• Welcome to TavoRankose.org - katalikiškas diskusijų forumas. Please login or sign up.
 
liepos 20, 2024, 01:17:39

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


Šiuolaikinis požiūris į Lectio Divina 08 – Collatio - bendruomenės ugdymas

Pradėjo Silvija, spalio 18, 2012, 03:07:24

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

Silvija

CitataKaip ir kiti su lectio divina susiję terminai, collatio yra lotyniškas žodis, reiškiantis suvedimą, sunešimą, sutaikinimą, sugretinimą, kita jo reikšmė – dalijimasis, diskusija. Vėliau šiuo žodžiu vadindavo suneštinį valgį, prie kurio visi prisideda, ir valgymą, kuriame visi dalyvauja. Per lectio divina drauge valgomas valgis yra Dievo žodis.

Seniau, kai Šventąjį Raštą turėjo tik nedaugelis, susirinkę draugėn bičiuliai ir pažįstami klausėsi vieno, kuris skaitydavo Jį, po to visi pasidalinę įžvalgomis melsdavosi. Dar ir šiandien ši praktika yra besivystančiose šalyse, kur trūksta knygų. Bet net ir ten, kur jų netrūksta, toks skaitymas duoda labai gerų vaisių ugdant bendruomenes, paremtas Dievo žodžiu. Čia mokomasi ir augama tikėjimu, viltimi ir meile. Dievo žodis – mokytojas, o grupės nariai – mokiniai.

Keli patarimai tokiai grupelei: pirma, vengti nukrypstančių nuo aptariamo teksto kalbų. Antra, collatio tikslas neturi būti ,,teisingų" atsakymų radimas, o tik jų ieškojimas. Trečia – collatio dvasiai nusižengiama, kai dogmatiškai kruopščiai nagrinėjami tikėjimo klausimai, Dievo žodyje negali būti galutinio žodžio, jo visos prasmės niekada nebus išsemtos.

Tik meilės dvasioje, laisvai dalijantis įžvalgomis ir patirtimis, kalbėdami pirmuoju asmeniu, o ne taikydami Dievo žodį kitiems, kursime tikrą Kristaus bendruomenę, apšviestą Jo šviesos. Grupelei gera turėti koordinatorių (pagalbininką), kuris sektų, kad nebūtų nukrypstama nuo Šventojo Rašto temos, kad būtų atliekami visi lectio divina judesiai, kad kiekvienas narys galėtų pasidalinti savo įžvalgomis ir jaustųsi saugiai, kad nebūtų leidžiamasi į ginčus. Pagalbininkas turi sekti laiką, kad nebūtų pernelyg išsiplečiama, turi melstis su visais ir už visus.

Yra daug collatio metodų, bet pats paprasčiausias būtų – skaitant dienos liturgijos skaitinius. Tai tinka 4-12 žmonių grupei :read: [-O< [-o< :angel-2:. Įžanginėje maldoje ar giesmėje pakvietus Šventąją Dvasią pagalbon, lėtai skaitomas skaitinys, po kurio seka trumpa tyla. Toliau - visi nariai pasako teksto žodį ar frazę, palietusį juos. Dar kartą skaitomas tekstas, dabar jau kito žmogaus balsu. Tyloje ieškoma sąsajų tarp skaitinio teksto ir savo gyvenimo, pasidalinama su grupe. Pasisakymai turi būti asmeniški ir trumpi. Po to skaitoma trečiąkart. Dabar jau iš visų gautų įžvalgų turėtų kilti malda, giesmė ir trumpa kontempliacija tyloje.

Svarbu žinoti, kad collatio niekada neatstos asmeninio lectio divina. Bendruomenės patirtis turėtų būti kasdieninio Švento Rašto skaitymo tęsinys. Kiekvieno grupės nario atsineštas indėlis padės grupei augti pažinimu ir meile. Kaip sakė Izidorius Sevilietis (VI a.), "tai, kas iš pradžių atrodo sunkiai suprantama ir abejotina, tampa aišku tik dalijantis mintimis".