• Welcome to TavoRankose.org - katalikiškas diskusijų forumas. Please login or sign up.
 
balandžio 23, 2024, 05:40:59

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


Kas ta Elijo dvasia?

Pradėjo Andrius4, lapkričio 26, 2017, 15:00:01

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

Andrius4

CitataTa pačia proga noriu paklausti daugiau išmanančių, kas ta Elijo dvasia šituose kontekstuose:

Pranašų mokiniai, buvę kitoje pusėje - Jeriche, tai pamatę pasakė: ,,Elijo dvasia pasilieka su Eliša!" Atėję jo pasitikti, nusilenkė jam, puldami kniūbsčia. (2 Kar 2, 15)

ir

Su Elijo dvasia ir galybe jis žengs pirma Viešpaties, kreipdamas tėvų širdis į vaikus ir įkvėpdamas neklusniems teisiųjų nusiteikimą, kad prirengtų Viešpačiui tobulą tautą". (Lk 1, 17)

Tai Viena iš septinių Dievo Dvasių.


Varlė keliauninkė


Andrius4

Negaliu pasakyti, kas tos likusios šešios Dvasios.

Bet žinau, kad tai yra viena ir ta pati Dievo Dvasia siunčiama septyniems skirtingiems Bažnyčios laikotarpiams.

Pirmam Bažnyčios laikotarpiui Dievas siuntė Savo Dvasią ant Pauliaus. Tai buvo Efezos Bažnyčios laikotarpis, kuris buvo nuo 53 metų iki 170 metų.

Antram Bažnyčios laikotarpiui Dievas siuntė Savo Dvasią ant Irinėjaus. Tai buvo Smirnos Bažnyčios laikotarpis, kuris buvo nuo 170 metų iki 312 metų.

Trečiam Bažnyčios laikotarpiui Dievas siuntė Savo Dvasią ant Martino. Tai buvo Pergamo Bažnyčios laikotarpis, kuris buvo nuo 312 metų iki 606 metų.

Ketvirtam Bažnyčios laikotarpiui Dievas siuntė Savo Dvasią ant Kolumbo. Tai buvo Tiatyrų Bažnyčios laikotarpis, kuris buvo nuo 606 metų iki 1520 metų.

Penktam Bažnyčios laikotarpiui Dievas siuntė Savo Dvasią ant Liuterio. Tai buvo Sardų Bažnyčios laikotarpis, kuris buvo nuo 1520 metų iki 1750 metų.

Šeštam Bažnyčios laikotarpiui Dievas siuntė Savo Dvasią ant Veslio. Tai buvo Filadelfijos Bažnyčios laikotarpis, kuris buvo nuo 1750 metų iki 1906 metų.

Septintam ir paskutiniam Bažnyčios laikotarpiui kuris yra dabar ir kuris eina į pabaiga Dievas siuntė Savo Dvasią ant William Branham. Tai būtent ta pati Dvasia buvo ant Elijo. Ir dabar yra Laodikėjos Bažnyčios laikotarpis kuris prasidėjo nuo 1906 metų ir kada baigsis nėra aišku. Bet kitų Bažnyčios laikotarpių nebebus.

Tad laikas jau arti tam baisiam suspaudimui apie kuri kalba Biblija. Laiko liko nebe daug grįžti prie tikro Apaštalu mokymo.

Varlė keliauninkė

Apreiškimą galima įvairiai interpretuoti, ir niekas negali pasakyti, kad būtent taip reikia ir nekitaip, gal tik pats Jonas.

Andrius4

Ir ne tik Apreiškimo Knyga, bet ir visą Bibliją galima įvairiai interpretuoti. Visą Dievo žodį, čia ir yra žmonijos problema.

Bet yra vienas Asmuo kuris žino tiksliai, kas yra surašyta Biblijoje ir kas būtent Joje paslėpta ir kaip tai aiškinti. Tai pats Dievas, nes Jis tai ir užrašė. Ir Dievas atveria, kiekvienam laikotarpiui, to laikotarpio žodį. Atveria tai savo išrinktam tarnui, kuri Dievas ir pastatė tam laikotarpiui.

Prisiminkim Nojų Dievo tarną. Nojus pats nesumastė ir pats nieko ne interpretavo. Dievas jam prakalbėjo. Tai buvo tam laikotarpiui skirtas žodis ir paskirtam tarnui. Ir visas pasaulis tuo nepatikėjo. Nes tai pasauliui skambėjo kaip kvailystė, kad lietus užtvindys pasauli, kai dar žemėja net tokio dalyko kaip lietaus nėra niekada buvę anomis dienomis. Žmonėms buvo tai nesuprantama ir nerealu.

Toliau Abraomui taip pat buvo duotas jo laikotarpio žodis. Jis taip pat pats nesugalvojo.

Toliau Mozei taip pat buvo duotas jo laikotarpio žodis ir netgi ženklai, nes kitaip tauta nebūtu tuo patikėjus. Nes žmonėms neįmanoma patiems pamatyti ką Dievas daro, jeigu Dievas prieš tai to neatveria to laikotarpio savo tarnui.

Taip visada Dievas atveria savo žodį esančiam laikotarpiui. Nes Dievas yra atsakingas už savo žodį.

Šiomis dienomis ne išimtis, Dievas ir šiai dienai atvėrė savo žodį savo tarnui. Nes Dievas yra visais amžiais tas pats ir Jisai nesikeičia. Tad deja, bet kai Dievas atveria savo žodį tam tikrai valandai savo tarnui, tad deja būna būtent taip ir nekitaip tas valandos žodis aiškinamas.

Tad jeigu Dievas siuntė Elija šiai Dienai, kad jisai atgręžtu vaikų širdis į tėvų ir praneštu skirta žodį šiai valandai. Tai tikrai bus taip ir nekitaip, nes taip pasakė Viešpats.

Ir visais laikais žmonėms atrodė, kad tai kvailystė ir kad tai ne nuo Dievo ir tik Dievo išrinktieji tai gali ir galėjo pamatyti ir pagauti, kad tai nuo Dievo. Ir šiandiena tai ne išimtis, tik nedaugelis gali pamatyti ir suprasti, ką Dievas šiandienai daro. Žmonės visada mato, ką Dievas padarė ir ką Dievas turi padaryti, bet niekada nemato, ką Dievas dabar daro. Žmonės tai praleidžia, tai praeina jiems pro šalį ir jie to nepamato. Ehh Varlyte, kaip aš norėčiau, kad tu tai pamatytum, bet tik Dievas gali tau parodyti, per savo Šventąją Dvasią.

Varlė keliauninkė

Andriau, geriau neinterpretuoti, o įdėmiai skaityti :) manęs netenkina tavo užrašyta versija, ir štai kodėl.

1. Skaitom Malachijo pranašystę Mal 3, 1:
"Tikėk manimi! Siunčiu savo pasiuntinį pirma savęs parengti man kelio. Staiga ateis į savo Šventyklą Viešpats, kurio jūs ieškote. Sandoros pasiuntinys, kurio jūs trokštate, tikrai jau ateina, – kalbėjo Galybių VIEŠPATS.

2. Mal 3, 23 skaitome pasiuntinio (arba Angelo) vardą:
"Štai! Pirm negu ateis ši didinga ir baisi diena, atsiųsiu jums pranašą Eliją".

3. Pranašystėje sakoma, kad prieš Viešpaties (Kristaus) įsikūnijimą, Dievas atsiųs Eliją. Ir štai Evangelijoje Jėzus sako, Mt 11, 7-15:
"Jiems nueinant, Jėzus ėmė kalbėti minioms apie Joną: ,,Ko išėjote į dykumą pažiūrėti? Ar vėjo linguojamos nendrės? Ir ko išėjote pamatyti? Ar švelniais drabužiais vilkinčio žmogaus? Švelniais drabužiais vilkintys gyvena aure karaliaus rūmuose. Tai ko gi išėjote? Ar pamatyti pranašo? Taip, sakau jums, ir daugiau negu pranašo! Jis yra tasai, apie kurį parašyta: Štai aš siunčiu pirm tavęs savo pasiuntinį, ir jis nuties tau kelią. ,,Iš tiesų sakau jums: tarp gimusių iš moterų nėra buvę didesnio už Joną Krikštytoją, bet ir mažiausias dangaus karalystėje didesnis už jį. Nuo Jono Krikštytojo dienų iki dabar dangaus karalystė jėga puolama, ir smarkieji ją sau grobia. Visi pranašai ir Įstatymas pranašavo iki Jono, ir jeigu norite priimti, tai jis yra tas Elijas, kuris turi ateiti. Kas turi ausis, teklauso!"

4. Vėliau Jėzus apie Eliją pasako ir savo mokiniams, Mt 17, 10-13
"Tada jo mokiniai paklausė: ,,Kodėl Rašto aiškintojai sako, jog pirmiau turįs ateiti Elijas?" Jis atsakė: ,,Tiesa, Elijas turi ateiti ir viską atitaisyti. Bet aš jums sakau, kad Elijas jau buvo atėjęs, ir jie jo nepažino, bet padarė su juo, ką norėjo. Taip nuo jų turės kentėti ir Žmogaus Sūnus". Tuomet mokiniai suprato jį kalbėjus apie Joną Krikštytoją".

5. Iš pokalbio matosi, kad Jėzus parodo, kad Elijas - tai Jonas Krikštytojas, kuris atėjo į pasaulį, bet nei vienas žmogus jo neatpažino.

----------------------------------------------------------

Kadangi Jonas Krykštytojas savęs nepripažino Eliju, tai galima kalbėti apie Dievo dvasią, kuria, ta pačia, buvo patepti ir pranašas Elijas, ir Jonas Krikštytojas. Tiktai tų, kurie galėtų atpažinti pranašą jo gyvenimo laiku, praktiškai nėbūna. Taip pat, beje apie pranašus jau buvo forume kalbėta, yra žinoma, kad po Kristaus, daugiau pavienių pranašų nebeliko.

Andrius4

Citata iš: Varlė keliauninkė  gruodžio 06, 2017, 12:36:35Andriau, geriau neinterpretuoti, o įdėmiai skaityti :) manęs netenkina tavo užrašyta versija, ir štai kodėl.

Na visa tai, ką čia prirašei nepavadinčiau ne interpretacija. :)

Na pažiūrėkim, kur yra kalbama apie Joną Krikštytoją, o kur ne.

Citata1. Skaitom Malachijo pranašystę Mal 3, 1:
"Tikėk manimi! Siunčiu savo pasiuntinį pirma savęs parengti man kelio. Staiga ateis į savo Šventyklą Viešpats, kurio jūs ieškote. Sandoros pasiuntinys, kurio jūs trokštate, tikrai jau ateina, – kalbėjo Galybių VIEŠPATS.
Čia taip, čia apie Joną Krikštytoją.

Citata2. Mal 3, 23 skaitome pasiuntinio (arba Angelo) vardą:
"Štai! Pirm negu ateis ši didinga ir baisi diena, atsiųsiu jums pranašą Eliją".
Čia jau nebe.

Citata3. Pranašystėje sakoma, kad prieš Viešpaties (Kristaus) įsikūnijimą, Dievas atsiųs Eliją. Ir štai Evangelijoje Jėzus sako, Mt 11, 7-15:
"Jiems nueinant, Jėzus ėmė kalbėti minioms apie Joną: ,,Ko išėjote į dykumą pažiūrėti? Ar vėjo linguojamos nendrės? Ir ko išėjote pamatyti? Ar švelniais drabužiais vilkinčio žmogaus? Švelniais drabužiais vilkintys gyvena aure karaliaus rūmuose. Tai ko gi išėjote? Ar pamatyti pranašo? Taip, sakau jums, ir daugiau negu pranašo! Jis yra tasai, apie kurį parašyta: Štai aš siunčiu pirm tavęs savo pasiuntinį, ir jis nuties tau kelią. ,,Iš tiesų sakau jums: tarp gimusių iš moterų nėra buvę didesnio už Joną Krikštytoją, bet ir mažiausias dangaus karalystėje didesnis už jį. Nuo Jono Krikštytojo dienų iki dabar dangaus karalystė jėga puolama, ir smarkieji ją sau grobia. Visi pranašai ir Įstatymas pranašavo iki Jono, ir jeigu norite priimti, tai jis yra tas Elijas, kuris turi ateiti. Kas turi ausis, teklauso!"
Čia taip.

Citata4. Vėliau Jėzus apie Eliją pasako ir savo mokiniams, Mt 17, 10-13
"Tada jo mokiniai paklausė: ,,Kodėl Rašto aiškintojai sako, jog pirmiau turįs ateiti Elijas?" Jis atsakė: ,,Tiesa, Elijas turi ateiti ir viską atitaisyti. Bet aš jums sakau, kad Elijas jau buvo atėjęs, ir jie jo nepažino, bet padarė su juo, ką norėjo. Taip nuo jų turės kentėti ir Žmogaus Sūnus". Tuomet mokiniai suprato jį kalbėjus apie Joną Krikštytoją".
Čia irgi taip.

Dabar, kodėl "Mal 3,23" ne apie Joną Krikštytoją? Nes po Jono Krikštytojo neatėjo ta didinga ir baisi diena ir nebuvo sudeginti visi įžūlieji ir nedorėliai. Ir po šiai dienai jie džiaugiasi po saule, kaip ir mes. Bet Jonas Krikštytojas atėjo parengti Viešpačiui kelio. Nes Viešpats netrukus turėjo nužengti į savo Šventyklą ir ta Šventykla buvo Jėzus. Kas toliau vyko? Ogi toliau Jėzus ėmė liudyti, kaip ir parašyta "Mal 3,5 Pasirodysiu pas jus teismui ir tuojau liudysiu prieš raganius, prieš svetimautojus, prieš melagingai prisiekiančius, prieš tuos, kurie apgauna samdinį dėl algos, skriaudžia našlę ir našlaitį, prieš tuos, kurie atstumia ateivį ir manęs nebijo, – kalbėjo Galybių VIEŠPATS."

Kaip matom tai nebuvo ta didinga ir baisi diena. Tai buvo nuostabi diena, nes pagaliau pažadėtas ir taip ilgai lauktas Mesijas atėjo išgelbėti, bei atpirkti tai kas buvo prarasta. Ir tik po Mesijo išėjimo buvo parašyta Apreiškimo knyga. Pažiūrėkime kiek dar visko daug turėjo pasaulyje įvykti ir tik nuo Apreiškimo 18 skyriaus matome tą didingą ir baisiąją dieną. Todėl prieš tą didingąją ir baisiąją dieną yra siunčiama vėl Elijo dvasia, o vėliau dar bus siunčiama Elijo ir Mozės dvasia pranašauti žydams, tai matome Apreiškimo 11 skyriui. Ten matome du pranašus, kurie galės daryti tai, ka galėjo Elijas ir Mozė.

CitataKadangi Jonas Krikštytojas savęs nepripažino Eliju, tai galima kalbėti apie Dievo dvasią, kuria, ta pačia, buvo patepti ir pranašas Elijas, ir Jonas Krikštytojas. Tiktai tų, kurie galėtų atpažinti pranašą jo gyvenimo laiku, praktiškai nebūna. Taip pat, beje apie pranašus jau buvo forume kalbėta, yra žinoma, kad po Kristaus, daugiau pavienių pranašų nebeliko

Netiesa, Sename Testamente o ir Naujame matome, kad būna atpažįstančiu pranašą jo gyvenimo laiku. Ir taip pat netiesa, kad po Kristaus pavienių pranašu nebeliko. Pranašu matome aprašomu ir Apaštalų darbuose, o ir Paulius kalba apie Kristaus paskirtus tarnavimus.

"Ef 4,11 Tai jis paskyrė vienus apaštalais, kitus pranašais, evangelistais, ganytojais ir mokytojais,"

O ir kaip matome "Apr 11" Dievas siunčia du pranašus. Tai kad.......

nf

Citata iš: Andrius4  gruodžio 05, 2017, 19:00:34Ir ne tik Apreiškimo Knyga, bet ir visą Bibliją galima įvairiai interpretuoti. Visą Dievo žodį, čia ir yra žmonijos problema.

Šiomis dienomis ne išimtis, Dievas ir šiai dienai atvėrė savo žodį savo tarnui. Nes Dievas yra visais amžiais tas pats ir Jisai nesikeičia. Tad deja, bet kai Dievas atveria savo žodį tam tikrai valandai savo tarnui, tad deja būna būtent taip ir nekitaip tas valandos žodis aiškinamas.


        Nes Dievas yra visais amžiais tas pats ir Jisai nesikeičia .
Kodėl manai, kad Bibliją kiekvienai kartai reikia kitaip interpretuoti, kuo nebetinkami pirmaisiais amžiais parašyti šventųjų komentarai, kai dar nebuvo tokios įvairovės interpretacijų kaip dabar?

Andrius4

Aš ir nemanau taip, kaip tau pasirodė. Tiesiog pats Dievo žodis yra atveriamas vis daugiau ir daugiau su kiekvienu laikotarpiu.

Pavyzdžiui. Kristus, ar Jisai mokino kitaip ką, kas neatitiktų Šventų Raštu? Jis atvėrė tai dienai skirta atverti Dievo žodį. Kurio taip ir nesugebėjo pamatyti fariziejai.

Šiandien viskas kartojasi. Viskas kaip Kristaus dienomis, tik kad dabar moderniame pasaulije.

nf

CitataTiesiog pats Dievo žodis yra atveriamas vis daugiau ir daugiau su kiekvienu laikotarpiu.

 Na tuomet tikrai nesuprantu, ką nori pasakyti.  O kaip tuomet su Pauliaus perspėjimu? :
     
Gal 1,6 Stebiuosi, kad jūs nuo To, kuris pašaukė jus į Kristaus malonę, taip greitai persimetate prie kitokios evangelijos,
Gal 1,7 kuri, tarp kitko, nėra kitokia, o yra tik jus klaidinantys žmonės, norintys iškreipti Kristaus Evangeliją.
Gal 1,8 Bet nors ir mes patys ar angelas iš dangaus jums skelbtų kitokią evangeliją, negu mes jums paskelbėme,-tebūnie prakeiktas!
Gal 1,9 Kaip anksčiau sakėme, taip ir dabar sakau dar kartą: jei kas jums skelbia kitokią evangeliją, negu esate priėmę,-tebūnie prakeiktas!    
 

Andrius4

Citata iš: nf  gruodžio 08, 2017, 16:39:04Na tuomet tikrai nesuprantu, ką nori pasakyti.

Noriu pasakyti labai paprastą dalyką, kad yra tik vienas teisingas Biblijos aiškinimas ir jis niekuomet nesikeitė ir nesikeičia. O vis daugiau ir daugiau atveriamas Dievo žodis, padeda vis labiau ir labiau surišti visas Biblijos Knygas į vieną dideli aiškų paveikslą.

CitataO kaip tuomet su Pauliaus perspėjimu? :

Gal 1,6 Stebiuosi, kad jūs nuo To, kuris pašaukė jus į Kristaus malonę, taip greitai persimetate prie kitokios evangelijos,
Gal 1,7 kuri, tarp kitko, nėra kitokia, o yra tik jus klaidinantys žmonės, norintys iškreipti Kristaus Evangeliją.
Gal 1,8 Bet nors ir mes patys ar angelas iš dangaus jums skelbtų kitokią evangeliją, negu mes jums paskelbėme,-tebūnie prakeiktas!
Gal 1,9 Kaip anksčiau sakėme, taip ir dabar sakau dar kartą: jei kas jums skelbia kitokią evangeliją, negu esate priėmę,-tebūnie prakeiktas!


Ogi labai paprastai.

Pirmiausiai, tas perspėjimas buvo skirtas anų dienų žmonėms, kurie įtikėjo į Pauliaus paskelbta Evangeliją ir po kiek laiko leidosi suklaidinami kitu žmonių. Kaip Paulius ir sako "Stebiuosi, kad jūs nuo To, kuris pašaukė jus į Kristaus malonę, taip greitai persimetate prie kitokios evangelijos, kuri, tarp kitko, nėra kitokia, o yra tik jus klaidinantys žmonės, norintys iškreipti Kristaus Evangeliją."

Šiai dienai situacija yra kitokia. O tokia, kad niekas nebėra girdėjęs Paulių skelbianti Evangelijos, tos tikros ir teisingos Evangelijos. Šiai dienai yra visi gimė jau iškreiptoje Evangelijoje, tad ir originalaus pavyzdžio niekas nėra girdėjęs. Todėl iškreipta Evangelija yra priimama už tikra ir kai žmogus susiduria su tikra jis nebegali jos priimti, nes jis įsitikinęs kad jis turi tikra, kuri tuo tarpu yra netikra.

Na, pasakys daugelis, kad mes juk turime surašyta Biblijoje Pauliaus originalia Evangeliją. Taip mes turime Pauliaus laiškus, bet nebeturime Pauliaus. Kas dabar gali teisingai paaiškinti, ką Paulius būtent norėjo pasakyti viename ar kitame savo laiške. Pauliaus laiškus yra labai sunku teisingai suprasti, kaip ir didžiąją dalį Biblijos. Va čia ir turime spraga, kuri leidžia iškraipyti žmonėms Evangeliją.

Vėlgi daugelis pasakys. Bet juk Šventosios Dvasios įkvėpti Bažnyčios tėvai tai pamatė teisingai. Ar tikrai teisingai? Ar tikrai Šventosios Dvasios įkvėpti? Na jeigu tikrai, tuomet Šventoji Dvasia ėmė kalbėti  pati prieš save. O taip negali būti. Dar nebuvo taip, kad Dievas imtu pats sau prieštarauti, ar staiga keisti savo žodį.

Niekada, niekada Šventoji Dvasia nei kalbės, nei apreikš skirtingai.

Pvz. "Apd 19,1 Apolui būnant Korinte, Paulius keliavo aukštumomis ir atvyko į Efezą. Ten jis užtiko kelis mokinius ir 2 paklausė: ,,Ar, tapę tikinčiaisiais, gavote Šventąją Dvasią?" Jie atsakė: ,,Mes nė girdėti negirdėjome, kad yra Šventoji Dvasia". 3 Jis klausė toliau: ,,Tai kokį krikštą jūs esate priėmę?" Jie atsakė: ,,Jono krikštą". 4 Tada Paulius paaiškino: ,,Jonas krikštijo atsivertimo krikštu, ragindamas žmones tikėti tą, kuris ateis po jo, būtent Jėzų". 5 Tai sužinoję, jie buvo pakrikštyti Viešpaties Jėzaus vardan. 6 Paskui Paulius jiems uždėjo rankas, ir ant jų nužengė Šventoji Dvasia. Jie ėmė kalbėti kalbomis ir pranašauti. 7 Iš viso jų buvo bene dvylika vyrų."

Tai argi Šventoji Dvasia ne be taip kalbės žmonėms, kaip ji kalbėjo per Paulių ir kitus Apaštalus? Kai visi iki vieno Apaštalai mokino krikštytis Jėzaus Kristaus vardu? Ir viska daryti Jėzaus Kristaus vardu. Ir nėra kito vardo duoto po dangumi. Žinau, kad daugumai jau nusibodo iki gyvo kaulo tapati girdėti iš manęs. Bet tai yra pagrindas ir pamatas, ant kurio ir reikia pradėti statyti savo kelia link Dievo. Nes tai ir parodo, kad kas tai nepriima ir taip nedaro, tas yra priėmęs iškreipta Evangeliją ir yra po prakeikimu.

Va kaip yra su Pauliaus prakeikimu. Religijos seniai jau yra po prakeikimu ir to nežino.

Kaštonas

"......nes jis įsitikinęs kad jis turi tikra, kuri tuo tarpu yra netikra. " - "Niekada, niekada Šventoji Dvasia nei kalbės, nei apreikš skirtingai."


Mokslininkai ištyrė ko nori moteris, bet ji jau persigalvojo.
Andrius4

Citata iš: Kaštonas  gruodžio 09, 2017, 05:55:39"......nes jis įsitikinęs kad jis turi tikra, kuri tuo tarpu yra netikra. " - "Niekada, niekada Šventoji Dvasia nei kalbės, nei apreikš skirtingai."


Mokslininkai ištyrė ko nori moteris, bet ji jau persigalvojo.Gal 6, 7 Neapsigaukite! Dievas nesiduoda išjuokiamas. Ką žmogus sėja, tai ir pjaus.

Kaštonas

Andriau tai ne juokinga. Tai GRAUDU. Kai žmogus nutaisęs protinga veidą teigia paskui tą neigia.
Sudaro savo paties projekcijas ir eina į mūšį.
Andrius4

Tai gal galėtum man parodyti, ka aš teigiu, o paskui neigiu? Man netgi įdomu pasidarė.

Kaštonas

Nežinau ar tau galiu parodyti. Ty jei pats nenori matyti, kaip aš tau parodysiu?
Juolab, kad tu tiki tikrą, o visi kiti netikrą."Evangelija yra priimama už tikra ir kai žmogus susiduria su tikra jis nebegali jos priimti, nes jis įsitikinęs kad jis turi tikra, kuri tuo tarpu yra netikra."

Argi tau pačiam tai negalioja?

Andrius4

Citata iš: Kaštonas  gruodžio 09, 2017, 12:54:36Nežinau ar tau galiu parodyti. Ty jei pats nenori matyti, kaip aš tau parodysiu?
Juolab, kad tu tiki tikrą, o visi kiti netikrą.

Ne ne Kaštone, kad jau žengiai toki žingsni, tai privalai ir atsakyti už savo žodžius, teiginius, kaltinimus. Nes kitu atveju tai tik melagingi drabstymai ant žmogaus. Tad prašau iškelk iš mano pasisakymu kažką, ka aš sakiau ir kur kitam pasisakyme tai pamyniau. Nes tokiems kaltinimams turi buti ir faktai. O jeigu ju neturi Kaštone? Tuomet gėda tau ir liksi pats save susiteršęs.Citata"Evangelija yra priimama už tikra ir kai žmogus susiduria su tikra jis nebegali jos priimti, nes jis įsitikinęs kad jis turi tikra, kuri tuo tarpu yra netikra."

Argi tau pačiam tai negalioja?


Kiekvienam žmogui viskas vienodai galioja, tad ir aš ne išimtis. Nes jeigu aš klystu Dievas manęs tikrai nepaglostys ir man priklausys pragaro liepsnos, kaip ir visiems kurie ėjo ir eina neteisingu kelių. Bet aš tvirtai tikiu, kad Dievo žodis yra pagrindas ir Dievas yra atsakingas už savo žodį, nes parašyta (iš atminties cituoju), "kad viskas praeis, bet Jo žodžiai nepraeis". Tad ir išliks tik tie, kas yra Jo žodyje, o tai Kristuje.

Kaštonas

Kalbant apie Paulių:niekas negirdėjo. Mokiniai, Kefas ir tt Argumentai iš nežinojimo. Kristuje visą yra VIENA. (toliau nesiplėsiu)

"Vėlgi daugelis pasakys. Bet juk Šventosios Dvasios įkvėpti Bažnyčios tėvai tai pamatė teisingai. Ar tikrai teisingai? Ar tikrai Šventosios Dvasios įkvėpti? Na jeigu tikrai, tuomet Šventoji Dvasia ėmė kalbėti  pati prieš save."
Logikos klaida. Argumentas iš tikėjimo. (lygiai tą galima pasakyti apie tave ir tavo sektą. Lpgiškai. Pažiūrėk savo iškraipytoje Evangelijoje kokie yra Šventosios Dvasios vaisai. Forumo "draugystėje" jų nėra )

etc

"Šiai dienai situacija yra kitokia." šiai dienai situacija yra tapati. Pats taip rašei: Kiekvienam žmogui viskas vienodai galioja, tad ir aš ne išimtis. (jei tu ne išimtis, tai nedaryk teiginių kurie nepagal tavo ūgį)


Viešpaties Jėzaus vardan eik su savo sektantais kalbėtis.

*******

Apd 19, 5 Tai sužinoję, jie buvo pakrikštyti Viešpaties Jėzaus vardan.[i2]
2 Apd 19,5: Plg. Apd 8,17. Jėzaus vardan – dėl jo įsakymo ir nuopelnų.

Silvija

Turiu priminti, kad apie Krikštą lygiai prieš metus turėjome diskusiją, kurios pabaigoje, kaip man pasirodė, Andrius pritrūko argumentų ir net pažadėjo pabaigti savo dalyvavimą forume.

http://tavorankose.org/forumas/index.php/topic,1287.0.html

Taip pat noriu priminti, kad reikia laikytis temos.

nf

Citatayra tik vienas teisingas Biblijos aiškinimas ir jis niekuomet nesikeitė ir nesikeičia. O vis daugiau ir daugiau atveriamas  

Gal ir vėl ne tą mintyse turėjai, bet pasakymą  "O vis daugiau ir daugiau atveriamas ", kitaip nemoku suprasti kaip: " Bilblija aiškinama vis labiau ir labiau pridedant aiškintojo nuomonės."