rugsėjo 29, 2020, 13:19:06

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


Trumpos maldos

Pradėjo Augucka, gruodžio 23, 2013, 15:03:13

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

Žemyn

Augucka

Yra trumpa malda, kurią sudaro tik trys žodžiai:

Jėzau, Marija, Juozapai!

Jėzus - tai žmogumi tapęs Dievo Sūnus, Antrasis Švenčiausios Trejybės asmuo, Amžinasis Žodis, miręs ir prisikėlęs dėl mūsų išganymo. Per Jį, Jame ir Jam sukurti pasauliai ir visa, kas yra.

Marija - tobuliausias Dievo kūrinys, kilnesnė net už angelus. Ji - Nekaltoji Mergelė ir Dievo Motina, visų malonių tarpininkė.

Šventasis Juozapas - tai skaistusis Mergelės Marijos sužadėtinis, šventosios Šeimos ir Bažnyčios globėjas.

Šie asmenys mums atskleidžia stebuklų pasaulį, neaprėpiamą didybę ir grožį, malonę ir jėgą. Prieš šiuos vardus, mums taip mielus ir galingus, dreba visas pragaras. Jėzus, Marija ir Juozapas šėtonui ir jo puolusiems angelams yra kaip naikinantis žaibas.
"Jėzau, Marija, Juozapai" - tai atodūsio malda, kuri, kaip ugninė aukso strėlė, išskridusi iš mūsų širdžių, tą patį akimirksnį pasiekia Jėzaus, Marijos ir Juozapo širdis ir jas atidaro mums ir mūsų mirusiems.

Malda "Jėzau, Marija, Juozapai" - tai auksinė minčių knyga, niekad neišsenkantis šaltinis. Ji pažadina stiprų ir gilų pamaldumą. Jos forma trumpa ir aiški, paprasta ir nuostabi. Tai auksinis raktas į Jėzaus, Marijos ir Juozapo širdis. Tai pamaldumo brangakmenis. Jau čia, žemėje, ši malda sujungia sielą su dangumi, nes pažadina amžinybės ilgesį, džiaugsmą ir meilės ugnį.

Jei keletą minučių mąstydamas, kartosi šiuos Jėzaus, Marijos ir Juozapo vardus, tikrai suartėsi su Dievu ir Jame paskęsi.

Kaip dažnai kartoti šią maldą? Be skaičiaus liek šią deimantų srovę. Kartok ją, kai sunku. Kartok pagundose. Kartok, prisiminęs skaistyklos vėles.

Kartok, kai marini kitus. Kartok savo mirties valandą. Dangus ir skaistykla nori, kad ši malda paplistų visame pasaulyje, kad ji, kaip
neišsenkanti meilės srovė, lietųsi iš visų maldingų širdžių.

Tomas M.

Aš dar girdėjau tokią versiją:

Jėzau, Marija, Juozapai šventas, gelbėkite žūstančias sielas!

Pilgrim

Prieš 100 metų rašytose maldaknygėse tokios maldos vadinamos - atsidūsėjimais
o dabar bando kažką atrasti ir pavadina - strėlinės maldos

Jėzau pasitikiu Tavimi

Silvija

Maranatha! Ateik, Viešpatie Jėzau! [-O<

Pilgrim

Atsidūsėjimai... O gal tiksliau - malda, panaši į iššautą strėlę. Trumputis širdies skrydis tiesiai į Dievo Širdį. (Viktorija Plečkaitytė MVS)

Likdami su pykčio mintimis jei kam ir kenkiame, tai visų pirmiausiai sau patiems tiek dvasiškai, tiek ir fiziškai. Išmokus nuo šių įkyrių minčių nusigręžti šios trumpos maldos (Bažnyčios tradicijoje ji vadinama ,,strėline malda", nes kaip strėlė yra iššaunama į piktą mintį, priversdama ją sprukti šalin) dėka, mes pamažu įžengiame į ramybės ir atleidimo kelią. (Ramūnas Mizgiris OFM)

Nors ir trumpos, bet dažnai kartojamos nuoširdžios maldelės panašios į tyro vandens lašelius.
(Kun. Vytautas Skiparis)

Tai yra trumputės maldelės, prie Dievo besiveržiančios širdies šauksmas. Jų tikslas yra sielos vienybė su Dievu. (Dievogarba)

Kaip pavyzdį galima pateikti tokias trumputes maldeles:

,,Kristau, Tu esi mūsų išganymas, mūsų gyvybė ir mūsų prisikėlimas",
,,Dieve, ateik man į pagalbą, juk Tu gali tai padaryti",
,, Jėzau, aš pasitikiu Tavimi!",
,,Mano Jėzau, iš visos širdies gailiuosi, kad suteikiau Tau tiek daug skausmo nusidėdamas",
,,Viešpatie, aš su džiaugsmu paaukosiu Tau visus savo šios dienos darbus",
,,Mano Išganytojau, aš turiu viltį, kad išpildysi mano prašymą",
,,Jėzau, pasigailėk mūsų! Tu esi visa mūsų paguoda ir viltis",
,,Gerasis Dieve, neapleisk mūsų!"
Viešpatie, padėk man!
Viešpatie, teįvyksta tavo valia!
Mano Jėzau, aš noriu būti visas (-a) tavo!
Mano Jėzau, gailestingumo!
Švelnioji mano Jėzaus Širdie, padaryk taip, kad aš tave mylėčiau vis labiau ir labiau!

Iš Naujojo Testamento:

Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro. (Lk 23,34)
Tėve, tegul visi bus viena. (Jn 17,21)
Štai aš Viešpaties tarnaitė. (Lk 1,38)
Jėzau, prisimink mane, kai ateisi į savo karalystę! (Lk 23,42)
Viešpatie, ką nori, kad daryčiau? (Apd 22,10)
Viešpatie, tu viską žinai. Tu žinai, kad tave myliu. (Jn 21,17)
Dieve, būk gailestingas man nusidėjėliui! (Lk 18,13)

Rekomenduotos šv. Josemarios Escrivos:

Mano Jėzau, aš tave myliu.
Viešpatie, tu žinai, kad tave myliu!
Viešpatie, tu viską žinai, tu žinai, kad tave myliu! Padaryk, kad tave dar labiau mylėčiau, padidink mano meilę.
Jėzau, Dovydo sūnau, pasigailėk manęs!
Viešpatie, padėk mano netikėjimui!
Viešpatie, padaryk, kad regėčiau! Kad regėčiau, ko tu iš manęs tikiesi, ir kad atkakliai to laikyčiausi.
Padaryk, kad aš tavęs nepalikčiau, padaryk, kad mane pripildytų tavo Dvasios ugnis!

Nukreiptos į Dievą:

O Švenčiausioji Trejybe! (šv. Pranciškus Ksaveras)
Dieve, pasigailėk manęs! (šv. Jonas Auksaburnis)
Dieve, myliu tave visa širdimi.
Mano Dievas ir mano viskas! (šv. Pranciškus Asyžietis)
Dieve, aš visą save atiduodu tau! (šv. Alfonsas Liguori)
Dieve, tu esi visagalis, padaryk mane šventą. (šv. Alfonsas Liguori)
Dieve, mano vienintelis turte, man tu esi viskas; tegul aš būsiu viskas tau.
Dieve, padaryk, kad aš tave mylėčiau, ir kad vienintelis atlygis už mano meilę būtų tai, kad mylėčiau tave vis labiau. (šv. Ignacas)
Viešpatie, aš tikiu, bet padėk mano netikėjimui.
Viešpatie, aš tikiu, bet padėk mano silpnumui.
Išmokyk mane vykdyti tavo valią, Viešpatie, nes tu esi mano Dievas.
Teesie tavo valia! (šv. Brigita)
Dėl tavęs, Viešpatie!
Tebūnie pašlovintas Viešpaties vardas!
Suteik man malonę, Viešpatie, niekuomet tavęs neįžeisti.
Viešpatie, padidink mūsų tikėjimą.
Dieve, aš su malonumu mirštu iš meilės tau.
Išvaduok mane, Viešpatie, iš mano priešų.
Amžinasis Tėve, aukoju tau tavo dieviškojo Sūnaus brangųjį Kraują už nusidėjėlius, mirštančiuosius ir mirusiuosius.
Amžinasis Tėve, aukoju tau Jėzaus Kristaus brangiausiąjį Kraują permaldavimui už savo nuodėmes ir už šventosios Bažnyčios poreikius.
Amžinasis Tėve, aukoju tau mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Žaizdas mūsų sielų žaizdų išgydymui. (ses. Marija Marta Chambon)

Nukreiptos į Jėzų:

Viešpatie Jėzau, Dievo Sūnau, pasigailėk manęs nusidėjėlio (-ės). (rusų piligrimas)
Jėzau, Dievo Sūnau, pasigailėk manęs.
Pasaulio Išganytojau, pasigailėk mūsų.
Mano Jėzau, gailestingumo! (šv. Leonardas)
Mano Jėzau, atleidimo ir gailestingumo dėl tavo šventų Žaizdų nuopelnų! (ses. Marija Marta Chambon)
Jėzau, išgelbėk mane.
Saldžiausiasis Jėzau, būk ne mano Teisėjas, bet mano Išganytojas! (šv. Jeronimas Émilien)
Saldžiausiasis Jėzau, padidink manyje tikėjimą, viltį bei meilę ir duok man sugrudusią bei nuolankią širdį.
Mano Jėzaus Širdie, aš nebenoriu tavęs skaudinti.
Švelnioji mano Jėzaus Širdie, padaryk, kad mylėčiau tave vis labiau ir labiau.
Jėzau, švelnusis ir nuolankiaširdi, padaryk mano širdį panašią į savo Širdį.
Jėzau, mano Dieve, myliu tave labiau už viską.
Jėzau, pasitikiu tavimi! (šv. Faustina)
Dieviškoji Jėzaus Širdie, atversk nusidėjėlius, išgelbėk mirštančius, išvaduok šventas skaistyklos sielas!
Švenčiausioji Jėzaus Širdie, pasitikiu tavimi.
Švenčiausioji Jėzaus Širdie, tikiu tavo meile man.
Švenčiausioji Jėzaus Širdie, teateinie tavo karalystė!
Tebūnie Švenčiausioji Jėzaus Širdis aukštinama, garbinama ir šlovinama visame pasaulyje per visus amžių amžius.

Nukreipta į Šventąją Dvasią:

Ateik, Šventoji Dvasia, pripildyk savo tikinčiųjų širdis ir uždek jose savo meilės ugnį.

Nukreiptos į Mariją:

Saldžioji Marijos Širdie, būk mano išganymas.
Be gimtosios nuodėmės pradėtoji Marija, melski už mus, kurie šaukiamės tavo pagalbos.
Marija, krikščionių pagalba, melski už mane.
Šventoji Marijos Širdie, būk mano sielos išganymas.
Marija, mūsų viltie, pasigailėk mūsų!

Nukreiptos į Jėzų, Mariją ir Juozapą:

Garbingasis šventasis Juozapai, globok mus, globok Šventąją Bažnyčią!
Jėzau, Marija, Juozapai!
Jėzau, Marija, Juozapai, aš jums atiduodu savo širdį, savo protą ir savo gyvybę. (ses. Marija Marta Chambon)
Jėzau, Marija, Juozapai, būkite su manimi mano paskutinėje agonijoje.
Jėzau, Marija, Juozapai, padarykite, kad aš ramiai mirčiau jūsų šventoje draugijoje.

Silvija


Pilgrim

Duok man, Dieve, kūdikio širdį tikėjimui, motinos širdį meilei, vyro širdį darbui!
/ Vyskupas Sailer/

Švenčiausioji Trejybe, laimink mane gyvenant, mirštant, laike ir amžinybėje. Amen.
/ P. Crasset S J/

Jėzau, mano Dieve, myliu Tave labiau už viską
/ Pijus IX/

Gerasis Jėzau, nebūk man Teisėjas, bet Išgelbėtojas!
/Šv. Jeronimas Emilijanas/

Ateik, Viešpatie Jėzau, ir neužtruk !

Varlė keliauninkė

Labai patiko - tokios paprastos murmelės..

Jėzau, pabūk su manim.
/netyčia sugalvojau per adoraciją/


Pilgrim

Jėga  :-\ Super ...

Malda gali tapti bet kas, įdomią patirtį galima gauti net klausant
šiuolaikinės lietuviškos muzikos :)

Aukštyn