Pereiti prie turinio TavoRankose.org

Maldos klubas: Atleidimo Malda

Jei jums yra sunku, jaučiatės patekę į dvasinio tobulėjimo akligatvį ar ruošiatės svarbiems gyvenimo žingsniams, labai gera maldos praktika yra Atleidimo Malda, kurios pagalba sugrąžiname savo sielai ramybę, atleisdami kitiems ir patiems sau

1 dalis - Apie "Atleidimo Maldą"
2 dalis - Maldų tekstai
3 dalis - Liudijimai, priminimai

Dvasia, Viešpatie, ateik

Dvasia, Viešpatie, ateik,
Spindulių dangaus mums teik,
Žemės klystkelius nušviesk!

Tėve vargstančių, nuženk,
Savo dovanas dalink,
Mūsų dvasią atgaivink!

Sielų Tu ramintojas,
Svečias atlankytojas,
Mielas atgaivintojas!

Darbuose Tu - poilsis,
Kaitroje Tu - atvėsis,
Tu - paguoda liūdesy!

O šviesybe amžina,
Skaidrink sielos gilumą,
Stiprinki tikėjimą.

Be Tavųjų dovanų
Viskas žmoguje skurdu,
Viskas - atvira žaizda.

Nuvalyk, kas sutepta,
Laistyk, kas išdeginta,
Gydyk tai, kas sužeista.

Atitrauk mus nuo klaidų,
Dvasios šalty duok jėgų,
Tiesink vingius mūs takų!

Duok mums, mylintiems Tave,
Tikintiems Tava galia,
Dovanas septynerias!

Duok dorybių atpildą,
Siųsk laimingą pabaigą,
Kviesk į džiaugsmą amžiną!

Amen. Aleliuja.

Sielos išgydymo malda

Užsimerk. Įsivaizduok: priešais tave stovi Jėzus, laiko rankas ant tavo galvos ir sako:

— Atėjau tavęs išgydyti.
— Atėjau tavęs išvaduoti.
— Atėjau pripildyti tave Šventosios Dvasios.

Viešpatie Jėzau Kristau, atsiduodu Tau šiandien visiškai. Aš nusidėjau, bet Tu man atleidai mano nuodėmes. Prašau Tave malonės atleisti pačiam sau, kad galėčiau save priimti, kad galėčiau save pamilti. Viešpatie, išgydyk mano gyvenimo žaizdas, kad nekliudytų man, nestabdytų Tavo malonės ir meilės tėkmės, kuri dabar srovena per mane. Išsižadu šėtono ir visų jo veikimo būdų mano gyvenime. Pripildyk mane visiškai savęs ir Šventosios Dvasios. Suteik man visas dovanas, kurias nori, kad turėčiau, ypač išgijimo dovaną, padėk man, kad būčiau atviras (-a) visoms toms dovanoms, kad sekčiau Tavimi, patepk mane Šventąja Dvasia, kai atsiduodu Tau.

Marija, mano Motina, nuolat užtark mane.

Amen.

Atleidimo Malda

VIEŠPATIE JĖZAU KRISTAU, šiandien Tave prašau - padaryk, kad atleisčiau visiems žmonėms, kuriuos esu sutikęs (-usi) savo gyvenime. Žinau, jog suteiksi man jėgų, kad galėčiau tai įvykdyti, dėkoju Tau, kad myli mane labiau nei aš pats (pati) save ir labiau trokšti mano laimės negu aš jos trokštu.

TĖVE, atleidžiu Tau tuos visus atvejus, kai mirtis aplankė mano šeimą: kritinius atvejus, finansinius sunkumus ir tuos įvykius, kuriuos laikiau Tavo bausme, kai kiti sakydavo: „Matyt, Dievas taip norėjo", o aš nusivildavau Tavimi ir įsižeisdavau ant Tavęs. Šiandien prašau - apvalyk mano širdį ir protą.

Mano Viešpatie, atleidžiu sau savo nuodėmes, kaltes ir silpnybes bei visą tą blogį, kuris manyje susikaupęs, tai, ką aš laikau ydomis, blogiu. Išsižadu visų prietarų ir tikėjimo jais, spiritistinių seansų, horoskopų skaitymo, ateities spėjimų, talismanų, užkeikimų, būrimų.

Renkuosi Tave kaip savo vienintelį Viešpatį ir Išganytoją. Pripildyk mane savo Šventosios Dvasios.

Atleidžiu sau Dievo vardo tarimą be reikalo, taip pat, kad nereiškiau Tau garbės liovęsis (-usi) eiti į bažnyčią; atleidžiu sau už savo tėvų žeidimą, už girtavimą, svetimavimą, homoseksualizmą. Tatai Tu jau atleidai per Atgailos sakramentą, šiandien aš tai atleidžiu pats sau. Taip pat už abortus, vagystes, melą, apgaulę, kitų žmonių niekinimą.

Iš visos širdies atleidžiu savo mamai. Atleidžiu visus atvejus, kai ji mane žodžiu žeidė, širdo ar baudė mane, kai daugiau dėmesio skyrė mano broliams ir seserims. Atleidžiu, kai plūdo mane, kad aš esu kvaiša, besmegenis (-ė), blogiausias (-ia) iš visų jos vaikų ir daug kainuoju šeimai. Atleidžiu už tai, kad sakydavo, jog gimiau netrokštamas (-a), kad esu netyčiukas (-ė), klaida, kad gimiau ne toks (-ia), kaip ji norėjo.

Atleidžiu savo tėvui. Atleidžiu už tas dienas ir metus, kai man trūko jo meilės, jautrumo, dėmesio, paramos. Atleidžiu už tai, kad jam stigo laiko man, ir už tai, kad nelydėjo manęs svarbiuose mano gyvenimo įvykiuose. Atleidžiu jo girtavimą, kivirčus su mama, mano broliais ir seserimis, jo žiaurias bausmes, mūsų apleidimą, išėjimą iš namų, skyrybas su mama, už jo išdavystes.

Viešpatie, šiuo atleidimu noriu apgaubti taip pat savo brolius ir seseris. Atleidžiu, kad mane atstūmė, melavo apie mane, skundė tėvams, kovojo dėl jų meilės, nekentė manęs, įsižeisdavo dėl niekų, skriaudė dvasiškai ir fiziškai. Atleidžiu, kad jie buvo man šiurkštūs, priekabūs.

Viešpatie, atleidžiu savo vyrui (žmonai) už meilės, jautrumo, supratimo, paramos ir dėmesio, bendravimo stoką, atleidžiu visas kaltes, ydas, silpnybes ir tuos darbus bei žodžius, kurie mane žeisdavo ir sukeldavo nerimą.

Jėzau, atleidžiu savo vaikams už jų pagarbos man stoką, neklusnumą, meilės, dėmesio, paramos, šilumos, supratimo stygių. Atleidžiu jiems jų blogus įpročius, atšalimą nuo Bažnyčios, įvairius blogus darbus, kurie sukėlė man nerimą.

Mano Dieve, atleidžiu savo sutuoktinio šeimai: uošvei, uošviui, anytai, vaikams, marčiai, žentui ir kitiems, kurie per vedybas įėjo į mano šeimą, bet žiūrėjo į ją be meilės. Atleidžiu už jų žodžius, mintis, darbus ir aplaidumus, kurie mane žeidė ir suteikė skausmo.

Atleidžiu tetoms ir dėdėms, kitiems giminaičiams, kurie galbūt valdingai kišosi į mūsų šeimos reikalus.

Viešpatie, prašau Tave, padėk man atleisti savo giminėms: seneliui ir senelei, kurie sukėlė sąmyšį nederamai elgdamiesi su mano tėvais, nuteikdami vieną prieš kitą.

Jėzau, padėk man atleisti savo bendradarbiams, kurie yra man nemieli arba apsunkina gyvenimą. Tiems, kurie primeta man savo užduotis, kurie nenori bendradarbiauti, stengiasi užimti mano postą. Atleidžiu jiems.

Kaimynams, kuriems reikia mano atleidimo - atleidžiu jų triukšmavimą, šiukšlinimą, įsikaltas nuostatas, manęs apkalbinėjimą ir kitų kaimynų juodinimą - visa tai atleidžiu jiems, Viešpatie.

Atleidžiu visiems kunigams, vienuoliams, mano parapijai, parapijų organizacijoms ir maldos grupėms, savo dvasios vadovui, vyskupui, Popiežiui, visai Bažnyčiai už paramos stoką, mano savivertės nepripažinimą, nesidomėjimą, neskatinimą, ko mūsų šeimai taip reikėjo. Taip pat visus sužeidimus, kuriuos patyriau aš arba mano šeima, net seniai praeityje - šiandien jiems atleidžiu.

Viešpatie, atleidžiu kitų įsitikinimų asmenims - tiems, kurie priklauso prie kitų politinių partijų ir srovių, kurie mane kritikavo, diskriminavo, iš manęs šaipėsi, dėl kurių patyriau materialinių nuostolių.

Atleidžiu kitų tikėjimų asmenims, kurie mėgino prievarta mane atversti, kurie mane puldinėjo, vaidijosi su manimi, stengėsi primesti man savo požiūrį.

Atleidžiu tiems, kurie mane žeidė etniniu požiūriu: diskriminavo mane, tyčiojosi iš manęs, įžeidžiai kalbėjo apie mano tautybę ar rasę, fiziškai, materialiai ar emociškai skriaudė mano šeimą - atleidžiu jiems šiandien.

Viešpatie, taip pat atleidžiu visiems specialistams, kurie kokiu nors būdu mane nuskriaudė: gydytojams, slaugytojams, teisininkams, teisėjams, politikams ir valdininkams. Atleidžiu visiems, dirbantiems aptarnavimo ir saugos tarnybose: transportininkams, policininkams, gelbėtojams, gaisrininkams, sanitarams, o ypač specialistams, kurie per daug užsiprašė už savo darbą.

Jėzau, atleidžiu savo darbdaviui, kad nepakankamai man mokėjo, kad nevertino mano darbo, negyrė už laimėjimus.

Viešpatie Jėzau, atleidžiu savo mokytojams ir dėstytojams, buvusiems ir dabartiniams, tiems, kurie mane baudė, žemino, įžeidinėjo, nesąžiningai vertino, pajuokdavo, vadindavo bukagalviu (-e), versdavo likti mokykloje po pamokų. Viešpatie, nuoširdžiai jiems atleidžiu.

Jėzau, atleidžiu savo draugams, kurie mane yra apgavę, kurie nutraukė draugystę su manimi, kurie buvo man nepalankūs, kurie buvo neprieinami, kai jų man reikėjo, kurie pasiskolino pinigų ir negrąžino, kurie mane apkalbinėjo.

Viešpatie Jėzau, ypač meldžiu malonės atleisti tam vieninteliam asmeniui, kuris mane sužeidė labiausiai. Prašau padėti man atleisti tam, kurį laikau didžiausiu savo priešu, tam, kam sunkiausia man atleisti; apie kurį aš esu pasakęs (-iusi): „Niekada neatleisiu."

Viešpatie, pats (pati) taip pat prašau atleidimo tų žmonių — už jiems suteiktą skausmą, ypač motinos ir tėvo, taip pat savo vyro (žmonos), vaikų. Nuoširdžiai atsiprašau ypač už didžiausias savo padarytas skriaudas jiems. Dėkoju Tau, Viešpatie Jėzau, kad dabar esu išvaduojamas (-a) nuo blogio - nuo neatleidimo. Tepripildo mane Tavo Šventoji Dvasia šviesos ir tenušviečia mano aptemusį protą.

Mano Tėve!

Atiduodu save į Tavo Rankas.
Daryk su manimi, kas Tau patinka.
Ką tik su manimi darytum, aš dėkoju Tau.
Aš viskam pasirengęs (-usi), aš viską priimu,
kad tik Tavo Valia per mane įvyktų visuose Tavo sumanymuose.

Neturiu kito noro, o mano Dieve, kaip tik atiduoti savo sielą į Tavo Rankas,
aš Tau ją atiduodu, o mano Viešpatie, su visa savo širdies meile, nes aš myliu Tave.

Aš negaliu gyventi be meilės Tau, neatsiduodamas (-a) visiškai į Tavo Rankas,
galutinai, su begaliniu pasitikėjimu Tavimi, nes Tu - mano TĖVAS. Amen.

Palaimintas brolis Šarlis de Fukas

Atmink, Maloningoji Mergele Marija,

jog amžiais nėra girdėta,
kad apleistum bent vieną,
kas bėga prie Tavęs,
šaukiasi Tavo pagalbos
ir prašosi užtariamas.
Šitokio pasitikėjimo kupini,
ir mes skubame prie Tavęs,
Mergelių Mergele ir Motina.
Mes einame pas Tave ir, būdami nusidėjėliai,
su gailesčiu puolame prie Tavo kojų.
Tu, įsikūnijusio Žodžio Motina,
nepaniekink mūsų žodžių,
bet maloningai išgirsk ir išklausyk. Amen.

Straipsnio tęsinys sekančiame puslapyje »

2 komentarai apie “Maldos klubas: Atleidimo Malda

  1. Aušra

    Labukas. Šiuo metu esu išsekusi ir psvargusi nuo kasdienybes. Dekoju kad yra toks virtualus puslapis kuri perskaiciusi suprantu kad neturiu priesu. Yra tik zmoniu kurie mane skaudina. Bet ir pati jaunysteje esu ne viena iskaudinusi.ir ypacdabar kai sulaukiau brandos ir pasiligojau mane tie skauduliai grauzia. Grauzia kaltes jausmas kad ne taip padielgiau lemtingu gyvenimo momentu o dabar ir skinu tuos karciys vaisius. Kaip issivaduoti nuo to sazines grauzimo? Juk laiko atgal neatsuksi.

    Atsakyti
  2. Zina

    NUOSTABIOS MALDOS KURIU ILGAI IESKOJAU. Telaimina Dievas VISUS grupes narius Stiprybes ir DIEVO PALAIMOS

    Atsakyti

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *