rugpjūčio 13, 2020, 03:49:53

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


Maldos Šventajai Dvasiai

Pradėjo Silvija, gegužės 18, 2013, 05:50:07

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

Žemyn

Silvija

Ateik, Šventoji išminties Dvasia, atverk mūsų sieloms dangaus paslaptis, jų begalinę didybę, galingumą ir grožį. Mokyk mus mylėti Tave labiau už visus žemės turtus, džiaugsmus ir malonumus.

Ateik, palaimintoji supratimo Dvasia, apšviesk mūsų mintis, kad teisingai suprastume gilias Apreiškimo tiesas ir, žemės gyvenimui pasibaigus, būtume verti gėrėtis nuostabiąja Švenčiausiosios Trejybės vienybe.

Ateik, Šventoji patarimo Dvasia, vesk ir saugok mus, kad visuomet vykdytume Tavo valią. Patrauk mūsų širdis, nukreipk nuo blogo, vesk mus tiesiu įsakymų keliu į amžinybę, be kurios niekur savo laimės nesurasime.

Ateik, Šventoji tvirtumo Dvasia, sutvirtink mūsų sielas kiekviename sunkume ir priešingume, stiprink kiekvieną gerą mūsų pastangą. Sustiprink silpnas mūsų jėgas, suteik drąsos kovoje su kliūtimis, siekiant tobulumo, kad nebūtume atskirti nuo Tavęs, mūsų Dievo, nuo paties didžiausio Gėrio ir Grožio.

Ateik, Šventoji žinojimo Dvasia, kad suprastume dangaus Tėvo valią. Parodyk pasaulio niekingumą ir padėk, kad viskuo naudotumės vien Dievo garbei ir savo išganymui, kad pro viską matytume ir Tavo atpildą amžinybėje.

Ateik, Šventoji maldingumo Dvasia, užvaldyk mūsų širdis, palenk jas tikėti Tavo meile, kad visa širdimi ieškotume Tavęs ir rastume Tave, savo tikrąjį džiaugsmą.

Ateik, Šventoji Dievo pagarbos ir baimės Dvasia, perimk visą mūsų būtybę, kad visuomet turėtume prieš akis Tavo teismą ir vengtume visko, kas Tave įžeidžia, - kad taptume verti pasirodyti Tavo dieviškosios didybės akivaizdoje ir dalyvauti Tavo begalinėje laimėje.

Amen.

Silvija

ŠV. AUGUSTINO MALDA ŠVENTAJAI DVASIAI

Alsuok many, Šventoji Dvasia, kad aš mąstyčiau, kas šventa.
Uždek mane, Šventoji Dvasia, kad aš daryčiau, kas šventa.
Patrauk mane, Šventoji Dvasia, kad aš mylėčiau, kas šventa.
Paremk mane, Šventoji Dvasia, kad aš vis skleisčiau, kas šventa.
Globok mane, Šventoji Dvasia, kad neprarasčiau, kas šventa.

Amen.

Tomas M.


Tomas M.

Himnas Šventajai Dvasiai iš Valandų Liturgijos

Šventoji Dvasia amžina,
su Tėvu ir Sūnum viena,
į širdis teikis nusileist
ir atgaivą jose paskleist.

Kalba, jausmai, galia minties
te išpažinimu aidės,
te meilės liepsnos įsižiebs
ir artimą karščiu palies.

Leisk Tėvą per tave pažint,
jo Sūnų tikrąjį pamilt,
tave, jų Dvasią, visada
teišpažins širdies malda. Amen.

Augucka

PASIAUKOJIMO ŠVENTAJAI DVASIAI AKTAS

Didžios daugybės dangiškųjų liudytojų akivaizdoje aukoju save, sielą ir kūną, Tau, amžinoji Dievo Dvasia.
Garbinu Tavo tyrumo skaistybę.
Garbinu neklystantį Tavo teisingumo aštrumą.
Garbinu Tavo meilės galybę.
Tu esi mano sielos jėga ir šviesa.
Tavyje aš gyvenu, judu ir esu.
Trokštu niekad neliūdinti Tavęs neištikimybe malonei.
Meldžiu iš visos širdies, kad būčiau sulaikytas net nuo menkiausios nuodėmės prieš Tave.
Gailestingai sergėk kiekvieną mano mintį.
Suteik, kad visada galėčiau gėrėtis Tavo šviesa, klausytis Tavo balso ir sekti Tavo maloningais įkvėpimais.
Tvirtai laikausi Tavęs, atiduodu Tau save ir prašau - savo atjauta sergėk mane mano silpnume.
Laikydamas pervertą Jėzaus pėdą, žvelgdamas į penkias Jo žaizdas, pasitikėdamas brangiuoju Jo krauju, garbindamas Jo pervertą šoną ir palaužtą širdį, meldžiu Tave, nuostabioji Dvasia, mano netvirtumo padėjėja, laikyti mane savo malonėje, kad daugiau niekad nenusidėčiau Tau.
Suteik man malonę, o Šventoji Dvasia, Dvasia Tėvo ir Sūnaus, visada ir visur Tau sakyti: ,,Kalbėk, Viešpatie, nes tavo tarnas klauso". Amen.

SEPTYNIŲ ŠVENTOSIOS DVASIOS DOVANŲ MELDIMAS

O Viešpatie Jėzau Kristau, kuris prieš pakildamas į dangų pažadėjai atsiųsti Šventąją Dvasią, kad užbaigtų Tavo darbą Tavo apaštalų ir mokinių sielose, teikis suteikti tą pačią Šventąją Dvasią man, kad Ji mano sieloje tobulintų Tavo malonės ir meilės darbą.
Suteik man išminties Dvasią, kad niekinčiau žūstančius šio pasaulio daiktus ir siekčiau tik dalykų, kurie yra amžini.
Suteik man supratimo Dvasią, kad apšviestų mano protą Tavo dieviškos tiesos Šviesa.
Suteik man patarimo Dvasią, kad visada rinkčiausi tikriausią būdą patikti Dievui ir laimėti dangų.
Suteik man tvirtumo Dvasią, kad su Tavimi neščiau savo kryžių ir kad drąsiai įveikčiau visas kliūtis, kurios trukdo mano išganymui.
Suteik man pažinimo Dvasią, kad pažinčiau Dievą ir save bei tobulėčiau semdamasis šventųjų mokslo.
Suteik man pamaldumo Dvasią, kad tarnystė Dievui man atrodytų saldi ir miela.
Suteik man dievobaimingumo Dvasią, kad prisipildyčiau mylinčios pagarbos Dievui ir bijočiau bet kokiu būdu nepatikti Jam.
Pažymėk mane, barngusis Viešpatie, savo tikrųjų mokinių ženklu ir visuose dalykuose įkvėpk man savo Dvasių. Amen

Silvija


Silvija


Sigitas

Gražu yra tos sukurtosios ir senos ir nauos maldos.  :thumbup:
Visgi svarbiau yra, pačiam trokšti susipažinti su Šventąja Dvasia ir nuolatos Jos trokšti, ilgėtis, ieškoti.  :pentecostal:
Esama nemaža kunigų, bijančių Šventosios Dvasios. Per kiekvienerias Mišias kunigai tris kart kviečiasi Šventąją Dvasią, bet ar pažįsta Ją asmeniškai?
Ir žinau, jog yra nemaža žmonių, kurie lyg ir meldžia Šventosios Dvasios, bet iš tikro nenori kad Ji ateitų ir perkeistų gyvenimą, atimtų tą jau priprastą, tapusį savu skausmą, kančią, tapusią vos ne pasipelnymo šaltiniu, ypač emocinguose sieliniuose žmonėse.

Ar nebijote, kad Dievas išgirs jūsų maldą ir atims tą savigraužą, tą skausmą perkeis džiaugsmu? Ar tikrai laukiate Sekminių? Bažnyčios gimtadienio.
Kiekvienas atsidūsėjimas jau yra malda, o nėra kito kanalo Dievui mūsų maldą išgirst, kaip tik per Šventąją Dvasią!

Tad ne eilėraščių ir žodžių gražume maldos galia slypi. ;)

Silvija

Taip, Sigitai, bet kartais išgirstos maldos žodžių gražumas pažadina šv. Dvasios ilgesį, vadinas tai gali turėti galią :)

ŠV. ANZELMO MALDA

Visagale Dvasia Guodėja, maloningoji nuliūdusiųjų paguoda, persmelk mano širdies vidų savo galinga jėga. Gailestingasis Svety, apšviesk savo žėrinčia šviesa visus tamsius mano sielos pakampius. Aplankęs ją, atgaivink savo rasos gausumu tai, ką ilga sausra susilpnino ar sunaikino. Numalšink mano troškulį savo meilės srove, kad nebenorėčiau ragauti niekingų pasaulio malonumų. Išmokyk mane vykdyti Tavo valią - juk Tu esi mano Dievas!
Laimingas, kuris nusipelno priimti Tave kaip svečią! Per Tave jame apsigyvena Tėvas ir Sūnus. Todėl ateik, maloningas nuvargintos sielos Guodėjau, gelbėtojau kentėjimuose. Ateik, Tu nuplauni nuodėmes ir gydai žaizdas. Ateik, palūžusiųjų stiprybe, paremk tuos, kurie griūva. Ateik, nuolankiųjų Mokytojau, Tu, kuris pažemini išdidžiuosius. Ateik, meilingasis našlaičių Tėve, maloningas našlių gynėjau. Ateik, vargšų viltie, nusilpusiųjų gaivintojau. Ateik, jūreivių žvaigžde, jūroje skęstančių prieplauka. Ateik, visų gyvųjų papuošale ir vienintelis mirštančiųjų išganyme. Amen.

Aukštyn