• Welcome to TavoRankose.org - katalikiškas diskusijų forumas. Please login or sign up.
 
lapkričio 28, 2021, 14:37:43

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


Naujienos iš Lietuvos Vyskupų Konferencijos

Pradėjo Silvija, balandžio 05, 2013, 09:26:53

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

Silvija

Daug visko iš vasario 25–27 d. vykusio LVK plenarinio posėdžio:

CitataGanytojai aptarė Jaunuolių rengimo Atgailos, Eucharistijos ir Sutvirtinimo sakramentams gaires. Nuspręsta, kad Sutvirtinimo sakramentas teikiamas asmenims nuo 15 metų, paliekant vietos ordinarui teisę nuspręsti kitaip.

Liturgijos komisijos pirmininkas vysk. R. Norvila pristatė susirinkusiems liturgines Gedulines Valandas pagal jau paruoštus Liturginių Valandų tekstus. Nuspręsta išspausdinti šį tekstą ir dalinti vyskupijose.

Ganytojai apsvarstė Lietuvos šeimos centro pasiūlymus Šeimos metų šventimui. Išrinktas ir patvirtintas oficialus Šeimos metų logotipas. Diskutuojant dėl Šeimos centro pasiūlymų pabrėžta tikinčiųjų bendruomenių ir dvasininkų aktyvaus dalyvavimo šventinių renginių organizavime svarba. Ypatingas dėmesys šeimoms bus skiriamas švenčiant vyskupijų šventes ir parapinių atlaidų dienas. Nutarta gegužės 15 dieną Kaune, Žalgirio arenoje organizuoti nacionalinį renginį, sutelksiantį Lietuvos krikščioniškas šeimas, o rugsėjo 27 dieną Kaune organizuoti eiseną už gyvybę ir šeimą. Spalio mėnesį ketinama surengti ekumeninę konferenciją šeimos klausimais, o birželio 1 dieną dalyvauti Vilniuje Ortodoksų bažnyčios organizuojamoje ekumeninėje Eisenoje už gyvybę.

Nutarta parengti šeimoms skirtas maldas; leisti visuotinius maldavimus papildyti atskirais maldavimais už šeimas ir besiruošiančius santuokai; puoselėti ir skatinti Kristaus ar šventųjų ikonų piligrimystes šeimose parapijos ar tarpparapijiniu mastu; adoracijų metu prašoma melstis už šeimas. Be to, ganytojai kviečia kunigus sekmadieniais kiekvienose šv. Mišiose į Visuotinę maldą įterpti bent vieną Šeimos metams skirtą maldavimą. Esant galimybei besiruošiantys šeimos kūrimui sužadėtiniai kviestini į specialiai jų intencija aukojamas šv. Mišias. Lietuvos vyskupai ypač ragina klebonus burti šeimų grupeles savo parapijose bei dvasiškai jas lydėti. Skatinama parapijos šeimų bendrystė ir įvairios tęstinės iniciatyvos: susibūrimai po šv. Mišių, maldos grupės, savitarpio pagalba; kviečiama klebonus organizuoti parapijų Šeimos šventę ir rekolekcijas šeimoms; skatinti kunigų pastoracinį jautrumą patiriantiems skaudžius išgyvenimus (išsiskyrimą, sutuoktinio netektį ir juos neretai lydinčią neviltį); kviečiama Šeimos metais kiekvienoje vyskupijoje atlaidų metu prisistatyti įvairius šeimų judėjimus, kviesti šeimas liudyti savo patirtį. Lietuvos šeimos centras įvairias idėjas aprašys savo Aplinkraštyje ir patalpins jas savo internetiniame tinklalapyje www.lietuvosseimoscentras.lt. Visi tikintieji kviečiami aktyviai dalintis savo pasiūlymais ir idėjomis, siunčiant juos Lietuvos šeimos centrui.

<...>

Plačiau apie užsienio lietuvių sielovadą ir kt.: http://lvk.lcn.lt/naujienos/,216

Silvija


Silvija

Beatifikacija, arba skelbimas palaimintuoju, – tai ir asmens dorybių pripažinimas, ir Dievo darbų, atliktų per tą asmenį, atpažinimas. Palaimintasis – išskirtinė Dievo dovana visai Bažnyčiai ir kiekvienam iš mūsų.

Arkivyskupas Teofilius Matulionis buvo tvirtai Dievu pasitikintis ir žmonėms atsidavęs ganytojas, persekiojamas ir kankinamas už ištikimybę Evangelijai ir meilę Bažnyčiai.

Beatifikacijos iškilmės Lietuvoje vyks pirmą kartą. Šis istorinis visai Bažnyčiai Lietuvoje įvykis pirmiausia yra puiki proga susitikti gyvąjį Jėzų Kristų ir tapti Jo mokiniais. Tai asmeniškai mums skirta Dievo malonė Evangelijos dvasia atnaujinti savo krikščioniškąjį gyvenimą ir pašaukimą. Sykiu tai kvietimas drąsiai gyventi Gerąja Naujiena šiandienos iššūkių ir persekiojimų akivaizdoje.

Lietuvos vyskupai kviečia brolius kunigus, parapijų bendruomenes, pašvęstojo gyvenimo institutų, įvairių maldos grupių, judėjimų ir bendruomenių narius drauge rengtis beatifikacijai ir dalyvauti jos iškilmėse.

Paskelbimas palaimintuoju yra puiki proga Gerąją Naujieną skelbti Kristaus nepažįstantiems geros valios žmonėms.

Kiekvienoje vyskupijoje vyskupo įkurta ir jo vadovaujama darbo grupė organizuoja ir koordinuoja pasirengimą beatifikacijai ir dalyvavimą jos iškilmėse. Vietos vyskupas, atsižvelgdamas į konkrečius poreikius ir galimybes, gali nustatyti ir kitas gaires arba papildyti šias gaires naujomis.

GYVENIMAS EVANGELIJA

1. Atsiliepti į Dievo malonę, apsispręsti būti Jėzaus mokiniais ir gyventi Evangelija.
2. Jėzaus pavyzdžiu vykdyti Dievo valią ir kasdien sekti Mokytoju.
3. Žodžiu ir elgesiu liudyti tikėjimą į Kristų.
4. Mylėti artimą Jėzaus pavyzdžiu, nes ,,nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti" (Jn 15, 13).
5. Malda, žodžiu, konkrečiais darbais didžiadvasiškai mylėti artimą, ypač žmones, reikalingus pagalbos (pasitikėti ir skatinti pasitikėjimą Dievu, gerbti kitą žmogų, būti geranoriškiems ir jautriems su tais, kurie vargsta ir kenčia, nelikti abejingiems, kai kitą ištinka nelaimė, skleisti gyvybės kultūrą ir viltį, rūpintis bendruoju gėriu, socialiniu teisingumu, santarve).
6. Visuomet vadovautis Evangelijos tiesa neatsižvelgiant į asmenis, vyraujančią nuomonę, patogesnę padėtį ar pragmatinius išskaičiavimus.
7. Drąsiai ir tvirtai ginti silpnuosius, negalinčius apsiginti, neteisingai kaltinamus, pažemintus, nustumtus į gyvenimo paribį.
8. Būti gailestingiems, kaip dangaus Tėvas yra gailestingas.
9. Branginti vidinę laisvę, kurią suteikia atvirumas Evangelijos tiesai.
10. Aktyviai dalyvauti Bažnyčios ir visuomenės gyvenime, drauge su kitais kurti žmoniškesnį ir teisingesnį pasaulį.

PASIRENGIMAS MALDA

1. Branginti šv. Mišias ir jose maldingai dalyvauti.
2. Švęsti sekmadienį, Viešpaties dieną, skirtą susitikimui su Dievu ir tarpusavio bendrystei.
3. Adoruoti Švenčiausiąjį Sakramentą. Atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes, dalyvauti Eucharistijos adoracijoje (pirmaisiais mėnesių penktadieniais, po šv. Mišių, adoracijai skirtomis dienomis, švenčių vigilijos metu, kitu numatytu laiku).
4. Pažinti ir pamilti Dievo žodį. Reguliariai skaityti Šventąjį Raštą ir melstis su juo (skaityti ir melstis asmeniškai, šeimoje, maldos grupėje, bendruomenėje).
5. Švęsti liturginius metus ir šventes atsiveriant Išganymo slėpiniui ir Dievo žodžiui (atsiliepti į Gavėnios kvietimą atsiversti ir tikėti Evangelija, pažinti ir pamilti Kristaus kryžiaus slėpinį, atlikti atgailą, su nuoširdžiu tikėjimu švęsti Kristaus Prisikėlimo slėpinį, atsiverti Šventosios Dvasios veikimui).
6. Atnaujinti maldos gyvenimą. Patirti maldą kaip nuoširdų asmeninį susitikimą su Jėzumi, meldžiantis pasitikėti Dievu ir atverti Jam savo gyvenimą.
7. Puoselėti ir skleisti bažnytines pamaldumo praktikas, ypač pamaldumą Švč. Jėzaus Širdžiai ir Švč. Mergelei Marijai (Rožinis, gegužinės ir birželinės pamaldos, pirmųjų mėnesio penktadienių ir šeštadienių praktika, kitos pamaldumo praktikos). 8. Rengiantis beatifikacijai melstis už jaunimą, kad vyskupo ir kankinio Teofiliaus pavyzdžiu jis visada tvirtai pasitikėtų Dievu, būtų ištikimas Evangelijai ir mylėtų Bažnyčią.
9. Maldoje dėkoti Dievui už garbingojo Dievo tarno arkivyskupo Teofiliaus Matulionio paskelbimą palaimintuoju – išskirtinę Viešpaties dovaną, kuri atnaujina mūsų krikščioniškąjį tikėjimą, stiprina viltį ir pasitikėjimą, ugdo meilę Dievui ir artimui.
10. Prieš vykstant į beatifikacijos iškilmes, parapijoje (bendruomenėje) surengti Permaldavimo ir atgailos pamaldas, švęsti Sutaikinimo sakramentą.
PASTORACINIS PASIRENGIMAS

1. Pažinti vyskupo Teofiliaus asmenybę, jo liudijimu ir pavyzdžiu vadovautis šiandienos iššūkių akivaizdoje.
2. Parapijoje (bendruomenėje) suburti pasirengimo beatifikacijai grupę. Stengtis, kad kuo daugiau narių įsitrauktų į aktyvų pasirengimą. Reguliariai aptarti pasirengimo eigą, organizacinius dalyvavimo iškilmėse klausimus.
3. Skleisti pasirengimo beatifikacijai žinią. Apie rengimąsi informuoti parapijos skelbimų metu, parapijos (bendruomenės, vyskupijos) interneto svetainėje, vietos spaudoje, socialiniuose tinkluose ir kt.
4. Dalytis su kitais pasirengimo patirtimi vyskupijos kunigų susitikimuose, dekanatų konferencijose, įvairiuose parapijos, bendruomenės susirinkimuose, ,,Marijos radijo" laidose ir kitur žiniasklaidoje, socialiniuose tinkluose ir pan.
5. Vieną ar kelis kartus surengti garbingojo Dievo tarno arkivyskupo Teofiliaus Matulionio dieną parapijoje (bendruomenėje) su šv. Mišiomis, Švč. Sakramento adoracija, Sutaikinimo sakramentu, Rožiniu, kitomis pamaldumo Švč. Jėzaus Širdžiai ir Švč. Mergelei Marijai praktikomis, rekolekcijomis, konferencijomis, vyskupo Teofiliaus asmenybės pristatymu, jo liudijimo ir pavyzdžio aktualumu šiandien, informacija apie pasirengimą ir dalyvavimą beatifikacijos iškilmėse ir t. t.
6. Organizuoti renginius, pristatančius būsimąjį palaimintąjį bažnytinių institucijų, pastoracinių tarybų, maldos grupių nariams, moksleiviams, studentams, sakramentams besirengiančiųjų vaikų tėvams, jaunimui, šeimoms, senelių ar slaugos namų gyventojams, įkalintiems asmenims, įvairių bendruomenių ar grupių nariams ir t. t.
7. Surengti piligriminę kelionę Lietuvoje aplankant vietas, susijusias su vyskupo Teofiliaus gyvenimu. Tai Kaišiadorių katedra, Birštono sakralinis muziejus, Septynių skausmų kelias Guronyse (Kaišiadorių r.), Kauno Šv. Mikalojaus (seserų benediktinių) bažnyčia, Alanta, Šeduva ir kt.
8. Aplankyti parapijiečius jų namuose padovanojant būsimojo palaimintojo paveikslėlį, lankstinuką, pakviečiant rengtis beatifikacijai ir dalyvauti jos iškilmėse.
9. Rengiantis beatifikacijai, ieškoti būdų ir priemonių Gerajai Naujienai skelbti Kristaus nepažįstantiems geros valios žmonėms.
10. Iš anksto planuoti ir organizuoti kelionę į beatifikacijos iškilmes Vilniuje birželio 25 dieną.


Patvirtinta Lietuvos Vyskupų Konferencijos, 2017-03-02
http://www.katalikai.lt/index.php?id=9&nid=15709