liepos 08, 2020, 12:51:47

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


Novena Šventajai Dvasiai

Pradėjo Silvija, gegužės 10, 2013, 01:51:49

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

Žemyn

Silvija

Šia novena pradedama melstis devynias dienas prieš Sekmines bažnyčiose arba namie, giedant arba kalbant.
ŠVENTOSIOS DVASIOS SEKVENCIJA

DVASIA, VIEŠPATIE, ATEIK, * spindulių dangaus mums teik,*
žemės klystkelius nušviesk!

Tėve vargstančių, nuženk, * savo dovanas dalink, *
mūsų dvasią atgaivink!

Sielų Tu ramintojas, * svečias atlankytojas, *
mielas atgaivintojas!

Darbuose Tu - poilsis, * kaitroje Tu - atvėsis, *
Tu - paguoda liūdesy!

O šviesybe amžina, * skaidrink sielos gilumą, *
stiprinki tikėjimą.

Be Tavųjų dovanų * viskas žmoguje skurdu, *
viskas - atvira žaizda.

Nuvalyk, kas sutepta, * laistyk, kas išdeginta, *
gydyk tai, kas sužeista.

Atitrauk mus nuo klaidų, * dvasios šalty duok jėgų, *
tiesink vingius mūs takų!

Duok mums, mylintiems Tave, * tikintiems Tava galia, *
dovanų septynetą!

Duok dorybių atpildą, * siųsk laimingą pabaigą, *
kviesk į džiaugsmą amžiną.

Vad.: Atsiųsk savo Dvasią, ir visa bus sukurta, aleliuja.

Visi: Ir atnaujinsi žemės veidą, aleliuja.

Vad.: Melskimės. Dieve, Tu tikinčiųjų širdis apšvieti
Šventosios Dvasios šviesa; * leisk mums tos Dvasios
dėka visa, kas gera, mylėti * ir jos paguoda visada
džiaugtis. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį.

Visi: Amen.

Tėve mūsų... Sveika, Marija... Garbė Dievui - Tėvui...

Aukštyn