• Welcome to TavoRankose.org - katalikiškas diskusijų forumas. Please login or sign up.
 
sausio 22, 2022, 16:29:19

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


Animacija

Pradėjo Silvija, rugsėjo 21, 2013, 06:57:50

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

Silvija

Kartais baltas pavydas kyla stačiatikiams, kad tiek videoresursų, skirtų auginti tikėjimui, jie turi ne tik suaugusiems, bet ir vaikams. Mums belieka tik pasidžiaugti, kad dar neužmiršome rusų kalbos ir labai norint galime išversti :angel-2:


http://www.youtube.com/watch?v=OryuMv7fgZQ


http://www.youtube.com/watch?v=mS8hbk2MwPU

Diak. Tomas M.

Peržiūrėjau abu, tinka ir suaugusiems  :P

Diak. Tomas M.


Silvija

Apie jau išėjusius ir dar laukiančius (veresniojo amžiaus žiūrovams :)):
http://www.youtube.com/watch?v=MgdsfRDxIeQ

Silvija

Senoji animacija lietuviškai mūsų mažiesiems :thumbup:. Daugelis tų laikų tarybinių filmukų - rusų autorių, yra labai gražūs ir grįsti tikrosiomis vertybėmis, o šis sukurtas pagal mūsų rašytojos Vytautės Žilinskaitės pasaką "Melagių pilis":


http://www.youtube.com/watch?v=k7aCo3DkXis

Silvija


Silvija

Krikščioniški filmukai Biblijos pasakojimų motyvais:

Karalius Dovydas
http://www.youtube.com/watch?v=s1brbVlciwc


Silvija

Papildau Biblijos seriją.

Apie namą ant uolos ir ant smėlio (plg. Mt 7, 24-27)

Kas klauso šitų mano žodžių ir juos vykdo, panašus į išmintingą žmogų, pasistačiusį namą ant uolos. Prapliupo liūtys, ištvino upės, pakilo vėjai ir daužėsi į tą namą. Tačiau jis nesugriuvo, nes buvo pastatytas ant uolos. Kas klauso šitų mano žodžių ir jų nevykdo, panašus į paiką žmogų, pasistačiusį namą ant smėlio. Prapliupo liūtys, ištvino upės, kilo vėjai ir daužėsi į tą namą, ir jis sugriuvo, o jo griuvimas buvo smarkus.Apie sėjėją (plg. Lk 8, 5-15)

,,Sėjėjas išsirengė sėti javų. Jam sėjant, vieni grūdai nukrito pakelėje, buvo sumindžioti, ir dangaus sparnuočiai juos sulesė. Kiti nukrito ant uolų, ir jų daigai sudžiūvo, nes trūko drėgmės. Dar kiti nukrito tarp erškėčių, ir tie, kartu išaugę, juos nusmelkė. O dar kiti nukrito į gerą žemę ir išaugę davė šimteriopą derlių" . Tai papasakojęs, jis sušuko: ,,Kas turi ausis klausyti – teklauso!"
Kodėl palyginimai?

Jo mokiniai paklausė, ką reiškiąs tasai palyginimas. Jis atsakė: ,,Jums duota pažinti Dievo karalystės paslaptis, o kitiems jos skelbiamos palyginimais,
kad regėdami nematytų
ir girdėdami nesuprastų".

Palyginimo išaiškinimas
,,Palyginimas štai ką reiškia: sėkla yra Dievo žodis. Pakelėje – tai tie, kurie klausosi, paskui ateina velnias ir išrauna žodį iš jų širdies, kad jie netikėtų ir nebūtų išgelbėti. Ant uolų – tie, kurie, išgirdę žodį, su džiaugsmu jį priima, bet neturi šaknų: kurį laiką jie tiki, o gundomi atkrinta. Kas krito tarp erškėčių, – tai tie, kurie išgirdo, bet tolyn eidami liko nusmelkti rūpesčių, turtų ir gyvenimo malonumų ir neduoda vaisiaus. Nukritusi į gerą žemę sėkla – tai tie, kurie klauso žodžio, išsaugo jį taurioje ir geroje širdyje ir duoda vaisių kantrumu".Palyginimas apie talentus (plg. Mt 25, 14-30)

,,Bus taip, kaip atsitiko vienam žmogui, kuris, iškeliaudamas į svetimą šalį, pasišaukė tarnus ir pavedė jiems savo turtą. Vienam jis davė penkis talentus, kitam du, trečiam vieną – kiekvienam pagal jo gabumus – ir iškeliavo. Tas, kuris gavo penkis talentus, tuojau nuėjęs ėmė verstis ir pelnė kitus penkis.Taip pat kuris gavo du talentus, pelnė kitus du. O kuris buvo gavęs vieną, nuėjo, iškasė duobę ir paslėpė šeimininko pinigus.

Praslinkus nemaža laiko, anų tarnų šeimininkas grįžo ir pradėjo daryti su jais apyskaitą. Atėjo tas, kuris buvo gavęs penkis talentus; jis atnešė kitus penkis ir tarė: 'Šeimininke, davei man penkis talentus, štai aš pelniau kitus penkis'. Šeimininkas atsakė: 'Gerai, šaunusis ir ištikimasis tarne! Kadangi buvai ištikimas mažuose dalykuose, aš tau pavesiu didelius. Eikš į savo šeimininko džiaugsmą!' Taip pat tas, kuris buvo gavęs du talentus, atėjęs pasakė: 'Šeimininke, davei man du talentus, štai aš pelniau kitus du'. Šeimininkas tarė: 'Gerai, šaunusis ir ištikimasis tarne! Kadangi buvai ištikimas mažuose dalykuose, aš tau pavesiu didelius. Eikš į savo šeimininko džiaugsmą!' Prisiartinęs tasai, kuris buvo gavęs vieną talentą, sakė: 'Šeimininke, aš žinojau, kad tu – žmogus kietas: pjauni, kur nesėjai, renki, kur nebarstei. Pabijojęs nuėjau ir paslėpiau tavo talentą žemėje. Še, imkis, kas tavo'. Šeimininkas jam atsakė: 'Blogasis tarne, tinginy! Tu žinojai, kad aš pjaunu, kur nesėjau, renku, kur nebarsčiau. Taigi tau reikėjo leisti mano pinigus į apyvartą, ir sugrįžęs aš būčiau gavęs juos su palūkanomis. Todėl atimkite iš jo talentą ir atiduokite tam, kuris turi dešimt talentų. 29 Kiekvienam, kas turi, bus duota, ir jis turės su perteklium, o iš neturinčio bus atimta ir tai, ką jis turi.30 Šitą netikusį tarną išmeskite į tamsybes. Ten bus verksmas ir dantų griežimas".Paralitiko pagydymas (plg. Mk 2, 1-12)

Po kelių dienų, kai Jėzus vėl atėjo į Kafarnaumą, žmonės išgirdo jį esant namuose, ir tiek daug prisirinko, jog nė prie durų nebeliko vietos. O jis skelbė jiems žodį. Tada keturi vyrai atnešė paralyžiuotą žmogų. Negalėdami dėl minios prinešti jo prie Jėzaus, jie praplėšė stogą namo, kur jis buvo, ir, padarę skylę, nuleido žemyn neštuvus, ant kurių gulėjo paralyžiuotasis. Išvydęs jų tikėjimą, Jėzus kreipėsi į paralyžiuotąjį: ,,Sūnau, tau atleidžiamos nuodėmės!"6 Tenai sėdėjo keletas Rašto aiškintojų, kurie svarstė savo širdyje: ,,Kaip jis drįsta taip kalbėti? Juk jis piktžodžiauja! Kas gi gali atleisti nuodėmes, jei ne vienas Dievas?!" Jėzus, iš karto savo dvasia perpratęs jų mintis, tarė: ,,Kam taip manote savo širdyje? Kas lengviau – ar pasakyti paralyžiuotam: 'Tau atleidžiamos nuodėmės', ar liepti: 'Kelkis, pasiimk neštuvus ir vaikščiok'? Bet, kad žinotumėte Žmogaus Sūnų turint galią atleisti žemėje nuodėmes, – čia jis tarė paralyžiuotajam, – sakau tau: kelkis, imk savo neštuvus ir eik namo!"Šis atsikėlęs tuojau pasiėmė neštuvus ir visų akyse nuėjo sau. Visi be galo stebėjosi ir šlovino Dievą, sakydami: ,,Tokių dalykų mes niekad nesame matę".


Fariziejaus ir muitininko maldos (plg Lk 18. 9-14)

Kai kuriems žmonėms, kurie pasitikėjo savo teisumu, o kitus niekino, Jėzus pasakė palyginimą: ,,Du žmonės atėjo į šventyklą melstis. Vienas buvo fariziejus, o kitas muitininkas. Fariziejus atsistojęs taip sau vienas meldėsi: 'Dėkoju tau, Dieve, kad nesu toks, kaip kiti žmonės – plėšikai, sukčiai, svetimautojai – arba kaip šis va muitininkas. Aš pasninkauju du kartus per savaitę, atiduodu dešimtinę iš visko, ką įsigyju'. O muitininkas stovėjo atokiai ir nedrįso nė akių pakelti į dangų, tik mušėsi į krūtinę, maldaudamas: 'Dieve, būk gailestingas man nusidėjėliui!' Sakau jums: šitas nuėjo į namus nuteisintas, ne anas. Kiekvienas, kuris save aukština, bus pažemintas, o kuris save žemina, bus išaukštintas".


Apie paklydusią avį (plg. Lk 15. 1-7)

Pas Jėzų rinkdavosi visokie muitininkai ir nusidėjėliai jo pasiklausyti. O fariziejai ir Rašto aiškintojai murmėdavo: ,,Šitas priima nusidėjėlius ir su jais valgo". Tuomet Jėzus pasakė jiems palyginimą: ,,Kas iš jūsų, turėdamas šimtą avių ir vienai nuklydus, nepalieka dykumoje devyniasdešimt devynių ir neieško pražuvusios, kolei suranda?! Radęs su džiaugsmu dedasi ją ant pečių ir, sugrįžęs namo, susikviečia draugus bei kaimynus, sakydamas: 'Džiaukitės drauge su manimi! Radau savo pražuvėlę avį!' Sakau jums, taip ir danguje bus daugiau džiaugsmo dėl vieno atsivertusio nusidėjėlio negu dėl devyniasdešimt devynių teisiųjų, kuriems nereikia atsiversti".


Gailestingojo samariečio palyginimas (Lk 10, 29-37)

Norėdamas pasiteisinti, anas paklausė Jėzų: ,,O kas gi mano artimas?" Jėzus prabilo: ,,Vienas žmogus keliavo iš Jeruzalės į Jerichą ir pakliuvo į plėšikų rankas. Tie išrengė jį, sumušė ir nuėjo sau, palikdami pusgyvį. Atsitiktinai tuo pačiu keliu ėjo vienas kunigas. Jis pamatė, bet praėjo kita puse kelio. Taip pat ir levitas, pro tą vietą eidamas, jį matė ir praėjo kita kelio puse. 33 O vienas pakeleivis samarietis, užtikęs jį, pasigailėjo. Jis priėjo prie jo, užpylė ant žaizdų aliejaus ir vyno, aptvarstė jas; paskui, užkėlęs ant savo gyvulio, nugabeno į užeigą ir slaugė jį. Kitą dieną jis išsiėmė du denarus, padavė užeigos šeimininkui ir tarė: 'Slaugyk jį, o jeigu išleisi ką viršaus, sugrįžęs aš tau atsilyginsiu'. Kas iš šitų trijų tau atrodo buvęs artimas patekusiam į plėšikų rankas?" Jis atsakė: ,,Tas, kuris parodė jam gailestingumą". Jėzus atsakė: ,,Eik ir tu taip daryk!"

Augucka

Silvija, tikrai ačiū už šias nuorodas ir tekstus. Visus šiuos filmukus parodžiau savo mažiams ir paskaičiau šiuos palyginimus po kiekvieno filmuko ir berods jiems patiko  :celebrate: :thumbup:

Silvija
Silvija

Patiko šitame filmuke pavaizduotas "stebuklas" - kaip metalinis kardas pavirto mediniu - ir kaip tokius atsitikimus įtakoja tikinčio žmogaus pasirinkimas :thumbup:


http://www.youtube.com/watch?v=_R43UMCd2lg

Silvija


Silvija

Žydiškos pasakaitės rusų k. (neišsigąskite įvado ;))


https://youtu.be/8mG_S6M0f_g