• Welcome to TavoRankose.org - katalikiškas diskusijų forumas. Please login or sign up.
 
liepos 20, 2024, 00:30:53

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


Giesmė dienai

Pradėjo Augucka, gegužės 21, 2013, 09:27:49

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

Silvija

Oi kaip smagu išgirst tavo balsą,  :bravo: Augucka!

Teologiškai balsas - tai kažkas tokio, jame įrašyta didelė informacija apie asmenį! Pameni? - Manosios avys klauso mano balso... :)

Čia, internete, tikras vardas, veidas, o jei dar ir balsas - didelė prabanga :thumbup:.  Ačiū tau.

Augucka

Labai ačiū už gerą žodį   :happy:

Augucka


Augucka

Labai patiko mamytės ir dukrytės duetas  :thumbup:


http://youtu.be/OgDO-tNs9rA

Silvija

Šiandien - Švč. Mergelė Marija Karalienė. Lotiniškas žodis ,,regina" (karalienė), kaip ir ,,rex"(karalius), kyla iš žodžio ,,regere", tai yra laikyti, valdyti, dominuoti. Atrodo, nepanašu visa tai į tyliąją Viešpaties tarnaitę, visą savo gyvenimą praleidusią nuolankiai šešėlyje.

Žinoma, Marijos karališka garbė neprilygsta Išganytojo karališkajai garbei, tačiau Marija yra geriausia Išganytojo padėjėja ir mokinė, išgirta litanijoje šiais titulais:

Karalienė angelų. Marijos garbė yra prakilnesnė nei visų angelų garbė danguje.
Karalienė patriarchų. Marijos ištikimybė Dievui yra didesnė nei patriarchų.
Karalienė pranašų. Marijos  viltis didesnė nei pranašų. Marija nepabūgo net savo Sūnaus kryžiaus kančios akivaizdoje pasikliauti Dievu ir viltis prisikėlimu.
Karalienė apaštalų. Marijos tikėjimas yra tvirtesnis nei apaštalų.
Karalienė kankinių. Marijos tvirtumas ir ryžtas varguose  yra stipresni nei visų kankinių.
Karalienė išpažinėjų. Marijos dorybių siekimas yra karštesnis nei visų išpažintojų.
Karalienė mergelių. Marijos skaistumas tyresnis nei visų mergelių.
Karalienė visų šventųjų. Marija yra šventesnė nei visi šventieji. Marija - Tėvo dukra ir Šventosios Dvasios šventovė gausiau apdovanota malonėmis nei bet kuris žemės ir dangaus kūrinys, todėl ji gali visiems padėti eiti Dievo dovanojamu šventumo keliu.

Dėl jos asmeninių savybių:
Karalienė be gimtosios nuodėmės pradėtoji. 1854 metais pop. Pijus IX iškilmingai paskelbė, jog Marija nuo pat jos (ne Kristaus) pradėjimo ypatinga Dievo malone, dėl Kristaus nuopelnų buvo apsaugota nuo gimtosios nuodėmės.
Karalienė į dangų paimtoji. 1950 metais popiežius Pijus XII iškilmingai paskelbė, jog Marija savo gyvenimo pabaigoje su siela ir kūnu buvo paimta į amžiną Dievo garbę.
Karalienė šventojo rožinio. Popiežius Leonas XIII 1883 metais įtraukė šį titulą į Marijos litaniją dėkodamas Dievui už tai, kad krikščionys Marijos užtarimu sulaukė tiek daug malonių, melsdamiesi  rožinio malda.
Karalienė šeimos. Marija yra šeimos motina ir auklėtoja. Marijos ir Juozapo šeimoje gimė ir augo Jėzus.  Ji priima visas šeimas į savo šeimą ir saugoja jas, ji yra visoms šeimoms artima ir pavyzdys. Popiežius Jonas Paulius II įtraukė šį titulą į Marijos litaniją.
Karalienė taikos. 1917 metais popiežius Benediktas XV, kuris dėjo visas pastangas sustabdyti karą, įtraukė šį titulą į Marijos litaniją ir paragino nuolat prašyti taikos iš šios Karalienės. Tikroji taika ir ramybė prasideda žmogaus širdyje, kai šis atsigręžia į Dievą. Tam padeda Marija.
(plg. M. Malinauskas SJ. Marijos litanija http://www.bernardinai.lt/archyvas/straipsnis/48269)

O čia ir mano parinkta giesmė šiai dienai - Salve Regina:


http://www.youtube.com/watch?v=OLMeHBkLQJo

SVEIKA, KARALIENE, gailestingoji Motina,
mūsų gyvybe, paguoda ir viltie, sveika!
Tavęs šaukiamės ištremtieji Ievos vaikai,
Tavęs ilgimės, verkdami ir vaitodami šiame ašarų klonyje.
Todėl Tu, mūsų Užtarėja, savo gailestingas akis į mus atkreipki
ir Jėzų, garbingą mylimąjį Sūnų, mums po šios tremties parodyk.
O geroji, o malonioji, o mieliausioji Mergele Marija!

(IMPRIMATUR. + Vysk. Eugenijus Bartulis.
Plg. Kario maldos vadovas. Vilnius: Lietuvos kariuomenės ordinariatas, 2003. P. 29.
)


[-O<

Silvija

Nežinau iš kieno lūpų ši tiesa: Iš vienos pusės – nėra nieko, silpnesnio už moterį, iš kitos – moteris, pagimdžiusi Dievą yra už viską stipriausia.

Šiandien - Švenčiausiosios Mergelės Marijos gimimas
CitataReikia pažymėti, kad Bažnyčia švenčia tris gimimus: Kristaus, Marijos ir Jono Krikštytojo. Šios trys Gimimo dienos simbolizuoja tris dvasios gimimus: mat su Jonu mes atgimstame vandenyje, su Marija – atgailoje, su Kristumi šlovėje.  Kadangi prieš suaugusiųjų krikšto, kaip ir šlovės, atgimimą turi būti atliekama atgaila, šios dienos pelnytai turi vigilijas, o kadangi atgaila pati savaime yra vigilija, jai nebūtina turėti dar vienos. Tačiau aštuondienius turi visos trys šventės, mat visos trys eina prieš Prisikėlimo aštuondienį.


http://www.youtube.com/watch?v=XqSjIQBtuVY

Silvija

Ir Dievo ramybė, pranokstanti visokią išmintį, sergės jūsų širdis ir mintis Kristuje Jėzuje. (Fil 4,7)


http://www.youtube.com/watch?v=9HLyhEdh92E

Silvija

Dienos skaitiniai. Lk 11, 29-32

Žmonėms gausiai susirinkus, Jėzus pradėjo kalbėti: ,,Ši karta yra bloga karta. Ji reikalauja ženklo, bet jai nebus duota jokio kito ženklo, kaip tik Jonos ženklas. Kaip Jona buvo ženklas nineviečiams, taip Žmogaus Sūnus bus šiai kartai. Pietų šalies karalienė teismo dieną prisikels drauge su šios kartos žmonėmis ir juos pasmerks. Nes ji atkeliavo nuo žemės pakraščių pasiklausyti Saliamono išminties, o štai čia daugiau negu Saliamonas. Ninevės gyventojai stos teisme drauge su šia karta ir ją pasmerks, nes jie atsivertė, išgirdę Jonos pamokslus, o štai čia daugiau negu Jona".

Rom 1, 1-7

Kreipimasis

Paulius, Jėzaus Kristaus tarnas, pašauktasis apaštalas, išskirtas [skelbti] gerąją Dievo naujieną, kurią Dievas buvo iš anksto pažadėjęs per savo pranašus šventuosiuose Raštuose. O ji kalba apie jo Sūnų, kūnu kilusį iš Dovydo giminės, šventumo Dvasia per prisikėlimą iš numirusių pristatytą galingu Dievo Sūnumi, – Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį. Per jį esame gavę malonę ir apaštalo tarnystę, kad jo garbei skleistume tikėjimo klusnumą visose pagonių tautose. 6 Kartu ir jūs esate Jėzaus Kristaus pašaukti.
Visiems Dievo mylimiesiems, esantiems Romoje, pašauktiesiems šventiesiems: tebūna jums malonė bei ramybė nuo Dievo, mūsų Tėvo, ir Viešpaties Jėzaus Kristaus!

Ps 98

I

Giedokite VIEŠPAČIUI naują giesmę,
nes jis padarė nuostabių dalykų.
Jo dešinė ir šventumo petys laimėjo pergalę.
VIEŠPATS paskelbė savo išganymą,
tautoms parodė savo teisumą.
Jis atsiminė savo gerumą ir ištikimybę Izraelio namams,
visi žemės pakraščiai pamatė mūsų Dievo išganymą.

II

Visos šalys, džiaugsmingai giedokite VIEŠPAČIUI, –
užveskite džiugias šlovės giesmes!
Giedokite šlovės giesmę VIEŠPAČIUI su lyra;
lyra pritarkite savo skambiai giesmei.
Trimitais ir rago gaudesiu
kelkite džiugųjį klegesį Karaliaus, VIEŠPATIES, Artume.

III

Teūžia jūra ir visa, kas joje,
pasaulis ir visi, kas jame gyvena.
Teploja rankomis upės;
iš džiaugsmo drauge tegieda kalnai
VIEŠPATIES Artume, nes jis ateina, –
jis ateina valdyti žemės.
Teisiai jis valdys pasaulį
ir tautas – kaip dera.


http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=-XlhsGjAUGI#t=58

Silvija


Silvija


http://www.youtube.com/watch?v=2gl-UdGHPEY

Sveika, Marija, malonės pilnoji:
Viešpats su tavimi, Mergele romioji.
Palaiminta tu tarp moterų:
Nes pagimdei žmonėms taiką ir šlovę angelams. 

Ir palaimintas tavo įsčių vaisius:
Kuris mus per malonę sukūrė 
būti palikimo dalininkais, kad būtume saviškiai. 

Per šį ,,Sveika", pasauliui taip meilingą,
Prieš kūno įstatymą

Pagimdei atžalą:
naują žvaigždę vienintelę,
Naują kūrinį. 

Tu mažo ir didelio,
Liūto ir Avinėlio,
Išganytojo Kristaus 
Šventykla tapai,
Bet Mergelė nepalytėta likai. 

Tu gėlės ir rasos, 
Duonos ir Ganytojo,
Mergelių karalienė,
Rožė be spyglių,
Gimdytoja esi tapusi. 

Tu miestas teisingumo Karaliaus,
Tu Motina esi gailestingumo:
Iš duobės ir skurdo
Nusidėjėlį keičianti malonė. 

Tave labai šlovina dangaus bendruomenės,
Tau pritaria mūsų palankumas:
Per tave dovanotų gėrybių malonė,
per tave teisiesiems išlieta malonė, 

Taigi, jūrų žvaigžde,
Dievo Žodžio buveine
ir saulės aušra,
Rojaus vartai,
per kuriuos
šviesa yra pasirodžiusi,
Gimusį tavo melsk:   

Kad mus išgelbėtų iš nuodėmių,  ir šlovės karalystėje,
Kur šviesa šviečia ryški, apgyvendintų per amžius. Amen.

Silvija


http://www.youtube.com/watch?v=A-qLa_2GPcM#t=117

Ps 23

I

VIEŠPATS yra mano Ganytojas, –
man nieko netrūksta.
2 Žaliose pievose mane paguldo,
prie ramių tvenkinių gano.
3 Jis atgaivina mano gyvastį,
veda teisumo takais, kaip dera jo vardui.
4 Nors einu per tamsiausią slėnį,
nebijau jokio pavojaus, nes tu su manimi.
Tavo ganytojo lazda ir vėzdas – jie mane apgins.
II

5 Tu padengi man stalą
mano priešų matomoje vietoje,
patepi dosniai mano galvą aliejumi –
sklidina mano taurė!
6 Tik gerumas ir ištikima meilė lydės mane
per visas mano gyvenimo dienas,
ir aš visados gyvensiu VIEŠPATIES Namuose.

(Augucka, giedame kartu su tavimi  [-O<)

Augucka

Kadangi Tomas manęs neištrynė, tai įdėsiu šią gražią giesmę:


http://youtu.be/tId6ePj7Zpo

Veni Veni Emmanuel  :pentecostal:

Silvija

Augucka :pentecostal:

Šios nuostabios giesmės turbūt visus youtubinius variantus esu išklausius :happy:

(Tomai, ale tu buvai teisus ;))

Giedrė

O, Augucka, smagu matyti ir girdėti ...  :pentecostal:

arabele

Ačiū kad ir mūsų nepamiršti ir pasidalini savo lobynu

Augucka

Grigališkojo choro giesmė "Puer natus in Bethlehem' - kūdikėlis gimė Betliejuje (liet.)
Tai Kalėdų giesmė išlikusi nuo 13-14 amžiaus.

https://app.box.com/s/b2c7ouv1ed20nk9h3ixw


Puer natus in Bethlehem, Alleluia.
Unde gaudet Jerusalem. Alleluia.
Hic jacet in præsepio, Alleluia.
Qui regnat sine termino. Alleluia.
Cognovit bos et asinus, Alleluia.
Quod puer erat Dominus. Alleluia.
Reges de Sabâ veniunt, Alleluia.
Aurum, thus, myrrhum offerunt. Alleluia.
Intrantes domum invicem, Alleluia.
Novum salutant principem. Alleluia.
De matre natus virgine, Alleluia.
Sine virili semine; Alleluia.
Sine serpentis vulnere, Alleluia.
De nostro venit sanguine; Alleluia.
In carne nobis similis, Alleluia.
Peccato sed dissimilis; Alleluia.
Ut redderet nos homines, Alleluia.
Deo et sibi similes. Alleluia.
In hoc natali gaudio, Alleluia.
Benedicamus Domino: Alleluia.
Laudetur sancta Trinitas, Alleluia.
Deo dicamus gratias. Alleluia.

Silvija

Jėzus, Jėzus,
Šventas ir Palaimintas Jėzus.
Jėzus, Jėzus,
Prikeltas ir Išaukštintas Jėzus.

Jo Vardas ant lūpų kaip medus,
Vanduo mano sielai - Jo Dvasia,
Jo Žodis kaip saulė kelyje,
Jėzau, aš myliu, myliu Tave!

Jėzau, aš myliu Tave
Tavo Vardą aš aukštinu!


http://www.youtube.com/watch?v=6cWDiRY9Tt4

Augucka

Sesuo Glenda gieda

''Si Conocieras como te Amo''


http://youtu.be/6uNNjQ-D58s

Silvija


Augucka

Negaliu nepasidalinti šiuo atradimu  :pentecostal: Nepaprastai graži giedama lotyniškai Loreto Švč. Mergelės Marijos litanija


http://youtu.be/pp0CMz9hd1k

O čia žodžiai:
http://la.wikipedia.org/wiki/Litaniae_Lauretanae

O:-) :angel-2: [-o< [-O< :pentecostal: