Novena į šv. Gerardą - nėščių moterų globėją (ir prašant susilaukti vaikelio)

Pradėjo Tomas M., balandžio 30, 2013, 18:12:17

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

Žemyn

Tomas M.

NĖŠČIŲ MOTERŲ GLOBĖJAI: šv. Margarita; šv. Raimundas Nonatas; šv. Gerardas Majella. Tikima, kad šv. Gerardas taip pat yra labai stiprus užtarėjas, siekiant susilaukti vaikelio  :thumbup:

Mūsų kelionėje, bandant susilaukti vaikelio, gavome anglišką bukletą su novena į šv. Gerardą, tikimės, kad jis padės ir kitiems ;)

(vertimas mūsų pačių, ateity reikėtų pataisyti ir įdėti tikslias Šv. Rašto citatas)

Pirmoji Diena - Už maldos dovaną

Prašyk, ir tau bus duota; ieškok, ir surasi; belskis, ir tau bus atidaryta. Nes tas kuris prašo, gauna; kas ieško, randa; ir tas, kuris beldžiasi, atveria. (Lukas)

Šv. Gerardai, tavo meilė maldai leido tau šioje žemėje gyventi artimoj sąjungoj su Dievu ir pasiekti laimę danguje. Išmokyk mane melstis su nuolankia ir tvirta širdimi, stipriu pasitikėjimu, kad mano maldos būtų Viešpačiui tinkamos. Padėk man giliau suprasti dvasines geroves, atsiskleidžiančias reguliariai lankantis šv. Mišiose bei priimant šv. Sakramentus. Primink man dienos bėgyje dažnai pagalvoti apie Dievą, apie jo galią ir gerumą, ir padėkoti jam už begalines malones, paprašyti jo man labiausiai reikiamos globos, bei taip pat išreikšti savo gailestį už tuos kartus, kai aš jį įskaudinau. Amen. (Sukalbėti novenos maldelę).

Antroji Diena - Už pasitikėjimo dovaną

...Nes ten kur yra tavo brangiausias turtas, ten yra ir tavo širdis... (Lukas)

Šv. Gerardai, aš taip dažnai nepalieku Dievui vietos savo širdyje...Pamirštu, kad jį galima rasti net mažiausiuose dalykuose, ir kad jis dalyvauja su manimi visuose mano dienos įvykiuose. Padėk man nustumti į šalį bereikalingus rūpesčius bei nerimą, kurie drumsčia mano ramybę. Melskis už mane, kad galėčiau išmokti susitelkti ties svarbiausiais dalykais. Išmokyk mane pasitikėti Dievu ir bendradarbiauti su juo, kad mano pačios gyvenime bei mano mylimų žmonių gyvenimuose išsipildytų Dievo mylintis planas...Amen. (Sukalbėti novenos maldelę).

Trečioji Diena - Už kantrybės dovaną

...Taigi aš raginu jus elgtis taip, kad būtumėte verti to pašaukimo, kuris jums skirtas--nuolankiai, švelniai, kantriai. Elkitės vienas su kitu meiliai...

Šv. Gerardai, padėk man būti kantriai su savimi ir kitais, ypatingai su (_________). Išmokyk mane priimti gyvenimo ,,kryžius" be pasipriešinimo. Suteik man išminties kad galėčiau suvokti, kurie išbandymai man neneša jokio gėrio ir kurie yra pagal Dievo planą. Parodyk man, kaip šiuos kentėjimus pakelti ir pakeisti taip, kad jie padėtų augti šventume, primindami man apie Kristaus nuolatinį buvimą su manimi netgi nemaloniose gyvenimo situacijose. Amen. (Sukalbėti novenos maldelę).

Ketvirtoji Diena - Už tarnystės dovaną

Te nepailstam darydami gera, nes laikui atėjus, skinsime derlių, jei tik nepasiduosime...

Šv. Gerardai, padėk man dar kilniau tarnauti Viešpačiui. Noriu iš visos širdies sekti Jėzų, tinkamai atiduodama save (tarnaudama) kitiems, kaip kad jis darė: šeimai, bažnyčiai, aplinkiniams, bendradarbiams... Padėk man suprasti, kad nuolankus pareigų atlikimas su meile, kaip kad Jėzus darė, išvaduoja mane nuo nuodėmės ir savanaudiškumo. Ir kai kartais būgštauju, galvodama jog mano pastangos Dievo karalystės vardan gali būti veltui, prabilk į mano širdį žodžiais, kuriuos Jėzus tarė savo mokiniams: ,,Švieskite savo šviesa kitiems taip, jog jie matytų jūsų gerus darbus ir garbintų jūsų Tėvą danguje" (Matas). Te mano gyvenimas nuolat atspindi manyje Kristaus gyvenimo tikrovę. Amen. (Sukalbėti novenos maldelę).

Penktoji Diena - Už garbinimo dovaną

Aš esu gyvenimo duona; kas ateis pas mane, nebus alkanas, ir kas manimi tikės, niekada nebus ištroškęs...

Šv. Gerardai, pabudink mane didžiam ir gyvam Eucharistijos paslapties tikėjimui, ir kad aš, atsiklaupusi prieš švenčiausiąjį Sakramentą pajusčiau Viešpaties gyvą buvimą. Padėk man geriau suprasti didžiąją Šventosios Eucharistijos dovaną. Meldžiuosi už garbinimo dovaną, ir už tai, kad mylėčiau Viešpatį visa širdimi, tinkamai jam melsčiausi ir dėkočiau už visa, ką jis man davė. Tegul Eucharistijos dovana paliečia mane ir mano gyvenimą taip, kad ir kiti norėtų eiti kartu su Viešpačiu ir jį sekti....Amen. (Sukalbėti novenos maldelę).

Šeštoji Diena - Už atlaidumo dovaną

...Jeigu atleisi kitiems jų skriaudas, tai tavosios skriaudos taip pat bus atleistos Dangiškojo Tėvo; bet jei nebūsi atlaidus kitiems, tai ir Tėvas tau nebus atlaidus... (Matas)

Šv. Gerardai, padėk man gyventi mūsų Dangiškojo Tėvo dvasia ir atleisti kitiems už jų skaudulius, kad ir man būtų atleista už manuosius. Kai atmintin iškils praeities žaizdos, leisk man sugebėti ir vėl atleisti, iki širdies gelmių, kad būčiau laisva nuo pykčio, kartėlio ir noro atkeršyti. Parodyk, kaip galėčiau būti Viešpaties taikos ir meilės įrankiu savo šeimoje, tarp draugų, kaimynų, bendradarbių ir kolegų. Meldžiuosi už tai, kad mano širdis būtų verta tapti Šventosios Dvasios buveine ir kad mano gyvenimas bylotų apie Jėzaus gydančią galią. Amen. (Sukalbėti novenos maldelę).

Septintoji Diena - Už teisingos nuovokos dovaną

Puoselėk tą meilę, kuri sklinda iš grynos širdies, švarios sąžinės ir nuoširdaus tikėjimo (Tm)

Šv. Gerardai, prašyk Viešpaties, kad man suteiktų teisingos nuovokos malonę, kad suvokčiau Dievo planą manajam ir mano artimųjų gyvenimui. Padėk man pasikliauti Dieviška Išmintimi ir daryti apgalvotus sprendimus, neprieštaraujančius Dievo įstatymams. O tais momentais, kai nuklystu nuo dorybės kelio, išmokyk mane atgailauti ir priimti Susitaikymo Sakramentą tvirtai tikint Dievo malone. Prašyk jo suteikti man nuolankią širdį, kad pripažinčiau savo kaltes ir maldaučiau atleidimo. Amen. (Sukalbėti novenos maldelę).

Aštuntoji Diena - Už dosnios sielos dovaną

Trečiąją dieną, Kanoje (Galilėjoje) vyko vestuvės. Ten buvo ir Jėzaus motina, bei pats Jėzus su savo mokiniais. Vynui pasibaigus, Jėzaus motina jam tarė: ,,Jie nebeturi vyno." Jėzus atsakė: ,,Ką norėtum, kad aš daryčiau, moterie? Mano valanda dar neišmušė." Tada jo motina tarė tarnams: ,,Darykite, ką jis palieps" (Jn)

Šv. Gerardai, prašau tavęs atverti man džiaugsmingo savęs atidavimo dovaną. Padėk man suprasti, kad tikrąją laimę galiu rasti darydama visa ką galiu, kad pasirūpinčiau savo šeima. Per savo gyvenimą, tu atradai Mariją kaip paguodos šaltinį bei saugų vedlį visuose tavo gyvenimo įvykiuose. Išmokyk mane atsiremti į ją su tvirtu pasitikėjimu, kai mane prislegia šeimos pareigos ar kai jaučiu, kad iš manęs kiti prašo daugiau nei galiu duoti. Leisk man pažinti džiaugsmą, kuris atsiranda gyvenant savo gyvenimą kitiems--kaip kad darė Marija, Dievo ir mano motina.... Amen. (Sukalbėti novenos maldelę).

Devintoji Diena - Už vilties dovaną

Ateikite, jūs mano Tėvo palaimintieji, ir imkite karalystę, jums paruoštą jau nuo pasaulio sukūrimo (Mt).

Šv. Gerardai, Bažnyčia išaugino tave kaip gyvenimo šventumo liudytoją, kad mums primintum apie mūsų pačių likimą. Prašau, būki mano draugu ir vedliu, man sekant Viešpačiu ir darant visa ką galiu kad ir kiti priartėtų prie jo meilės. Tais momentais, kai pailstu šioje kelionėje į dangų, primink mano apie mano pačios pašaukimą šventumui ir apie amžinojo gyvenimo atlygį tiems, kurie seks Viešpatį visa širdimi. Amen. (Sukalbėti novenos maldelę).

Novenos Malda

Šv. Gerardai, tu mylėjai Dievą ir ištikimai jam tarnavai šioje žemėje. Dabar būdamas danguje, išmokyk mane tvirtai pasitikėti Viešpačiu ir atpažinti jo meilę man šiame gyvenime. Tikėdama tavo galingu užtarimu prieš Švenčiausiąją Trejybę, aš meldžiu tave užtarti mano šį prašymą (_______________). Tikiu, kad nėra ribų Dievo galybei, ir aš visiškai atiduodu savo tikėjimą jo begalinei išminčiai ir gerumui, kurie nuolat egzistuoja, net kai as nematau ar nesuprantu to. Meldžiu tave globoti ir vesti mane mano gyvenimo kelyje, iki tos dienos, kai mes susitiksime danguje su tavimi, visais angelais ir šventaisiais garbinti Dievą per amžius. Amen.

Tėve mūsų...

Sveika, Marija...

Garbė Dievui Tėvui, ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.

Šv. Gerardai, melskis už mus...

Motinystės malda

Šv. Gerardai, galingasis užtarėjas prieš Dievą, aš kreipiuosi į tave užtarimo ir pagalbos. Užtark mane prieš Dievą, visos gyvybės kūrėją, kad suteiktų man malonę susilaukti vaikelio, jeigu taip yra jo numatyta. Aš tikiuosi pagimdyti vaikus, ištikimai tarnaujančius Jėzui, liudijančius jo meilę, ir siekiančius dangaus karalystės. Amen.

Tomas M.

Dar pridedu kelias maldeles, kurias užtikau Pakuonio parapijos svetainėje:

Moters malda prašant vaikų

Dieve, Tu įsteigei santuoką žmonių giminės išlaikymui ir mane pašaukei į santuokinį luomą. Dėl Dievo Motinos Mergelės Marijos bei jos motinos šventosios Onos nuopelnų ir užtarimo leisk man susilaukti vaikų! Atsižvelk, gailestingasis Tėve, į mano karštą troškimą ir išpildyk mano prašymą. Aš būsiu Tau dėkinga ir matysiu vaikuose Tavo neapsakomo gerumo dovaną ir auklėsiu juos Tavo tarnybai, kad aš ir mano palikuonys per visas kartas šlovintų ir garbintų Tavo šventąjį Vardą. To prašau Tave per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Besilaukiančios motinos malda į Šv. Oną

Garbingoji Mergelės Marijos motina Ona, gerasis Dievas skyrė tave galinga globėja ir užtarėja vaikų besilaukiančioms motinoms. Nuolankiai meldžiu tave, palaimink mane ir mano vaikelį, kurį nešioju po širdimi, kad Dievas jį dosniai apdovanotų geromis savybėmis. Gerai suprasdama, kad jau prieš vaiko gimimą esu už jį atsakinga, aš šaukiuosi tavo pagalbos. Išmelsk man dorybingą gyvenimą, ištvermingumą maldoje ir pamaldžias mintis. Šventoji motina Ona, būk šalia manęs tą sunkią gimdymo valandą, tuomet pripildyk mane stiprios kantrybės ir pasiaukojančios meilės Dievui. Leisk mano vaikui tuoj tapti Dievo vaiku per šventąjį Krikštą ir leisk jį gerai išauklėti, kad jis būtų ištikimas šventosios Dievo Bažnyčios narys. Šventoji motina Ona, aš pasitikiu tavimi. Amen.

http://pakuonioparapija.lt/index.php?option=com_content&task=view&id=18&Itemid=72

Aukštyn