašas ir skelbę Kristų. Visi Šventi Raštai ir kalba apie Kristų, o Šventi Raštai yra Dievo Žodis, o Dievo Žodis rodo į Kristų. (Kiekvienas Dievo Žodis yra Kristus, Tėvas savo Žodyje, Kristuje)  Ir sakydamas, kad Jėzus tau stovi tikėjimo centre ir tuo pat metu atmesdamas nors ką nors iš Dievo Žodžio. Atleisk Pilgrim, bet tada tai yra tuščiažodžiavimas, arba ne tas Jėzus stovi tavo tikėjimo centre. Ne ta Jėzų garbini, arba kaip yra parašyta, kad veltui garbini.

Mt 15   8 Ši tauta šlovina mane lūpomis, bet jos širdis toli nuo manęs. 9 Veltui jie mane garbina, mokydami žmonių išgalvotų priesakų".

Pilgrim, ką būtum pasirinkęs tada ta dieną, kai ciesorius išstatė tautai rinktis tarp Kristaus ir Barabo?
Na aš neabejoju, kad Kristų, bet jeigu būtum pažinęs, kad Jis yra tas Dievo siustas Išgelbėtojas. Tačiau dauguma nepažino. Kodėl? Nes nebuvo taip paprasta, kaip mums šiai dienai atrodo. Šiandien mes matom tai Raštuose, o tada turėjo žmonės priimti ji tikėjimu. Ta diena stovėjo Kristus ir Barabas. (Gyvybės Davėjas ir žudikas) ir  tauta pasirinko žudiką. O Pilgrim šiandien viskas kartojasi. Šiandien vėl stovi išstatytas Kristus ir Barabas,  tai Dievo Žodis ir religijos žodis (Dievo Žodis yra gyvenimo Davėjas, o religijos žodis yra žudikas) Ir vėl tautos renkasi ŽŪDIKĄ. Kodėl? Nes jie vėl neatpažįsta. Sakysit čia tavo supratimas. Prisiminkit kas privertė žmonės anomis dienomis pasirinkti žudiką Barabą? RELIGINIS ŽODIS, FARIZIEJU  RELIGIJA. O bukit atsargus, nes Jėzaus Kraujas gali buti ir ant jūsų rankų. Nekryžiuokim Jėzų vėliai savo širdyse.     

Todėl sakau, kad kiekvienas Dievo pranašas, kuris skelbę Dievo Žodį jis ateina Jėzaus Kristaus Vardų ir skelbę Kristų ir viska daro Jėzaus Kristaus Vardu. Pranašas ateina ne save pašlovinti, o Viešpatį Jėzų Kristų. Amen.

Kaštonas

"Todėl sakau, kad kiekvienas Dievo pranašas, kuris skelbę Dievo Žodį jis ateina Jėzaus Kristaus Vardų, ....Amen."

Andriau, tu taip norėtum, kad taip būtų.
Deja.


Pilgrim

CitataNe ta Jėzų garbini, arba kaip yra parašyta, kad veltui garbini.
Tegul Jėzus tai ir nusprendžia ...

Citata9 Veltui jie mane garbina, mokydami žmonių išgalvotų priesakų
puikiai pasakyta - mokydami žmonių (netikrų pranašų) išgalvotų priesakų.

Citata... ateina Jėzaus Kristaus Vardų ir skelbę Kristų ir viska daro Jėzaus Kristaus Vardu
ir aleliuja ... o aš gal tiesiogiai be tarpininkų eisiu į susitikimą su Jėzumi

nf

Citata iš: Andrius4  sausio 19, 2017, 18:13:14
... ištirk pranašą ir Raštus ir sužinosi iš kokios...
Kažkurioje žinutėje minėjai, kad Raštų be paaiškinimo sunku suprasti.
Šiuo konkrečiu atveju ištirti ar tikras pranašas galima tik lyginat su kitais Raštų aiškinimais, kad nesigautų taip;
"- pranašas todėl, kad teisingai aiškina raštus...Raštus reikia suprasti taip, nes taip aiškina pranašas.'-
Su kokiais aiškinimais esi lyginęs?

Varlė keliauninkė

Citata iš: Pilgrim  sausio 20, 2017, 16:32:00
Mt 11, 13
Visi pranašai ir Įstatymas pranašavo iki Jono
Lk 16, 16
Iki Jono buvo Įstatymas ir pranašai; nuo jo skelbiama geroji naujiena apie Dievo karalystę, ir kiekvienas į ją veržiasi.
Amen. Tik reikia pasakyti, kad liko pranašystės dvasia, apie kurią apaštalų darbuose kalba Paulius. Andrius painioja pranašystės dvasią su senaisiais judėjų pranašais.

Antra, pranašas nebuvo skirtas pranašauti ateities ar jos įvykių. Anaiptol, jo funkcija buvo įsižiūrėti į esamą laiką su daugybėmis detalių, kurių žmonės nematė, gal kad laikė jas nereikšmingomis.. (pvz, Natano ir Dovydo atvejis). Pranašo funkcija buvo parodyti žmogui (karaliui ar visai tautai) štai koks tu esi dabar visas nuodėmėj, ir pasakyti ką daryti. Pranašas neaiškino raštų ir nespėjo ateities! Dievo dvasia jam suteikdavo drąsos išsakyti teisybę į akis karaliui  ar visai tautai, kas yra žymiai baisiau ir pavojingiau.

Trečia, pranašai buvo grynai judaizmo fenomenas ir šitas fenomenas tęsėsi tūkstantį metų, ir ... baigėsi - taip nusprendė judaizmas, o krikščionybė tam pritarė. Beje, (dabar pasakysiu savo mintį) atėjęs Kristus tarė paskutinį žodį - pasakė, ką mes turime daryti - t. y. mylėti savus taip, kaip Jis mylėjo savuosius. Viskas.

O vietoje atsakymo man - geriau nueik sniegą nuo gatvės nukask ;)
Sveikas ir  iki.


Andrius4

Citata iš: nf  sausio 21, 2017, 09:18:32
Citata iš: Andrius4  sausio 19, 2017, 18:13:14
... ištirk pranašą ir Raštus ir sužinosi iš kokios...
Kažkurioje žinutėje minėjai, kad Raštų be paaiškinimo sunku suprasti.
Šiuo konkrečiu atveju ištirti ar tikras pranašas galima tik lyginat su kitais Raštų aiškinimais, kad nesigautų taip;
"- pranašas todėl, kad teisingai aiškina raštus...Raštus reikia suprasti taip, nes taip aiškina pranašas.'-
Su kokiais aiškinimais esi lyginęs?
Puikus pastebėjimas Nf :) ir labai geras klausimas.
Pranašo teisingai neištirsi žiūrėdamas į religijų  teologinius aiškinimus. Pranašo kalbėjimas niekada neatitiks religiniu aiškinimų, nes religijos visada būna iškraipiusios Raštus ir to puikus pavyzdys yra Senasis Testamentas, o ir Evangelijose tai matom su fariziejais ir sadukiejais. Nes jie pagal savo aiškinimus net Mesijo neatpažino. Tai ką kalbėti apie pranašo atpažinimą?
Nes Nf, ar tu galėtum atpažinti padirbta doleri, kad jis padirbtas, jeigu niekada nebūtum matės tikrojo? Reiškias netikra priimtum kaip tikra. O vėliau pamatęs tikrąjį, ligintum jį pagal netikra ir matytum kažkokį skirtumą ir greičiausiai tikrąjį atmestum kaip padirbta ir liktum prie netikrojo, o ir dar visi pritartu.... Tad žinoma kyla klausimas, kaip tada ištirti?

Tiesiog perskaityti visą Bibliją, be juokiu aiškinimų ir po to klausyk ką pranašas pamokslauja ir ligink su tuo ką skaitei Biblijoje. Ir tavo dvasia liūdis tau, ar tai teisingai ar ne, nes Dievo aveles atpažįsta jo balsą. Ir jeigu atpažinsi, kad tai yra nuo Dievo, priimk tai ir kažkas nutiks tavo gyvenime, ko dar nėra nutikę. Tavo dvasinės akys atsivers, tavo vidus ims degti. Norėsi bėgti ir šaukti, Kad žmonės jus apgauti religijų, neikite su jomis, jos eina į pražūti ir visus tempiasi paskui save. Sužinosi, kad šėtonas yra religingas ir kad jis už viso to stovi, nes šis pasaulis priklauso jam. Kad ir tada stovėjo šėtonas už visu religijų. Kas rėkė prieš Kristu? RELIGIJOS. Jos ir dabar rėkia prieš Kristu, nes rėkia prieš Dievo žodį ir jo nepriima, bet tvirtina, kad Priėmė Kristų. Kaip gali žmogus turėti Kristaus Dvasia, kai atmeta Dievo žodį ir net nenori atgailauti ir pasikrikštyti Jėzaus Kristaus vardu? Kai pats Petras taip sako, kuriam buvo duoti raktai nuo Dangaus Karalystės. Kas tai? Ar tai ne žmonių aklumas? Kai Dievo Vyras taip sako, turintis raktus nuo Dangaus Karalystės. Kaip jiems atsirakins Dangaus Karalystė, kai jie nepriima Apaštalo Petro RAKTO? KAIP? Nf, KAIP?
Citata iš: Varlė keliauninkė  sausio 21, 2017, 10:32:16
Trečia, pranašai buvo grynai judaizmo fenomenas ir šitas fenomenas tęsėsi tūkstantį metų, ir ... baigėsi - taip nusprendė judaizmas, o krikščionybė tam pritarė. Beje,
O Varlytė, ar Raštai nesako, kad Dievas nesikeičia. Čia žmonės taip nusprendė. Jie ir atsakys už tai, bet ko jums už tai atsakyti?


Varlė keliauninkė

Dievas tikrai nesikeičia :)
Bet pranašai buvo irgi žmonės, ir kalbėjo žmonėms.Visko gali būti, kad ir tas Branhamas turėjo pranašiškos dvasios, kaip ir šventieji Bernardas, Benediktas, Pranciškus, Teresė ir daugybė kitų šventųjų. Ir ką? Ar jis pats save laikė pranašu, ar žmonės taip nusprendė?
Jei pats - tai pats supranti, kad tai puikybė; jei žmonės nusprendė - tai ko vertas toks jų sprendimas, kam tau už tai atsakyti?

Andrius4

Varlytė, Dievas patvirtina Savo pranašus. Kad va nesigautu tai kaip tu ir sakai
CitataJei pats - tai pats supranti, kad tai puikybė; jei žmonės nusprendė - tai ko vertas toks jų sprendimas....?
Visada Dievas, kad neliktu niekam abejonių

Varlė keliauninkė


Sigitas

Citata iš: Andrius4  sausio 21, 2017, 05:46:24RELIGINIS ŽODIS, FARIZIEJU  RELIGIJA. O bukit atsargus, nes Jėzaus Kraujas gali buti ir ant jūsų rankų. Nekryžiuokim Jėzų vėliai savo širdyse.     

Todėl sakau, kad kiekvienas Dievo pranašas, kuris skelbę Dievo Žodį jis ateina Jėzaus Kristaus Vardų ir skelbę Kristų ir viska daro Jėzaus Kristaus Vardu. Pranašas ateina ne save pašlovinti, o Viešpatį Jėzų Kristų. Amen.
Parašyčiau ir aš amen, bet tavo, Andriau, pranašas susikūrė sau religiją. Deja, Branhamas nebuvo tikras pranašas, nes jis pasidavė žmogiškąjam silpnumui ir įsteigė sau "Fan klubą". Jeigu tas žmogus būtų buvęs tikru pranašu, arba, teisingiau pasakius, vien pranašu, jis būtų paskelbęs tai, ką Dievas jam įpareigojo paskelbti ir miręs ir nepalikęs jokios paskui save gerbėjų grupės; deja,bet jis pasielgė kaip tikras šio pasaulio vaikas - įkūrė savo religiją, kuriai tu, Andriau, dabar priklausai.
Taigi, pasiklausk pats savęs, Andriau - ar tavo rankos nesuteptos Jėzaus Kristaus krauju?

Sigitas

Citata iš: Andrius4  sausio 21, 2017, 17:30:30... Dievas patvirtina Savo pranašus...
Citata iš: Varlė keliauninkė  sausio 21, 2017, 17:53:28
Kokiu būdu patvirtina?
Taip, parašyk, Andriau, kokiu konkrečiu būdu Dievas patvirtino, jog Branhamas yra pranašas?
Šiandien radau tokią mintį apie pranašus, noriu ją pacituoti: ,,Pranašai nuolat kviečia tautą sugrįžti pas Viešpatį, prašyti Jo atleidimo ir keisti gyvenimo stilių." (popiežius Pranciškus).

Pranašai nesibaigė ties Jonu krikštytoju, ties Senuoju Testamentu. Pranašų esama ir šiomis dienomis, po Prisikėlimo praėjus apie 2000 metų. Pranašystės dovanos, aprašomos apaštalo Pauliaus (1kor.12,28), jos praktikuotos tuomet, praktikuojamos ir šiais laikais. Esmė tame, jog Apreiškimas yra užbaigtas (jis baigiasi su Apreiškimo Jonui paskutiniuoju skyriumi (Apr.22,18-19)) ir nieko esminio naujo jau nebeįvyks (žmogaus išganymo plotmėje). Pranašai, kaip ir visais laikais, taip ir šiandien, skelbia Dievo žodį, skirtą Dievo tautos žmonėms, kurie nuklydo nuo doros kelio, pasinešė į klaidamokslius, daro tai, kas šlykštu Dievo akyse. Pranašavimo dovanas praktikuoja tiek katalikai, tiek pravoslavai, tiek liuteronai, tiek anglikonai, tiek baptistai, tiek kiti krikščionys.
Tie, kurie skelbia Gerąją Naujieną pagonims (t.y. netikintiems), yra vadinami evangelistais, misionieriais, apaštalais, išpažinėjais. Tai visai kitos Šventosios Dvasios dovanos. Pranašavimo dovaną gali turėti ir jie, bet iš esmės pranašas kalba ne naujatikiams, bet tiems, kurie yra atgimę iš aukšto bet ir vėl pasidavę šio pasaulio vilionėms (,,pranašystė skirta ne netikintiems, bet tikintiems" (1kor.14,22). ).

Andrius4

Citata iš: Varlė keliauninkė  sausio 21, 2017, 17:53:28
Kokiu būdu patvirtina?
Jeigu pranašas kalba Viešpaties vardų ir tai išsipildo, tada jisai nuo Dievo, o jeigu neišsipildo, tuomet tas pranašas netikras. Nes tikram Dievo pranašui Dievas kalba dalykus kurie turi įvykti ir pranašas tai skelbia. Ir Dievas įvykdydamas tai, patvirtina savo pranašą ir tai tik vienas iš patvirtinimo būdų.
Citata iš: nf  sausio 21, 2017, 18:48:59
Citata iš: Andrius4  sausio 21, 2017, 11:17:13
Tiesiog perskaityti visą Bibliją, be juokiu aiškinimų ir po to klausyk ką pranašas pamokslauja ir ligink su tuo ką skaitei Biblijoje. Ir tavo dvasia liūdis tau, ar tai teisingai ar ne
Pagal tokį kriterijų, jau kelis kartus keičiau nuomonę apie teisingą Raštų supratimą, ir kiekvieną kartą atrodė, kad va čia tikrai teisingai. 
Sakiau, kad Dievo avys atpažįsta Jo balsą. Kai Dievas šaukia tik tada Dievo vaikas atsišaukia. Tad kai kalbės Dievas pažinsi tai ir nebeliks abejonių.
Citata iš: Sigitas  sausio 22, 2017, 06:54:02
Parašyčiau ir aš amen, bet tavo, Andriau, pranašas susikūrė sau religiją. Deja, Branhamas nebuvo tikras pranašas, nes jis pasidavė žmogiškąjam silpnumui ir įsteigė sau "Fan klubą".
Sigitai esi blogas mokytojas, mokai kitus pagarbos, o pats jos nerodai. Nepasilaikai replikų sau kaip "sektantas" o dabar ir dar " fan klubas"  Aš gi nesakau, kad jūsų popiežius susikūręs sau "fan klubą"
Bažnyčia Sigitai, pranašas atėjo iššaukti Kristaus Bažnyčios iš pasaulio (Babilono) ir Kristaus  Nuotakos iš jos. O tu vadink taip kaip tu nori, mes visi turėsime atsakyti už kiekviena savo žodį. Ir pasikartosiu, kol neištirsi pranašo, tol ir kalbėsi iš savo supratimo.
Citata iš: Sigitas  sausio 22, 2017, 14:09:36
Šiandien radau tokią mintį apie pranašus, noriu ją pacituoti: ,,Pranašai nuolat kviečia tautą sugrįžti pas Viešpatį, prašyti Jo atleidimo ir keisti gyvenimo stilių." (popiežius Pranciškus).
Ragindami grįžti prie Dievo žodžio. Nes viskas yra susyja su Dievo žodžių.

CitataEsmė tame, jog Apreiškimas yra užbaigtas (jis baigiasi su Apreiškimo Jonui paskutiniuoju skyriumi (Apr.22,18-19)) ir nieko esminio naujo jau nebeįvyks (žmogaus išganymo plotmėje).
Žinoma jau viskas yra išpranašauta. Bet visada dar yra ką pranašauti, pvz. koks tiltas sugrius ir kiek žmonių žus, kad tam tikras žmogus pasveiks,  kad tam tikras žmogus pastatys ligonine ten ir ten ir t.t. Ir jeigu tai nuo Dievo? Tai būtinai tai ir įvyks. 
Citata
Pranašai, kaip ir visais laikais, taip ir šiandien, skelbia Dievo žodį, skirtą Dievo tautos žmonėms, kurie nuklydo nuo doros kelio, pasinešė į klaidamokslius, daro tai, kas šlykštu Dievo akyse.
Ar Ninevėje irgi buvo Dievo tautą, kad Dievas siuntė Joną?

Sigitas

Citata iš: Andrius4  sausio 22, 2017, 18:27:46
Citata iš: Varlė keliauninkė  sausio 21, 2017, 17:53:28
Kokiu būdu patvirtina?

Jeigu pranašas kalba Viešpaties vardų ir tai išsipildo, tada jisai nuo Dievo, o jeigu neišsipildo, tuomet tas pranašas netikras.   
Williamas Branhamas pranašavo 1933, kad Hillary Clinton taps JAV prezidentu. Neišsipildė, kaip žinome.
CitataAr Ninevėje irgi buvo Dievo tautą, kad Dievas siuntė Joną?
Savo klausimu tu, Andriau, išreiški abejonę Dievo žodžiu? juk skaitei citatą: ,,pranašystė skirta ne netikintiems, bet tikintiems" (1Kor.14,22).
Atsakau:
,,Ninevės žmonės patikėjo Dievu, paskelbė pasninką ir visi, dideli bei maži, apsivilko ašutine. Kai žinia pasiekė Ninevės karalių, jis pakilo nuo savo sosto, nusivilko drabužius, apsidengė ašutine ir sėdosi į pelenus. Tada jis įsakė paskelbti Ninevėje: ,,Karaliaus ir jo didžiūnų įsakymu: 'Joks žmogus nei gyvulys tenelies jokio maisto, – raguočiai ir avys tenebūna ganomi ir vandens tenegeria. Žmonės ir gyvuliai bus apvilkti ašutine, – visu balsu tesišaukia VIEŠPATIES. Visi tesigręžia nuo savo nedorų kelių ir nuo smurto. Kas žino? Rasi Dievas pasigailės ir atleis, rasi sulaikys savo degantį įniršį, ir mes nežūsime'"(Jon.3,5-9). Sprendžiant pagal jų reakciją - ten gyveno dievobaimingi žmonės, girdėję apie gyvąjį Dievą, žinoję kas yra dora ir kas yra nedora, mokėję atgailauti ir pasninkauti. Gali būti, jog Ninevėje buvo žydų, pagal kuriuos ir pagonys išmoko skirti gera nuo blogo. Pranašas Jona jiems nekalbėjo apie Dievą, o tik skelbė, jog miestas už savo nuodėmes bus sunaikintas. Iš kur žmonėms žinoti kas yra kas, jeigu jų niekas to nepamokins?

P.S.: noriu įterpti paaiškinimą: Bibliją cituoju iš http://biblija.lt/ ten yra naudojamas kunigo A. Rubšio Senojo Testamento vertimas ir kunigo Č. Kavaliausko Naujojo Testamento vertimas. Šiuose vertimuose toje vietoje, kur sutinkamas Dievo vardas (Adonai alba Elohim) rašomas žodis VIEŠPATS didžiosiomis raidėmis. Taigi, mano pateiktoje citatoje apie Ninevės miestiečius karaliaus įsakyme yra žodis VIEŠPATS didžiosiomis raidėmis, o tai reiškia, jog Ninevės miestiečiai ne tik, kad buvo girdėję apie gyvąjį Dievą, bet ir žinojo Jo vardą.

nf

Nesupratau nei tavo, nei Piligrimo komentaro į mano klausimą Andriui, o pats Andrius visai nesiteikė atsakyt  :( .

Kaštonas

Ir taip ir ne.

Tai jau kita tema.
Gal:2:20   Esu nukryžiuotas su Kristumi. Ir daugiau ne aš gyvenu, o gyvena manyje Kristus. Ir dabar, gyvendamas kūne, gyvenu tikėjimu į Dievo Sūnų, kuris pamilo mane ir paaukojo save už mane.
Gal:3:13   Kristus mus atpirko iš įstatymo prakeikimo, tapdamas už mus prakeikimu, nes parašyta: ,,Prakeiktas kiekvienas, kuris kybo ant medžio"


Rom:8:30   O kuriuos Jis iš anksto paskyrė, tuos ir pašaukė; kuriuos pašaukė, tuos ir išteisino; kuriuos išteisino, tuos ir pašlovino.

1 Kor 6, 19 Ar nežinote, kad jūsų kūnas yra šventovė jumyse gyvenančios Šventosios Dvasios, kurią gavote iš Dievo, ir kad jūs nebepriklausote patys sau?

Andrius4

Citata iš: Sigitas  sausio 23, 2017, 03:07:33
Williamas Branhamas pranašavo 1933, kad Hillary Clinton taps JAV prezidentu. Neišsipildė, kaip žinome.
Sigitai, tu trauki kritikų straipsnius ir dar tas straipsnis yra verstas google vertėjo pagalba, tai vertimas siaubingas, ten nesupranti ką skaitai. Bet aš tau pasakysiu tiesa, o tu nori tikėk, nori ne. Pranašas buvo žmogus, ne Dievas ir jisai kartais jausdavo kai kokius dalykus, kaip žmogus ir juos garsiai pasvarstydavo, bet tada nepranašaudavo. Jis tada sakė, kad Amerikoje turi iškilti kažkokia moteris. Sakė gal prezidente, gal kažkokia Bažnyčia, nes Bažnyčia Biblijoje simbolizuoja moterį. Jis nenurodė tiksliai, tik garsiai svarstė ir juo labiau neminėjo jokio moters vardo. Bet kritikai tai pasigavo kaip matau ir valkioje. Kodėl kritikai neišspausdina tu pranašavimu kur jisai pranašaudavo ir sakydavo TAIP SAKO VIEŠPATS, nes jos visos nepriekaištingai įvyko. Kodėl kritikai neišspausdina, kaip jisai per tarnavimus tiksliai pasakydavo žmonėm kuo jie serga iš kur atvykę ir Jėzaus Kristaus vardų, jie pagydavo, nevaikštantis atsikeldavo, akli praregėdavo, nuo vėžio pasveikdavo, galūnes iškraipytos išsitiesindavo, mirė atgydavo. Demonai iš žmonių išeidavo, sapnus žmonėm išaiškindavo, net prieš išaiškinimą jis pats ta sapną pamatydavo, nes žmonės pamiršdavo detalias, o Dievas jam parodydavo ta sapną ir pranašas netgi juos patikslindavo. Žmonės Šventąją Dvasią gaudavo ir t.t.  Ar galėtu žmogus visa tai daryti, jeigu Dievas nebūtu su juo? Kodėl to neišspausdina? NES JIE NETIKI SIGITAI. Štai ką Paulius turėjo galvoje sakydamas, kad "pranašystės yra tikintiems". Ir tai tiesa Sigitai, Biblija irgi yra parašyta tikintiems Sigitai. Bet ja gali skaityti kas nori ir netikintis, bet jie perskaitė netiki. Kodėl? Nes tai ne jiems. Tai nereiškia kad ir pranašysčių negirdi netikintis, nereiškia kad Dievas nesiustu pranašo netikintiems, nes kol Dievo žodis nepaskelbtas negali žinoti ir kas tikintis ir kas ne. Tad po žodžio paskelbimo tik paaiškėja, tad kas patiki patampa tikintis ir tai reiškias buvo JEMS Sigitai, o kas nepatikėjo reiškias buvo ne jiems Sigitai. Ar supranti, kad Dievas yra teisingas? Kad malonė turi eiti pirmiau už teismą ir visiems žemes gyventojams, net žudikams ir  maniakams VISIEM. Ir po to tik paaiškėja, kas yra netikintis, o kas tikintis Sigitai. Tad Sigitai buk tikintis, o ne netikintis.
Citata iš: Andrius4  sausio 22, 2017, 18:27:46
CitataAr Ninevėje irgi buvo Dievo tautą, kad Dievas siuntė Joną?
Savo klausimu tu, Andriau, išreiški abejonę Dievo žodžiu?
Aš niekada neišreikščiau abejonės Dievo žodžiui. O tai ką tu parašei apie Ninevę tai tavo spėlionės. Tu negali žinoti ten buvo tikinčiųjų ar nebuvo, nes ten buvo labai žiaurus miestas. Pats pranašas Jona galėjo pasakyti, ką jiems daryti. O ir ką netikintis negali buti girdėja apie Dievą? Bet aš nesiginčisiu, gal ir buvo. Bet kaip ir sakiau malonė pirma eina ir visiems, o paskui teismas. Bet neabejok, kad aš abejočiau Dievo žodžių. Tu negali ant neaiškiu Rašto vietų manęs tuo apkaltinti. Pamėgink geriau ant aiškiu vietų ir tada sužinosi, ar aš abejoju Jo žodžiu ar ne?

Citata iš: nf  sausio 23, 2017, 08:33:50
Nesupratau nei tavo, nei Piligrimo komentaro į mano klausimą Andriui, o pats Andrius visai nesiteikė atsakyt  :( .
Nf nuo tada kai žmogus puolė, žemė perėjo į šėtono rankas ir visos karalystės priklauso jam. Kristus atėjo išpirkti to ką žmogus prarado ir Jis išpirko tai savo gyvybę ir savo Kraujų. Ir visas aveles  kurios yra Jo. Išpirkimas atliktas. Kaip ir žemė nebepriklauso šėtonui ir niekas kita, nei išpirktųjų sielos ir viskas kas yra išpirkta. Bet dabar žiūrėk, kai žmogus kažką išperka, jis gauna išpirkimo dokumentą. Teoriškai tai jau jo, bet kad butu tai jau jo rankose, jis turi nueiti su tuo dokumentu pas sena valdytoją ir jam padėti ji ant stalo ir pareikšti teisęs, kad tai jau teisiškai yra jo. Bet kol jis dar nenuėjo, nors ir turi dokumentą rankoje, bet dar senas valdininkas daro ką nori. Nes jis gal būt ir nežino kad tai jau išpirkta. Todėl Jėzus turi ta dokumentą ir ateina atsiimti tai kas jam priklauso. Ir pats pagalvok. Jėzus yra Meilė, Taika, Tiesa ir Ramybė. Tad jeigu šėtonas jau nebegalėtu daryti ką nori, jeigu jau butu dokumentas ant jo stalo. Ar manai, kad žmonės dar žudytu vienas kita? Ar manai, kad tebevyktu karai ir t.t. ? Manai, kad dar egzistuotu blogis? Bet deja dar jis egzistuoja, nes dar turi išsipildyti viskas iki galo. Tai kad šėtonas dar šeimininkauja pilnu tempu.   


Varlė keliauninkė

Citata iš: Andrius4  sausio 22, 2017, 18:27:46
...visada dar yra ką pranašauti, pvz. koks tiltas sugrius ir kiek žmonių žus, kad tam tikras žmogus pasveiks,  kad tam tikras žmogus pastatys ligonine ten ir ten ir t.t. Ir jeigu tai nuo Dievo? Tai būtinai tai ir įvyks. 
ir viskas? tai tokia pranašo duona - pranašauti kas kokiu metu sugrius, kiek žmonių žus ir t.t.?? :D
sakyk, Andriau, kokia prasmė tokių pranašysčių ir ką tai turi bendra su sielos išgelbėjimu?