liepos 08, 2020, 12:54:29

Naujienos:

Kokie šaunūs yra ištikimi VIEŠPATIES žmonės!
Būti su jais man didžiausias malonumas. Ps 15 (16) - 3


Apie Dievo angelus ...

Pradėjo Giedrė, rugpjūčio 25, 2012, 07:55:29

0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

Žemyn

Giedrė

Pateikiu trumpą informaciją apie Dievo angelus - mūsų globėjus gyvenimo kelyje:

Visą Bažnyčios gyvenimą lydi paslaptinga ir galinga angelų globa. Liturgijoje Bažnyčia prisijungia prie angelų, šlovindama triskart šventą Dievą. Bažnyčia šaukiasi jų pagalbos mirusiųjų liturgijos maldoje "In paradisum deducant te angeli... " arba Bizantijos liturgijos ,,Cherubinų himne".Ypač gerbiamas kai kurių angelų, pavyzdžiui, šv. Mykolo, šv. Gabrieliaus, šv. Rafaelio, angelų sargų atminimas. Nuo gyvenimo pradžios ligi mirties jie žmones saugo ir juos užtaria. Šalia kiekvieno tikinčiojo būna angelas globėjas ir ganytojas, vedantis ji per gyvenimą. Dar žemėje gyvendamas, krikščionis tikėjimu dalyvauja palaimingoje su Dievu susivienijusių angelų ir žmonių bendruomenėje.

Kai angelai pasirodo žmonėms ne akinančioje šviesoje, jie būna su tai misijai tinkama ir reginčiųjų laikmečiui būdinga apranga. Tačiau Biblijoje, nepriklausomai nuo laikmečio angelai dažniausiai apibūdinami panašiai: kaip sniegas (Mt 28,3), švytintis ( Lk 24,4). Angelai panašūs į žmones, išsiskiria tik nepaprastai baltais drabužiais ir švytėjimu. Baltas ir žėrintis angelo rūbas yra dieviškos šviesos, Dievo tiesos ir gerumo atspindys. Biblija nieko nekalba ir apie angeliukus kaip mažus storus vaikus su sparniukais. Bibliniai angelai visada vaizduojami suaugę, bent jau suaugusio žmogaus dydžio.

Kalbant apie angelų lytiškumą, iš esmės būdami bekūniai, angelai yra ir belyčiai, nes lytiškumas yra tiesiogiai susijęs su kūniškumu. Tačiau žemėje angelai dažniausiai pasirodo vyrų pavidalu (Pr 18; 19; Lk 24, 4), tik pranašas Zacharijas regi moteriškos lyties angelą (Zch 5, 9-11).

Šalia žemiško pažinimo geriesiems angelams būdingas ir antgamtinis, kaip sako Kristus: "Angelai danguje visuomet regi mano dangiškojo Tėvo veidą" (Mt 18,10). Angelai visa mato Dieve. Dievas jiems praneša tokių dalykų, kurių pastarieji negalėtų sužinoti vien natūraliai, ir leidžia jiems susipažinti su savo mintimis ir planais. Nors angelai ir daug žino, tačiau ne viską. Kristus sako, jog teismo dienos nežino nei dangaus angelai.
Šv Hildegarda iš Bingeno (1179) didžioji vokiečių regėtoja, turinti Bažnyčios mokytojos titulą, tvirtino, kad jos gyvenime angelai, nuo pat ankstyvos vaikystės vaidino nepaprastą vaidmenį. Jau nuo penkerių metų ją aplankydavo vizijos ir regėjimai. Viduramžių regėtoja apie angelų sukūrimą kalba sakydama, kad tai - Dievo tvariniai ir jie buvo sukurti kaip šviesos kibirkštys iš Dievo esybės šviesos jūros.

Dar viena šventoji, kuri nuo pat vaikystės regėjo angelus, yra šv. Brigita Švedė (1373 m). Ji priskiriama prie ypatingą ryšį su angelais turėjusių šventųjų. Angelai dažnai kalbėdavo jai ir pranešdavo dangiškus dalykus. Liturginės valandos skaitymus šv. Brigitos įsteigto Išganytojo ordino seserims jai padiktavo angelas. Šv. Brigita kaip ir dauguma scholastikos teologų prie kiekvieno žmogaus matė tiek gerąjį, tiek puolusį angelą.

Šių dvasių sparnuotumas liudija, kad jos lengvai įveikia atstumus, todėl gali būti Dievo pasiuntiniais, be to jų gebėjimas atsiplėšti nuo žemės gali būti siejamas ir su žmogaus troškimu kilti Dievo link. Biblijoje sparnus turi ne visi angelai, o tik serafimai ir cherubinai (Iz 6, 2) ir (Pr 3, 24). Sparnų paskirtis, ko gero, ne tik skraidyti, bet ir atskirti angelus nuo žmonių, pabrėžti jų buvimo vietą danguje pas Dievą.

Visų pirma angelai tarnauja Dievui ir paklusniai vykdo jo paliepimus. Angelai perteikia žmonėms informaciją, pavedimus, įsakymus. Jie yra Dievo pasiuntiniai ir tarpininkai. Senajame Testamente angelai dažniausiai kovoja už Izraelio tautą. Naujajame Testamente angelai tarnauja žmonėms pastiprinimu. Jėzus silpnumo momentais irgi buvo stiprinamas angelų ir, vykstant visiems svarbesniems jo gyvenimo įvykiams, angelai buvo šalia.

Uždaviniai kuriuos vykdo gerieji angelai savo globotinių atžvilgiu: nukreipia nuo jų daugelį kūno bei sielos pavojų, atremia piktąsias dvasias, kad jos negalėtu kaip norėdamos kenkti, įkvepia geras mintis ir paskatas, nuneša mūsų maldas Dievui ir meldžiasi už mus.

Parengta pagal teol. dr. V. Mackelos metodinę medžiagą.

Giedrė

Keletas gražių maldų, kreipiantis į angelus:

ŠV. GERTRŪDOS MALDA Į ANGELĄ SARGĄ

Šventasis Dievo Angele, Dievo paskirtas mano apsaugai, aš dėkoju tau už visas geradarybes, kurias tu kada nors suteikei mano kūnui ir sielai. Aš giriu ir šlo
vinu tave, nes tu mane vargšą taip ištikimai sergsti ir mane gini nuo visų priešo antpuolių.

Tebūna palaiminta toji valanda, kai tu buvai duotas mano apsaugai ir paskirtas mano Gynėju bei Globėju. Tebūnie palaiminta tavoji meilė man ir tavo nepailstantis rūpestis manuoju išganymu. Aš prašau tavęs, atleisk man, jog aš taip dažnai priešinausi tavo patarimams ir tuo liūdinau tave, savo mylintį draugą. Aš ryžtuosi ateityje tavęs klausyti ir savo Dievui ištikimai tarnauti. Amen.

ŠV. KŪDIKĖLIO JĖZAUS TERESĖS MALDA Į ANGELĄ SARGĄ

Kilnusis mano sielos Sarge, švytintis gražiajame danguje lyg švelni ir tyra ugnis, netoli amžinojo sosto! Tu dėl manęs ateini į šią žemę ir apšvieti mane savo šviesa. Puikusis angele, tu tapai mano broliu, mano draugu ir guodėju.

Žinodamas mano didelį silpnumą, tu vedi mane už rankos. Matau, kaip švelniai tu pašalini akmenis man iš kelio. Tavo meilus balsas nuolat kviečia mane žiūrėti tik į dangų. Kuo labiau menką ir mažą tu mane matai, tuo labiau švyti tavo veidas.

Tu skrieji erdve greičiau nei žaibas - nulėk kuo dažniau vietoj manęs pas tuos, kurie man brangūs! Savo sparnu nušluostyk jų ašaras! Giedok jiems, koks geras yra Jėzus, giedok, kiek džiaugsmo yra kentėjimuose, ir visai tyliai pašnibždėk jiems mano vardą.

Aš noriu savo trumpame gyvenime gelbėti savo brolius - nusidėjėlius. Puikusis tėvynės skelbėjau, duok man savo šventos ugnies! Aš neturiu nieko, tik savo aukas ir savo neišvaizdų skurdą. Suvienyk juos su tavo tyru kvapu ir nunešk juos Dievui, vienam Trejybėje! Amen.

MALDA Į ŠV. MYKOLĄ ARKANGELĄ

Šventasis Mykolai Arkangele, gink mus kovoje, būk apgynėju nuo velnio nedorybių ir žabangų. Tesudraudžia jį Dievas, nuolankiai meldžiame, o tu, dangaus galybių Kunigaikšti, Šėtoną ir kitas piktąsias dvasias, kurios pasaulyje slankioja, tykodamos sielų pražudyti, Dievo galybe nugramzdink į pragarą. Amen.

MALDA Į ŠV RAPOLĄ ARKANGELĄ

O šventasis didis arkangele Rapolai, stovintis prie Viešpaties sosto!
Malone, tau suteikta Visagalio sielos ir kūno Gydytojo,
išgelbėjai teisųjį vyrą Tobitą nuo kūno aklumo ir lydėdamas jo sūnų Tobiją apsaugojai nuo piktosios dvasios.

Kuo nuoširdžiausiai meldžiu - būk mano gyvenimo vedlys,
apsaugok nuo visų regimų ir neregimų priešų,
išgydyk mano sielos ir kūno ligas, nukreipk mano gyvenimą į atgailą už nuodėmes ir gerų darbų darymą.

O šventasis didis arkangele Rapolai!
Išgirsk mane nuodėmingą, besimeldžiantį tau,
ir padėk šiame ir amžinajame gyvenime dėkoti ir garbinti
mūsų Sutvėrėją per amžių amžius. Amen.

MALDA Į ŠV. ARKANGELĄ GABRIELIŲ

O Dievo stiprybe, šventasis Gabrieliau, tu paskelbei Mergelei Marijai viengimio Dievo Sūnaus įsikūnijimą. Aš šlovinu ir garbinu tave, išrinktoji Dvasia, ir nuolankiai prašau, kad būtum mano užtarėjas pas Jėzų Kristų, mūsų Išganytoją, ir jo Švenčiausiąją Motiną. Teikis visuose suspaudimuose mane guosti ir stiprinti, kad niekuomet nebūčiau įveiktas pagundų ir neįžeisčiau savojo Dievo nuodėme. Amen.

ANGELO SARGO LITANIJA

(privačiam kalbėjimui)

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, Angelų Karaliene, | melski už mus!
Šventasis Juozapai, Skaistusis Angelų Karalienės sužadėtini,
Šventasis Angele, kuris esi mano sargas,
Šventasis Angele, kurį aš garbinu kaip savo princą,
Šventasis Angele, kuris taip gailestingai mane įspėji,
Šventasis Angele, kuris duodi man išmintingų patarimų,
Šventasis Angele, mano uolusis globėjau,
Šventasis Angele, kuris rūpiniesi mano poreikiais,
Šventasis Angele, kuris mane švelniai myli,
Šventasis Angele, mano guodėjau,
Šventasis Angele, kuris pamokai mane apie mano pareigas,
Šventasis Angele, mano gerasis ganytojau,
Šventasis Angele, visų mano veiksmų liudininke,
Šventasis Angele, kuris man padedi kiekviename susidūrime,
Šventasis Angele, kuris nuolat budi mane saugodamas,
Šventasis Angele, kuris man talkini visuose mano žygiuose,
Šventasis Angele, kuris mane užtari,
Šventasis Angele, kuris neši mane ant rankų,
Šventasis Angele, kuris vedi mane visais keliais,
Šventasis Angele, kuris vadovauji visiems mano poelgiams,
Šventasis Angele, mano meilingas gynėjau,
Šventasis Angele, kuris išmintingai mane lydi,
Šventasis Angele, kuris saugai mane nuo pavojų,
Šventasis Angele, kuris mokai mane išganymo tiesų,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
pasigailėk mūsų!

Melskite už mus, šventieji Angelai sargai!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!

Melskimės. Visagali amžinasis Dieve, kuris iš savo neapsakomo gerumo mums visiems davei po Angelą sargą, suteik, kad tą, kurį man gailestingai skyrei, aš taip gerbčiau ir mylėčiau, kad padedamas Tavo malonės dovanų ir jo pagalbos, būčiau vertas kartu su juo nueiti į dangiškąją tėvynę Tavęs kontempliuoti Tavo šlovės spindesyje. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

ŠV. ANGELŲ LITANIJA (Iš ,,Paradisus Angelicus", Lüttich, 1711)

Kýrie, eléison. Christe, eléison. Kýrie, eléison.
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve,
Šventoji Dvasia, Dieve,
Šventoji Trejybe, vienas Dieve,
Šventoji Marija, melski už mus!
Šventoji Dievo Gimdytoja,
Šventoji Mergelių Mergele,
Šventasis Mykolai, kuris gynei Dievo tautą,
Šventasis Mykolai, kuris išvarei šėtoną ir jo sekėjus iš dangaus,
Šventasis Mykolai, kuris mūsų broliams mirštant nuveji pragaro kaltintojus,
Šventasis Gabrieliau, kuris paaiškinai Danieliui pranašystę,
Šventasis Gabrieliau, kuris pranešei Jono Krikštytojo gimimą ir pašaukimą,
Šventasis Gabrieliau, kuris paskelbei dieviškojo Žodžio įsikūnijimą,
Šventasis Rapolai, kuris parvedei sveiką namo Tobiją,
Šventasis Rapolai, kuris išvarei demoną į dykumą,
Šventasis Rapolai, vienas iš septynių, stovinčių priešais Dievo sostą,
Šventieji angelai, kurie supate Dievo šlovę, melskite už mus!
Šventieji angelai, kurie Dievą be paliovos šlovinate ir garbinate,
Šventieji angelai, kurie išsklaidote mūsų tamsybę,
Šventieji angelai, kurie skelbiate žmonėms Dievo valią,
Šventieji angelai, kurie esate Dievo paskirti žmonių sargais,
Šventieji angelai, kurie nuolat regite Tėvo veidą danguje,
Šventieji angelai, kurie džiaugiatės dėl kiekvieno nusidėjėlio, darančio atgailą,
Šventieji angelai, kurie išvedėte Lotą iš bedievių tarpo,
Šventieji angelai, kurie Jokūbo regėjime lipote kopėčiomis aukštyn ir žemyn,
Šventieji angelai, kurie ant Sinajaus perdavėte Mozei Dievo įsakymus,
Šventieji angelai, kurie paskelbėte Kristaus gimimą žmonėms,
Šventieji angelai, kurie tarnavote Kristui dykumoje,
Šventieji angelai, kurie nunešėte Lozorių į Abraomo glėbį,
Šventieji angelai, kurie baltais rūbais sėdėjote Kristaus kape,
Šventieji angelai, kurie Teismo dieną eisite su kryžiumi priešais Kristų,
Šventieji angelai, kurie užrašote visus papiktinimus, vykstančius Kristaus karalystėje,
Šventieji angelai, kurie atskirsite pasmerktuosius nuo teisiųjų,
Šventieji angelai, kurie nunešate žmonių maldas Dievui,
Šventieji angelai, kurie padedate mirštantiems,
Šventieji angelai, kurie palydite nuskaistintas vėles į dangų,
Šventieji angelai, kurie Dievo galia darote stebuklus,
Šventieji angelai, kurie esate pasiųsti tarnauti žmonėms, išganymo paveldėtojams,
Šventieji angelai, kurie globojate karalystes ir šalis,
Šventieji angelai, kurie Dievui ištikimus žmones gelbėjate nuo pavojų,
Šventieji angelai, kurie guodėte kankinius jų kančiose,
Visi angelų chorai, melskite už mus!
Angelų pagalba iš visų pavojų, gelbėk mus, Viešpatie!
Nuo velnio žabangų,
Nuo visų erezijų ir atskalų,
Nuo mirties nepasiruošus,
Nuo amžinosios mirties,
Mes, nusidėjėliai, meldžiam Tave, išklausyk mus!
Per savo angelus,
Mūsų pasigailėti teikis,
Mums atleisti teikis,
Savo šventąją Bažnyčią valdyti ir išlaikyti teikis,
Šventąjį Tėvą ir visus krikščionių luomus saugoti teikis,
Tautoms taiką ir vienybę duoti teikis,
Visiems mirusiems tikintiesiems amžinąjį atilsį duoti teikis, meldžiam Tave, išklausyk mus!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Melskimės. Visagali amžinasis Dieve, suteik mums savo dangiškos kareivijos pagalbą, kad ji mus apgintų nuo piktojo priešo puolimų, kad iš visų vargų išvaduoti mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Brangiausiuoju Krauju ir Švenčiausiosios Mergelės Marijos užtarimu, mes galėtume Tau ramybėje tarnauti. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Parengta remiantis krikščioniškais informacijos šaltiniais.


Jazminas

Labai patiko :) maldas į Šventuosius Arkangelus įtraukiau į savo kasdieninių maldų sąrašą.

Agnietė

Sveiki,
Norejau parasyti ispejima angelu tema. Biblijoje nei vienoje vietoje nera raginama melstis ar kitaip kaip nors kreiptis i angelus.  Anaiptol, Dievas liepia tureti vieninteli Viespati Dieva. Manyciau, kad apsaugos klausimu geriausia kreiptis i pati kureja, kad apsaugotu, jei reikes - Jis atsius angelus apsaugoti.  Nepamirskime, kad yra ir puole angelai, besivadinantys sviesos angelais.
Tik tiek.

Tomas M.

Sveika prisijungus, Erika :)

visiškai sutinku, kad dvasiniame gyvenime reikia visada būti atsargiems, to mus moko ir Bažnyčia. Juolab, kad yra visokių sektų ir new age judėjimų, kurie angelus garbina kaip nepriklausomas dvasines jėgas, prašo jų pagalbos ir užtarimo. Tokiomis maldomis tikrai neprisišauksi nieko gero. Taip pat, jei žmogus patirtų regėjimus ir pan., tai irgi turėtų "įjungti" didžiausio budrumo režimą.

Tuo tarpu mes angelų garbinimą gauname kartu su tūkstantmetine Bažnyčios tradicija, kuri per tuos ilgus amžius atsijojo gerus ir blogus dalykus. Taip pat mes matome gražų pamaldumo į Dievo angelus pavyzdį šventųjų gyvenimuose. Nors ir netiesiogiai, bet ir Naujasis Testamentas užsimena apie angelų sargų buvimą:

Citata"Žiūrėkite, kad nepaniekintumėte nė vieno iš šitų mažutėlių, nes, sakau jums, jų angelai danguje visuomet regi mano dangiškojo Tėvo veidą" (Mt 18, 10).


Tokiu būdu, mes meldžiamės į savo geruosius angelus, kaip ir į šventuosius, į Švč. Mergelę Mariją. Malda visada privalo turėti kryptį, jei mes melstumėmės bet kurioms mus supančioms jėgoms, tai tikrai būtų pavojinga ir nuodėminga. Tuo tarpu malda, nukreipta tinkamu "adresu" ten ir nueis. Na, o jei nerimauji, kaip ir pati rašai, visada galima kreiptis į Dievo angelus per patį Dievą.

Čia tokia mano neprofesionali nuomonė ;)

Papildymas: pamaniau, kad pirmiausiai turėjau žvilgtelėt į Katekizmą, nes tai yra pirmas šaltinis, į kurį reikėtų kreiptis tokiose situacijose. Taigi kelios ištraukos:

Citata60. Kas yra angelai?

Angelai yra grynai dvasiniai, bekūniai, nematomi ir nemirtingi kūriniai, asmeninės būtybės, apdovanotos protu ir valia. Be paliovos veidu į veidą kontempliuodami Dievą, angelai jį šlovina, jam tarnauja, yra jo pasiuntiniai, vykdant visų žmonių išganymo misiją.

61. Kaip angelai dalyvauja Bažnyčios gyvenime?

Bažnyčia vienijasi su angelais garbindama Dievą, šaukiasi jų pagalbos ir kai kuriuos jų mini savo liturgijoje.

,,Kiekvienas tikintysis šalia savęs turi angelą - globėją ir ganytoją, vedantį jį į gyvenimą" (šv. Bazilijus Didysis).

Angelai - Dievo kūriniai. Dalis jų buvo ir tebėra visada jam ištikimi, jo akivaizdoje tarnaudami jam ir Bažnyčiai, susivieniję su visais išganytaisiais dangaus šlovėje.

Kaip laiptų regėjime patyrė Jokūbas - ,,Dievo angelai jais laipioja aukštyn ir žemyn" (Pr 28, 12), - angelai yra dinamiški ir nenuilstantys pasiuntiniai, jungiantys dangų su žeme. Tarp Dievo ir žmogaus vyrauja ne tyla ir ryšio nebuvimas, bet nuolatinis dialogas, nepaliaujamas bendravimas. Tad žmonės kaip šio bendravimo adresatai turi tobulinti savo dvasinę klausą, kad galėtų išgirsti ir suprasti angelų kalbą, skatinančią gerus žodžius, šventus jausmus, gailestingumo darbus, labdaringus poelgius, pavyzdingus santykius.

Būtent to prašome savo angelo sargo garsiojoje katalikų liaudiškojo maldingumo maldoje:

Dievo angele,
mano sarge,
teikis mane, tau maloningojo Dievo pavestąjį,
apšviesti, sergėti,
valdyti ir vesti.
Amen.


zulija

Citata iš: Erika  spalio 16, 2012, 23:20:31
Sveiki,
Norejau parasyti ispejima angelu tema. Biblijoje nei vienoje vietoje nera raginama melstis ar kitaip kaip nors kreiptis i angelus.  Anaiptol, Dievas liepia tureti vieninteli Viespati Dieva. Manyciau, kad apsaugos klausimu geriausia kreiptis i pati kureja, kad apsaugotu, jei reikes - Jis atsius angelus apsaugoti.  Nepamirskime, kad yra ir puole angelai, besivadinantys sviesos angelais.
Tik tiek.

Tai as taip pat su situo sutinku,Biblijoje niekur nera apie tai parasyta,butent vienintelis kurejas Dievas ir beabejo kreiptis galima i Sventaja Dvasia!!!

Jazminas

Tikiu, kad šventieji angelai saugo ir globoja žmones, padeda dvasinėje kelionėje. Aš meldžiuosi savo Angelui Sargui, dėkoju jam už jo sunkų darbą, apsaugą nuo visokio blogio, pagalbą kasdieniniuose ir dvasiniuose reikaluose, užtarimą, globą, draugystę, meilę... meldžiuosi ir šventiesiems Arkangelams :) be abejo, yra puolę angelai, neginčiju to. Ir atsargumas reikalingas, kad nepradėt melstis naujojo amžiaus judėjimo siūlomomis maldomis. Mano kuklia nuomone, geriausia pasitart su kunigu, jei kyla kokių abejonių.

zulija

Manau,kaip liepia sirdis,nesu dar patyrusi,todel negaliu komentuoti :ashamed: bet buvau patyrusi Sventosios dvasios veikima,kai meldziausi uz zmones uz Dievo malone ir Jo pagalba,kad manes neapleido sunkia minute,tokia siluma pajutau :pentecostal: tai buvo karsta malda is sirdies ir negalvojau,kad meldziuosi angelui sargui,o Dievui Jezui Kristui asmeniui! ;)

Jazminas

Kaip gražu, Žana :) tu meldiesi už žmones  :pentecostal:  aš irgi meldžiuosi Viešpačiui Jėzui Kristui pirmiausia. Nėra taip, kad melsčiausi tik Angelui Sargui.

zulija

Nenoriu girtis Janina,nes tai butu veidmainyste,siuo metu apsileidau,bet va Dievas ir nukreipe ir pazadino,per viena Arnoldo Valkausko pamoksla isgirdau jis teisingai pasake,kad zmones iesko pas burejus,ekstrasensus,bioenergetikus pagalbos ir negirdi ka sako tylus vidinis balselis,as ji girdedavau,bet ai paskui... bet va dabar reikia pasiraituot rankoves ir kibt i darba,karstai melstis.

Augucka

Susisteminta informacija apie Dievo angelus.

Medžiaga atkeliavo iš protestantiškų šaltinių, todėl buvo išimta

Augucka

Stai ir tos citatos is:

Kolosieciams 2:18
Niekas teneatima jūsų atlygio, pamėgęs tariamą nusižeminimą ir angelų garbinimą, pasinėręs į tai, ko nėra matęs, be pagrindo pasipūtęs savo kūniškais samprotavimais,<...>

Apreiskimas Jonui 22:8,9
Aš, Jonas, visa tai mačiau ir girdėjau. Išgirdęs ir pamatęs, puoliau po kojų angelui, kuris man visa tai parodė, norėdamas jį pagarbinti.
Bet jis man pasakė: ,,Žiūrėk, kad to nedarytum! Juk ir aš esu tarnas, kaip tu ir tavo broliai pranašai, ir visi, kurie laikosi šios knygos žodžių. Dievą garbink!"


Tai kaip cia su tuo garbinimu ir meldimasi i juos? Protestantai rastu greit prie ko prikibti. Koks musu kataliku atsakymas?

Tai reikia juos garbinti ir i juos melstis ar ne?  :-\

Silvija

Vėl terminologijoj šaknys. Garbinti ir gerbti.

CitataGlaustai
350  Angelai yra dvasiniai kūriniai, kurie be paliovos garbina Dievą ir patarnauja, vykdydami Jo išganingus planus kitų kūrinių atžvilgiu: ,,Angelai prisideda prie viso to, ką mes darome gera."215
351  Angelai yra apsupę Kristų, savo Viešpatį. Jie Jam patarnauja, ypač Jam vykdant žmonių išganymo misiją.
352  Bažnyčia teikia pagarbą angelams, kurie jai padeda žemiškosios kelionės metu ir globoja visus žmones.
353  Dievas panorėjo, kad Jo kūriniai būtų skirtingi ir kad kiekvienas būtų savaip geras, kad jie priklausytų vieni nuo kitų pagal tam tikrą tvarką. Visus medžiaginius kūrinius Jis skyrė žmonių labui. Žmogus, o per jį ir visa kūrinija, yra skirti Dievo garbei.
354  Gerbti kūrinijoje įdiegtus dėsnius ir daiktų prigimčiai būdingą tvarką yra išminties gairės ir moralės pagrindas.


Plačiau: http://katekizmas.lcn.lt/kbk1996p2003/N11480.html

Augucka

Na, kaip suprantu, tai niekur neraso, kad angelus reikia mums garbinti ir i juos melstis. Mes juos galime gerbti, myleti kaip ir pridera visiems Dievo kuriniams vieni kitus myleti. Taciau garbinti turime tik viena Kureja Trejybeje.
Mes angelus galime ypatingai myleti ir gerbti taip, kaip mylime Svc. Mergele Marija ir per juos prasome uztarimo pas Dieva. Galbut tokios maldos pateisinamos, bet ne tos, kurios isreiskia garbinima Dievo kuriniu labiau nei pacio Dievo.  ::)

Pilgrim

Augucka, koks informacijos saltinis ?
Tai ka man teko girdeti trumpame angelologijos kurse
skiriasi nuo cia minimu dalyku.
O pries destytoja nulenkiu galva  :) nes specialistas tikrai puikus.
Siek tiek paskaitykit cia:
Tikėjimo mokymo kongregacija
Krikščioniškasis tikėjimas ir demonologija
http://www.egzorcistas.lt/kataliku-baznycios-mokymas/krikscioniskasis-tikejimas-ir-demonologija

Pilgrim

Bandau speti, nors galiu ir klysti, tikriausiai tai protestantiskas saltinis, taciau siuo atveju Tradicija salia Biblijos labai papildo mokyma apie angelus. Yra toks nezinomas autorius is ankstyvuju krikscionybes laiku vadinamas Pseudo Dionysius. Jo yra "kietas" traktatas apie angeliskasias butybes.
Angeliskos butybes pirmiausia iskiriamos i angelus ir demonus.
Kiekviena siu grupiu turi savo skirtinga hierarchija.
Ju santykis du trecdaliai ir vienas trecdalis.
Rasau is atminties todel nuorodu i Sv. Rasta nebus.
Angeliska butybe negali persikunyti i fizine forma.
Archangelas Mykolas ... o kur archangelas Rafaelis, archangelas Gabrielius.

Cia trumpai, tipo replika  ;)

Tomas M.

Iš lietuviškų šaltinių, vienas nuodugniausių, kiek buvau radęs:

ŠV. ARKANGELAS MYKOLAS KRIKŠČIONIŠKOJE TRADICIJOJE IR BAŽNYČIOS TĖVŲ RAŠTUOSE

O iš rusiškų šitas labai patinka, ten ir smulkiai paaiškina, kokie angelai už ką atsakingi ir kokiais reikalais jiems melstis:

Ангельский мир и демонический мир и его воздействие

Augucka

Taip, Pilgrim, tu teisus. Vakar paziurejau ir tai is protestantiskos svetaines. Na ir nedovanotinas zioplumas mano  :swoon:

CitataO iš rusiškų šitas labai patinka, ten ir smulkiai paaiškina, kokie angelai už ką atsakingi ir kokiais reikalais jiems melstis:

Ангельский мир и демонический мир и его воздействие


Kazkaip man tie provoslavai nelimpa nors tu ka.  :no-no: Bandziau klausyt, bet isjungiau ipusejus. Man tai svetima, o beto ir jau daugybes rusisku zodziu nebesuprantu.  :(
Va, jei rasi kazka anglu kalba, mielai pasidalink  ;)

Sigitas

Citata iš: Augucka  vasario 28, 2014, 13:55:10
Stai ir tos citatos is:

Kolosieciams 2:18
Niekas teneatima jūsų atlygio, pamėgęs tariamą nusižeminimą ir angelų garbinimą, pasinėręs į tai, ko nėra matęs, be pagrindo pasipūtęs savo kūniškais samprotavimais,<...>

Apreiskimas Jonui 22:8,9
Aš, Jonas, visa tai mačiau ir girdėjau. Išgirdęs ir pamatęs, puoliau po kojų angelui, kuris man visa tai parodė, norėdamas jį pagarbinti.
Bet jis man pasakė: ,,Žiūrėk, kad to nedarytum! Juk ir aš esu tarnas, kaip tu ir tavo broliai pranašai, ir visi, kurie laikosi šios knygos žodžių. Dievą garbink!"


Tai kaip cia su tuo garbinimu ir meldimasi i juos? Protestantai rastu greit prie ko prikibti. Koks musu kataliku atsakymas?

Tai reikia juos garbinti ir i juos melstis ar ne?  :-\
Šventame Rašte juk aiškiai parašyta - garbink vien tik Dievą!
Kas kita yra prašyti užtarimo maldos. Mes, katalikai, juk praktikuojame užtarimo maldą už gyvuosius ir mirusius. Prašyti pagalbos pas angelus yra tradicija iš judaizmo religijos atėjusi. Paieškoję randame, kad angelai padėjo Senojo Testamento pranašams (pvz: Danielius degančioje krosnyje(Dan.3)), yra netgi visa Tobijo knyga apie tai, kaip angelas fizinio kūno pavidale padėjo jaunam žydeliui keliauti tolimą kelionę. Negi dar maža? Naująjame Testamente taip pat randame istorijų, kur angelai padeda žmonėms, pvz: apaštalo Petro išlaisvinimas (Apd.12,7).

Pagalbos prašyti galime ir turime, bet tik ne garbinti!
Jei garbinsime angelą ar demoną, būsime pagonimis (pagalvokite, iš kur pas pagonis tiek daug dievukų?)!


Aukštyn