Pereiti prie turinio TavoRankose.org

Strateginės Lietuvių Pajėgos

STRAIPSNIS RUOŠIAMAS!

Žmonės, juos vienijančios vertybės ir tikslai

Strateginės Lietuvių Pajėgos yra nepriklausomas visuomenės judėjimas, kurio dalimi gali tapti kiekvienas asmuo, kiekviena institucija, organizacija ar tikslinė grupė, kurie savo gyvenime ir veikloje brangina šeimą, lietuvių tautą, vadovaujasi katalikiškomis vertybėmis ir nori aktyviai visa tai ginti nuo neigiamų veiksnių.

Šiuo metu pagrindinės mūsų užduotys yra:

 1. Trumpai ir aiškiai išdėstyti pagrindinius ideologinio ir kultūrinio karo prieš lietuvių tautą ir Lietuvos valstybę metodus. Tai padės lietuviams suprasti, kad prieš mūsų tautos išlikimą nukreipti veiksmai palies kiekvieną asmeniškai. Tikimės, tai paskatins Lietuvos žmones labiau domėtis ir nelikti abejingiems, tiek vykstant balsavimams, tiek dalyvaujant įvairiose pilietiško sąmoningumo akcijose.
 2. Lietuvių informacijos sklaidos iniciatyva - sukurti efektyvią alternatyvą masinės informacijos priemonėms, žiniasklaidai. Atsiradus iššūkiams tai įgalintų mus greitai paskleisti svarbias žinias, jų pagalba sutraukti didelius kiekius žmonių, bei resursų ir daryti įtaką Lietuvoje vykstantiems procesams.
 3. Sukurti paprastą, aiškų ir ilgalaikį strateginį planą, kaip pasipriešinti neigiamai kultūrinei, ideologinei bei kitokiai įtakai.
 4. Sukurti decentralizuotą organizacinę sistemą, kuri įgalintų mus vieningai ir koordinuotai veikti, ginant mūsų visų interesus ir darant įtaką politikos ir visuomeniniame sektoriuose.

Pagalvokite apie šeimos institucijos išsaugojimą, negimusios gyvybės apsaugą, Lietuvos vaikų lytinį švietimą, vakarietiškos materialistinės ir seksualiai iškrypusios kultūros skverbimąsi į Lietuvą ir pabandykite atsakyti į klausimą: "Ar aš su tuo sutinku? O jei ne, kaip galiu tam priešintis?". Mes bandome išspręsti klausimą: "Kaip galiu tam efektyviai priešintis?".

Trys valstybės ir tautos išlikimo garantai: šeima, tikėjimas ir tautiškumas

Konferencijos "Sielovada 2013" metu teko asmeniškai kalbėti su Lietuvos ambasadoriumi JAV Žygimantu Pavilioniu. Jis pasiūlė keletą labai svarbių įžvalgų iš diplomato ir politiko patirties. Nors ne žodis į žodį, bet jo mintis yra tokia: Lietuvą bando įvairiais būdais paveikti įvairūs priešai, pirmiausiai taikydamiesi į tris pagrindinius stulpus, kurie užtikrina mūsų valstybės ir tautos išlikimą:

 • šeimos instituciją
 • tikėjimą
 • tautiškumą

Jei žmonės praranda šias vertybes, praktiškai net nereikia kariuomenės, kad užimti tokią šalį, nes niekas nestos jos ginti. Todėl įvairiais būdais bandoma pakirsti šias tris svarbiausias vertybes. Be šeimos ir tautiškumo puoselėjimo, Lietuvos valstybė taip pat turi puoselėti katalikybę, nes tvirtas tikėjimas užtikrina aukštą moralę ir tuo pačiu suteikia tvirtą pagrindą šeimos institucijai ir tautiškumui. Tikėjimas tampa klijais, visas tris vertybes sujungiančiais į vieną visumą. Tą puikiai iliustravo mūsų partizanai, kurie savo dienoraščiuose nevienprasmiškai leido suprasti, kad būtent tikėjimas jiems padėjo išlikti stipriems dvasioje ir nepasiduoti iki mirties.

Šios trys vertybės atspindi Strateginių Lietuvių Pajėgų judėjimo esmę ir prasmę, bei leidžia turėti aiškius kelrodžius, kokie žmonės ir organizacijos dalyvaus judėjime. Tai užtikrins, kad visus vienys tas pats tikėjimas, ta pati meilė šeimai ir tėvynei, tie patys idealai. Be abejonės, šis judėjimas susilauks įvairių provokacijų, infiltracijų ir pan. Ir tai yra normalu, nuo to nepabėgsi, tačiau reikia būti tam pasiruošus. Visos trys sudedamosios vertybių dalys leis greitai atpažinti tuos, kurie nori mums kenkti ir juos pašalinti. Ateityje tai sumažins tarpusavio konfliktų galimybes, nes visi vadovausimės tais pačiais principais.

Kaip metodiškai naikinami: šeima, tikėjimas ir tautiškumas

Šeimos institucijos naikinimo metodai

Bendrais bruožais metodus galima apibūdinti taip:

 • Vartotojiškos visuomenės ugdymas - jauni žmonės ugdomi gyventi tik sau, gyventi dėl malonumo, ne dėl vaikų.
 • Nuo pat ankstyvos vaikystės švietimo programų pagalba diegiamas iškrypusio seksualumo supratimas, skatinamas ankstyvus seksualinis gyvenimas, pratinama žinoti ir mokėti naudotis įvairiomis kontraceptiėmis priemonėmis, o reikalui esant ir cheminio aborto priemonėmis.
 • Farmacinių kompanijų remiami, parsidavę ginekologai skatina moteris naudoti kontraceptinės priemones, o pastojus, grubiai stumia darytis abortus.
 • Vyro ir moters tradicinių savybių ir vaidmenų visuomenėje, bei šeimoje naikinimas.
 • Tėvo vaidmens suniekinimas šeimoje prisidengiant moters emancipacija ir feminizmu.
 • Kartų atskyrimas ir supriešinimas, šeimos tęstinumo tradicijų naikinimas:
  • Vaikai su tėvais supriešinami juvenalinės justicijos pagalba.
  • Vaikai ir tėvai supriešinami su seneliais įstatymų, apsunkinančių ar net draudžiančių rūpinimąsi savo senais tėvais, pagalba.
 • Eutanazija - greitesnis ir 100% efektyvus būdas atsikratyti žmogumi.

Tikėjimo naikinimo metodai

Moralė, individualistinės, egoistinės, moralę ignoruojančios asmenybės ugdymas.
Katalikų tikėjimo ir jo skelbiamų moralinių vertybių išstūmimas iš politinio, įstatyminio, visuomeninio gyvenimo, vaikų švietimo.

Katalikų Bažnyčios silpninimas prieš tikėjimą nukreiptais įstatymais, mokesčių pagalba, kitais įstatyminiais aktais.

Tikėjimo pateikimas, kaip netoleranciją skatinančio šaltinio (prieš homoseksualizmo ir kitų iškrypimų skelbimą, prieš tradicinės šeimos sampratos naikinimą, ir t.t.).

Tautiškumo naikinimo metodai

Vartotojiškos, individualistinės ir kosmopolitinės visuomenės ugdymas - Pilietinis vs pilietiškas.

Lietuvių informacijos sklaidos iniciatyva

Vienas pagrindinių mūsų uždavinių yra suburti žmones, organizacijas ir institucijas į tinklą, kuris reikalui esant, galėtų greitai ir efektyviai išplatinti informaciją. Tikriausiai kaip jau teko daugeliui įsitikinti, šiuo klausimu nesulauksime didelės pagalbos iš žiniasklaidos atstovų. Tačiau elektroninio bendravimo priemonės, kaip FaceBook, elektroninis paštas ir kt., padeda apeiti šias kliūtis. Svarbiausiai, kad mes visi būtume neabejingai ir laikytume pareiga paskleisti mūsų interesus ginančią informaciją savo organizacijų nariams, draugams ir t.t.

Skaitant spaudą ar žiūrint televiziją, daugelį mūsų persekioja jausmas, kad "jų" yra daug ir jie kontroliuoja informaciją, o "mūsų" yra mažuma ir mes turime nertis iš kailio, kad galėtume pateikti savo požiūrį visuomenei ir apginti savo teises.

Yra keletas populiarių svetainių, bet jos veikia nekoordinuotai, o kartais, "demokratijos", bei žodžio laisvės vardan netgi skelbia prieštaringus požiūrius ir informaciją... Išvada paprasta - skęstančiųjų gelbėjimas yra pačių skęstančiųjų reikalas - visuomenės informavimu turime pasirūpinti patys!

Pasiruošę imtis atsakomybės už savo ateitį jau dabar ir tapti Lietuvių informacijos sklaidos iniciatyvos nariu? Prisijunkite prie mūsų čia! >>

Toliau apžvelgsime Lietuvos situaciją, mūsų dabartines pasipriešinimo neigiamoms įtakoms galimybes ir kaip mes galime sutvirtinti savo poziciją, taip pat apibrėšime sekančius du mūsų keliamus tikslus.

Ką daryti, kai šalyje gresia įsigalėti mažumos demokratija?

Kaip gerai išsireiškė Lietuvos nepriklausomybės akto signataras Rolandas Paulauskas:

Iš tikrųjų, kas šiandieną vyksta? Kada yra ištariama sąvoka "demokratija", Europos Sąjungoje jinai reiškia ne daugumos teises, kaip buvo tūkstančius metų, o mažumų teises. Šiandien yra taip suprantama "demokratija" Europos Sąjungoje.

Lietuviai gyvena savo šalyje, bet diegiamos programos ir priimami įstatymai yra nukreipti prieš Lietuvą, prieš lietuvių šeimas, prieš daugumos žmonių tikėjimą, moralę, prieš visą Lietuvos tradicijoje įsitvirtinusią tautinių ir katalikiškų vertybių, bei idealų sistemą. Atėjo toks laikmetis, kai mes jau nebeturime prabangos skirstyti problemų į tas, kurios mus liečia ir tas, kurios ne, nes anksčiau ar vėliau jos visos mus palies. Jei mes nekovosime už savo t.y. daugumos Lietuvos žmonių teises, galime jas prarasti visam laikui.

Kodėl reikia suburti strategines lietuvių pajėgas?

Sociãlinis [lot. socialis] - visuomenės, visuomeninis.

Popiežius Benediktas XVI sekmadienį paragino parengti kovos su socialine neteisybe strategiją.

"Pasaulyje egzistuoja socialinė neteisybė, kurios nebegalima toleruoti. Be skubių iniciatyvų būtina koordinuota strategija, nukreipta į globalių ir ilgalaikių sprendimų paiešką', - kalbėjo popiežius per tradicines sekmadienio pamaldas Vatikane. (Šaltinis: Lietuvos Rytas)

Ilgą laiką socialinė neteisybė buvo siejama su materialiniu nepritekliumi, tačiau laikai keičiasi ir šis terminas įgauna vis platesnę prasmę. Homoseksualizmo propaguotojai, globalizmo šalininkai, kontraceptinių vaistų ir prezervatyvų gamintojai, iškreipto vaikų seksualinio "švietimo" skleidėjai, visi jie turi savo strateginius planus - ir visi jie veikia Lietuvoje, bandydami tuos planus įgyvendinti. Dažnai jų planai kuriami milijardinių bendrovių ir JAV bei Europos Sąjungos organizacijų ovaliuose kabinetuose ir kuria juos profesionalai, žinantys, kaip manipuliuoti žmonių jausmais, baimėmis ir kaip įvairiais būdais paveikti jų nuomonę. Už jų nugarų stovi pasauliniai bankai, didelė politinė galia ir ištisos industrijos šakos, kurioms nusispjauti ant mūsų tikėjimo, įsitikinimų, vertybių ir jausmų.

Realijos labai aiškios - jei mes neturėsime pasirengusios veikti strateginės jėgos ir bendro strateginio savo veiksmų plano, ilgainiui mes pralaimėsime šį ideologinį ir kultūrinį karą. Kaip Lietuvos partizanai, suskaldyti į atskirus būrius, be tarpusavio ryšio, taip ir mes kovojame su labai gerai ir protingai organizuotomis kultūrinių priešų pajėgomis, kurios vieną po kito atidarinėja įvairius "institutus", rengia "švietėjiškas" programas, įvairiais keliais patenka į mūsų visuomenę, pačiais negatyviausiais būdais paveikdami negimusios gyvybės, šeimos ir individualių asmenų gyvenimus. Tuo tarpu mes vis ginamės nekoordinuotais taktiniais veiksmais ir dažnai pralaimime.

Paprastas pavyzdys. Jei reiktų greitai mobilizuotis ir surengti mitingą prie Seimo, ginant Lietuvos tradicinės šeimos instituciją ir tuo pačiu katalikišką šeimos sampratą, ar galima būtų tikėtis, kad Lietuvos Bažnyčios atstovai operatyviai išsiųstų visom vyskupijom ir parapijom žinią, kad kunigai pamokslų metu paragintų tikinčiuosius nesėdėti rankų sudėjus, bet aktyviai stoti ginti savo tikėjimo, kultūros ir šeimos? Teorinė galimybė yra, bet deja, praktiškai tai neįmanoma. Gaila, bet praėjo vyskupo Motiejaus Valančiaus laikai, kai per 5 metus daugelis lietuvių tapo blaivininkais.

Todėl mes patys turime prisiimti atsakomybę už savo vertybių išsaugojimą ir jungtis, organizuotis, stiprėti, kad būtume pajėgūs atsilaikyti. Duos Dievas, aktyviau pagelbės ir Bažnyčia, tuomet mes būsime dar stipresni!

Strateginės pastangos. Kodėl vien taktinės pastangos nelaimės Lietuvoje vykstančio ideologinio ir kultūrinio karo?

Dažnai mes matome tik lokalius "gaisro židinius" ir metamės mažomis grupelėmis jų gesinti. Dažnai priešiškos jėgos prikuria aibę netikrų "gaisrų", kurie "sugeria" didesnę dalį žmonių laiko ir pastangų, o tuo pat metu yra tyliai prastumiami svarbūs įstatymai, svarbūs politiniai ir visuomeniniai postai paskiriami "saviems" ir t.t. Lietuvos žmonės tik vėliau apie tai sužino, kartais net ne iš žiniasklaidos, kuri būdama blogio jėgų įtakoje, tikslingai ignoruoja tuos procesus.

Vienas tokių, pastarosiomis dienomis vykstančių žmonių dėmesio nukreipimo pavyzdžių:

Kol šeimos, nurimusios dėl sustabdytų švietėjiškų genderinių programų, ilsėjosi, mažumų gynėjai, kovotojai už neva moterų teises bei prieš smurtą apsėdo įvarius tarptautinės finansinės paramos mechanizmus. Štai nevyriausybinių organizacijų finansinės paramos skirstyme dalyvauja organizacijos – akivaizdžios tokių teisių gynėjos, o šiai paramai įsisavinti skirtų seminarų prezidiume sėdi gėjų interesų „advokatai“. Paskaitykite paramos teikimo kriterijus ir juose įžvelgsite, jog nebus remiami projektai, skatinantys „homofobiją“. Ką tai reiškia? Kad bet kuris pasisakymas nevyriausybinių organizacijų projektuose už vyro ir moters santuoka grįstą šeimą bus atmestas ir pasmerktas... (Šaltinis: Bernardinai.lt - Jolanta Ramonienė. Smurtu prieš smurtą prieš moteris?)

Taktika vs Strategija ir Taktika
Taktika vs Strategija ir Taktika

"Skaldyk ir valdyk" - šią taisyklę gerai žino visi pasaulio blogio skleidėjai. Bereikia "užmėtyti" Lietuvą įvairaus lygio ir krypčių puolimais ir ramiai stebėti, kaip pasimetę žmonės šokinėja nuo vienos problemos prie kitos, nesugebantys sutelkti jėgas ir dėl aiškios organizacijos nebuvimo dažnai pralaimintys kovą. Blogiausia yra tai, kad po keleto tokių situacijų žmonės praranda viltį, nes "nieko neįmanoma pakeisti". Tai yra vienas iš pagrindinių strateginių uždavinių - palaužti žmonių viltį, kad jie net negalvotų, kad gali priešintis ir atstovėti savo įsitikinimus ir vertybes.

XXI amžiuje karą laimės tie, kurie sugebės greitai ir efektyviai paskleisti informaciją ir mobilizuoti žmones. Šiuo metu mes turime įvairius leidinius, organizacijas ir grupes, kurios veikia individualiai, nederindamos tarpusavyje veiksmų ir aišku, nepasiekdamos ženklių rezultatų. Geras teigiamų pokyčių pavyzdys yra tarptautinės šeimos dienos proga Seime įvykęs susitikimas "Šeimos politika. Ką gali ir ko negali pačios šeimos?". Pasakodama apie renginį, viena jo rengėjų - Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos narė Jolanta Ramonienė džiaugėsi:

Diskusijoje dalyvavo didžiulio būrio šeimų organizacijų atstovai < ...> Kiek aš prisimenu visus organizuojamus renginius dėl šeimos, tai toks skirtingų organizacijų susibūrimas buvo pirmą kartą. < ...> Ir kaip diskusiją apibendrinusi daktarė Eglė Laumenskaitė pasakė: "Iš tiesų, kiek daug yra veikiančių šioje srityje ir kiek dar daug tų vardų apskritai nežinomų, ir paragino, kad turime bendradarbiauti, turim vieni su kitais derinti savo veiksmus ir žinoti, ką mes vieni ir kiti veikiame ir tuo pačiu taip didinti savo įtaką politikams". (Šaltinis: MarijosRadijas.lt - Aktualijos su Birute Obeleniene)

Iki šiol pateikti pavyzdžiai yra susiję su šeimos institucijos gynimu, tačiau tai tik viena problema, vienas kovos "frontas", panaudotas iliustruoti situaciją. Mes turime jungtis į vieną bendrą jėgą, nepriklausomai kurioje srityje esame ar kuri sritis mums labiau prie širdies. Ta jėga turėtų įtaką slopinant visus mūsų visuomenę puolančius "gaisrus". Svarbiausia, kad mes visi esame katalikai ir vadovaujamės bendromis vertybėmis. Jei šiandien aš neturiu vaikų, dar nereiškia, kad tos srities pokyčiai manęs nepalies rytoj ar po metų. O gal jie palies mano brangiausius artimuosius jau dabar?

Apibendrinant problemą: be koordinuotos gynybos mes ginamės neefektyviai ir dažnai pralaimime. Be strateginio "puolimo" plano, net atmušę puolimą, mes sustojame, nes nežinome ką daryti toliau, o juk reikia pasinaudoti savo persvara ir pereiti į puolimą, stumti savo vertybes į priekį.

Šiuo metu pagrindinės mūsų užduotys yra sukurti paprastą, aiškų ir ilgalaikį strateginį planą pasipriešinti neigiamai kultūrinei, ideologinei bei kitokiai įtakai, bei organizacinę sistemą, kuri įgalintų mus vieningai ir koordinuotai veikti, vykdant tą planą. Atsiradus iššūkiams tai įgalintų mus greitai paskleisti svarbias žinias, jų pagalba sutraukti didelius kiekius žmonių, bei resursų ir daryti įtaką Lietuvoje vykstantiems procesams.

Vizija, strategija ir taktika. Author - Pragyan Mishra
Vizija, strategija ir taktika. Author: Pragyan Mishra

Niekas už mus to nepadarys - mes patys turime tapti Strateginėmis Lietuvių Pajėgomis!

Decentralizuota organizacinė struktūra
Decentralizuota organizacinė struktūra (Source: Wikipedia.org)

Galima būtų samprotauti, gal būtų geriau įkurti organizaciją ar daryti tai vadovaujant "iš viršaus"? Atsakymas yra paprastas - judėjimo variklis turi būti žmonės, kai tik judėjimas yra įspraudžiamas į kokius nors struktūrinius ar įstatyminius rėmus, jis tampa ne toks efektyvus ir lengvai kontroliuojamas įstatymais, politinėmis, visuomenės supriešinimo per žiniasklaidą ir kitomis poveikio priemonėmis.

Tai vadinama "decentralizuota organizacinė struktūra", kuri leidžia judėjimui veikti nepriklausomai ir efektyviai gintis, nes nėra vieno "centro", kurį sužeidus, sukompromitavus ar dar kitaip paveikus, būtų sužlugdomas visas judėjimas.

Todėl mes kviečiame visus jungtis ir tapti šia jėga, kuri darniai veikdama, kovotų už mūsų įsitikinimus, idealus ir teises.

Kas yra sargybiniai ir kodėl jų reikia?

Turime pripažinti, kad šiuo metu visos mūsų reakcijos į įvykius yra simptominės, t.y. mes sureaguojame tik tada, kai suskausta - kol kas nesame pajėgūs numatyti blogų dalykų, ar nutverti juos pačioje jų veiklos pradžioje.

Pasaulinėje praktikoje yra paplitusi taip vadinama "Sargybinių tarnyba", kurios specialistai dažnai būna finansuojami labdaros fondų, suinteresuotų nevyriausybinių organizacijų ir pan. JAV šiai tarnybai apibūdinti vartojamas terminas "watchdog", "government watchdog" - sarginis šuo. Dažnai tai būna gerai išmanantys savo sritis specialistai, galintys pastebėti net ir menkiausius nukrypimus nuo normų ir pažeidimus.

Lietuva yra maža šalis, tad sunku būtų tikėtis pilnu etatu dirbančių sargybinių, todėl šią tarnybą turėsime įsteigti ir vykdyti patys. Smagu, kad šiuo metu yra keletas žmonių, turinčių pakankamai patirties objektyviai analizuoti situaciją ir nuspėti audrą jai artėjant, vienas jų - Lietuvos nepriklausomybės akto signataras Rolandas Paulauskas.

Lietuvių tautos, valstybės, dvasinio ir kultūrinio identiteto išlikimo vizija

Reikėtų trumpai ir aiškiai išdėstyti... Pozicijos apie homoseksualumo kultūrą principus bandysime pritaikyti iš: Principles Which Guide AFA's Opposition to the Homosexual Agenda. Tačiau dar lieka daug kitų sričių, kaip juvenalinė justicija, negimusios gyvybės apsauga ir pan.

Strateginis lietuvių tautos, valstybės, dvasinio ir kultūrinio identiteto išlikimo planas

Rolandas Paulauskas: Yra strateginiai valstybės interesai ir juos reikia saugoti < ...> Tai jei JAV bijo, kad kartais kiniečių kapitalas nepaveiktų jų gyvensenos, jų nacionalinių interesų, tai kodėl mes nebijom, jūs man pasakykit?

Audrys Antanaitis: Todėl, kad neturim suformulavę tų interesų. Žinių Radijas "Avilys" - Apie strateginius lietuvių tautos planus (2006-12-16)

Nors buvo kalbėta apie ekonominius strateginius tikslus, ši trumpa dialogo ištrauka puikiai apibūdina bendrą mūsų šalies ir tautos padėtį - niekas nesirūpina mūsų valstybės ir tautos ateitimi, mes visi gyvename šia diena, nesusimąstydami, kur ir kaip gyvens mūsų vaikai, mūsų ateities kartos.

Kol sulauksime Lietuvos strategų pagalbos, pagrindu naudosime Dr. Scott Lively knygą "Susigrąžinant vaivorykštę" (PDF formatu) ir "A straightforward non-sectarian plan for rolling back the “gay” agenda and restoring the natural family to primacy in America... before it’s too late!" (PDF formatu).

Taktinės poveikio priemonės - ką aš (mūsų organizacija, institucija) galiu padaryti?

Taktinių poveikio priemonių planas turi būti labai paprastas ir aiškus, kad esant tam tikrai situacijai, būtų galima nedelsianti efektyviai veikti.

Pasyvaus pasipriešinimo būdai

Vienas paprasčiausių būdų pasipriešinti - tai duoti žinoti aplinkiniams jūsų nuomonę, atvirai didžiuotis ir skelbti jūsų vertybes.

Jei kiekvienas vairuotojas prisiklijuotų ant automobilio bagažinės lipduką, pasisakantį už tradicinę šeimą ir kitas vertybes, jei vasarą išėję pasivaikščioti į miestą dėvėtume marškinėlius su mūsų vertybes remiančiais užrašais ir atvaizdais - nori nenori mūsų bendražygiai pajustų, kad nėra vieni, o mūsų priešai suprastų, kad jie - viso labo mažuma!

Politinio poveikio priemonės

Situacija: jūsų rinktas ar finansiškai remiamas politikas pasisako už įstatymus, nesuderinamus su katalikiškomis vertybėmis, arba elgiasi pasyviai, nedaro žingsnių, užkirsti jiems kelią.

Poveikis: skambinti politikui, rašyti elektroninius laiškus, pagrasinti nutraukti palaikymą rinkimuose ir sustabdyti finansinę paramą. Manote, kad jūs būsite vienas lauke karys ir jūsų skambutis ar laiškas bus bereikšmiai? Skaitykite žemiau ir suprasite, kad taip nėra, mūsų priešai nori, kad mes taip galvotume, tad nevarykime patys savęs į kampą, o tapkime aktyvūs savo ir savo vaikų ateities kūrėjai!

Televizijos ir radijo poveikio priemonės

Kaip manote, jei vienas televizijos kanalų parodytų labai gerą filmą ir susižavėję žiūrovai pradėtų masiškai skambinti TV kanalo administracijai, prašydami jį pakartoti, kas įvyktų? Galima beveik garantuoti, kad filmo demonstraciją pakartotų ir tikriausiai ne vieną kartą.

Dažnai mes žiūrime televiziją ir tiesiog negalime patikėti, kad tam tikri dalykai yra rodomi, ar kad skleidžiamos melagingos žinios, bandoma skelbti dalykus, nesuderinamus su mūsų vertybėmis?

Tad klausimas - kas būtų, jei į TV kanalo administraciją paskambintų 10 pasipiktinusių žiūrovų ir pasakytų, kad jei kanalo vadovybė nenustos eteryje skelbti tokių laidų/filmų, jie nustos žiūrėti laidą ar net bendrai visą TV kanalą, o gal net kreipsis į etikos tarnybą ar teismą? Tikriausiai TV kanalo atstovai pasakytų, kad jie nepažeidžia galiojančių Lietuvos įstatymų ir turi teisę rodyti ką jie nori...

Bet jei paskambintų dar 100 pasipiktinusių žmonių, o vėliau dar 1000? Kaip būtų tada? O jei žmonės skambintų be perstojo visą dieną ir galiausiai administracija net bijotų atsiliepti telefonu, nes žinotų, kad ten bus dar vienas pasipiktinęs žiūrovas? Manau jie tada pamirštų apie Europos Sąjungos įstatymus ir gerai pagalvotų, kaip jiems elgtis, kad nebūtų pažeisti Lietuvos žmonių įsitikinimai, jausmai, vertybės ir kad būtų išvengta žiūrovų nepasitenkinimo.

Panašią idėją išsakė Laisvosios Bangos klausytojas Tadas, kalbėdamas su Lietuvos nepriklausomybės akto signataru Rolandu Paulausku laidoje "Naktigonė". Jis pasiūlė masiškai siųsti Seimo nariams užklausimus, paaiškinti savo poziciją dėl svarbių klausimų. Jo žodžiais tariant, jei Seimo nariai gautų 50 000 tokių užklausimų, jie labiau domėtųsi tomis problemomis ir įsiklausytų į žmonių nuomonę.

Taigi, viskas priklauso nuo mūsų - jei mes nieko nedarome, nieko ir nepasieksime. Strateginės Lietuvių Pajėgos ir yra buriamos tam, kad galėtų rengti koordinuotas akcijas, nukreiptas prieš Lietuvos valstybės, dorovės ir tikėjimo priešus ir padaryti efektingą poveikį jiems.

Situacija: Jūsų žiūrimas TV kanalas transliuoja laidas, informaciją, nukreiptą prieš Lietuvą, dorovę, šeimą, tikėjimą, katalikiškas vertybes.

Poveikis: Paimame į rankas telefoną ir skambiname TV kanalo administracijai, jei vėlu, skambiname kitą dieną, užvedame akciją per Strateginės Lietuvių Pajėgas, kad pritrauktume daugiau žmonių ir kad mūsų balsas būtų išgirstas! Kontaktai:

LRT Televizija:
LNK
TV3
BTV
TV1
TV6
Lietuvos Ryto TV
LTV2
LRT LItuanica
ATV
Balticum

Žiniasklaidos (dienraščiai, periodika, leidiniai) poveikio priemonės

Situacija: Čia labai efektyviai galima "balsuoti savo pinigine". Esate dienraščio ar žurnalo prenumeratorius? Matote, kad spausdinami blogi dalykai?

Poveikis:

Situacija:

Poveikis:

Dažniausiai užduodami klausimai

Ar būtina visur kišti tą tikėjimą, mes ir be tikėjimo einame už šeimą ir tautiškumą?

Katalikybė padėjo pagrindą visam Europos vystymuisi, bet aukščiausiuose lygiuose buvo nuspręsta to nepaisyti. Dabar mes matome realias pasekmes to, kad Europos Sąjunga oficialiai nusprendė ignoruoti tikėjimą, kaip svarbią savo kultūrinį paveldo dalį - Europos Sąjungos žmonės tampa pilka mase, kuriai nėra svarbios jokios moralinės normos, tautiškumas ar šeimos gerbūvis.

Patys savaime šeima ir tautiškumas yra geri dalykai, bet būtent tikėjimas yra tie klijai, kurie sujungia visas vertybes į vieną visumą.

Be abejonės, šis judėjimas susilauks įvairių provokacijų, infiltracijų ir pan. Ir tai yra normalu, nuo to nepabėgsi, tačiau reikia būti tam pasiruošus. Visos trys sudedamosios vertybių dalys leis greitai atpažinti tuos, kurie nori mums kenkti ir juos pašalinti. Ateityje tai sumažins tarpusavio konfliktų galimybes ir skaičių, nes visi vadovausimės tais pačiais principais.

Kodėl katalikiškos vertybės, o ne krikščioniškos ar tiesiog bendra-žmogiškos?

Pagrindinė priežastis yra ta, kad pastaraisiais metais terminai "krikščionybė", "krikščioniškos vertybės", o taip pat "bendra-žmogiškos vertybės" tapo labai platūs ir neapibrėžti. Prieš 20 metų, kai buvo pasirašyta Lietuvos konstitucija, niekam nekilo klausimų, ką reiškia terminas "šeima", tačiau šiais laikais, tai turi būti nusakyta daugeliu paragrafų, kad niekas negalėtų interpretuoti dalykų kitaip, nei jie buvo sumanyti.

Šiais laikais, kai vis dažniau susiduriame su krikščioniškomis konfesijomis, atvirai remiančiomis homoseksualizmą, kontracepciją, eutanaziją ir kitus anti-krikščioniškus dalykus, kai bendruomenėms vadovauja vyskupai gėjai ir pastorės lezbietės, ir visi vadina save krikščionimis, nebelieka nieko kito, kaip apsiriboti save Katalikų Bažnyčios mokymu.

Daugelis taip vadinamų "bendra-žmogiškų vertybių" iš tiesų yra katalikiškos vertybės. Tai sąlygoja faktas, kad vakarų kultūra susikūrė katalikiško tikėjimo šviesoje, todėl pagrindinės katalikų (ir tikrosios ortodoksų krikščionybės) vertybės tapo visų žmonių vertybėmis. Tačiau šiandien viskas pasikeitė... Lietuvos gėjų atstovas gali drąsiai pareikšti, kad jis gina bendra-žmogiškas vertybes: laisvę būti savimi, meilę, ir t.t. Kaip matome - terminai ir sąvokos yra geri, bet jų supratimas iš esmės išsigimė, todėl negali būti vartojami senąja samprata.

Tomas Mackevičius

Idėjos, pasiūlymai, klausimai, komentarai - lauksime jūsų čia: http://tavorankose.org/forumas/index.php/board,37.0.html

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *